МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

Л И С Т

вiд 18.06.2002 N 21-44-840


     Мiнiстерство юстицiї України розглянуло лист стосовно надання роз'яснення щодо складання договорiв, первинних документiв росiйською мовою i повiдомляє таке.

     Вiдповiдно до ст. 10 Конституцiї України встановлено, що державною мовою в Українi є українська мова.

     Крiм того, згiдно iз ст. 11 Закону України "Про мови в Українськiй РСР" мовою роботи, дiловодства i документацiї, а також взаємовiдносин державних, партiйних, громадських органiв, пiдприємств, установ i органiзацiй є українська мова.

     У випадках, передбачених у частинi другiй ст.3 цього Закону, мовою роботи, дiловодства i документацiї поряд з українською мовою може бути i нацiональна мова бiльшостi населення тiєї чи iншої мiсцевостi, а у випадках, передбачених у частинi третiй цiєї ж статтi, - мова, прийнятна для населення даної мiсцевостi.

     Також слiд зазначити, що в багатьох нормативно-правових актах передбачено складання первинних документiв, договорiв державною мовою.

Державний секретар А.Заєць
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.