Документ скасований: Постанова КМУ № 1632 від 15.10.2003

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 29 травня 2002 р. N 700


Про визначення критерiїв вiднесення фiнансових операцiй до сумнiвних та незвичних

     Вiдповiдно до статтi 18 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що фiнансовi операцiї, якi здiйснюються клiєнтами фiнансових установ, можуть бути вiднесенi до сумнiвних та незвичних за одним з таких критерiїв:

     1) обставини здiйснення операцiї свiдчать про вiдсутнiсть зв'язку мiж операцiєю та характером дiяльностi хоча б одного з її учасникiв або про приховання чи перекручення вiдомостей про походження коштiв чи про їх власника;

     2) використання пiд час здiйснення операцiї коштiв без пiдтвердження джерела їх походження;

     3) здiйснення операцiї при незвичних або невиправдано заплутаних умовах (за рядом ознак така операцiя iстотно вiдрiзняється вiд характерних операцiй, що здiйснюються суб'єктами господарювання у тих самих галузях i сферах дiяльностi з аналогiчними групами товарiв (робiт, послуг);

     4) наявнiсть обгрунтованої пiдозри, що операцiя здiйснюється вiдповiдно до угоди, яка суперечить законодавству;

     5) сума, на яку здiйснено операцiю, не вiдповiдає фiнансовому та майновому стану хоча б одного з її учасникiв;

     6) здiйснення операцiї у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi, за якою рiвень цiн не вiдповiдає рiвню цiн на аналогiчну продукцiю (товари, роботи, послуги), що склався на свiтовому ринку;

     7) сумарна номiнальна вартiсть операцiї з цiнними паперами певного емiтента перевищує 25 вiдсоткiв статутного фонду цього емiтента;

     8) перерахування суми коштiв на рахунок особи, який вiдкрито у банку, зареєстрованому в офшорнiй зонi, або на рахунок анонiмного власника за кордоном;

     9) здiйснення попередньої оплати за iмпортними контрактами, предметом яких є iмпорт товарiв (робiт, послуг), на суму, що перевищує 30 вiдсоткiв вартостi товару (робiт, послуг), що iмпортується;

     10) учасником операцiї є нерезидент, зареєстрований у країнi (на територiї), яка визнана Групою з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) такою, що не спiвпрацює iз зазначеною Групою з питань запобiгання вiдмиванню коштiв, або за вiдсутностi угоди з цiєю країною про взаємодiю мiж органами, вiдповiдальними за протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) надходжень, здобутих злочинним шляхом;

     11) рiзке збiльшення на рахунку клiєнта у фiнансовiй установi суми коштiв, внесених у готiвковий формi, з подальший переказом цих коштiв особi, яка не пов'язана з клiєнтом договiрними вiдносинами;

     12) зарахування протягом дня на вiдкритий клiєнтом у банку рахунок коштiв вiд кiлькох учасникiв ринку фiнансових послуг, якi того самого дня рiзними способами переводяться у готiвку або переказуються на iнший рахунок, унаслiдок чого на кiнець операцiйного дня на такому рахунку не залишається коштiв або їх сума iстотно зменшується;

     13) зарахування на рахунок або списання з рахунка особи коштiв в iноземнiй валютi за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), якi фактично цiєю особою не виконуються;

     14) списання з рахунка або зарахування на рахунок юридичної особи коштiв у готiвковiй формi, не пов'язане з характером дiяльностi цiєї юридичної особи;

     15) здiйснення операцiй, за якими однi i тi самi корпоративнi права, цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти неодноразово продаються i викуповується однiєю i тiєю особою;

     16) здiйснення операцiй з порушенням законодавчо встановлених термiнiв розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями;

     17) здiйснення операцiй за умови, якщо безготiвковi розрахунки за ними перевищують еквiвалент 50 000 євро або розрахунки готiвкою перевищують еквiвалент 10 000 євро (за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком) з:

     обмiну банкнот, особливо iноземної валюти, низького номiналу на банкноти високого номiналу;

     вiдкриття вкладу (депозиту) на користь третьої особи з внесенням на нього коштiв у готiвковiй чи безготiвковiй формi;

     укладення клiєнтом угод, пов'язаних з купiвлею (продажем) чекiв, дорожнiх чекiв або iнших подiбних платiжних засобiв за готiвку;

     зарахування на рахунок коштiв у готiвковiй формi з переказом її того самого операцiйного дня iншiй особi;

     переказу клiєнтом коштiв на певний рахунок за незначний промiжок часу;

     переказу коштiв у готiвковiй формi за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готiвкою;

     зарахування коштiв на щойно вiдкритий рахунок;

     зарахування або списання коштiв (у тому числi з виплатою їх готiвкою) особою, операцiї за рахунками якої, як правило, є незначними i не здiйснювалися протягом тривалого часу (три мiсяцi i бiльше), або нещодавно створеною юридичною особою;

     погашення ощадних (депозитних) сертифiкатiв на пред'явника ранiше передбаченого договором термiну;

     дострокове погашення векселiв з дисконтом 20 вiдсоткiв номiналу i бiльше за операцiями з виконання робiт i надання послуг нематерiального характеру.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 29

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.