КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 29 квiтня 1999 р. N 755


Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для реалiзацiї затвердженого в установленому порядку iнвестицiйного проекту на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi

     На виконання статтi 3 Указу Президента України вiд 18 грудня 1998 р. N 1359 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Порядок звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для реалiзацiї затвердженого в установленому порядку iнвестицiйного проекту на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi (додається).

     2. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Державну митну службу, Державну податкову адмiнiстрацiю.

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 квiтня 1999 р. N 755

ПОРЯДОК
звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для реалiзацiї затвердженого в установленому порядку iнвестицiйного проекту на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi

     1. Пiдставою для звiльнення устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для реалiзацiї затвердженого в установленому порядку iнвестицiйного проекту на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi (далi - суб'єкти територiй прiоритетного розвитку), вiд обкладення ввiзним митом та податком на додану вартiсть є письмове декларування (заявлення) їх суб'єктом митницi, що здiйснює оформлення, як таких, що ввозяться виключно з метою реалiзацiї на територiях прiоритетного розвитку затвердженого в установленому порядку iнвестицiйного проекту. Цiльове призначення вантажiв, що ввозяться такими суб'єктами, має бути письмово пiдтверджене Комiтетом з питань територiй прiоритетного розвитку в Луганськiй областi.

     У разi коли устаткування та обладнання ввозяться в Україну вперше, суб'єкт, що їх ввозить, повинен зазначити, що ранiше пiльгами щодо звiльнення вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть вiн не користувався.

     2. Суб'єкт територiй прiоритетного розвитку зобов'язаний до 5 числа кожного мiсяця, що настає за звiтним, подавати вiдповiднiй митницi у двох примiрниках погоджений з Комiтетом з питань територiй прiоритетного розвитку в Луганськiй областi звiт про цiльове використання устаткування та обладнання, звiльнених вiд обкладення ввiзним митом та податком на додану вартiсть, складений за формою згiдно з додатком.

     Один примiрник звiту залишається у справах митницi, другий - з вiдмiткою митницi подається суб'єктом територiй прiоритетного розвитку до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним, до органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням такого суб'єкта.

     3. У разi виявлення органом державної податкової служби нецiльового використання суб'єктом територiй прiоритетного розвитку устаткування та обладнання, звiльнених вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть, орган державної податкової служби провадить донарахування та стягнення несплачених сум податку на додану вартiсть iз застосуванням передбачених законодавством фiнансових санкцiй та iнформує про це митницю, що здiйснила їх митне оформлення.

     На пiдставi зазначеної iнформацiї митниця у встановленому порядку провадить стягнення сум недобраного ввiзного мита.

 

Додаток до Порядку
Форма щомiсячна 

Зразок

Погоджено з Комiтетом з питань
територiй прiоритетного розвитку
в Луганськiй областi

_________________________________

(посада, прiзвище та iнiцiали, пiдпис)

"___"________________ р.

М. П.

  

До митницi 

До органу державної
податкової служби 

Дата вiдправлення 

  

  

Дата отримання* 

  

  

ЗВIТ

за ________________________ 19__ р.
(мiсяць)

про цiльове використання устаткування та обладнання, звiльнених вiд обкладення ввiзним митом та податком на додану вартiсть

Звiт подається суб'єктом територiй прiоритетного розвитку в Луганськiй областi:

до 5 числа мiсяця, що настає за звiтним, - до митницi, що здiйснює митне оформлення;

до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним, - до органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням такого суб'єкта з вiдповiдною вiдмiткою митницi.

Митниця ______________________________________________________________

(мiсто, район)

Орган державної податкової служби _______________________________________

                                                  (мiсто, район) 

Назва суб'єкта пiдприємницької дiяльностi 

 

Назва iнвестицiйного проекту, затвердженого в установленому порядку (дата, номер) 

 

Статистичний номер, код ЗКПО 

 

Дата i номер контракту 

 

Мiсцезнаходження (юридична адреса) 

 

_____________
* Дата отримання звiту пiдтверджується вiдповiдними штампами митницi та органу державної податкової служби. 

(тис. гривень)

N
п/п 

Дата i номер
вантажної
митної
декларацiї** 

Митна
вартiсть
ввезених
товарiв 

Митна вартiсть використання
товарiв 

Залишок 

на власнi виробничi потреби 

на невиробничi потреби, iнше 

А 

Х 

Х 

Х 

Х 

на 1 число звiтного мiсяця
_____________
(тис. гривень) 

   

Х 

Х 

Х 

   

Х 

Х 

Х 

... 

   

Х 

Х 

Х 

Б 

Усього 

     

Х 

В 

Х 

Х 

Х 

Х 

на 1 число
мiсяця, що
настає за
звiтним
_____________
(тис. гривень) 

Примiтки:

1. Рядок В графи 6 = рядок А графи 6 + рядок Б графи 3 - рядок Б графи 4 - рядок Б графи 5.

2. Сума, зазначена в рядку Б графи 5, пiдлягає обкладенню податком на додану вартiсть i внесенню до декларацiї про податок на додану вартiсть.

3. Залишок товарiв на 1 число мiсяця, що настає за звiтним (рядок В графи 6), обов'язково розшифровується на окремому аркушi за групами ввезених товарiв (устаткування, обладнання).

 

Керiвник 

_______________
(пiдпис) 

________________________
(прiзвище, iнiцiали) 

Головний бухгалтер 

_______________
(пiдпис) 

________________________
(прiзвище, iнiцiали) 

М. П.

____________
** Додаються копiї вантажних митних декларацiй.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.