ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98; 2002 р., N 1, ст. 2) такi змiни:

     1. Статтi 12, 13, 15, 16, 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Державне нормування показникiв якостi та безпеки харчових продуктiв, продовольчої сировини i супутнiх матерiалiв

     Державне нормування показникiв якостi харчових продуктiв, продовольчої сировини i супутнiх матерiалiв проводиться шляхом встановлення норм цих показникiв у нормативно-правових актах, стандартах та iнших нормативних документах на продукцiю.

     Державне нормування показникiв безпеки харчових продуктiв, продовольчої сировини i супутнiх матерiалiв здiйснює центральний орган виконавчої влади в галузi охорони здоров'я шляхом затвердження санiтарних норм або розроблення технiчних регламентiв на продовольчу продукцiю.

     Методики вимiрювань показникiв безпеки харчових продуктiв, продовольчої сировини та супутнiх матерiалiв, а також засоби випробувань i вимiрювальна технiка повиннi бути атестованi в установленому законодавством порядку.

     Стаття 13. Державна реєстрацiя харчових продуктiв, продовольчої сировини та супутнiх матерiалiв

     Державна реєстрацiя харчових продуктiв, продовольчої сировини та супутнiх матерiалiв здiйснюється шляхом ведення Державного реєстру спецiальних харчових продуктiв та реєстру висновкiв державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи на продовольчу продукцiю.

     Державнiй реєстрацiї пiдлягають усi спецiальнi та новi харчовi продукти.

     Виробник або постачальник зобов'язаний отримати висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи до введення в обiг харчового продукту, продовольчої сировини та супутнiх матерiалiв.

     Порядок здiйснення державної реєстрацiї спецiальних харчових продуктiв, ведення реєстру висновкiв державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи та надання наявної в Державному реєстрi спецiальних харчових продуктiв та реєстрi висновкiв державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи iнформацiї, а також оплати витрат на проведення зазначених робiт i надання послуг установлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     "Стаття 15. Пiдтвердження вiдповiдностi (декларування вiдповiдностi та сертифiкацiя) харчових продуктiв, продовольчої сировини, супутнiх матерiалiв та сертифiкацiя систем якостi

     Харчовi продукти, продовольча сировина, супутнi матерiали, технологiчне обладнання для їх виробництва пiдлягають пiдтвердженню вiдповiдностi шляхом декларування вiдповiдностi або сертифiкацiї, а системи якостi їх виробництва - сертифiкацiї в порядку, встановленому законом.

     У разi сертифiкацiї харчовi продукти, продовольча сировина i супутнi матерiали пiдлягають випробуванню на вiдповiднiсть обов'язковим вимогам нормативних документiв та нормативно-правових актiв у випробувальних лабораторiях, акредитованих у встановленому законодавством порядку.

     Пiдтвердження вiдповiдностi (декларування вiдповiдностi та сертифiкацiя) харчових продуктiв, продовольчої сировини i супутнiх матерiалiв та сертифiкацiя систем якостi здiйснюються за обов'язковими показниками якостi та безпеки, встановленими нормативними документами та нормативно-правовими актами.

     Стаття 16. Порядок ввезення в Україну харчових продуктiв, продовольчої сировини i супутнiх матерiалiв

     Харчовi продукти, продовольча сировина i супутнi матерiали ввозяться в Україну за умови виконання постачальником правил їх реєстрацiї та пiдтвердження вiдповiдностi (або сертифiкацiї).

     Порядок ввезення в Україну харчових продуктiв, продовольчої сировини i супутнiх матерiалiв встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Харчовi продукти, продовольча сировина та супутнi матерiали, що ввозяться в Україну, повиннi вiдповiдати вимогам безпеки для здоров'я, життя i майна людей, тварин та довкiлля, встановленим законодавством України.

     До продовольчої продукцiї, що ввозиться на територiю України, застосовуються вимоги щодо процедур контролю, експертиз, надання дозволiв, встановлення санiтарно-епiдемiологiчних нормативiв, регламентiв аналогiчно тим вимогам, що застосовуються до вiдповiдної продукцiї, виробленої в Українi.

     Продовольча продукцiя, що ввозиться в Україну i перебуває пiд митним контролем, повинна бути вивезена за межi України, якщо було вiдмовлено у документальному пiдтвердженнi її якостi та безпеки";

     "Стаття 22. Вилучення з обiгу неякiсних та небезпечних харчових продуктiв, продовольчої сировини, супутнiх матерiалiв та подальше поводження з ними

     Неякiснi та небезпечнi харчовi продукти, продовольча сировина та супутнi матерiали пiдлягають вилученню з обiгу в порядку, встановленому законом.

     До неякiсних вiдносяться харчовi продукти, продовольча сировина та супутнi матерiали, якiснi показники та споживчi властивостi яких не вiдповiдають зазначеним у декларацiї про вiдповiднiсть (нормативному документi чи нормативно-правовому актiв, а також такi, якiсть яких знизилася внаслiдок:

     порушення маркування;

     пошкодження чи деформування тари та окремих одиниць упаковки (крiм бомбажних консервiв);

     наявностi стороннiх запахiв, ознак замокання, що не становлять загрози для споживачiв;

     наявностi стороннiх домiшок чи предметiв, що можуть бути видаленi.

     Вилученi з обiгу неякiснi харчовi продукти, продовольча сировина та супутнi матерiали (крiм харчових продуктiв i продовольчої сировини, що швидко псуються, - термiн придатностi яких не перевищує 30 дiб) можуть бути повернутi в обiг у разi приведення їх у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами шляхом сортування, очищення, повторного маркування, змiни цiльового призначення зазначеної продукцiї, промислової переробки тощо.

     До небезпечних вiдносяться харчовi продукти, продовольча сировина та супутнi матерiали, показники безпеки яких не вiдповiдають встановленим в Українi для даного виду продукцiї або зазначеним у декларацiї про вiдповiднiсть, а також продовольча продукцiя, споживання (використання) якої пов'язане з ризиком для здоров'я i життя людини, зокрема харчовi продукти та продовольча сировина:

     що не можуть бути належним чином iдентифiкованi;

     фальсифiкованi;

     контрабанднi;

     безхазяйнi;

     на якi вiдсутнi супровiднi документи виробника (власника), що пiдтверджують їх походження, або документи, що пiдтверджують їх якiсть i безпеку;

     термiн придатностi до споживання (використання) яких закiнчився;

     виготовленi iз застосуванням не дозволених у встановленому порядку компонентiв, харчових добавок, матерiалiв, технологiй тощо;

     з явно вираженими ознаками псування та пошкодження гризунами чи комахами.

     Небезпечна продовольча продукцiя та неякiсна продовольча продукцiя, яку неможливо повернути в обiг, пiдлягають утилiзацiї або знищенню в порядку, встановленому законом.

     Утилiзацiю чи знищення вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продовольчої продукцiї проводить виробник (власник) за власнi кошти. Порядок та умови використання неякiсної продовольчої продукцiї, методи утилiзацiї чи знищення небезпечної продовольчої продукцiї погоджуються з вiдповiдними органами, якi здiйснюють державний контроль i нагляд за якiстю та безпекою харчових продуктiв i продовольчої сировини вiдповiдно до їх компетенцiї".

     2. У преамбулi слова "а також надання послуг у сферi громадського харчування" виключити.

     3. У статтi 1:

     1) абзаци другий-п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "безпека харчових продуктiв - вiдсутнiсть загрози шкiдливого впливу харчових продуктiв, продовольчої сировини та супутнiх матерiалiв на органiзм людини;

     бiологiчно активна харчова добавка - спецiальний харчовий продукт, призначений для вживання або введення в межах фiзiологiчних норм до рацiонiв харчування чи харчових продуктiв з метою надання їм дiєтичних, оздоровчих, профiлактичних властивостей для забезпечення нормальних та вiдновлення порушених функцiй органiзму людини;

     державна санiтарно-епiдемiологiчна експертиза - вид професiйної дiяльностi органiв та установ державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, що полягає у комплексному вивченнi нової продовольчої продукцiї, технологiй, технологiчного обладнання, а також пiдприємств, що її виробляють, з метою виявлення небезпечних факторiв у цiй продукцiї, оцiнки їх можливого шкiдливого впливу та визначення ступеня створюваного ними ризику для здоров'я i життя людини; обгрунтуваннi застосування вiдповiдних санiтарних норм або технiчних регламентiв щодо її виробництва, введення в обiг, споживання з метою попередження, зменшення та усунення цього шкiдливого впливу; встановленнi вiдповiдностi продукцiї вимогам безпеки для здоров'я i життя людини;

     висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи - нормативний документ установленої форми, в якому визначенi вимоги щодо безпеки для здоров'я i життя людини продовольчої продукцiї та засвiдчена її безпека за умови дотримання цих вимог";

     2) абзац шостий виключити;

     3) абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "iдентифiкацiя - це процедура, в ходi якої за документами, маркуванням, органолептичними, фiзико-хiмiчними показниками, специфiчними для даного виду продукцiї характеристиками i ознаками встановлюється вiдповiднiсть продукцiї вiдомостям та властивостям, зазначеним у декларацiї про вiдповiднiсть, нормативних документах або нормативно-правових актах, а також узвичаєнiй загальнiй назвi даного виду продукцiї";

     4) абзац дев'ятий виключити;

     5) в абзацi одинадцятому слова "уповноважений" та "Державним комiтетом України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" виключити;

     6) абзаци дванадцятий та тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "сертифiкат вiдповiдностi - документ, який пiдтверджує, що продовольча продукцiя належним чином iдентифiкована i вiдповiдає вимогам нормативних документiв i нормативно-правових актiв;

     спецiальнi харчовi продукти - дiєтичнi, оздоровчi, профiлактичнi харчовi продукти та бiологiчно активнi харчовi добавки, продукти дитячого харчування, харчування для спортсменiв тощо";

     7) абзац п'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "термiн придатностi харчового продукту - промiжок календарного часу, визначений виробником цього продукту, протягом якого, у разi додержання вiдповiдних умов зберiгання, якiснi показники та показники безпеки цього продукту повиннi вiдповiдати вимогам нормативних документiв та нормативно-правових актiв";

     8) абзаци вiсiмнадцятий та дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "якiсть харчового продукту - сукупнiсть властивостей харчового продукту, що визначає його здатнiсть забезпечувати потреби органiзму людини в енергiї, поживних та смакоароматичних речовинах, стабiльнiсть складу i споживчих властивостей протягом термiну придатностi;

     харчова цiннiсть харчового продукту - провiдний показник якостi харчового продукту, який визначає ступiнь його вiдповiдностi оптимальним потребам людини в основних харчових речовинах та енергiї (бiлки, жири, вуглеводи, мiкро- та макроелементи тощо)";

     9) доповнити статтю абзацами такого змiсту:

     "продовольча продукцiя - харчовi продукти, продовольча сировина та супутнi матерiали;

     показники безпеки продовольчої продукцiї - науково обгрунтованi показники вмiсту (гранично допустимi межi впливу) у зазначенiй продукцiї шкiдливих для здоров'я i життя людини компонентiв чи речовин хiмiчного, бiологiчного, радiацiйного та будь-якого iншого походження, недотримання яких призводить до шкiдливого впливу на здоров'я людини;

     показники якостi харчових продуктiв i продовольчої сировини - комплекс ознак i властивостей, притаманних кожному виду харчового продукту чи продовольчої сировини, що визначають його харчову цiннiсть i споживчi властивостi та дають можливiсть iдентифiкувати конкретний харчовий продукт чи продовольчу сировину;

     новi харчовi продукти (нова продовольча сировина) - харчовi продукти та продовольча сировина, якi:

     вперше розробленi (отриманi) в Українi i для яких ще не встановлено показникiв якостi та безпеки;

     виготовленi з використанням харчових компонентiв, що ранiше в аналогiчному харчовому продуктi не використовувалися, або склад таких компонентiв змiнено, у тому числi методами генної iнженерiї;

     виробленi за новою технологiєю, що iстотно змiнює їх фiзико-хiмiчнi, та/або органолептичнi показники, та/або харчову цiннiсть;

     вперше ввозяться на митну територiю України;

     фальсифiкована продовольча продукцiя - харчовi продукти чи продовольча сировина, яким з корисливою метою надано зовнiшнього вигляду та/або окремих властивостей певного виду продукцiї i якi не можуть бути iдентифiкованi як тi, за якi вони видаються;

     неякiсна продовольча продукцiя - продовольча продукцiя, якiснi показники та споживчi властивостi якої не вiдповiдають зазначеним у декларацiї про вiдповiднiсть, нормативних документах чи нормативно-правових актах, а також продовольча продукцiя, якiсть якої не може задовольнити потреб споживача у задекларованому обсязi;

     небезпечна продовольча продукцiя - продовольча продукцiя, показники безпеки якої не вiдповiдають встановленим в Українi для даного виду продукцiї або зазначеним у декларацiї про вiдповiднiсть, нормативних документах та нормативно-правових актах, а також продовольча продукцiя, споживання (використання) якої пов'язане з пiдвищеним ризиком для здоров'я i життя людини;

     неправильно маркована продукцiя - харчовi продукти i продовольча сировина, щодо яких порушено встановленi законодавством вимоги маркування;

     санiтарно-епiдемiологiчний сертифiкат (далi - гiгiєнiчний сертифiкат) - разовий документ, виданий органами та установами державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, що пiдтверджує безпеку для здоров'я та життя людини окремих партiй (одиниць) харчових продуктiв та продовольчої сировини;

     технiчний регламент - нормативно-правовий акт, затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України, в якому для конкретного виду продовольчої продукцiї встановлюються показники якостi та показники безпеки для здоров'я i життя людини, тварин або рослин та охорони довкiлля, правила маркування i введення продукцiї в обiг, а також порядок пiдтвердження вiдповiдностi та визначенi повноваження органiв, якi здiйснюють контроль за продукцiєю".

     4. Статтю 2 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Дiя цього Закону не поширюється на харчовi продукти та продовольчу сировину, що мiстять генетично модифiкованi компоненти, а також на тютюн i тютюновi вироби".

     5. В абзацi четвертому статтi 3 слова "а також наданням послуг у сферi громадського харчування" виключити.

     6. Частину другу статтi 4 виключити.

     7. Частину другу статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Документами, що пiдтверджують якiсть та безпеку харчових продуктiв, продовольчої сировини i супутнiх матерiалiв, є:

     1) декларацiя про вiдповiднiсть, що видається виробником продукцiї на кожну партiю харчових продуктiв, продовольчої сировини, супутнiх матерiалiв, або:

     2) сертифiкат вiдповiдностi чи свiдоцтво про визнання вiдповiдностi, що видаються на:

     а) харчовi продукти та супутнi матерiали, призначенi для реалiзацiї на внутрiшньому ринку України;

     б) продовольчу продукцiю вiтчизняного виробництва, призначену для експорту (якщо це передбачено умовами контракту чи мiжнародною угодою, в якiй бере участь Україна);

     3) висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи, свiдоцтво про державну реєстрацiю, гiгiєнiчний сертифiкат, що видаються:

     а) висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи - на:

     новi харчовi продукти;

     харчовi продукти та продовольчу сировину промислового виробництва;

     супутнi матерiали;

     б) свiдоцтво про державну реєстрацiю - на спецiальнi харчовi продукти;

     в) гiгiєнiчний сертифiкат - на:

     кожну партiю плодоовочевої, плодово-ягiдної та баштанної продукцiї, вирощеної в Українi та призначеної для реалiзацiї на внутрiшньому ринку чи подальшої промислової переробки;

     кожну партiю харчових продуктiв, продовольчої сировини та супутнiх матерiалiв, призначену для експорту (якщо це передбачено умовами контракту чи мiжнародною угодою, в якiй бере участь Україна);

     4) ветеринарнi документи (ветеринарна довiдка, ветеринарне свiдоцтво, ветеринарний сертифiкат), що видаються:

     а) ветеринарна довiдка - на кожну партiю (тушу) продовольчої сировини та харчових продуктiв тваринного походження (щодо їх ветеринарно-санiтарної якостi та безпеки), призначених для реалiзацiї в межах адмiнiстративного району;

     б) ветеринарне свiдоцтво - на кожну партiю (тушу) продовольчої сировини та харчових продуктiв тваринного походження (щодо їх ветеринарно-санiтарної якостi та безпеки), призначених для реалiзацiї в межах України;

     в) ветеринарний сертифiкат (мiжнародний ветеринарний сертифiкат) - на кожну партiю продовольчої сировини та харчових продуктiв тваринного походження, призначену для експорту;

     5) сертифiкат якостi та карантинний дозвiл, що видаються на:

     а) зерно та продукти його переробки;

     6) картоплю, овочi, плоди, ягоди i баштаннi культури (крiм харчових продуктiв зазначеної групи промислового виробництва)".

     8. У статтi 7:

     1) у частинi першiй:

     у пунктi 3 слова "барвникiв, iнших хiмiчних речовин або сполук" виключити;

     пункти 4 i 5 викласти в такiй редакцiї:

     "4) харчову цiннiсть, а також енергетичну цiннiсть для харчових продуктiв, що її мають;

     5) кiнцевий термiн реалiзацiї або дату виготовлення i термiн придатностi до споживання";

     пункт 6 виключити;

     пункти 11 i 12 викласти в такiй редакцiї:

     "11) наявнiсть у харчовому продуктi компонентiв з генетично модифiкованої сировини (у випадках, коли використання таких компонентiв передбачено нормативними документами або нормативно-правовими актами на даний харчовий продукт);

     12) застереження щодо вживання харчового продукту певними категорiями (групами) населення (дiти, вагiтнi, люди похилого вiку, спортсмени, хворi тощо)";

     2) частину другу пiсля слова "здiйснюється" доповнити словами "державною мовою України";

     3) частини п'яту та шосту викласти в такiй редакцiї:

     "У маркуваннi харчових продуктiв повиннi використовуватися затвердженi у встановленому порядку специфiчнi символи, якими позначають дiєтичнi, профiлактичнi, оздоровчi харчовi продукти, бiологiчно активнi харчовi добавки, дитяче харчування, харчування для спортсменiв тощо.

     Опис специфiчних символiв, їх використання та маркування харчових продуктiв штриховими кодами здiйснюються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     9. У статтi 11:

     1) у частинi першiй:

     а) абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "державної реєстрацiї спецiальних харчових продуктiв";

     б) доповнити частину пiсля абзацу четвертого новим абзацом такого змiсту:

     "декларування вiдповiдностi харчових продуктiв, продовольчої сировини та супутнiх матерiалiв";

     у зв'язку з цим абзаци п'ятий-сьомий вважати вiдповiдно абзацами шостим-восьмим;

     в) абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "сертифiкацiї харчових продуктiв, продовольчої сировини, супутнiх матерiалiв, запровадження систем контролю якостi та безпеки виробництва цих продуктiв, сировини, матерiалiв";

     2) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Складовими державного регулювання якостi та безпеки харчових продуктiв i продовольчої сировини пiд час їх розроблення, виробництва, надходження на територiю України в режимi iмпорту, зберiгання, транспортування, реалiзацiї, використання, утилiзацiї або знищення є державний нагляд i контроль, що здiйснюються спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади та їх органами на мiсцях у межах їх компетенцiї, визначеної законом".

     10. Частину другу статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Митне оформлення для вiльного використання на територiї України iмпортних харчових продуктiв, продовольчої сировини i супутнiх матерiалiв, зазначених у статтi 5 цього Закону, дозволяється за наявностi вiдповiдно:

     сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання вiдповiдностi;

     висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи, або свiдоцтва про державну реєстрацiю спецiального харчового продукту, або гiгiєнiчного сертифiката на плодоовочеву продукцiю;

     ветеринарного свiдоцтва на сировину та харчовi продукти тваринного походження;

     карантинного дозволу на харчовi продукти i сировину рослинного походження;

     маркування харчових продуктiв i продовольчої сировини згiдно з законодавством України".

     11. У статтi 18 слова "i надання послуг у сферi громадського харчування" виключити.

     12. У частинi першiй статтi 20:

     1) пiсля абзацу першого доповнити новими абзацами такого змiсту:

     "здiйснювати заходи щодо поетапного впровадження на пiдприємствах харчової промисловостi мiжнародної системи забезпечення безпеки харчових продуктiв HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) у порядку та строки, визначенi законодавством України для окремих видiв харчових продуктiв;

     дотримуватися процедур пiдтвердження вiдповiдностi та складати декларацiю про вiдповiднiсть продовольчої продукцiї, на яку встановлено технiчнi регламенти".

     У зв'язку з цим абзаци другий-шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим-восьмим.

     13. У текстi Закону слова "Мiнiстерство охорони здоров'я України", "Державний комiтет України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї", "належна якiсть", "санiтарно-гiгiєнiчна експертиза", "навколишнє природне середовище" та "строк" у всiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики", "якiсть", "санiтарно-епiдемiологiчна експертиза", "довкiлля" та "термiн" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з нормами цього Закону вони застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Законом:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести у вiдповiднiсть з цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     вiдповiдно до своєї компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
24 жовтня 2002 року
N 191-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.