ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.04.99 N 10/1-1201-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.04.99 N 555

     Для керiвництва та використання в роботi направляємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.04.99 N 555 "Про розрахунки за поставлений з Туркменистану природний газ".

Додаток: на 2 арк.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 квiтня 1999 р. N 555


Про розрахунки за поставлений з Туркменистану природний газ

     З метою забезпечення розрахункiв з Туркменистаном за поставлений природний газ згiдно з Угодою про поставки природного газу з Туркменистану в Україну у 1999 роцi Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Прийняти пропозицiю Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" про визначення генеральним постачальником продукцiї за поставлений в Україну природний газ дочiрньої компанiї "Торговий дiм "Газ України".

     2. Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" визначити шляхом проведення конкурсу пiдприємства та органiзацiї, уповноваженi здiйснювати товарнi поставки в рахунок оплати за поставлений з Туркменистану природний газ, а також найменування та обсяги продукцiї, що поставлятиметься ними, та подати цей перелiк Державнiй митнiй службi та Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi.

     3. Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi поширити порядок здiйснення облiку експортних операцiй, що виконуються вiдповiдно до Протоколу мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Кабiнетом Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 1998 р., на експортнi операцiї, що здiйснюються вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Туркменистаном про поставки природного газу з Туркменистану в Україну в 1999 роцi.

     4. Установити, що дiя пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 1995 р. N 303 "Про наслiдки комплексної перевiрки порядку утворення та дiяльностi корпорацiї "Республiка" i концерну "Славутич" не поширюється на поставки продукцiї до Туркменистану згiдно з Угодою про поставки природного газу з Туркменистану в Україну в 1999 роцi.

     5. Державнiй митнiй службi забезпечити митне оформлення продукцiї, що експортуватиметься до Туркменистану як розрахунки за поставлений в Україну природний газ, на пiдставi нарядiв-замовлень, виданих дочiрньою компанiєю "Торговий дiм "Газ України" українським вiдправникам та зареєстрованих Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi.

     6. Мiнiстерству транспорту забезпечити першочергове перевезення вантажiв за замовленнями вантажовiдправникiв, уповноважених дочiрньою компанiєю "Торговий дiм "Газ України". Порядок залiзничних перевезень цих вантажiв погоджується уповноваженими вантажовiдправниками з Укрзалiзницею.

     7. Установити, що пiд час розрахункiв за природний газ, якi будуть здiйснюватися дочiрньою компанiєю "Торговий дiм "Газ України", пiдставою для зняття з валютного контролю iмпортної операцiї iз закупiвлi необхiдних товарiв за межами України та поставки таких товарiв в Туркменистан без перетинання митного кордону України є подання iмпортером до органу податкової служби вантажної митної декларацiї про надходження природного газу на територiю України з Туркменистану та акта звiряння, пiдписаного уповноваженою особою дочiрньої компанiї "Торговий дiм "Газ України" та уповноваженою особою Туркменистану.

     8. Для оперативного вирiшення питань щодо розрахункiв за поставлений з Туркменистану природний газ утворити мiжвiдомчу комiсiю у складi згiдно з додатком. Надати головi комiсiї право вносити у разi потреби змiни до її персонального складу та залучати до роботи комiсiї спецiалiстiв органiв виконавчої влади,пiдприємств, установ та органiзацiй.

     9. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Першого вiце-прем'єр-мiнiстра України Куратченка В. О.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 квiтня 1999 р. N 555

СКЛАД
мiжвiдомчої комiсiї з питань проведення розрахункiв
за поставлений з Туркменистану природний газ

КУРАТЧЕНКО
Володимир Олександрович
Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України,
голова комiсiї
БАКАЙ
Iгор Михайлович
голова правлiння НАК "Нафтогаз України,
заступник голови комiсiї
ПАНАСЮК
Вiктор Iванович
начальник департаменту НАК "Нафтогаз
України", секретар комiсiї
ГУРЕЄВ
Василь Миколайович
Мiнiстр промислової полiтики
МIНЧЕНКО
Анатолiй Каленикович
Голова Держкомрезерву
ВРУБЛЕВСЬКИЙ
Анатолiй Григорович
перший заступник Мiнiстра економiки
СЛОБОДЯН
Анатолiй Васильович
перший заступник Мiнiстра транспорту
МАКАЦАРIЯ
Сергiй Мегонович
заступник Мiнiстра фiнансiв
ОЛIЙНИК
Василь Iванович
заступник Мiнiстра зовнiшнiх
економiчних зв'язкiв i торгiвлi
ПРИВАЛОВ
Вiктор Дмитрович
заступник Мiнiстра агропромислового
комплексу
КОПИЛОВ
Вадим Анатолiйович
заступник Голови Державної податкової
адмiнiстрацiї
СОБОЛЬ
Iгор Миколайович
заступник Голови Держмитслужби
СIТАРЧУК
Володимир Павлович
завiдуючий Вiддiлом розвитку
мiждержавних вiдносин з країнами СНД та
статутними органами Спiвдружностi
ОМЕЛЯНЕНКО
Григорiй Григорович
голова правлiння ДАК "Хлiб України"
ШИПИЛЕНКО
Ярослав Анатолiйович
заступник голови правлiння НАК
"Нафтогаз України"
БРАГIНСЬКИЙ
Iгор Володимирович
заступник генерального директора
дочiрньої компанiї "Торговий дiм "Газ України".

 

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
А. ТОЛСТОУХОВ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.