ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про ратифiкацiю Угоди про пiдтримку i розвиток малого пiдприємництва в державах-учасницях СНД

     Верховна Рада України постановляє:

     Угоду про пiдтримку i розвиток малого пiдприємництва в державах-учасницях СНД, пiдписану 17 сiчня 1997 року в м. Москвi, ратифiкувати з такими заявами i застереженнями:

     1. Україна заявляє, що оскiльки вона не є учасницею Договору про створення Економiчного союзу вiд 24 вересня 1993 року та не пiдписала Статут Спiвдружностi Незалежних Держав, пiд час виконання положень цiєї Угоди не буде керуватися зазначеними документами.

     2. Україна бере на себе зобов'язання виконувати:

     статтю 5 Угоди, за винятком положення про тимчасове застосування з дня пiдписання;

     статтю 9 Угоди, за винятком положення про врегулювання фiнансових та iнших зобов'язань, якi виникли за час дiї Угоди.

     3. Україна погоджується з тим, що вiдповiдно до абзацу четвертого роздiлу II Положення про Консультативну раду з пiдтримки i розвитку малого пiдприємництва в державах-учасницях СНД зазначена Рада буде сприяти суб'єктам пiдприємницької дiяльностi в створеннi мiждержавних i нацiональних кредитно-фiнансових iнститутiв, лiзингових, iнвестицiйних та iнших фондiв i структур для стiйкого розвитку малого пiдприємництва.

     4. Україна заявляє, що буде застосовувати Положення про Консультативну раду з пiдтримки i розвитку малого пiдприємництва в державах-учасницях СНД, за винятком абзацу п'ятого роздiлу III, а саме - положення про здiйснення контактiв з питань спiвробiтництва в розвитковi малого пiдприємництва з вiдповiдними органами держав, якi не є учасницями Угоди, мiжнародними органiзацiями.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО

м. Київ
8 квiтня 1999 року
N 582-XIV

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.