ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.04.99 N 10/1-1053-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.04.99 N 7098/98

     На виконання зазначеного доручення Кабiнету Мiнiстрiв України, для використання в роботi з митного оформлення вантажiв гуманiтарної допомоги, що надходять на адресу вiдповiдних юридичних осiб України, надсилаємо в якостi пiдстави для здiйснення операцiй митного оформлення, протокол засiдання Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 1999 р.

     Поряд з цим повiдомляємо, що митне оформлення продуктiв харчування, якi надходять в Україну як гуманiтарна допомога, здiйснюється вiдповiдно до вимог ст. 5 Закону України вiд 23.12.97 N 771/97-ВР "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини" за умови наявностi, поряд з iншими документами, сертифiкату вiдповiдностi (свiдоцтву про визнання iноземного сертифiкату). При цьому вiдповiдно до п. 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1295 органи Держстандарту мають видавати цi документи оперативно та безоплатно.

Додаток: згадане на 11 арк.

Заступник Голови Служби I.СОБОЛЬ
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.