ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 1 листопада 1997 року N 550


Про передачу функцiй митного контролю та митного оформлення енергоносiїв Центральнiй спецiалiзованiй митницi

     Вiдповiдно до рiшення колегiї Держмитслужби вiд 15.08.97 р. "Про заходи щодо подальшого розгортання дiяльностi Центральної спецiалiзованої митницi" НАКАЗУЮ:

     1. Центральнiй спецiалiзованiй митницi (Ящук В.I.):

     - направити своїх спецiалiстiв на перiод до 10 листопада 1997 року до Київської регiональної митницi для проходження стажування з питань митного оформлення енергоносiїв;

     - приступити з 10 листопада 1997 року до здiйснення митного контролю та оформлення енергоносiїв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, розташованих у м. Києвi та Київськiй областi.

     2. Київськiй регiональнiй митницi (Симонов О.I.):

     - передати до 10 листопада 1997 року Центральнiй спецiалiзованiй митницi документацiю, що стосується митного контролю i митного оформлення енергоносiїв, у тому числi i документи облiку в митницi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, розташованих у м. Києвi та Київськiй областi;

     - завчасно iнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про передачу до Центральної спецiалiзованої митницi їх облiкових справ. Облiковi справи, оформленi Київською регiональною митницею, вважати дiйсними до оформлення Центральною спецiалiзованою митницею нових облiкових карток про постановку нею на облiк даних суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на пiдставi попереднiх облiкових справ;

     - направити до Центральної спецiалiзованої митницi своїх спецiалiстiв на перiод з 10 по 20 листопада 1997 року для надання практичної допомоги та передачi досвiду з питань митного оформлення енергоносiїв.

     3. Встановити, що регiональнi митницi i митницi продовжують здiйснювати митний контроль i митне оформлення енергоносiїв, що перемiщуються через митний кордон України, до особливого рiшення Держмитслужби з цього питання.

     4. Покласти на Центральну спецiалiзовану митницю функцiї:

     - контролю за митним оформленням енергоносiїв, яке здiйснюється митницями на мiсцях;

     - збору i обробки первинної iнформацiї з митниць, що займаються митним оформленням енергоносiїв, та передачу її до Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння, а також формування митної статистики щодо експорту, iмпорту та транзиту енергоносiїв, починаючи з 1 сiчня 1998 року.

     5. Начальникам регiональних митниць та митниць:

     - структурнi та кадровi змiни у пiдроздiлах, що займаються митним контролем та митним оформленням енергоносiїв, їх передислокацiю, оснащення комп'ютерною та iншою технiкою здiйснювати лише за погодженням з Центральною спецiалiзованою митницею;

     - надавати Центральнiй спецiалiзованiй митницi в установленi нею термiни iнформацiю щодо перемiщення енергоносiїв через митний кордон України, їх митного оформлення, обсягiв справлених митних платежiв.

     6. Заступнику голови Держмитслужби Купiну П.О., Господарсько-експлуатацiйному митному управлiнню (Дрозд Г.А.) забезпечити Центральну спецiалiзовану митницю необхiдною бланковою продукцiєю та митним забезпеченням усiх типiв, згiдно iз заявкою митницi.

     Контроль за виконанням даного наказу покласти на Заступника Голови Служби - Соловкова Ю.П.

Голова Служби Л. Деркач
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.