ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МIСТА КИЄВА

Р I Ш Е Н Н Я

23.09.2002 Справа N 2-3296/02


     Печерський районний суд мiста Києва у складi:

     головуючого - суддi Умнової О.В.

     при секретарi - Гурнiй Л.А,

     розглянувши у вiдкритому судовому засiданнi в м. Києвi скаргу Черновецького Леонiда Михайловича про визнання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України N 700 вiд 29.05.2002 року недiйсною, - ВСТАНОВИВ:

     Скаржник звернувся до суду зi скаргою, в якiй просить визнати постанову КМ України N 700 вiд 29.05.2002 року "Про визначення критерiїв вiднесення фiнансових операцiй до сумнiвних та незвичних". Свої вимоги мотивує тим, що вiн є акцiонером i вкладником АКБ "Правекс-Банк" i зазначена постанова порушує його права, оскiльки її реалiзацiя потягне за собою вiдтiк клiєнтiв, що негативно вiдобразиться на обсязi операцiй з фiнансовими ресурсами - фiзичнi особи зменшать обсяги розмiщення в банку своїх коштiв та вiдбудеться зменшення розмiру його дивiдендiв по акцiях банку. Крiм того, зазначає, що оскаржувана постанова прийнята з порушенням ряду Законiв України: "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про iноземнi iнвестицiї", "Про цiннi папери та фондову бiржу" та iнше. Просить визнати оскаржувану постанову недiйсною та зобов'язати КМ України скасувати її.

     В судовому засiданнi представник заявника пiдтримав скаргу, просив вимоги задовольнити в повному обсязi.

     Представник Кабiнету Мiнiстрiв України в судовому засiданнi скаргу не визнав, просив вiдмовити в задоволеннi вимог, мотивуючи тим, що оскаржувана постанова вiдповiдає чинному законодавству i пiдстав для її скасування немає. Крiм того, зазначає, що в зв'язку з вiдсутнiстю належним чином сформованої нормативно-правової бази оскаржувана постанова фактично не застосовується на практицi.

     Суд, вислухавши пояснення сторiн, дослiдивши матерiали справи, вважає, що скарга пiдлягає задоволенню, виходячи з наступного.

     Як вбачається з матерiалiв справи, Черновецький Л.М. є вкладником i акцiонером АКБ "Правекс-Банк".

     Згiдно постанови КМ України N 700 вiд 29.05.2002 року "Про визначення критерiїв вiднесення фiнансових операцiй до сумнiвних та незвичних" встановленi певнi критерiї фiнансових операцiй, в яких визначенi обставини: використання коштiв без пiдтвердження джерела їх походження; сума, на яку здiйснено операцiю, не вiдповiдає фiнансовому та майновому стану хоча б одного з її учасникiв та iнше, за яких фiнансова операцiя може бути вiднесена до сумнiвних та незвичних.

     Судом встановлено, що оскаржувана постанова порушує права заявника, оскiльки вiн є акцiонером та вкладником АКБ "Правекс-Банк" i застосування на практицi вказаної постанови потягне за собою вiдтiк клiєнтiв, що негативно вiдобразиться на обсязi операцiй з фiнансовими ресурсами - фiзичнi особи зменшать обсяги розмiщення в банку своїх коштiв та вiдбудеться зменшення розмiру його дивiдендiв по акцiях банку. Крiм того, суд вважає, що вказана постанова не вiдповiдає вимогам чинного законодавства: Законам України: "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про iноземнi iнвестицiї", "Про цiннi папери та фондову бiржу" та iншим.

     За таких обставин, суд вважає, що скарга Черновецького Л.М. обгрунтована i пiдлягає задоволенню.

     На пiдставi викладеного, керуючись Конституцiєю України, ст. 6 ЦК України, ст. ст. 2481 - 2487 ЦПК України, ст. ст. 15, 30, 62, 203 ЦПК України, суд ВИРIШИВ:

     Скаргу Черновецького Леонiда Михайловича задовольнити.

     Визнати постанову Кабiнету Мiнiстрiв України N 700 вiд 29.05.2002 року "Про визначення критерiїв вiднесення фiнансових операцiй до сумнiвних та незвичних" недiйсною i зобов'язати Кабiнет Мiнiстрiв України її скасувати.

     Рiшення може бути оскаржене до апеляцiйного суду м. Києва через Печерський райсуд м. Києва протягом мiсяця.

"Закон i Бiзнес", N 34 - 35, 28 вересня 2002 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.