УГОДА

мiж Урядом України та Урядом Республiки Казахстан про принципи стягнення непрямих податкiв при експортi та iмпортi товарiв (робiт, послуг)

     ДАТА ПIДПИСАННЯ: 13.06.97 р.
     ДАТА РАТИФIКАЦIЇ: 08.04.99 р., Закон України N 579-XIV

     Уряд України i Уряд Республiки Казахстан, далi "Договiрнi Сторони",

     прагнучи до розвитку торговельно-економiчного спiвробiтництва, встановлення рiвних можливостей для господарюючих суб'єктiв та створення умов для добросовiсної конкуренцiї,

     орiєнтуючись на загальноприйнятi норми та правила мiжнародної торгiвлi,

     домовилися про таке:

Стаття 1
Загальнi визначення

     Для цiлей цiєї Угодi:

     а) термiн "непрямi податки" означає податок на додану вартiсть та акциз (акцизний податок та акцизний збiр);

     б) термiн "нульова ставка" означає обкладення податком на додану вартiсть за ставкою нуль вiдсоткiв, що передбачено порядком, встановленим законодавством про податки Договiрних Сторiн;

     в) термiн "компетентнi органи" означає вiд Української Сторони - Мiнiстерство фiнансiв України, вiд Казахстанської Сторони - Мiнiстерство фiнансiв Республiки Казахстан.

Стаття 2
Принцип стягнення податкiв при експортi

     Одна Договiрна Сторона буде обкладати податком на додану вартiсть за нульовою ставкою товари (роботи, послуги), що експортуються в iншу Договiрну Сторону; акцизом експорт обкладатися не буде.

Стаття 3
Принцип стягнення податкiв при iмпортi

     Iмпортованi в одну Договiрну Сторону товари (роботи, послуги), що експортованi з територiї iншої Договiрної Сторони, обкладаються непрямими податками в країнi iмпортера вiдповiдно до його нацiонального законодавства.

     При обкладеннi податками iмпортованих товарiв (робiт, послуг) Договiрнi Сторони будуть застосовувати тi ж ставки податкiв, якi встановленi для товарiв (робiт, послуг), що виробленi (реалiзованi) на територiях Сторiн.

Стаття 4
Вирiшення спiрних питань

     Розбiжностi мiж Договiрними Сторонами вiдповiдно тлумачення або застосування положень цiєї Угоди будуть вирiшуватися шляхом переговорiв та консультацiй компетентних органiв Сторiн.

Стаття 5
Заключнi положення

     Ця Угода укладена на невизначений термiн i набуває чинностi з дня останнього повiдомлення Договiрними Сторонами про виконання всiх необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття нею чинностi i буде дiяти доти, доки одна з Договiрних Сторiн письмово за 6 мiсяцiв не повiдомить iншу Договiрну Сторону про свiй намiр припинити її дiю.

     Ця Угода буде застосовуватися лише вiдносно товарiв (робiт, послуг), що експортуються або iмпортуються пiсля набуття нею чинностi.

     Вчинено в мiстi Києвi 13 червня 1997 року у двох примiрниках, кожний українською, казахською i росiйською мовами, причому всi тексти є автентичнi.

     При виникненнi розбiжностей мiж Договiрними Сторонами стосовно тлумачення тексту цiєї Угоди текст росiйською мовою має переважну силу.

За Уряд
України
За Уряд Республiки
Казахстан
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.