Правила "IНКОТЕРМС - 2000"

А. Обов'язки продавця Б. Обов'язки покупця

EXW
EX WORKS (... named place)
ФРАНКО-ЗАВОД (... назва мiсця)

     Продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, в момент, коли вiн надав товар у розпорядження покупця на площах свого пiдприємства чи в iншому названому мiсцi (наприклад, на заводi, фабрицi, складi i т. iн.), без здiйснення митного очищення товару для експорту та завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засiб.

     Термiн EXW покладає мiнiмальнi обов'язки на продавця, а покупець несе всi витрати i ризики у зв'язку з перевезенням товару з площ продавця до мiсця призначення.

     Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця обов'язки щодо завантаження товару в мiсцi вiдправлення та всi ризики й витрати такого вантаження, це має бути чiтко обумовлено шляхом включення вiдповiдного застереження до договору купiвлi-продажу. Цей термiн не слiд застосовувати, коли покупець не в змозi виконати експортнi формальностi, прямо чи посередньо. За таких обставин має застосовуватися термiн FCA, за умови, що продавець погоджується нести витрати й ризики, пов'язанi з завантаженням товару.

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

     Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата цiни

     Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi, де це належить, будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа, необхiдного для здiйснення експорту товару.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної та iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей.

А.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Немає зобов'язань.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Немає зобов'язань.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

     Надання товару у розпорядження покупця в названому мiсцi поставки, без завантаження на будь-який приймаючий транспортний засiб, в узгоджений день чи в межах погодженого перiоду або, якщо такого часу не обумовлено, у строк, звичайний для поставки аналогiчних товарiв. Якщо сторони не узгодили конкретної точки в межах названого мiсця поставки, i наявнi декiлька придатних для цього точок, продавець може вибрати таку точку в межах мiсця поставки, яка найбiльш вiдповiдає його цiлям.

Б.4. Прийняття поставки

     Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтями А.4 i А.7/Б.7.

А.5. Перехiд ризикiв

     З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

     Несення всiх ризиків втрат чи пошкоджень товару:

 • з моменту, коли вiн є поставленим у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • вiд настання погодженої сторонами дати чи дати закiнчення будь-якого перiоду, встановленого для прийняття поставки, - що виникають внаслiдок неподання покупцем повiдомлення згiдно статтi Б.7, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi Б.6, несення всiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.6. Розподiл витрат

     Сплата:

 • всiх витрат, пов'язаних з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • будь-якiх додаткових витрат, що виникли внаслiдок невиконання покупцем обов'язку прийняти поставку товару, наданого в його розпорядження, або надання належного повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, усiх мит, податків й iнших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при експортi.

     Вiдшкодування усiх витрат i зборів, сплачених продавцем при наданнi допомоги згiдно статтi А.2.

А.7. Повiдомлення покупцю

     Надання покупцю достатнього повiдомлення щодо часу i мiсця, коли i де товар буде наданий у розпорядження останнього.

Б.7. Повiдомлення продавцю

     Якщо покупець має право визначати час у рамках погодженого перiоду та/або мiсце прийняття поставки, то вiн зобов'язаний надати продавцю необхiдне повiдомлення щодо них.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Немає зобов'язань.

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Надання продавцю належних доказів прийняття поставки.

А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

     Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для надання товару в розпорядження покупця.

     За власний рахунок забезпечення пакування товару, необхiдного для перевезення товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно надавати у розпорядження товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення), були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

Б.9. Огляд товару

     Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, в тому числi оглядом, що вимагається державними органами країни експорту.

А.10. Iншi обов'язки

     На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень, що видаються чи передаються у країнi поставки та/або походження товару, яких може потребувати покупець для експорту та/або iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

     Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

Б.10. Iншi обов'язки

     Сплата всiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

FCA
FREE CARRIER (... named place)
ФРАНКО-ПЕРЕВIЗНИК (... назва мiсця)

     Продавець здiйснює поставку товару, який пройшов митне очищення для експорту, шляхом передання призначеному покупцем перевiзнику у названому мiсцi. Слiд зазначити, що вибiр мiсця поставки впливає на зобов'язання щодо завантаження й розвантаження товару у такому мiсцi. Якщо поставка здiйснюється на площах продавця, продавець вiдповiдає за завантаження. Якщо ж поставка здiйснюється в iншому мiсцi, продавець не несе вiдповiдальностi за розвантаження товару.

     Цей термiн може бути застосований незалежно вiд виду транспорту, включаючи змiшанi (мультимодальнi) перевезення.

     Пiд словом "перевiзник" розумiється будь-яка особа, що на пiдставi договору перевезення зобов'язується здiйснити або забезпечити здiйснення перевезення товару залiзницею, автомобiльним, повiтряним, морським, внутрiшнiм водним транспортом або комбiнацiєю цих видiв транспорту.

     Якщо покупець призначає iншу особу, нiж перевiзник, прийняти товар для перевезення, то продавець вважається таким, що виконав свої обов'язки щодо поставки товару з моменту його передання такiй особi.

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

     Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата цiни

     Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення

     Немає зобов'язань. Проте, за наявностi прохання покупця або вiдповiдної комерцiйної практики, у випадку, якщо покупець своєчасно не дав iнших указiвок, продавець вправi укласти договiр перевезення на звичайних умовах за рахунок i на ризик покупця.

     У будь-якому випадку продавець може вiдмовитися вiд укладання такого договору. В такому разi вiн повинний негайно сповiстити про це покупця.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення

     За власний рахунок укладання договору перевезення товару вiд названого мiсця, окрiм випадкiв, коли договiр перевезення укладено продавцем вiдповiдно до статтi А.3 "а".

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

     Надання товару перевiзнику або iншiй особi, призначенiй покупцем або обранiй продавцем у вiдповiдностi зi статтею А.3 "а", у названому мiсцi у день чи в межах перiоду, що узгодженi сторонами для здiйснення поставки.

     Поставка вважається здiйсненою,

     а) якщо названим мiсцем поставки є площi продавця: коли товар завантажений на транспортний засiб, наданий перевiзником, що призначений покупцем, чи iншою особою, що дiє вiд iменi останнього;

     б) якщо назване мiсце перебуває за межами площ продавця: коли товар наданий у розпорядження перевiзника чи iншої особи, призначеної покупцем або обраної продавцем вiдповiдно до статтi А.3 "а", нерозвантаженим з транспортного засобу продавця.

     Якщо сторони не узгодили конкретного пункту в межах названого мiсця поставки, i наявнi декiлька придатних для цього пунктiв, продавець може вибрати пункт у межах мiсця поставки, який найбiльш задовольняє його цiлям.

     За вiдсутностi точних вказiвок вiд покупця, продавець може поставити товар для перевезення у спосiб, що зумовлюється видом транспорту та/або кiлькiстю та/або характером товару.

Б.4. Прийняття поставки

     Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.5. Перехiд ризикiв

     Зурахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

     Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару:

 • з моменту, коли вiн є поставленим у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • вiд настання погодженої сторонами дати чи дати закiнчення будь-якого перiоду, узгодженого для поставки, - що виникають або внаслiдок непризначення покупцем перевiзника чи iншої особи у вiдповiдностi зi статтею А.4, або внаслiдок неприйняття перевiзником чи iншою особою, призначеною покупцем, товару у своє вiдання в узгоджений термiн, чи внаслiдок ненадання покупцем належного повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi Б.6:

 • несення всiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплатити, коли це належить, витрати митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi товару.

Б.6. Розподiл витрат

     Сплата:

 • всiх витрат, пов'язаних з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • будь-яких додаткових витрат, що виникли внаслiдок невиконання покупцем обов'язку призначити перевiзника або iншу особу у вiдповiдностi з статтею А.4, або внаслiдок неприйняття особою, призначеною покупцем, товару у своє вiдання в узгоджений термiн, чи внаслiдок ненадання покупцем належного повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й iнших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну.

А.7. Повiдомлення покупцю

     Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4. У випадку неприйняття перевiзником поставки у вiдповiдностi з статтею А.4 в узгоджений термiн, сповiщення про це покупця.

Б.7. Повiдомлення продавцю

     Надання продавцю достатнього повiдомлення про назву особи, зазначеної в статтi А.4, i, в разi необхiдностi, визначення виду транспорту, а також дати чи перiоду поставки, i, в разi потреби, пункту у межах мiсця, де товар повинен бути доставлений перевiзнику або iншiй особi, зазначенiй покупцем.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Продавець зобов'язаний за власний рахунок надати покупцю звичайнi докази поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є транспортним документом, надання покупцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього, всiлякого сприяння в одержаннi транспортного документа у зв'язку з укладенням договору перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, документа перевезення внутрiшнiм водним транспортом, повiтряної, залiзничної чи автотранспортної накладної, або транспортних документiв змiшаного перевезення).

     У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Прийняття доказів поставки у вiдповiдностi зi статтею А.8.

А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

     Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     За власний рахунок забезпечення пакування товару, необхiдного для перевезення товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдправляти товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення), були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

Б.9. Огляд товару

     Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

А.10. Iншi обов'язки

     На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi поставки та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

     Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

Б.10. Iншi обов'язки

     Сплата всiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею, та укладенням договору перевезення вiдповiдно до статтi А.3 "а".

     Надання продавцю належних вказiвок в усiх випадках, коли у вiдповiдностi зi статтею А.3 "а" потребується сприяння продавця в укладеннi договору перевезення.

FAS
FREE ALONGSIDE SHIP (... named port of shipment)
ФРАНКО ВЗДОВЖ БОРТУ СУДНА (... назва порту вiдвантаження)

     Поставка є здiйсненою продавцем, коли товар розмiщений бiля борту судна у названому порту вiдвантаження. Це означає, що з цього моменту усi витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець.

     Термiн FAS зобов'язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту.

     Проте, якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе обов'язки з експортного очищення товару, сторони повиннi включити чiтке застереження про це у договiр купiвлi-продажу.

     Застосовується лише у випадках перевезення товару морським або внутрiшнiм водним транспортом.

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

     Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата цiни

     Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностi, необхiдних для експорту товару.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Немає зобов'язань.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення

     За власний рахунок укладання договiре перевезення товару вiд названого порту вiдвантаження.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

     Розмiщення товару бiля борта судна, вказаного покупцем, у мiсцi завантаження, вказаному покупцем, у названому порту вiдвантаження, на дату чи в межах перiоду, що узгодженi сторонами, та у спосiб, що вiдповiдає звичаям порту.

Б.4. Прийняття поставки

     Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.5. Перехiд ризикiв

     З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

     Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару:

 • з моменту, коли вiн є поставленим у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, узгодженого для поставки, - що виникають при невиконаннi покупцем обов'язку дати повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, або у випадку, якщо призначене ним судно не прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажiв до настання часу, про який було повiдомлено у вiдповiдностi з статтею Б.7, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi Б.6:

 • несення всiх витрат, пов'язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплата, коли це належить, витрат митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару.

Б.6. Розподiл витрат

     Сплата:

 • всiх витрат, пов'язаних з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • будь-яких додаткових витрат, що виникають внаслiдок того, що судно, призначене покупцем, не прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажiв до настання часу, про який було повiдомлено у вiдповiдностi з статтею Б.7, або внаслiдок неподання покупцем належного повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й iнших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну.

А.7. Повiдомлення покупцю

     Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення доставки товару до борту призначеного судна.

Б.7. Повiдомлення продавцю

     Надання продавцю достатнього повiдомлення про назву судна, пункт завантаження i час здiйснення поставки, що ним вимагається.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     За власний рахунок надання покупцю звичайних доказів поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є транспортним документом, надання покупцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього, всiлякого сприяння в одержаннi транспортного документа у зв'язку з укладенням договору перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, вiдповiдного документа внутрiшнього водного транспорту).

     У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Прийняти докази поставки у вiдповiдностi зi статтею А.8.

А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

     Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     З власний рахунок забезпечення пакування товару, необхiдного для перевезення товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення), були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

Б.9. Огляд товару

     Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

А.10. Iншi обов'язки

     На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

     Збезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

Б.10. Iншi обов'язки

     Сплата всiх витрат та зборів, пов'язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

FOB
FREE ON BOARD (... named port of shipment)
ФРАНКО-БОРТ (... назва порту вiдвантаження)

     Поставка є здiйсненою продавцем, коли товар перейшов через поручнi судна в названому порту вiдвантаження. Це означає, що з цього моменту усi витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. Цей термiн зобов'язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту. Може застосовуватися тiльки у випадках перевезення товару морським або внутрiшнiм водним транспортом. Якщо сторони не мають намiрiв щодо здiйснення поставки товару через поручнi судна, застосовується термiн FCA.

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

     Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата цiни

     Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей у зв'язку з iмпортом товару, а також, у разi необхiдностi, з його транзитним перевезенням через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Немає зобов'язань.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення

     За власний рахунок укладання договору перевезення товару вiд названого порту вiдвантаження.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

     Здiйснення завантаження товару на борт судна, призначеного продавцем, у день чи в межах перiоду, що узгодженi сторонами, в названому порту вiдвантаження, у спосiб, що вiдповiдає звичаям порту.

Б.4. Прийняття поставки

     Пприйняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.5. Перехiд ризикiв

     З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження.

Б.5. Перехiд ризикiв

     Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару:

 • з моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження;

 • вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, узгодженого для поставки, - що виникають внаслiдок неподання покупцем повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, або внаслiдок того, що призначене ним судно не прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажiв до настання часу, про який було повiдомлено у вiдповiдностi з статтею Б.7, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi Б.6:

 • несення всiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару.

Б.6. Розподiл витрат

     Слата:

 • всiх витрат, пов'язанi з товаром, iз моменту його переходу через поручнi судна в названому порту вiдвантаження;

 • будь-яких додаткових витрат, що виникають внаслiдок того, що судно, призначене покупцем, не прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажiв до настання часу, про який було повiдомлено у вiдповiдностi з статтею Б.7, або внаслiдок неподання покупцем належного повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7., - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й iнших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну.

А.7. Повiдомлення покупцю

     Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Б.7. Повiдомлення продавцю

     Надання продавцю достатнього повiдомлення про назву судна, пункт завантаження i час здiйснення поставки, що ним вимагається.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     За власний рахунок надання покупцю звичайних доказів поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є транспортним документом, надання покупцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього, всiлякого сприяння в одержаннi транспортного документа у зв'язку з укладенням договору перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, транспортних документiв внутрiшнього водного транспорту або змiшаного перевезення). У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Прийнятття доказів поставки у вiдповiдностi зi статтею А.8.

А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

     Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     За власний рахунок забезпечення пакування товару, необхiдне для перевезення товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення), були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

Б.9. Огляд товару

     Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

А.10. Iншi обов'язки

     На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

     Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

Б.10. Iншi обов'язки

     Сплата всiх витрати та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

CFR
COST AND FREIGHT (... named port of destination)
ВАРТIСТЬ I ФРАХТ (... назва порту призначення)

     Поставка є здiйсненою продавцем, коли товар перейшов через поручнi судна в порту вiдвантаження.

     Продавець зобов'язаний понести витрати та оплатити фрахт, необхiднi для доставки товару до названого порту призначення, ПРОТЕ, ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-якi додатковi витрати, спричиненi подiями, що виникають пiсля здiйснення поставки, переходять з продавця на покупця.

     Термiн зобов'язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту.

     Цей термiн може застосовуватися тiльки у випадках перевезення товару морським або внутрiшнiм водним транспортом. Якщо сторони не мають намiрiв щодо здiйснення поставки товару через поручнi судна, застосовується термiн CPT.

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

     Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата цiни

     Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     За власний рахунок укладання на звичайних умовах договору перевезення товару до названого порту призначення звичайним судноплавним маршрутом морським (або, у вiдповiдному випадку, внутрiшнiм водним) судном такого типу, що звичайно використовується для перевезення товарiв з характеристиками, аналогiчними визначеним у договорi купiвлi-продажу.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Немає зобов'язань.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

     Здiйснення поставки товару на борт судна в порту вiдвантаження в узгоджену дату або в межах узгодженого перiоду.

Б.4. Прийняття поставки

     Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4, та одержання товару вiд перевiзника в названому порту призначення.

А.5. Перехiд ризикiв

     З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту переходу товару через поручнi судна в порту вiдвантаження.

Б.5. Перехiд ризикiв

     Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження.

     У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець несе всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, встановленого для вiдвантаження, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi Б.6:

 • несення усiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • сплата цiни фрахту та всiх iнших витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару на борт судна i будь-якi платежi за розвантаження товару в узгодженому порту розвантаження, покладенi на продавця вiдповiдно до договору перевезення;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну, у випадках, коли вони вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця.

Б.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi А.3 "а", сплата:

 • усiх витрат, пов'язаних з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • усiх витрат i зборів, пов'язаних з товаром пiд час його перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • витрат щодо розвантаження товару, включаючи сплату лiхтерних i причальних зборiв, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок неподання покупцем повiдомлення щодо товару у вiдповiдностi з статтею Б.7 вiд настання узгодженої дати чи дати закiнчення перiоду, встановленого для вiдвантаження, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й iнших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та, в разi необхiдностi, при його транзитному перевезеннi через будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складi витрат за договором перевезення.

А.7. Повiдомлення покупцю

     Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити звичайно необхiдних для одержання товару заходiв.

Б.7. Повiдомлення продавцю

     У випадку, якщо покупець вправi визначати час вiдвантаження товару та/або порт призначення, вiн повинен дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     За власний рахунок, негайне надання покупцю звичайного транспортного документа, виписаного для узгодженого порту призначення.

     Цей документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна морська накладна, документ перевезення внутрiшнiм водним транспортом) повинний поширюватися на товар, що продається, бути датованим у межах строкiв, узгоджених для вiдвантаження товару, давати покупцю можливiсть вимагати товар вiд перевiзника в порту призначення та, за вiдсутностi iншої домовленостi, давати покупцю можливiсть продати товар у дорозi третiй особi шляхом виконання передавального напису на документi на користь наступного покупця (оборотний коносамент) або шляхом повiдомлення перевiзника.  Якщо такий транспортний документ видається в декiлькох оригiналах, покупцю повинен бути переданий повний комплект оригiналiв.

     У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Прийняття транспортного документу у вiдповiдностi iз статтею А.8, якщо вiн вiдповiдає умовам договору.

А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

     Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     За власний рахунок забезпечення пакування товару, необхiдного для перевезення товару, яке вiн органiзує (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Упаковка має мiстити належне маркування.

Б.9. Огляд товару

     Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

А.10. Iншi обов'язки

     На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну. Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

Б.10. Iншi обов'язки

     Сплата всiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

CIF
COST, INSURANCE AND FREIGHT (... named port of destination)
ВАРТIСТЬ, СТРАХУВАННЯ ТА ФРАХТ (... назва порту призначення)

     Поставка є здiйсненою продавцем, коли товар перейшов через поручнi судна в порту вiдвантаження.

     Продавець зобов'язаний понести витрати та оплатити фрахт, необхiднi для доставки товару до названого порту призначення, проте, ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-якi додатковi витрати, спричиненi подiями, що виникають пiсля здiйснення поставки, переходять з продавця на покупця. Однак за умовами термiна CIF на продавця покладається також обов'язок забезпечення морського страхування на користь покупця проти ризику втрати чи пошкодження товару пiд час перевезення.

     Таким чином, продавець зобов'язаний укласти договiр страхування та сплатити страховi внески. Покупець повинен мати на увазi, що за умовами термiна CIF вiд продавця вимагається забезпечення страхування лише з мiнiмальним покриттям. У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з бiльшим покриттям, вiн повинен або прямо та недвозначно домовитися про це з продавцем, або самостiйно вжити заходiв до забезпечення додаткового страхування.

     Термiн зобов'язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту. Цей термiн може застосовуватися тiльки у випадках перевезення товару морським або внутрiшнiм водним транспортом. Якщо сторони не мають намiрiв щодо здiйснення поставки товару через поручнi судна, слiд застосовувати термiн CIP.

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

     Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата цiни

     Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     З власний рахунок укладання на звичайних умовах договору перевезення товару до названого порту призначення звичайним судноплавним маршрутом морським (або, у вiдповiдному випадку, внутрiшнiм водним) судном такого типу, що звичайно використовується для перевезення товарiв з характеристиками, аналогiчними визначеним у договорi купiвлi-продажу.

     б) Договiр страхування.

     Завласний рахунок страхування вантажу у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу, на умовах надання права покупцю або iншiй особi, що володiє страховим iнтересом вiдносно товару, заявляти вимоги безпосередньо до страховика, а також надати покупцю страховий полiс або iнший доказ страхового покриття.

     Договiр страхування має бути укладений iз страховиками або страховою компанiєю, що користуються доброю репутацiєю, та, за вiдсутностi прямої домовленостi сторiн про iнше, на умовах мiнiмального страхового покриття вiдповiдно до Умов страхування вантажiв (Institute Cargo Clauses) Iнституту Лондонських Страховикiв (Institute of London Underwriters) або будь-якого подiбного зводу правил. Тривалiсть перiоду страхового покриття обумовлюється статтями Б.4 i Б.5. За вимогою покупця i за його рахунок, продавець зобов'язується, де це можливо, забезпечити страхування вiд вiйськових ризикiв, ризикiв, пов'язаних iз страйками, повстаннями та iншими громадськими хвилюваннями. Мiнiмальне страхування повинне покривати цiну договору купiвлi-продажу плюс 10 вiдсоткiв (тобто 110%) i бути обумовленим у валютi договору купiвлi-продажу.

Б.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Немає зобов'язань.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

     Здiйснення поставки товару на борт судна в порту вiдвантаження в узгоджену дату або в межах узгодженого перiоду.

Б.4. Прийняття поставки

     Прийнятття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4, та одержання товару вiд перевiзника в названому порту призначення.

А.5. Перехiд ризикiв

     З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту переходу товару через поручнi судна в порту вiдвантаження.

Б.5. Перехiд ризикiв

     Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження.

     У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, встановленого для вiдвантаження, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi Б.6:

 • усiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • сплата цiни фрахту та всi iншi витрати, що випливають iз статтi А.3 "а", включаючи витрат щодо завантаження товару на борт судна;

 • несення витрат, пов'язаних з придбанням страхування у вiдповiдностi зi статтею А.3 "б";

 • сплата будь-яких зборів за розвантаження в узгодженому порту розвантаження, покладенi на продавця вiдповiдно до договору перевезення;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну у випадках, коли вони вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця.

Б.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi А.3 "а", сплата:

 • усiх витрат, пов'язанi з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • усiх витрат i зборів, пов'язаних з товаром пiд час його перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • витрат щодо розвантаження товару, включаючи сплату лiхтерних i причальних зборiв, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок неподання покупцем повiдомлення щодо товару у вiдповiдностi з статтею Б.7, вiд настання узгодженої дати чи дати закiнчення перiоду, встановленого для вiдвантаження, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й iнших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та, в разi необхiдностi, при його транзитному перевезеннi через будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складi витрат за договором перевезення.

А.7. Повiдомлення покупцю

     Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити звичайно необхiдних для одержання товару заходiв.

Б.7. Повiдомлення продавцю

     У випадку, якщо покупець вправi визначати час вiдвантаження товару та/або порт призначення, вiн має дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     За власний рахунок, негайне наданя покупцю звичайного транспортного документу, виписаного для узгодженого порту призначення.

     Цей документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна морська накладна, документ перевезення внутрiшнiм водним транспортом) повинний поширюватися на товар, що продається, бути датованим у межах строкiв, узгоджених для вiдвантаження товару, давати покупцю можливiсть вимагати товар вiд перевiзника в порту призначення та, за вiдсутностi iншої домовленостi, давати покупцю можливiсть продати товар у дорозi третiй особi шляхом виконання передавального напису на документi на користь наступного покупця (оборотний коносамент) або шляхом повiдомлення перевiзника.  Якщо такий транспортний документ видається в декiлькох оригiналах, покупцю повинен бути переданий повний комплект оригiналiв.

     У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Прийнятття транспортного документу у вiдповiдностi iз статтею А.8, якщо вiн вiдповiдає умовам договору.

А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

     Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     За власний рахунок забезпечення пакування товару, необхiдне для перевезення товару, яке вiн органiзує (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Упаковка повинна мiстити належне маркування.

Б.9. Огляд товару

     Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

А.10. Iншi обов'язки

     На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

     Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення будь-якого додаткового страхування.

Б.10. Iншi обов'язки

     Сплата всiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

     Забезпечення продавця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

CPT
CARRIAGE PAID TO (... named place of destination)
ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва мiсця призначення)

     Продавець здiйснює поставку товару шляхом його передання перевiзнику, призначеному ним самим. Додатково до цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати перевезення товару до названого мiсця призначення. Це означає, що покупець приймає на себе всi ризики та будь-якi iншi витрати, що можуть виникнути пiсля здiйснення поставки товару у вищезазначений спосiб.

     "Перевiзник" - це будь-яка особа, що на пiдставi договору перевезення зобов'язується здiйснити або забезпечити здiйснення перевезення товару залiзницею, автомобiльним, повiтряним, морським, внутрiшнiм водним транспортом або комбiнацiєю цих видiв транспорту.

     У випадку здiйснення перевезення в узгоджений пункт призначення декiлькома перевiзниками, перехiд ризику вiдбувається в момент передачi товару першому з них.

     Цей термiн CPT зобов'язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту і може застосовуватися незалежно вiд виду транспорту, включаючи мультимодальнi (змiшанi) перевезення.

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

     Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iншх доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата цiни

     Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiднi для експорту товару.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Укладання на звичайних умовах за власний рахунок  договору перевезення товару до узгодженого пункту в названому мiсцi призначення звичайним маршрутом i в звичайно прийнятий спосiб. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати пункт у межах названого мiсця призначення, який найбiльш задовольняє його цiлям.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Немає зобов'язань.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

     Здiйснення поставки шляхом надання товару перевiзнику, з яким укладено договiр перевезення, у вiдповiдностi зi статтею А.3, а за наявностi декiлькох перевiзникiв - першому з них, для транспортування товару до узгодженого пункту в межах названого мiсця у встановлену дату чи в межах узгодженого перiоду.

Б.4. Прийняття поставки

     Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4, та одержання товару вiд перевiзника в названому мiсцi.

А.5. Перехiд ризикiв

     З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

     Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець має нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, встановленого для поставки, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi Б.6:

 • несення усiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також сплата цiну фрахту та всiх iнших витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару та будь-якi платежi за розвантаження його в мiсцi призначення, покладенi на продавця вiдповiдно до договору перевезення;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну у випадках, коли вони вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця.

Б.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi А.3 "а", сплата:

 • усiх витрат, пов'язаних з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • усiх витрат i зборів, пов'язаних з товаром пiд час його перевезення до прибуття в узгоджене мiсце призначення, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • витрат щодо розвантаження товару, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок неподання покупцем повiдомлення щодо товару у вiдповiдностi з статтею Б.7, вiд настання узгодженої дати чи дати закiнчення перiоду, встановленого для вiдправлення товару, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й iнших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складi витрат за договором перевезення.

А.7. Повiдомлення покупцю

     Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-яке iнше повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити звичайно необхiдних для одержання товару заходiв.

Б.7. Повiдомлення продавцю

     У випадку, якщо покупець вправi визначати час вiдправлення товару та/або мiсце призначення, вiн зобов'язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Надання покупцю за власний рахунок, якщо так прийнято, звичайного (-х) транспортного (-х) документу (-ів) вiдповiдного транспорту, щодо якого укладено договiр перевезення у вiдповiдностi зi статтею А.3 (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ внутрiшнього водного транспорту, повiтряну, залiзничну чи автотранспортну накладну, або транспортнi документи змiшаного перевезення).

     У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Прийняття транспортного документу у вiдповiдностi iз статтею А.8, якщо вiн вiдповiдає умовам договору.

А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

     Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     Забезпечення за власний рахунок пакування товару, необхiдне для перевезення товару, яке вiн органiзує (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдправляти товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Упаковка має мiстити належне маркування.

Б.9. Огляд товару

     Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

А.10. Iншi обов'язки

     На прохання, за рахунок i на ризик покупця надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

     Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

Б.10. Iншi обов'язки

     Сплата всiх витрат та зборів, пов'язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

CIP
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (... named place of destination)
ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва мiсця призначення)

     Продавець здiйснює поставку товару шляхом його передання перевiзнику, призначеному ним самим. Додатково до цього продавець зобов'язаний оплатити витрати перевезення товару до названого мiсця призначення. Це означає, що покупець приймає на себе всi ризики та будь-якi додатковi витрати, що можуть виникнути пiсля здiйснення поставки у вищезазначений спосiб. Однак за умовами термiна CIP на продавця покладається також обов'язок забезпечення страхування на користь покупця проти ризику втрати чи пошкодження товару пiд час перевезення.

     Отже, продавець зобов'язаний укласти договiр страхування та сплатити страховi внески.

     Покупець повинен мати на увазi, що за умовами термiна CIP вiд продавця вимагається забезпечення страхування лише з мiнiмальним покриттям. У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з бiльшим покриттям, вiн повинен або прямо та недвозначно домовитися про це з продавцем, або самостiйно вжити заходiв до забезпечення додаткового страхування.

     "Перевiзник" - це будь-яка особа, що на пiдставi договору перевезення зобов'язується здiйснити або забезпечити здiйснення перевезення товару залiзницею, автомобiльним, повiтряним, морським, внутрiшнiм водним транспортом або комбiнацiєю цих видiв транспорту.

     У випадку здiйснення перевезення в узгоджений пункт призначення декiлькома перевiзниками, перехiд ризику вiдбувається в момент передачi товару у вiдання першого з них.

     Термiн CIP зобов'язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорт та може застосовуватися незалежно вiд виду транспорту, включаючи мультимодальнi (змiшанi) перевезення.

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

     Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата цiни

     Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей щодо iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Укладення за власний рахунок на звичайних умовах договору перевезення товару до узгодженого пункту в названому мiсцi призначення звичайним маршрутом i в звичайно прийнятий спосiб. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати пункт у межах названого мiсця призначення, який найбiльш задовольняє його цiлям.

     б) Договiр страхування.

     Застрахування за власний рахунок вантажу у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу, на умовах надання права покупцю або iншiй особi, що володiє страховим iнтересом вiдносно товару, заявляти вимоги безпосередньо до страховика, а також надання покупцю страхового полiсу або iншого доказу страхового покриття.

     Договiр страхування має бути укладений iз страховиками або страховою компанiєю, що користуються доброю репутацiєю, та за вiдсутностi прямої домовленостi сторiн про iнше, на умовах мiнiмального страхового покриття вiдповiдно до Умов страхування вантажiв (Institute Cargo Clauses) Iнституту Лондонських Страховикiв (Institute of London Underwriters) або будь-якого подiбного зводу правил. Тривалiсть перiоду страхового покриття обумовлюється статтями Б.4. i Б.5. За вимогою покупця i за його рахунок продавець зобов'язується, де це можливо, забезпечити страхування вiд вiйськових ризикiв, ризикiв, пов'язаних iз страйками, повстаннями та iншими громадськими хвилюваннями. Мiнiмальне страхування повинне покривати цiну договору купiвлi-продажу плюс 10 вiдсоткiв (тобто 110%) i бути обумовленим у валютi договору купiвлi-продажу.

Б.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Немає зобов'язань.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

     Здiйснення поставки шляхом надання товару перевiзнику, з яким укладено договiр перевезення, у вiдповiдностi зi статтею А.3, а за наявностi декiлькох перевiзникiв - першому з них, для транспортування товару до узгодженого пункту в межах названого мiсця у встановлену дату або в межах узгодженого перiоду.

Б.4. Прийняття поставки

     Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4, та одержання товару вiд перевiзника в названому мiсцi.

А.5. Перехiд ризикiв

     З урахуванням положень статтi Б.5, несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

     Несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець має нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, встановленого для поставки, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

     Зурахуванням положень статтi Б.6:

 • несення усiх витрат, пов'язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також сплата цiни фрахту та всiх iнших витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару та будь-яких платежiв за розвантаження його в мiсцi призначення, покладенi на продавця вiдповiдно до договору перевезення;

 • оплата витрат щодо страхування, що випливають iз статтi А.3 "б";

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну, у випадках, коли вони вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця.

Б.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi А.3 "а", сплата:

 • усiх витрат, пов'язаних з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • усiх витрат i зборів, пов'язанi з товаром пiд час його перевезення до прибуття в узгоджене мiсце призначення, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • витрат щодо розвантаження товару, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок неподання покупцем повiдомлення щодо товару у iдповiдностi з статтею Б.7, вiд настання узгодженої дати чи дати закiнчення перiоду, встановленого для вiдправлення товару, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й iнших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складi витрат за договором перевезення.

А.7. Повiдомлення покупцю

     Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-яке iнше повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити звичайно необхiдних для одержання товару заходiв.

Б.7. Повiдомлення продавцю

     У випадку, якщо покупець вправi визначати час вiдправлення товару та/або мiсце призначення, вiн зобов'язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Надання покупцю за власний рахунок, якщо так прийнято, звичайного(-их) транспортного(-их) документу(-ів) вiдповiдного транспорту, щодо якого укладено договiр перевезення, у вiдповiдностi зi статтею А.3 (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ перевезення внутрiшнiм водним транспортом, повiтряну, залiзничну чи автотранспортну накладну, або транспортнi документи змiшаного перевезення).

     У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Прийняття транспортного документа у вiдповiдностi iз статтею А.8, якщо вiн вiдповiдає умовам договору купiвлi-продажу.

А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

     Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару, необхiдне для перевезення товару, яке вiн органiзує (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдправляти товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Упаковка повинна мiстити належне маркування.

Б.9. Огляд товару

     Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

А.10. Iншi обов'язки

     На прохання за рахунок i на ризик покупця надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

     Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення будь-якого додаткового страхування.

Б.10. Iншi обов'язки

     Сплата усiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

     Забезпечення продавця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення будь-якого додаткового страхування.

DAF
DELIVERED AT FRONTIER (... named place)
ПОСТАВКА ДО КОРДОНУ (... назва мiсця поставки)

     Продавець виконав свої обов'язки щодо поставки, коли товар, що пройшов митне очищення для експорту, але ще не для iмпорту, наданий у розпорядження покупця нерозвантаженим на прибулому транспортному засобi в названому мiсцi та пунктi на кордонi, але перед митним кордоном сумiжної країни. Пiд термiном "кордон" може розумiтися будь-який кордон, включаючи кордон країни експорту.

     Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця обов'язки щодо розвантаження товару з прибулого транспортного засобу та всi ризики й витрати такого розвантаження, це має бути чiтко обумовлено шляхом включення вiдповiдного застереження до договору купiвлi-продажу.

     Цей термiн може застосовуватися незалежно вiд виду транспорту, за умови, що товар доставляється до сухопутної межi. Якщо поставка буде мати мiсце в порту призначення, на борту судна або на причалi (набережнiй), слiд застосовувати термiни DES або DEQ.

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

     Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата цiни

     Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї, iншого офiцiйного дозволу чи iншого документу, необхiдного для надання товару у розпорядження покупця.

     Виконати, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару до названого мiсця поставки на кордонi та для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї чи iншого офiцiйного дозволу, або iнших документів, i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару та його наступного транспортування.

А.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     i) за власний рахунок укладання договору перевезення товару до пункту, якщо вiн названий, у мiсцi поставки на кордонi. Якщо такого пункту у названому мiсцi поставки на кордонi не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати пункт у межах названого мiсця поставки, який найбiльш задовольняє його цiлям.

     ii) Проте, на прохання покупця, на його ризик i за його рахунок продавець може укласти на звичайних умовах договiр перевезення з умовою продовження транспортування товару поза назване мiсце на кордонi до кiнцевого пункту призначення в країнi iмпорту, названого покупцем. Продавець може також вiдмовитися вiд укладання такого договору. В такому випадку вiн зобов'язаний своєчасно сповiстити покупця про це.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Немає зобов'язань.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

     Надання товару у розпорядження покупця нерозвантаженим на прибулому транспортному засобi в названому мiсцi поставки на кордонi, у встановлену дату або в межах узгодженого перiоду.

Б.4. Прийняття поставки

     Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.5. Перехiд ризикiв

     З урахуванням положень статтi Б.5, несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

     Несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець має нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення будь-якого перiоду, узгодженого для поставки, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi Б.6:

 • додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", несення усiх витрат, пов'язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.6. Розподiл витрат

     Сплата:

 • усiх витрат, пов'язаних з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, включаючи витрати з його розвантаження, необхiднi для прийняття поставки товару з прибулого транспортного засобу в названому мiсцi поставки на кордонi;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок невиконання покупцем обов'язку прийняти поставку, здiйснену у вiдповiдностi з статтею А.4, або дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, за умови, що товар був iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх витрат виконання митних процедур, а також усiх мит, податків й iнших зборів, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його подальшому транспортуваннi.

А.7. Повiдомлення покупцю

     Надання покупцю достатнього повiдомлення про те, що товар вiдправлений у зазначене мiсце на кордонi, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.

Б.7. Повiдомлення продавцю

     У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках погодженого перiоду та/або пункт прийняття поставки в межах названого мiсця, вiн зобов'язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     i)  надати покупцю, за власний рахунок, звичайний документ або iнший доказ поставки товару в назване мiсце на кордонi у вiдповiдностi з статтею А.3 "а" i).

     ii) у випадку домовленостi сторiн щодо продовження транспортування товару через кордон у вiдповiдностi зi статтею А.3 "а" ii), надання покупцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього звичайного одержуваного у країнi вiдправлення наскрiзного транспортного документу на перевезення товару на звичайних умовах вiд пункту вiдправлення в країнi експорту до зазначеного покупцем кiнцевого мiсця призначення в країнi iмпорту.

     У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Прийняття транспортного документа та/або iнших доказів поставки у вiдповiдностi iз статтею А.8.

А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

     Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     Забезпечення, за власний рахунок, пакування товару (за винятком випадкiв, коли iснує домовленiсть або звичай вiдповiдної галузi торгiвлi щодо поставки товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для доставки товару до кордону та його подальшого транспортування. Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення) були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

Б.9. Огляд товару

     Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

А.10. Iншi обов'язки

     На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

     Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

Б.10. Iншi обов'язки

     Сплата усiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

     У разi потреби, у вiдповiдностi зi статтею А.3 "а" ii), покупець має надати продавцю на прохання останнього, але за рахунок i на ризик покупця, валютний дозвiл, iншi дозволи i документи або їх засвiдченi копiї, або адресу кiнцевого пункту призначення товару в країнi iмпорту для одержання наскрiзного транспортного документа або будь-якого iншого документа, передбаченого статтею А.8 ii).

DES
DELIVERED EX SHIP (... named port of destination)
ПОСТАВКА З СУДНА (... назва порту призначення)

     Продавець виконав свої обов'язки щодо поставки, коли товар, що не пройшов митного очищення для iмпорту, наданий у розпорядження покупця на борту судна в названому порту призначення. Продавець несе всi витрати та ризики, пов'язанi з доставкою товару до названого порту призначення до розвантаження. Якщо сторони бажають покласти на продавця витрати й ризики розвантаження товару, слiд застосовувати термiн DEQ.

     Цей термiн може застосовуватися виключно у випадках доставки товару морським або внутрiшнiм водним транспортом, чи то в змiшаних перевезеннях, коли товар прибуває в порт призначення на суднi.

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

     Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата цiни

     Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї, iншого офiцiйного дозволу чи iншого документаи, i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної  лiцензії або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Украдання  за власний рахунок договору перевезення товару до пункту, якщо вiн названий, у названому порту призначення. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати пункт у названому порту призначення, який найбiльш задовольняє його цiлям.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Немає зобов'язань.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

     Надання товару у розпорядження покупця на борту судна в пунктi розвантаження, зазначеному у статтi А.3 "а" у названому порту призначення у встановлену дату або в межах узгодженого перiоду, у спосiб, який дозволяє зняття товару з судна розвантажувальними засобами, що вiдповiдають характеру товару.

Б.4. Прийняття поставки

     Прийнятття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.5. Перехiд ризикiв

     З урахуванням положень статтi Б.5, несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

     Несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець має нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, узгодженого для поставки, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi Б. 6:

 • додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", несення усiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.6. Розподiл витрат

     Сплата:

 • усiх витрат, пов'язаних з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, включаючи витрати з його розвантаження, необхiднi для прийняття поставки товару з судна;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок невиконання покупцем обов'язку прийняти поставку товару, наданого в його розпорядження у вiдповiдностi з статтею А.4, або дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх витрат виконання митних процедур, а також мита, податків й iнших зборів, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару.

А.7. Повiдомлення покупцю

     Надання покупцю достатнього повiдомлення про розрахунковий час прибуття призначеного судна у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.

Б.7. Повiдомлення продавцю

     У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках узгодженого термiну та/або пункт прийняття поставки в межах названого порту призначення, вiн зобов'язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     За власний рахунок, надати покупцю делiверi-ордер i/або звичайний транспортний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ внутрiшнього водного або мультимодального транспорту) для надання покупцю можливостi вимагати товар вiд перевiзника в порту призначення.

     У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Прийняття делiверi-ордеру або транспортного документу у вiдповiдностi зi статтею А.8.

А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

     Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     За власний рахунок забезпечення пакування товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для поставки товару. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

Б.9. Огляд товару

     Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

А.10. Iншi обов'язки

    На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару.

     Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

Б.10. Iншi обов'язки

     Сплата усiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

DEQ
DELIVERED EX QUAY (... named port of destination)
ПОСТАВКА З ПРИЧАЛУ (... назва порту призначення)

     Продавець виконав свої обов'язки щодо поставки, коли товар, що не пройшов митного очищення для iмпорту, наданий у розпорядження покупця на причалi (набережнiй) у названому порту призначення. Продавець несе всi витрати та ризики, пов'язанi з доставкою товару до названого порту призначення та розвантаженням товару на причал (набережну). Термiн DEQ покладає на покупця обов'язок здiйснити митне очищення товару для iмпорту та сплату всiх податкiв, мит i iнших зборiв i витрат, якими супроводжується iмпорт товару.

     Якщо сторони бажають включити у зобов'язання продавця сплату всiх або частини витрат, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару, сторони повиннi включити чiтке застереження про це у договiр купiвлi-продажу.

     Термiн може застосовуватися виключно у випадках доставки товару морським або внутрiшнiм водним транспортом чи то в змiшаних перевезеннях, коли товар вивантажується з судна на причал (набережну) в порту призначення. Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця витрати й ризики, пов'язанi з перемiщенням товару з причалу до iншого мiсця (складу, термiналу, транспортної станцiї i т. iн.) у порту або за межами порту, слiд застосовувати термiн DDU або DDP.

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

     Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностiз умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата цiни

     Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї, iншого офiцiйного дозволу чи iнших документів, i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї, офiцiйного дозволу чи iншого документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Укладання за власний рахунок договору перевезення товару до названого причалу (набережної) в названому порту призначення. Якщо конкретного причалу (набережної) не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати причал (набережну) в названому порту призначення, що найбiльш задовольняє його цiлям.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Немає зобов'язань.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

     Надання товару у розпорядження покупця на причалi (набережнiй), зазначеному у статтi А.3 "а" в узгоджену дату або в межах узгодженого перiоду.

Б.4. Прийняття поставки

     Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.5. Перехiд ризикiв

     З урахуванням положень статтi Б.5, несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

     Несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець має нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, узгодженого для поставки, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi Б.6:

 • додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", несення усiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту його доставки на причал (набережну) у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усіх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки.

Б.6. Розподiл витрат

     Сплата:

 • усiх витрат, пов'язанi з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, включаючи вартiсть будь-яких дiй щодо товару у порту для наступного транспортування або розмiщення товару на складi або термiналi;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок невиконання покупцем обов'язку прийняти поставку товару, наданого в його розпорядження у вiдповiдностi з статтею А.4, або дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - витрат виконання митних процедур, а також мита, податків й iнших зборів, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та необхiднi для його подальшого транспортування.

А.7. Повiдомлення покупцю

     Надання покупцю достатнього повiдомлення про розрахунковий час прибуття призначеного судна у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.

Б.7. Повiдомлення продавцю

     У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках узгодженого термiну та/або пункт прийняття поставки в межах названого порту призначення, вiн зобов'язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

А.8. Транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     За власний рахунок, надання покупцю делiверi-ордеру i/або звичайного транспортного документа (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, документа внутрiшнього водного або мультимодального транспорту) для надання покупцю можливостi прийняти поставку товару та забрати його з причалу (набережної).

     У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Прийняття делiверi-ордеру або транспортного документу у вiдповiдностi зi статтею А.8.

А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

     Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     За власний рахунок забезпечення пакування товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для поставки товару. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

Б.9. Огляд товару

     Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

А.10. Iншi обов'язки

     На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару.

     Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

Б.10. Iншi обов'язки

     Сплата усiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

DDU
DELIVERED DUTY UNPAID (... named place of destination)
ПОСТАВКА БЕЗ СПЛАТИ МИТА (... назва мiсця призначення)

     Продавець здiйснює поставку покупцю товару без проведення його митного очищення для iмпорту та без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому мiсцi призначення. Продавець несе всi витрати та ризики, пов'язанi з доставкою товару до цього мiсця, за винятком (у вiдповiдних випадках) будь-яких "мит" (пiд словом "мито" тут розумiється вiдповiдальнiсть за виконання та ризики виконання дiй з проходження митних процедур, а також оплата витрат митного очищення, податкiв, митних i iнших зборiв) на iмпорт до країни призначення. Обов'язки щодо такого "мита" покладаються на покупця, так само як будь-якi витрати i ризики, що виникнуть у зв'язку з тим, що вiн не здiйснить своєчасно митного очищення товару для iмпорту.

     Проте, якщо сторони бажають покласти на продавця обов'язки щодо проходження ввiзних митних процедур i несення витрат i ризикiв, пов'язаних iз цим, або сплати деяких витрат, якими супроводжується iмпорт товару, сторони повиннi включити чiтке застереження про це у договiр купiвлi-продажу.

     Цей термiн може застосовуватися незалежно вiд використовуваного виду транспорту, але якщо поставка повинна мати мiсце на борту судна або на причалi (набережнiй) в порту призначення, слiд застосовувати термiн DES або DEQ.

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

     Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата цiни

     Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї, iншого офiцiйного дозволу чи iншого документу, i виконання, де це належить, усiх митних формальностi, необхiдних для експорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї чи iншого офiцiйного дозволу, або iнших документів, i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     За власний рахунок укладання договору перевезення товару до названого мiсця призначення. Якщо конкретної точки поставки не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати точку в межах названого мiсця призначення, яка найбiльш задовольняє його цiлям.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Немає зобов'язань.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

     Надання нерозвантаженого товару у розпорядження покупця або iншої особи, названої покупцем, на будь-якому прибулому транспортному засобi, у названому мiсцi призначення, в узгоджену дату або в межах перiоду, узгодженого для поставки.

Б.4. Прийняття поставки

     Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.5. Перехiд ризикiв

     З урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

     Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     У випадку невиконання своїх зобов'язань згiдно статтi Б.2, покупець повинен нести всi додатковi ризики втрати чи пошкодження товару, цим спричиненi.

     У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець повинен нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення будь-якого перiоду, узгодженого для поставки, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi Б.6:

 • додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", несення усiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.6. Розподiл витрат

     Сплата:

 • усіх витрат, пов'язаних з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок невиконання покупцем своїх обов'язкiв у вiдповiдностi зi статтею Б.2, або ненадання повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх витрат виконання митних процедур, а також мита, податків й iнших зборів, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару.

А.7. Повiдомлення покупцю

     Надання покупцю достатнього повiдомлення про вiдправлення товару, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.

Б.7. Повiдомлення продавцю

     У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках узгодженого термiну та/або пункт прийняття поставки в межах названого мiсця, вiн має дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     За власний рахунок, надання покупцю делiверi-ордеру i/або звичайного транспортного документу (наприклад, оборотного коносаменту, необоротної морської накладної, документу перевезення внутрiшнiм водним транспортом, повiтряної, залiзничної чи автотранспортної накладної, або транспортних документів змiшаного перевезення), яких може потребувати покупець для прийняття поставки товару у вiдповiдностi зi статтями А.4/Б.4.

     У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Прийняття належного делiверi-ордеру або транспортного документу у вiдповiдностi зi статтею А.8.

А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

     Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     За власний рахунок забезпечення пакування товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для поставки товару. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

Б.9. Огляд товару

     Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

А.10. Iншi обов'язки

     На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару.

     Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

Б.10. Iншi обов'язки

     Сплата всiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесен продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

DDP
DELIVERED DUTY PAID (... named place of destination)
ПОСТАВКА ЗI СПЛАТОЮ МИТА (... назва мiсця призначення)

     Продавець здiйснює поставку покупцю товару, який пройшов митне очищення для iмпорту, без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому мiсцi призначення. Продавець несе всi витрати та ризики, пов'язанi з доставкою товару до цього мiсця, включаючи (у вiдповiдних випадках) будь-якi "мита" (пiд словом "мито" тут розумiється вiдповiдальнiсть за виконання та ризики виконання дiй з проходження митних процедур, а також оплата витрат митного очищення, податкiв, митних i iнших зборiв) на iмпорт до країни призначення.

     Якщо термiн EXW покладає на продавця мiнiмальний обсяг обов'язкiв, термiн   передбачає максимальний обсяг обов'язкiв продавця.

     Термiн DDP не повинен застосовуватися, якщо продавець прямо чи побiчно не в змозi одержати iмпортну лiцензiю. Проте, якщо сторони бажають виключити iз зобов'язань продавця сплату деяких витрат, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару (таких, як податок на додану вартiсть - ПДВ), це повинно бути чiтко визначене у вiдповiдному застереженнi в договорi купiвлi-продажу.

     Якщо сторони бажають покласти на покупця всi ризики i витрати щодо iмпорту товару, застосовується термiн DDU.

     Цей термiн може застосовуватися незалежно вiд використовуваного виду транспорту, але якщо поставка повинна мати мiсце на борту судна або на причалi (набережнiй) в порту призначення, слiд застосовувати термiни DES або DEQ.

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

     Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата цiни

     Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної та iмпортної лiцензiї, iншого офiцiйного дозвiлу чи iншого документа, i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару, його транзитного перевезення через будь-яку країну, та iмпорту.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

     Надання продавцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього всiлякого сприяння в одержаннi, де це належить, будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа, необхiдного для iмпорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Укладання за власний рахунок договору перевезення товару до названого мiсця призначення. Якщо конкретної точки поставки не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати точку в межах названого мiсця призначення, яка найбiльш задовольняє його цiлям.

     Б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення та страхування

     а) Договiр перевезення.

     Немає зобов'язань.

     б) Договiр страхування.

     Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

     Надання нерозвантаженого товару у розпорядження покупця або iншої особи, призначеної покупцем, на будь-якому прибулому транспортному засобi, у названому мiсцi призначення, в узгоджену дату або в межах перiоду, узгодженого для поставки.

Б.4. Прийняття поставки

     Прийнятття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.5. Перехiд ризикiв

     З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

     Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     У випадку невиконання своїх зобов'язань згiдно статтi Б.2, несення всi додаткових ризиків втрати чи пошкодження товару, цим спричиненi.

     У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець несе всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення будь-якого перiоду, узгодженого для поставки, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

     З урахуванням положень статтi Б.6:

 • додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", несення всiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних та iмпортних митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi та iмпортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.6. Розподiл витрат

     Сплата:

 • усiх витрат, пов'язаних з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок невиконання покупцем своїх обов'язкiв у вiдповiдностi зi статтею Б.2, або ненадання повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.7. Повiдомлення покупцю

     Надання покупцю достатнього повiдомлення про вiдправлення товару, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.

Б.7. Повiдомлення продавцю

     У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках узгодженого термiну та/або пункт прийняття поставки в межах названого мiсця, вiн зобов'язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Надання за власний рахунок покупцю делiверi-ордеру i/або звичайного транспортного документу (наприклад, оборотного коносаменту, необоротної морської накладної, документу перевезення внутрiшнiм водним транспортом, повiтряної, залiзничної чи автотранспортної накладної, або транспортних документів змiшаного перевезення), яких може потребувати покупець для прийняття поставки товару у вiдповiдностi зi статтями А.4/Б.4.

     У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

     Прийнятття належного делiверi-ордеру або транспортного документу у вiдповiдностi зi статтею А.8.

А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

     Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

     За власний рахунок забезпечення пакування товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для поставки товару. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

Б.9. Огляд товару

     Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

А.10. Iншi обов'язки

     Сплата всiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, зазначених у статтi Б.10, а також вiдшкодування покупцю всiх витрат, понесених останнiм при наданнi допомоги в їх одержаннi.

     Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

Б.10. Iншi обов'язки

     Надання продавцю, на прохання, за рахунок i на ризик останнього, всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, що видаються чи передаються у країнi iмпорту, яких може потребувати продавець для надання покупцевi доступу до товару у вiдповiдний спосiб.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.