УГОДА

мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi

     Уряд України i Уряд Росiйської Федерацiї, якi в подальшому iменуються Сторонами, з метою забезпечення сприятливих умов економiчного, виробничого i науково-технiчного спiвробiтництва пiдприємств i органiзацiй оборонних галузей промисловостi обох країн домовились про таке:

Стаття 1

     Сторони зобов'язуються зберiгати на взаємовигiднiй основi виробничу i науково-технiчну кооперацiю, що склалася мiж пiдприємствами оборонних галузей промисловостi обох країн у галузi розробки, виробництва вiйськової продукцiї народногосподарського призначення, надання послуг вiйськового призначення, а також кооперацiю при здiйсненнi поставок необхiдних для цього матерiалiв, напiвфабрикатiв, комплектуючих виробiв, навчального та допомiжного майна.

Стаття 2

     Сторони погодилися, що кооперованi поставки матерiалiв, напiвфабрикатiв, комплектуючих виробiв, навчального та допомiжного майна, послуги технологiчного i науково-технiчного характеру здiйснюються вiдповiдно до законодавства Сторiн i на основi контрактiв, що укладаються господарюючими суб'єктами Сторiн.

Стаття 3

     Взаємнi поставки мiж Україною i Росiйською Федерацiєю матерiалiв, напiвфабрикатiв, комплектуючих виробiв та iнших матерiальних ресурсiв, необхiдних для виробництва озброєння i вiйськової технiки в рамках кооперацiйних зв'язкiв, що склалися на сьогоднi, здiйснюються згiдно з погодженими перелiками.

     Зазначенi перелiки, що мiстять списки пiдприємств, якi здiйснюють поставки , а також номенклатуру i обсяги продукцiї, щорiчно узгоджуються Державним комiтетом Росiйської Федерацiї з оборонних галузей промисловостi i Мiнiстерством машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України.

Стаття 4

     Порядок взаєморозрахункiв мiж пiдприємствами України i Росiйської Федерацiї визначається чинними мiжурядовими угодами i законодавством Сторiн.

Стаття 5

     Продукцiя, що поставляється згiдно з перелiками, зазначеними у статтi 3 цiєї Угоди, не пiдлягає квотуванню i лiцензуванню.

     Сторони звiльняють товари, передбаченi в перелiках вiд мита як на територiї України, так i на територiї Росiйської Федерацiї.

Стаття 6

     Сторони проводитимуть консультацiї щодо зближення граничних рiвнiв рентабельностi, що встановлюються на товари, поставка яких здiйснюється за кооперацiєю.

Стаття 7

     Сторони спiльно використовуватимуть дiючi i новостворюванi полiгони, випробнi центри та лабораторiї.

     Роботи проводитимуться за контрактами, що їх укладатимуть пiдприємства та органiзацiї України та Росiї.

     Результати здiйснюваних випробувань визнаються обома Сторонами.

Стаття 8

     Питання розробки та виробництва нових зразкiв озброєння i вiйськової технiки за участю пiдприємств та органiзацiй України i Росiї буде визначено окремими мiжурядовими угодами.

Стаття 9

     Сторони не будуть продавати або передавати третiй сторонi, в тому числi iноземним фiзичним, юридичним особам або мiжнародним органiзацiям вiйськову продукцiю, яка поставляється на взаємнiй основi, наукову та технiчну iнформацiю про неї, результати дослiджень без попереднього взаємного погодження.

Стаття 10

     Сторони доручають вiйськовим представництвам мiнiстерств оборони України i Росiйської Федерацiї здiйснювати на своїх пiдприємствах прийомку продукцiї вiйськово-технiчного призначення, що йтиме на поставку згiдно з дiючою технiчною документацiєю.

Стаття 11

     Усi спiрнi питання, якi можуть виникнути мiж українськими i росiйськими пiдприємствами у процесi поставки продукцiї вiдповiдно до цiєї Угоди, будуть вирiшуватися на умовах, передбачених у зовнiшньоторговельних контрактах.

Стаття 12

     Контроль i координацiю дiй щодо реалiзацiї цiєї Угоди покласти:

     з боку України - на Мiнiстерство машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України;

     з боку Росiйської Федерацiї - на Державний комiтет Росiйської Федерацiї з оборонних галузей промисловостi.

Стаття 13

     Угода набирає чинностi з дня її пiдписання. Угоду може бути замiнено або доповнено за взаємною домовленiстю Сторiн.

Стаття 14

     Угода дiятиме протягом трьох рокiв i буде автоматично продовжуватись на наступнi рiчнi перiоди, якщо жодна iз Сторiн не зробить письмової заяви про своє бажання припинити дiю цiєї Угоди не пiзнiше нiж за шiсть мiсяцiв до закiнчення вiдповiдного перiоду.

     Вчинено в м.Москвi 18 листопада 1993 року у двох примiрниках, українською та росiйською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Уряд
України
(пiдпис)
За Уряд
Росiйської Федерацiї
(пiдпис)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.