Наказ Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї

вiд 10 березня 1999 року N 100


Про затвердження Правил визначення вартостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 березня 1999 р. за N 194/3487


     Вiдповiдно до вимог статей 14 i 19 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про стандартизацiю i сертифiкацiю", та Положення про Державний комiтет України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, затвердженого Указом Президента України вiд 24.05.96 N 375/96, i з метою встановлення економiчних норм вартостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Правила визначення вартостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг (додаються).

     2. Органам iз сертифiкацiї:

     проводити визначення вартостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї (послуг) вiдповiдно до вимог затверджених цим наказом Правил визначення вартостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг;

     розробити калькуляцiї вартостi робiт iз сертифiкацiї конкретних видiв продукцiї та послуг згiдно з галузями акредитацiї;

     забезпечити вiльний доступ заявникам для ознайомлення з Правилами визначення вартостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг та зазначеними калькуляцiями вартостi робiт iз сертифiкацiї.

     3. Управлiнню системного аналiзу i координацiї робiт з питань стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї та державного нагляду розробити та затвердити графiк вибiркової перевiрки один раз на рiк органiв iз сертифiкацiї стосовно дотримання ними вимог Правил визначення вартостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг.

     4. Управлiнням Держстандарту України проводити перевiрку органiв iз сертифiкацiї стосовно дотримання ними вимог Правил визначення вартостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг.

     5. Управлiнню мiжнародного спiвробiтництва, кадрiв i правових питань надiслати Правила визначення вартостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг до Мiнiстерства закордонних справ України, Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України та торговельно-економiчних мiсiй посольств країн - торгових партнерiв України.

     6. УкрНДIССI опублiкувати в iнформацiйному бюлетенi зi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї текст Правил протягом одного мiсяця пiсля їх реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України та передати їх через електронну мережу ISONET.

     7. Наказ набуває чинностi через один мiсяць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю. Г.

Голова Держстандарту України Т. Кисiльова
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстерство економiки України В. Роговий
Мiнiстерство фiнансiв України I. Мiтюков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держстандарту України
вiд 10 березня 1999 р. N 100
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 березня 1999 р. за N 194/3487

ПРАВИЛА
визначення вартостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг

1. Загальнi положення

     1.1. Усi фактично виконанi роботи iз сертифiкацiї, крiм тих, що виконуються вiдповiдно до чинного законодавства за рахунок державного бюджету, оплачуються власним коштом пiдприємств, органiзацiй, громадян, якi звернулися iз заявкою на проведення вiдповiдних робiт, згiдно з їх трудомiсткiстю, незалежно вiд прийнятих за їх результатами рiшень.

     1.2. Рiвень рентабельностi робiт iз сертифiкацiї, який закладається в розрахунки, не повинен перевищувати 20 вiдсоткiв собiвартостi.

     1.3. Роботи iз сертифiкацiї, що виконуються для iноземних замовникiв, оплачуються згiдно з чинним законодавством.

2. Розрахунок вартостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг

     2.1. Вартiсть робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг розраховується виконавцем (органом iз сертифiкацiї, далi - ОС) на пiдставi трудомiсткостi їх виконання та вартостi калькуляцiйної одиницi - одного людино-дня.

     2.2. Склад витрат i порядок калькулювання собiвартостi одного нормативного дня роботи виконавця визначається згiдно з Типовим положенням з планування, облiку i калькулювання собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) у промисловостi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.04.96 N 473.

     2.3. При калькулюваннi визначаються прямi й непрямi витрати на виконання робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг.

     2.3.1. До прямих витрат включаються:

     витрати на оплату працi (основна й додаткова заробiтна платня);

     внески на соцiальнi заходи (державне соцiальне страхування, державне пенсiйне страхування тощо);

     амортизацiя основних фондiв, що використовуються для виконання робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг;

     витрати, пов'язанi з придбанням матерiалiв, палива, пального, енергiї, iнструменту, пристроїв, спецiального одягу i взуття, спецiального харчування у випадках, передбачених законодавством;

     витрати на утримання, поточний ремонт, технiчний огляд i технiчне обслуговування основних фондiв, що використовуються для виконання робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг;

     оплата послуг зв'язку, засобiв сигналiзацiї;

     iншi витрати, пов'язанi з виконанням робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг (за експертизу та реєстрацiю документiв iз сертифiкацiї, за послуги мережi "Iнтернет", за оренду примiщень тощо).

     2.3.2. До непрямих витрат включаються загальногосподарськi витрати, пов'язанi з дiяльнiстю виконавця в цiлому, що розподiляються шляхом пропорцiйного вiднесення їх до суми основної заробiтної платнi працiвникiв, зайнятих виконанням робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг. Непрямi витрати розраховуються за даними бухгалтерського облiку за попереднiй звiтний рiк.

     2.3.3. Витрати на вiдрядження, послуги стороннiх органiзацiй, транспортнi послуги включаються безпосередньо до вартостi конкретно виконуваних робiт, якщо це передбачено умовами договору на виконання робiт iз сертифiкацiї.

3. Визначення трудомiсткостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг

     3.1. Пiд час сертифiкацiї продукцiї (послуг) оплатi пiдлягають:

     прийняття рiшення за заявкою, включаючи визначення схеми сертифiкацiї;

     вiдбiр, iдентифiкацiя зразкiв продукцiї та їхнє випробування;

     оцiнка стану виробництва (якщо це передбачено схемою сертифiкацiї);

     аналiз одержаних результатiв та прийняття рiшення про видачу (або вiдмову щодо видачi) сертифiката вiдповiдностi;

     видача сертифiката вiдповiдностi та укладання лiцензiйної угоди;

     здiйснення технiчного нагляду за сертифiкованою продукцiєю (якщо це передбачено схемою сертифiкацiї);

     коригувальнi заходи в разi порушення вiдповiдностi продукцiї встановленим вимогам та неправильного застосування знака вiдповiдностi;

     видача iнформацiї про результати сертифiкацiї.

     3.2. Граничнi нормативи трудомiсткостi та найменування робiт, що проводяться ОС пiд час сертифiкацiї конкретної продукцiї, наведенi у таблицi 1.

Таблиця 1
Найменування i граничнi нормативи трудомiсткостi робiт, якi виконуються ОС пiд час сертифiкацiї конкретної продукцiї та оплачуються заявником

Найменування робiт Граничнi нормативи
трудомiсткостi,
людино-день
Прийняття рiшення за заявкою, у тому числi визначення схеми сертифiкацiї  
Приймання, вхiдний контроль та реєстрацiя заявки 0,4
Розгляд документiв, що додаються до заявки 1,5
Попереднє ознайомлення зi станом виробництва продукцiї, що сертифiкується 2,0
Визначення схеми сертифiкацiї 0,4
Визначення органiзацiй - спiввиконавцiв робiт 1,0
Пiдготовка рiшення щодо заявки 1,0
Вiдбiр, iдентифiкацiя зразкiв продукцiї та їх випробування  
Вiдбiр та iдентифiкацiя зразкiв продукцiї 1,0
Випробування Оплата здiйснюється на пiдставi договору за трудомiсткiстю згiдно з програмою випробувань (з рiвнем рентабельностi у розрахунках вартостi не бiльш як 20 % собiвартостi)
Аналiз протоколiв випробувань 1,0
Аналiз виробництва (якщо це передбачено схемою сертифiкацiї)  
Обстеження виробництва Нормативи трудомiсткостi  визначаються згiдно з таблицею 3 з коефiцiєнтом 0,5
Атестацiя виробництва Нормативи трудомiсткостi визначаються згiдно з таблицею 4
Сертифiкацiя системи якостi Нормативи трудомiсткостi визначаються згiдно з таблицею 3
Оцiнка системи якостi Нормативи трудомiсткостi  визначаються згiдно з таблицею 3 з коефiцiєнтом 0,8
Аналiз одержаних результатiв та прийняття рiшення про видачу (про вiдмову щодо видачi) сертифiката вiдповiдностi 1,0
Видача сертифiката вiдповiдностi та укладання лiцензiйної угоди 1,0
Здiйснення технiчного нагляду за виробництвом сертифiкованої продукцiї  
Розробка програми технiчного нагляду 1,5
Проведення однiєї перевiрки з технiчного нагляду, включаючи аналiз даних про якiсть сертифiкованої продукцiї 4,0
Коригувальнi заходи в разi порушення вiдповiдностi сертифiкованої продукцiї встановленим вимогам i неправильного використання знака вiдповiдностi  
Призупинення дiї сертифiката вiдповiдностi i дiї лiцензiйної угоди 0,4
Iнформування зацiкавлених учасникiв сертифiкацiї про це призупинення 1,0
Визначення термiнiв виконання коригувальних заходiв 1,0
Контроль виконання заявником коригувальних заходiв 2,0
Визначення нового маркування для розрiзнення виробiв до i пiсля проведення коригувальних заходiв 1,0
Iнформування зацiкавлених учасникiв сертифiкацiї про виконання коригувальних заходiв 0,4
Скасування дiї сертифiката вiдповiдностi i розiрвання лiцензiйної угоди в разi невиконання заявником коригувальних заходiв 0,4

     3.2.1. Перелiк робiт, що виконуються пiд час сертифiкацiї конкретної продукцiї, визначається вiдповiдно до обраної схеми сертифiкацiї.

     3.2.2. Оплата видачi сертифiката вiдповiдностi, свiдоцтва про визнання iноземного сертифiката вiдповiдностi, атестата виробництва, додаткiв береться iз розрахунку 0,1 Д min; копiй цих документiв - 0,1 М Д min, де: М - число копiй сертифiката вiдповiдностi; Д min - неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, установлений чинним законодавством. Крiм цього, оплачується вартiсть бланкiв, якi захищенi вiд пiдробки.

     3.3. Граничнi нормативи трудомiсткостi та склад робiт, що проводяться ОС пiд час сертифiкацiї послуг, наведенi в таблицi 2.

Таблиця 2
Найменування i граничнi нормативи трудомiсткостi робiт, що виконуються ОС пiд час сертифiкацiї послуг та оплачуються заявником

Найменування робiт Граничнi нормативи
трудомiсткостi,
людино-день
Прийняття рiшення за заявкою  
Приймання, вхiдний контроль та реєстрацiя заявки 0,4
Розгляд документiв, що додаються до заявки 1,5
Попереднє ознайомлення з процесом надання послуги 1,0
Визначення схеми сертифiкацiї 0,4
Пiдготовка рiшення щодо заявки 1,0
Проведення перевiрки послуги  
Вибiркова перевiрка результатiв послуги 1,0
Оцiнка майстерностi виконавця 0,5
Оцiнка процесу надання послуги 0,5
Сертифiкацiя системи якостi Нормативи трудомiсткостi     визначаються згiдно з           таблицею 3
Оцiнка системи якостi Нормативи трудомiсткостi     визначаються згiдно з  таблицею 3 з коефiцiєнтом 0,8
Атестацiя виробництва (пiдприємства) Нормативи трудомiсткостi     визначаються згiдно з           таблицею 4
Аналiз одержаних результатiв i прийняття рiшення про видачу (про вiдмову щодо видачi) сертифiката вiдповiдностi 1,0
Видача сертифiката вiдповiдностi та укладання лiцензiйної угоди 0,5
Технiчний нагляд за сертифiкованою послугою  
Вибiр програми технiчного нагляду 1,0
Проведення однiєї перевiрки, включаючи аналiз даних про якiсть сертифiкованої послуги 2,0

     3.3.1. Перелiк робiт, що виконуються пiд час сертифiкацiї конкретної послуги, визначається вiдповiдно до обраної схеми сертифiкацiї.

     3.3.2. Оплата видачi сертифiката вiдповiдностi, додаткiв до нього береться iз розрахунку 0,1 Д min; копiй сертифiката вiдповiдностi - 0,1 М Д min, де: М - число копiй сертифiката вiдповiдностi; Д min - неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, установлений чинним законодавством. Крiм цього, оплачується вартiсть бланкiв, якi захищенi вiд пiдробки.

     3.3.3. У разi потреби ОС надають консультацiйнi послуги заявнику в межах своєї компетентностi, якi оплачуються з розрахунку: 1 година - не бiльш як 0,4 Д min, де: Д min - неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, установлений чинним законодавством.

     3.4. Граничнi нормативи сумарної трудомiсткостi робiт, що проводяться ОС пiд час сертифiкацiї систем якостi в процесi сертифiкацiї продукцiї та послуг, залежно вiд моделi системи якостi та кiлькостi працiвникiв на пiдприємствi, наведенi в таблицi 3.

Таблиця 3
Граничнi нормативи трудомiсткостi робiт ОС, що оплачуються заявником, пiд час сертифiкацiї системи якостi, яка проводиться в рамках сертифiкацiї продукцiї та послуг

Кiлькiсть
працiвникiв на
пiдприємствi,
осiб
Граничнi нормативи трудомiсткостi, людино-день (перша група складностi продукцiї)
Модель системи якостi
ДСТУ ISO
9001-95
ДСТУ ISO
9002-95
ДСТУ ISO
9003-95
до 100 15,0 10,0 10,0
вiд 101 до 1000 28,0 23,0 16,0
вiд 1001 до 5000 53,0 43,0 21,0
вiд 5001 до 10000 68,0 58,0 28,0
понад 10000 78,0 68,0 38,0

     3.4.1. Для визначення граничних нормативiв трудомiсткостi пiд час сертифiкацiї систем якостi продукцiї другої та третьої груп складностi до граничних нормативiв, зазначених у таблицi 3, застосовуються вiдповiдно коефiцiєнти 1,5 та 2,0. Групи складностi продукцiї - таблиця 6.

     3.5. Граничнi нормативи сумарної трудомiсткостi робiт, що проводяться ОС пiд час атестацiї виробництв у процесi сертифiкацiї продукцiї (послуг), залежно вiд складностi продукцiї i виробництва, наведенi у таблицi 4.

Таблиця 4
Граничнi нормативи трудомiсткостi робiт ОС, що оплачуються заявником, пiд час атестацiї виробництва, яка проводиться в рамках сертифiкацiї продукцiї та послуг

Група складностi
виробництва
згiдно з
таблицею 5
Граничнi нормативи трудомiсткостi, людино-день
Група складностi продукцiї вiдповiдно до таблицi 6
1 2 3
          1 27,0 30,0 35,0
          2 35,0 39,0 51,0
          3 45,0 52,0 55,0
          4 53,0 55,0 66,0

 

Таблиця 5
Групи складностi виробництва

Група складностi
виробництва
Середня кiлькiсть технологiчних
операцiй пiд час виготовлення
продукцiї (надання послуги)
1 до 200
2 вiд 201 до 2000
3 вiд 2001 до 5000
4 понад 5000

 

Таблиця 6
Групи складностi продукцiї

Група складностi
продукцiї
Види продукцiї
1 Матерiали (метали, сплави, будiвельнi
матерiали тощо)
Паливо
Продукти нафтохiмiї, текстильнi, шкiрянi
Елементи конструкцiй i деталi машин
Харчова сировина
2 Вироби загального машинобудiвного
призначення
Iнструмент
Електро i радiоелементи
Меблi
Одяг
Взуття
Харчовi продукти
3 Машини, устаткування
Транспортнi засоби
Прилади, засоби автоматики
Радiоелектронiка
Обчислювальна технiка
Електричнi прилади та машини
Медичне обладнання

     3.6. Пiд час обов'язкової сертифiкацiї партiї продукцiї, яка ввозиться в Україну, оплатi пiдлягають роботи, що фактично виконуються ОС залежно вiд складу поданих декларантом документiв.

     3.6.1. Найменування i граничнi нормативи трудомiсткостi робiт з визнання iноземних сертифiкатiв вiдповiдностi пiд час ввезення в Україну партiї продукцiї наведенi у таблицi 7.

Таблиця 7
Найменування i граничнi нормативи трудомiсткостi робiт з обов'язкової сертифiкацiї партiї продукцiї, що ввозиться в Україну

Найменування робiт Граничнi нормативи трудомiсткостi, людино-день
Звiрення iноземного сертифiката (знака) вiдповiдностi iз зразками 0,1
Перевiрка правомiрностi використання сертифiката (знака) вiдповiдностi щодо партiї продукцiї, що ввозиться 0,75
Аналiз документiв, що пiдтверджують безпечнiсть продукцiї 1,25
Проведення випробувань Оплата здiйснюється на пiдставi договору за трудомiсткiстю згiдно з програмою випробувань (з рiвнем     рентабельностi у розрахунках      вартостi не бiльш як 20 %              собiвартостi)
Аналiз одержаних результатiв та прийняття рiшення про видачу (про вiдмову щодо видачi) свiдоцтва про визнання iноземного сертифiката вiдповiдностi 0,5

     3.6.2. Найменування i граничнi нормативи оплати робiт, що можуть виконуватись пiд час проведення робiт щодо визнання iноземних сертифiкатiв вiдповiдностi на продукцiю, яка ввозиться в Україну, наведенi в таблицi 8.

Таблиця 8
Найменування i граничнi нормативи оплати робiт, якi виконуються пiд час обов'язкової сертифiкацiї продукцiї, що ввозиться, i оформлення сертифiката вiдповiдностi

Найменування робiт Одиниця вимiру Норматив оплати
Пiдготовлення довiдок (висновкiв) для органiв митного контролю     година     4 Д min
Переклад i пiдтвердження на автентичнiсть перекладу документiв, що пiдтверджують безпечнiсть продукцiї   друкований      аркуш     8 Д min

     3.6.3. Д min - неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, установлений чинним законодавством України.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.