ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м.Київ

31 травня 2002р. N 445


Про внесення змiн та доповнень до наказу КРМ вiд 20.03.2002р. N 265

     З метою вдосконалення порядку облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у пiдроздiлах Київської регiональної митницi,

     НАКАЗУЮ:

     1. Внести змiни до наказу КРМ вiд 20.03.2002р. N 265:

     1.1 Пункт 2.2. доповнити словами: "Щоб уникнути випадкiв подвiйної акредитацiї суб'єктiв ЗЕД, iнспектор ТВВ, вiдповiдальний за ведення облiку суб'єктiв ЗЕД, першого числа кожного мiсяця повинен брати у вiддiлi IАР та МС скорочену загальну базу учасникiв ЗЕД КРМ, про що робиться вiдповiдний запис в журналi з пiдписом iнспектора ВIАР та МС та iнспектора ТВВ.

     1.2 Пункт 2.3. виключити.

     1.3 Перше речення пункту 2.8. викласти в такiй редакцiї: "Пiсля закiнчення реєстрацiї iнспектор вносить данi облiкової картки до ПЕОМ, якi по мiрi акредитацiї суб'єктiв ЗЕД пересилаються в електронному виглядi (файли bank_out.dbf, cli_out.dbf та файл реєстру) до ВIАР та МС на поштову скриньку "10000_stat."

     1.4 Пункт 3.2 доповнити таким реченням: "Одночасно перевiряється заборгованiсть суб'єкта ЗЕД по сплатi митних платежiв. Старший групи вiддiлу митних платежiв при ТВВ на листi-зверненнi робить вiдповiдний запис."

     1.5 Пункт 3.4. викласти в наступнiй редакцiї: "Лист суб'єкта ЗЕД iз зазначенням рiшення керiвництва митницi загальним вiддiлом доводиться до вiдповiдного пiдроздiлу. Вiдповiдний пiдроздiл пiсля проведення анулювання рапортом за пiдписом керiвника пiдроздiлу повiдомляє про це вiддiл IАР та МС КРМ."

     1.6 Пункт 3.5. викласти в такiй редакцiї: "Вiддiл IАР та МС проводить, при необхiдностi, анулювання акредитацiї в ЄАIС ДМСУ."

     1.7 В Додаток 1 внести наступнi вiдомостi:

     - (перелiк документiв, що подаються приватними пiдприємцями)

     Пункт 2. доповнити словами: "Свiдоцтво платника податку на додану вартiсть або довiдки з податкових органiв про те, що пiдприємець не сплачує ПДВ або є платником єдиного податку".

     - (перелiк документiв, що подаються представництвами iноземних фiрм)

     Пункт 8. Свiдоцтво платника податку на додану вартiсть (якщо воно є) або довiдки з податкових органiв про те, що пiдприємство не сплачує ПДВ або є платником єдиного податку.

     1.8 В Додаток 2 (облiкова картка) внести наступнi вiдомостi:

  • реєстрацiя (мiсце проживання) директора та головного бухгалтера;

  • в фактичнiй та юридичнiй адресах - вносити iндекс;

  • робити помiтку про наявнiсть чи вiдсутнiсть iноземних iнвестицiй.

     2. Начальнику загального вiддiлу (Груша В.М.) довести цей наказ до структурних пiдроздiлiв митницi.

     3. Начальникам оперативних пiдроздiлiв довести вимоги цього наказу до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на керiвникiв структурних пiдроздiлiв.

Начальник Київської регiональної митницi О.I.Симонов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.