УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 21.05.98 р. N 493/98)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Указом Президента України
вiд 21 травня 1998 року N 493/98

     З метою впорядкування видання мiнiстерствами, iншими органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, забезпечення охорони прав, свобод i законних iнтересiв громадян, пiдприємств, установ та органiзацiй постановляю:

(преамбула iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 21.05.98 р. N 493/98)

     1. Установити, що з 1 сiчня 1993 року нормативно-правовi акти, якi видаються мiнiстерствами, iншими органами виконавчої влади, органами господарського управлiння та контролю i якi зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, пiдлягають державнiй реєстрацiї.

(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 21.05.98 р. N 493/98)

     2. Державну реєстрацiю здiйснюють:

     нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю - Мiнiстерство юстицiї України;

     нормативно-правових актiв мiнiстерств i республiканських комiтетiв Автономної Республiки Крим - Головне управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим;

     нормативно-правових актiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, їх управлiнь, вiддiлiв, iнших пiдроздiлiв, а також мiсцевих органiв господарського управлiння та контролю - обласнi, Київське та Севастопольське мiськi управлiння юстицiї;

     нормативно-правових актiв районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, їх управлiнь, вiддiлiв, iнших пiдроздiлiв - районнi, районнi у мiстах Києвi та Севастополi управлiння юстицiї.

     

(частини першу i другу статтi 2 замiнено частиною першою згiдно з Указом Президента України вiд 21.05.98 р. N 493/98, у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами другою i третьою)

     Державна реєстрацiя провадиться в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiнiстерство юстицiї України та управлiння юстицiї складають державнi реєстри зареєстрованих ними нормативно-правових актiв.

(частина третя статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 21.05.98 р. N 493/98)

     3. Нормативно-правовi акти, зазначенi в статтi 1 цього Указу, набувають чинностi через 10 днiв пiсля їх реєстрацiї, якщо в них не встановлено пiзнiшого строку надання їм чинностi.

(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 21.05.98 р. N 493/98)

     4. Створити в Українському державному центрi правової iнформацiї Мiнiстерства юстицiї України банк даних про нормативно-правовi акти, занесенi до державного реєстру.

     Мiнiстерству юстицiї України визначити порядок iнформування громадян, пiдприємств, установ та органiзацiй про зазначенi нормативно-правовi акти.

(стаття 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 21.05.98 р. N 493/98)

     5. Мiнiстерству юстицiї України, iншим органам виконавчої влади, органам господарського управлiння та контролю забезпечувати опублiкування нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру, а також широке iнформування громадян через засоби масової iнформацiї про нормативно-правовi акти, якi стосуються прав, свобод i законних iнтересiв громадян.

(стаття 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 21.05.98 р. N 493/98)

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити до 1 грудня 1992 року Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи та iнтереси громадян або носять мiжвiдомчий характер.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 21.05.98 р. N 493/98)
 
Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ
3 жовтня 1992 року
N 493/92

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.