МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 08.05.2002 р. N 83-20/217

 

ТОВ "Морське агентство "ШОКК"


     У вiдповiдь на ваш лист вiд 09.04.2002 р. N 42 щодо питання необхiдностi легалiзацiї зовнiшньоекономiчного договору Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України повiдомляється наступне.

     Згiдно Конвенцiї про вiдмову вiд легалiзацiї офiцiйних документiв 1961 року (Законом України вiд 10 сiчня 2002 року N 2933-III "Про приєднання України до Конвенцiї, що скасовує вимогу легалiзацiї iноземних офiцiйних документiв" Верховна Рада України постановила приєднатися вiд iменi України до Конвенцiї, що скасовує вимогу легалiзацiї iноземних офiцiйних документiв, 1961 року), у якостi офiцiйних документiв, що пiдлягають консульськiй легалiзацiї, роздивляються:

     a) документи, що виданi органом або посадовою особою, якi пiдпорядковуються юрисдикцiї держави, включаючи документи, що виходять вiд прокуратури, секретаря суду або судового виконавця;

     b) адмiнiстративнi документи;

     c) нотарiальнi документи;

     d) офiцiйнi нотатки, такi, як вiдмiтка про реєстрацiю; вiзи, що пiдтверджують певну дату; посвiдчення пiдпису на документi, який не посвiдчено у нотарiуса.

     Разом з тим згадана Конвенцiя не поширюється на:

     a) документи, здiйсненi дипломатичними або консульськими агентами;

     b) адмiнiстративнi документи, що прямо стосуються комерцiйної або митної операцiї.

     Тобто, зовнiшньоекономiчний договiр (матерiально оформлена угода двох або бiльше суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов'язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi) не є офiцiйним документом i на нього не поширюється дiя зазначеної Конвенцiї.

     Порядок консульської легалiзацiї офiцiйних документiв визначено Iнструкцiєю про порядок консульської легалiзацiї офiцiйних документiв в Українi i за кордоном, затвердженою наказом Мiнiстерства закордонних справ України вiд 15 липня 1997 р. N 98-од. Що ж стосується легалiзацiї саме офiцiйних документiв, тобто надання юридичної сили документам, якi були виданi на територiї iноземної держави, цi документи мають бути нотарiально засвiдченi за мiсцем їх видачi, перекладенi на українську мову та легалiзованi в консульськiй установi України, якщо мiжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено iнше. Зазначенi документи можуть бути також засвiдченi в посольствi вiдповiдної держави в Українi та легалiзованi в МЗС України.

     У вiдповiдностi до листа Нацiонального банку України вiд 30.12.98 р. N 13-111/2509-9813, не потрiбна легалiзацiя документiв, якi були виданi в Республiцi Албанiя, Народно-Демократичнiй Республiцi Алжир, Республiцi Болгарiя, Соцiалiстичнiй Республiцi В'єтнам, Корейськiй Народно-Демократичнiй Республiцi, Республiцi Куба, Монголiї, Республiцi Польща, Румунiї, Словацькiй Республiцi, Угорськiй Республiцi, країнах, що утворилися на територiї колишньої СФРЮ, Чеськiй Республiцi, Латвiйськiй Республiцi, Литовськiй Республiцi, Естонськiй Республiцi, Росiйськiй Федерацiї, Республiцi Вiрменiя, Республiцi Бiлорусь, Республiцi Грузiя, Республiцi Молдова, Республiцi Казахстан, Республiцi Киргизстан, Республiцi Таджикистан, Туркменiстанi, Республiцi Узбекистан, Республiцi Азербайджан.

Керiвник юридичного департаменту А. Медвецький
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.