КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 8 грудня 1995 р. N 989


Про внесення змiн до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав-учасниць СНД

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав-учасниць СНД, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323, такi змiни:

     1. У пунктi 4:

     в абзацi другому слова "Держкомнафтогаз, Держвуглепром" замiнити словами "Держнафтогазпром, Мiнвуглепром";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Мiнпром - щодо пiдприємств металургiйної, хiмiчної, нафтохiмiчної, деревообробної та легкої промисловостi";

     абзац п'ятий виключити;

     абзац одинадцятий пiсля слова "Держхарчопром" доповнити словом "Держсадвинпром".

     2. Пункт 5 пiсля абзацу першого доповнити абзацом такого змiсту:

     "У разi технологiчної необхiдностi до перелiкiв кооперованих поставок продукцiї може включатися продукцiя iнших галузей. При цьому вiдповiдальнiсть за обгрунтованiсть її включення до перелiкiв несе мiнiстерство або вiдомство, що пiдписало угоду".

     3. Абзац перший пункту 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Продукцiя (послуги), що поставляється за виробничою кооперацiєю згiдно з перелiками до галузевих i мiжвiдомчих угод, укладених вiдповiдно до цього Положення, а також продукцiя, яка пiдпадає пiд митний режим переробки, звiльняється вiд обкладення ввiзним, експортним митом, акцизним збором та iншими податками".

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України П.ЛАЗАРЕНКО
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.32

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.