КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 11 жовтня 2002 р. N 1518


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi поводження з вiдходами

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi поводження з вiдходами змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 жовтня 2002 р. N 1518

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi поводження з вiдходами

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 1995 р. N 440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiю отруйних речовин, у тому числi токсичних промислових вiдходiв, продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв" iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 травня 1998 р. N 656 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 19, ст. 701):

     а) у текстi постанови слова "токсичних промислових вiдходiв" виключити;

     б) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     слова "Мiнекобезпеки" та "Держнаглядохоронпрацi" замiнити вiдповiдно словами "Мiнекоресурсiв" та "Мiнпрацi";

     пункт 5 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Дозвiл на транспортування отруйних речовин як небезпечного вантажу видається Мiнекоресурсiв за наявностi договору обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв".

     2. У Порядку ведення реєстру мiсць видалення вiдходiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 р. N 1216 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 31, ст. 1181):

     а) у текстi Порядку слова "Мiнекобезпеки" та "Держкомгеологiї" замiнити словом "Мiнекоресурсiв";

     б) у додатку 1 до Порядку слово "Мiнекобезпеки" замiнити словом "Мiнекоресурсiв".

     3. У пунктi 4 Порядку виявлення та облiку безхазяйних вiдходiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 р. N 1217 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 31, ст. 1182), слово "Мiнекобезпеки" замiнити словом "Мiнекоресурсiв".

     4. У Порядку розроблення, затвердження i перегляду лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 р. N 1218 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 31, ст. 1183):

     а) у текстi Порядку слово "Мiнекобезпеки" замiнити словом "Мiнекоресурсiв";

     б) пункт 8 викласти у такiй редакцiї:

     "8. Власники вiдходiв, для яких платежi за розмiщення вiдходiв усiх класiв небезпеки не перевищують 10 гривень на рiк, власники побутових вiдходiв, що уклали договори на розмiщення вiдходiв з пiдприємствами комунального господарства, та власники вiдходiв, якi одержали лiцензiю на збирання i заготiвлю окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини, звiльняються вiд одержання лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв";

     в) пункт 12 доповнити абзацами такого змiсту:

     "лiцензiя на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами (у разi одержання лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв, включених до роздiлу А Жовтого перелiку вiдходiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1217);

     дозвiл на експлуатацiю об'єкта поводження з небезпечними вiдходами на вiдповiднiй територiї, виданий органом мiсцевого самоврядування";

     г) у додатку 1 до Порядку слова "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "екологiчної безпеки" та "Мiнекобезпеки" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України", "екологiї та природних ресурсiв" та "Мiнекоресурсiв";

     ґ) у додатку 2 до Порядку слово "Мiнекобезпеки" замiнити вiдповiдно словом "Мiнекоресурсiв".

     5. У Порядку ведення реєстру об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 серпня 1998 р. N 1360 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 35, ст. 1307):

     а) у текстi Порядку слово "Мiнекобезпеки" замiнити словом "Мiнекоресурсiв";

     б) абзаци другий i третiй пункту 2 викласти у такiй редакцiї:

     "вiдходи - будь-якi речовини, матерiали i предмети, що утворюються у процесi людської дiяльностi i не мають подальшого використання за мiсцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилiзацiї чи видалення;

     небезпечнi вiдходи - вiдходи, що мають такi фiзичнi, хiмiчнi, бiологiчнi чи iншi небезпечнi властивостi, якi створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища i здоров'я людини та якi потребують спецiальних методiв i засобiв поводження з ними";

     в) у додатку до Порядку слово "Мiнекобезпеки" замiнити словом "Мiнекоресурсiв".

     6. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1217):

     а) у Положеннi, затвердженому зазначеною постановою:

     абзац другий пункту 2 викласти у такiй редакцiї:

"вiдходи -

будь-якi речовини, матерiали i предмети, що утворюються у процесi людської дiяльностi i не мають подальшого використання за мiсцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилiзацiї чи видалення";

     пункт 4 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Транскордонне перевезення вiдходiв як вторинної сировини, для яких Кабiнетом Мiнiстрiв України встановлено квоти на ввезення в Україну для утилiзацiї, допускається тiльки в межах таких квот та за умови вiдповiдного пiдтвердження";

     б) пункт 42 Жовтого перелiку вiдходiв, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такiй редакцiї:

"42. Вiдпрацьованi нафтопродукти, не придатнi для використання за призначенням (у тому числi вiдпрацьованi моторнi, iндустрiальнi масла та їх сумiшi) A3020 Y8 AC030".  
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.