УГОДА

про створення зони вiльної торгiвлi мiж державами-учасницями ГУУАМ

Офiцiйний переклад

     Держави-учасницi цiєї Угоди, далi - Договiрнi Сторони,

     прагнучи до розвитку взаємовигiдного торговельно-економiчного спiвробiтництва на основi рiвностi та взаємної вигоди,

     формуючи умови для вiльного руху товарiв i послуг,

     сприяючи зростанню економiчного потенцiалу держав-учасниць на основi розвитку взаємовигiдних кооперацiйних зв'язкiв i спiвробiтництва,

     керуючись прагненням до постiйного пiдвищення рiвня життя населення своїх держав,

     пiдтверджуючи прихильнiсть до принципiв Генеральної Угоди з тарифiв i торгiвлi (ГАТТ/СОТ),

     вступаючи до Угоди про створення зони вiльної торгiвлi, далi - Угода,

     домовились про таке:

Стаття 1
Загальнi положення

     1. Договiрнi Сторони для досягнення цiлей цiєї Угоди будуть взаємодiяти у створеннi зони вiльної торгiвлi для забезпечення:

     вiдмiни мита, а також податкiв i зборiв, якi мають еквiвалентну дiю, i кiлькiсних обмежень у взаємнiй торгiвлi;

     усунення iнших перешкод для вiльного руху товарiв i послуг;

     створення i розвиток ефективної системи взаємних розрахункiв i платежiв щодо торговельних та iнших операцiй;

     спiвробiтництва у проведеннi торговельно-економiчної полiтики для досягнення цiлей цiєї Угоди в галузi промисловостi, сiльського господарства, транспорту, фiнансiв, iнвестицiй, соцiальної сфери, а також у розвитку добросовiсної конкуренцiї тощо;

     гармонiзацiї законодавства Договiрних Сторiн у тiй мiрi, в якiй це необхiдно для належного та ефективного функцiонування вiльної торгiвлi.

     2. Ця Угода застосовується на митних територiях Договiрних Сторiн, як вони визначенi їхнiм нацiональним законодавством.

     3. Якщо значення термiнiв спецiально не визначено в Угодi або за iншою домовленiстю Договiрних Сторiн, то при їхньому тлумаченнi Договiрнi Сторони керуватимуться положеннями Вiденської конвенцiї про право мiжнародних договорiв 1969 року та угод ГАТТ/СОТ.

     Розбiжностi у зв'язку з тлумаченням Угоди або окремих її термiнiв розв'язуватимуться у порядку процедури, прийнятої для врегулювання спорiв у зв'язку з цiєю Угодою.

     4. Договiрнi Сторони утримуватимуться вiд дiй, якi суперечать положенням i перешкоджають досягненню цiлей цiєї Угоди. Це положення стосується зокрема умов участi Договiрних Сторiн в iнших регiональних економiчних угрупуваннях, а також iнших питань, пов'язаних з регулюванням вiдносин в рамках Угоди.

Стаття 2
Робочий Орган, що координує дiї Договiрних Сторiн з виконання положень Угоди

     Нагляд за ходом виконання цiєї Угоди Договiрними Сторонами, розробку пропозицiй щодо розвитку їхнього торговельно-економiчного спiвробiтництва, узгодження питань, координацiю економiчної полiтики для досягнення цiлей цiєї Угоди здiйснює постiйно дiючий Робочий Орган, статус i функцiї якого будуть окремо визначенi Договiрними Сторонами.

Стаття 3
Мито, а також податки i збори, що мають еквiвалентну дiю та кiлькiснi обмеження

     1. Договiрнi Сторони не застосовують мито, а також податки i збори, якi мають еквiвалентну дiю та кiлькiснi обмеження на ввiз та/або вивiз товарiв, що походять з митної територiї однiєї з Договiрних Сторiн i призначенi для митних територiй iнших Договiрних Сторiн.

     2. У торгiвлi мiж Договiрними Сторонами з моменту набуття для них чинностi цiєю Угодою не будуть вноситися кiлькiснi та тарифнi обмеження iмпорту та/або експорту i вживатися заходи, що мають еквiвалентну дiю.

     Договiрнi Сторони, якi застосовують вилучення з режиму, передбаченого пунктом 1 цiєї Статтi, протягом дванадцяти мiсяцiв з дня набуття чинностi цiєю Угодою на двостороннiй основi узгодять їхню поетапну вiдмiну i повiдомлять про це Робочий Орган i Депозитарiя цiєї Угоди.

     3. Пiд кiлькiсними обмеженнями та iншими адмiнiстративними заходами для цiлей цiєї Угоди маються на увазi будь-якi заходи, застосування яких створює матерiальну перешкоду або обмеження для iмпорту товару, що походить з територiї однiєї Договiрної Сторони, на територiю iншої Договiрної Сторони, або експорту товару, що походить з територiї однiєї Договiрної Сторони, на територiю iншої Договiрної Сторони, включаючи квотування, лiцензування, контроль за цiнами або iншими умовами поставки, iншi особливi вимоги до експорту або iмпорту, якi прямо або опосередковано обмежують права експортера або iмпортера порiвняно з правами продавця або покупця аналогiчного товару, який знаходиться на територiї країни його походження i здiйснює закупку або продаж на цiй територiї. Положення цiєї Статтi застосовуються без шкоди для права застосування будь-якою з Договiрних Сторiн заходiв, передбачених Статтями 14 i 15 цiєї Угоди, а також заходiв, застосовуваних будь-якою з Договiрних Сторiн в цiлях виконання нею зобов'язань за iншою мiжнародною угодою.

Стаття 4
Технiчнi та iншi спецiальнi вимоги (обмеження)

     1. Кожна з Договiрних Сторiн надає товарам, що походять з митної територiї будь-якої iншої Договiрної Сторони та iмпортуються на її територiю, режим не гiрший, нiж той, що застосовується щодо нацiональних товарiв або товарiв будь-якої третьої країни в тому, що стосується технiчних вимог i вимог до якостi.

     2. Положення пункту 1 цiєї статтi застосовуються без шкоди для заходiв, яких будь-яка з Договiрних Сторiн може вжити в цiлях виконання угод про взаємне визнання результатiв випробувань, сертифiкатiв якостi та iнших подiбних угод, а також у разi загрози або можливостi загрози життю i здоров'ю людей, тварин i рослин.

     3. Договiрнi Сторони спiвробiтничають та обмiнюються iнформацiєю в галузi стандартизацiї, метрологiї i сертифiкацiї з метою усунення технiчних бар'єрiв та iнших спецiальних вимог (обмежень) у торгiвлi.

Стаття 5
Збори та формальностi, пов'язанi з ввезенням i вивезенням товарiв

     1. Усi збори i платежi (за винятком мита, податкiв i прирiвняних до них зборiв), що встановлюються Договiрними Сторонами у зв'язку з ввезенням або вивезенням товарiв у взаємнiй торгiвлi, не повиннi перевищувати у розумних межах прямих фактичних витрат.

     2. Договiрнi Сторони iнформуватимуть Робочий Орган про види зборiв i платежiв i прагнутимуть до погодженого скорочення їхньої кiлькостi i розмiрiв.

     3. Договiрнi Сторони прагнутимуть до спрощення та унiфiкацiї адмiнiстративних формальностей.

     4. Положення цiєї статтi поширюються зокрема на збори та формальностi щодо:

     кiлькiсних обмежень;

     лiцензування;

     валютного контролю;

     статистичного облiку;

     документiв, документацiї та посвiдчення документiв;

     аналiзiв й огляду;

     карантину, санiтарної служби, фумiгацiї та iнших процедур, пов'язаних iз ввезенням i вивезеннямм товарiв.

Стаття 6
Унiфiкацiя та/або гармонiзацiя митних процедур

     1. Договiрнi Сторони вживуть заходiв з метою максимального спрощення та унiфiкацiї митних формальностей, зокрема шляхом введення єдиних форм митної i товаросупровiдної документацiї, орiєнтуючись на дiючi мiжнароднi угоди i домовленостi.

     2. Договiрнi Сторони доручать своїм компетентним органам пiдготувати пропозицiї щодо гармонiзацiї митних процедур i взаємного визнання митних документiв i митного забезпечення.

     3. Договiрнi Сторони здiйснюють облiк i порядок митного контролю та оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перетинають кордони зони вiльної торгiвлi, згiдно з нацiональним законодавством i нормами мiжнародного права.

Стаття 7
Товарнi номенклатури

     При здiйсненнi заходiв тарифного i нетарифного регулювання, веденнi статистичного облiку та обмiнi статистичною iнформацiєю, а також для митного контролю й оформлення Договiрнi Сторони використовуватимуть товарнi номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi грунтуються на Гармонiзованiй системi опису i кодування товарiв вiд 1996 року. При цьому для власних потреб Договiрнi Сторони здiйснюють подальший розвиток нацiональних товарних номенклатур.

Стаття 8
Внутрiшнi податки та iншi збори фiскального характеру

     1. Договiрнi Сторони не будуть прямо чи опосередковано оподатковувати товари, що походять з митної територiї iнших Договiрних Сторiн податками, зборами фiскального характеру в розмiрi, що перевищує їхнiй рiвень для нацiональних товарiв.

     Цим товарам надається режим не менш сприятливий, нiж режим, що надається аналогiчним вiтчизняним товарам в тому, що стосується всiх законiв, правил i вимог щодо їхнього продажу на внутрiшньому ринку, пропозицiї до продажу, покупки, транспортування, розподiлу або використання.

     2. Договiрнi Сторони надаватимуть повну iнформацiю про всi дiючi податки та iншi збори фiскального характеру.

Стаття 9
Порядок застосування непрямих податкiв

     1. Договiрнi Сторони у взаємнiй торгiвлi не оподатковують непрямi податками (ПДВ, акцизами) товари (роботи, послуги), що експортуються з митної територiї однiєї з Договiрних Сторiн на митну територiю iншої Договiрної Сторони.

     2. Положення, передбачене пунктом 1 цiєї статтi, означає обкладання ПДВ та акцизами за нульовою ставкою експортованих товарiв у країнi експорту. У державах-учасницях цiєї Угоди, в яких нацiональним законодавством не передбачене обкладання ПДВ та акцизами за нульовою ставкою, застосовується звiльнення вiд ПДВ та акцизiв товарiв (робiт, послуг).

Стаття 10
Субсидiї

     1. Договiрнi Сторони домовились не надавати експортнi та iншi субсидiї пiдприємствам, що знаходяться на їхнiх територiях, якщо в результатi надання таких субсидiй порушуються умови добросовiсної конкуренцiї.

     2. Договiрнi Сторони забезпечують прозорiсть заходiв, пов'язаних з наданням субсидiй шляхом облiку iнформацiєю на прохання будь-якої з Договiрних Сторiн.

     3. Робочий орган здiйснює нагляд за ситуацiєю, пов'язаною iз застосуванням субсидiй, вiдмiнних вiд державного сприяння експорту, i розробляє правила, що регламентують їх застосування, керуючись мiжнародною практикою.

     4. Якщо будь-яка з Договiрних Сторiн вважає, що практика застосування субсидiй несумiсна з пунктом 1 цiєї Статтi, вона може вживати вiдповiдних заходiв згiдно з умовами i процедурою, викладеними у Статтi 15 цiєї Угоди.

Стаття 11
Транзит

     1. Договiрнi Сторони погоджуються з тим, що дотримання принципу свободи транзиту є найважливiшою умовою досягнення цiлей цiєї Угоди i суттєвим елементом процесу їхнього пiдключення до системи мiжнародного подiлу працi та кооперування.

     2. Транзитнi перевезення не повиннi необгрунтовано затримуватися або обмежуватися.

     3. Транзит територiєю кожної Договiрної Сторони здiйснюється на основi принципу свободи транзиту шляхами, призначеними для мiжнародних транзитних перевезень, для транзитних перевезень на територiї або з територiй iнших Договiрних Сторiн без будь-яких вiдмiнностей або дискримiнацiї, яка грунтується на прапорi судна, мiсцi походження, вiдправленнi, заходi, виходi або призначеннi, або на будь-яких iнших обставинах, власностi на товар, судна або iншi транспортнi засоби.

     4. Умови транзиту, включаючи тарифи на перевезення будь-яким видом транспорту i надання послуг, визначаються Основною багатосторонньою угодою про мiжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа - Кавказ - Азiя вiд 8 вересня 1998 р.

Стаття 12
Реекспорт

     1. Кожна Договiрна Сторона не допускатиме несанкцiонованого реекспорту товарiв, перелiками яких Договiрнi Сторони в подальшому обмiнюються, щодо експорту яких iншi Договiрнi Сторони, з територiї яких походять цi товари, вживають заходи тарифного та/або нетарифного регулювання. При цьому Договiрнi Сторони обмiнюються найменуваннями органiзацiй, уповноважених згiдно зi своїм законодавством санкцiонувати реекспорт товарiв.

     2. Договiрнi Сторони не перешкоджатимуть господарюючим суб'єктам включати в контракти положення, що зачiпають реекспорт товарiв.

Стаття 13

     Виробнича кооперацiя i науково-технiчне спiвробiтництво

     Договiрнi Сторони сприятимуть розвитку виробничої кооперацiї i науково-технiчного спiвробiтництва на мiжнародному (мiжгалузевому, регiональному) рiвнi та на рiвнi господарюючих суб'єктiв, у тому числi шляхом надання рiзних форм державної пiдтримки.

Стаття 14
Винятки

     1. Загальнi винятки

     Ця Угода не перешкоджає праву будь-якої з Договiрних Сторiн вживати загальноприйнятих у мiжнароднiй практицi заходiв державного регулювання в галузi зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, якi вона вважає необхiдними для захисту своїх життєвих iнтересiв або якi безумовно необхiднi для виконання мiжнародних договорiв, учасницею яких вона є або має намiр стати, якщо цi заходи не вживаються довiльно або дискримiнацiйним чином i стосуються:

     захисту суспiльної моралi i громадського порядку;

     захисту життя i здоров'я людей;

     захисту тварин i рослин;

     захисту навколишнього середовища;

     охорони художнiх, археологiчних та iсторичних цiнностей, якi становлять нацiональне надбання;

     захисту промислової та iнтелектуальної власностi;

     торгiвлi золотом, срiблом та iншими дорогоцiнними металами i камiнням;

     збереження невiдновлюваних природних ресурсiв;

     обмеження експорту продукцiї, коли внутрiшня цiна на цю продукцiю нижча за свiтову в результатi здiйснення державних програм пiдтримки;

     порушення платiжного балансу.

     2. Винятки з мiркувань безпеки.

     Нiщо в цiй Угодi не перешкоджає праву будь-якої з Договiрних Сторiн вживати будь-яких заходiв державного регулювання, якi вона вважає необхiдними, якщо цi заходи стосуються:

     забезпечення нацiональної безпеки, включаючи вiдвернення витоку конфiденцiйної iнформацiї щодо державної таємницi;

     торгiвлi зброєю, вiйськовою технiкою, боєприпасами, надання послуг вiйськового характеру, передачi технологiй i надання послуг для виробництва озброєння i вiйськової технiки та в iнших воєнних цiлях;

     поставки розщеплюваних матерiалiв i джерел радiоактивних речовин, утилiзацiї радiоактивних вiдходiв;

     заходiв, що вживаються у воєнний час або в iнших надзвичайних обставинах у мiжнародних вiдносинах;

     дiй на виконання нею зобов'язань на пiдставi Статуту ООН для збереження мiжнародного миру та безпеки.

Стаття 15
Антидемпiнговi компенсацiйнi i спецiальнi заходи

     Договiрнi Сторони пiд час застосування антидемпiнгових компенсацiйних i спецiальних заходiв щодо iмпорту керуватимуться принципами i положеннями Генеральної Угоди з тарифiв i торгiвлi (ГАТТ/СОТ).

Стаття 16
Сфера дiї Угоди щодо товарiв

     1. Режим зони вiльної торгiвлi поширюється на товари, що походять з митної територiї Договiрних Сторiн i призначенi для митної територiї Договiрних Сторiн.

     2. Для цiлей цiєї Угоди Договiрнi Сторони протягом шести мiсяцiв з дати пiдписання Угоди розроблять Протокол про Правила визначення країни походження товарiв, який становитиме невiд'ємну частину цiєї Угоди.

Стаття 17
Послуги

     1. Договiрнi Сторони створять умови для лiбералiзацiї нацiональних ринкiв послуг i на основi взаємностi прагнутимуть до поступової вiдмiни обмежень в цiлях створення умов для вiльного надання послуг в межах територiї зони вiльної торгiвлi.

     2. Договiрнi Сторони визначать види послуг, на якi поширюється дiя цiєї статтi, та видiлять приоритетнi види послуг в галузi безпосереднього обслуговування товарообiгу, щодо яких питання лiбералiзацiї iмпорту та експорту пiдлягають вирiшенню в першочерговому порядку.

     3. Договiрнi Сторони залишають за собою право узгоджувати питання, пов'язанi з наданням послуг, як на багатостороннiй, так i на двостороннiй основi.

Стаття 18
Конкуренцiя у пiдприємницькiй дiяльностi

     Перелiчене нижче несумiсне з належним виконанням цiєї Угоди в тiй мiрi, в якiй це може впливати на торгiвлю в зонi вiльної торгiвлi:

     усi угоди мiж пiдприємствами, асоцiацiями пiдприємств, погоджувальна практика яких має за мету усунення, запобiгання, обмеження або перекручення конкуренцiї або є їхнiм наслiдком;

     незаконне використання одним чи бiльше пiдприємствами домiнуючого становища на територiї зони вiльної торгiвлi в цiлому або у значнiй її частинi.

Стаття 19
Державнi закупiвлi

     Договiрнi Сторони створять умови для лiбералiзацiї нацiональних ринкiв державних закупiвель на основi недискримiнацiї i взаємностi.

Стаття 20
Захист iнтелектуальної власностi

     1. Договiрнi Сторони нададуть i забезпечать адекватний захист, ефективний i недискримiнацiйний, прав iнтелектуальної власностi, включаючи заходи з надання i реформування цих прав проти їх порушення, пiдробки i пiратства.

     2. Договiрнi Сторони спiвробiтничатимуть в галузi iнтелектуальної власностi та, на вимогу будь-якої з Договiрних Сторiн, проводитимуть консультацiї на рiвнi експертiв з цих проблем, особливо щодо мiжнародних конвенцiй з гармонiзацiї, управлiння та змiцнення захисту iнтелектуальної власностi, дiяльностi мiжнародних органiзацiй, таких як Свiтова Органiзацiя Торгiвлi та Всесвiтня Органiзацiя iнтелектуальної Власностi, а також спiвробiтництва Договiрних Сторiн з будь-якою третьою країною в галузi, пов'язанiй з iнтелектуальною власнiстю.

Стаття 21
Порядок розв'язання спорiв

     1. Договiрнi Сторони вживуть усiх необхiдних заходiв для виконання своїх зобов'язань за цiєю Угодою.

     2. Без шкоди для положень Статтi 15 цiєї Угоди у разi, якщо одна з Договiрних Сторiн вважатиме, що iнша Договiрна Сторона не виконує своїх зобов'язань за цiєю Угодою, i в разi, якщо таке невиконання зобов'язань завдає або загрожує завдати шкоди економiчним iнтересам першої Договiрної Сторони, вона може зробити запит такiй iншiй Договiрнiй Сторонi про консультацiї, якi мають бути проведенi у двомiсячний термiн з дати письмового звернення з метою пошуку рiшення, прийнятного для обох Договiрних Сторiн. Копiя вiдповiдного запиту направляється всiм iншим Договiрним Сторонам цiєї Угоди, i будь-яка з них, якщо вона вважатиме, що обставини, згаданi в першому реченнi цього пункту, зачiпають її iнтереси, може брати участь у консультацiях.

     До письмового запиту додається вся iнформацiя, що стосується сутi проблеми.

     3. У разi, якщо в ходi консультацiй, згаданих у пунктi 2 цiєї Статтi, Договiрнi Сторони не знайдуть взаємоприйнятного вирiшення проблеми, Договiрна Сторона, яка звернулася з проханням про консультацiї, має право вирiшувати спори, що зачiпають права й обов'язки Договiрних Сторiн, у рамках спецiальної погоджувальної процедури, рекомендованої Робочим органом протягом 30-ти днiв з дати одержання ним звернення (шляхом створення робочих груп для вивчення матерiалiв спору i вироблення рекомендацiй).

     4. У разi, якщо в ходi консультацiй, згаданих у пунктi 2 цiєї статтi, та в результатi спецiальної процедури, згаданої в пунктi 3 цiєї статтi, Договiрнi Сторони не знайдуть взаємоприйнятного вирiшення проблеми, Договiрна Сторона, яка звернулась з проханням про консультацiї, має право вiдступити вiд виконання своїх зобов'язань за цiєю Угодою щодо приблизно еквiвалентного обсягу торгiвлi або вжити iнших заходiв, якi вона вважає необхiдними для недопущення шкоди нацiональнiй економiцi. При виборi таких заходiв перевага повинна надаватися тим з них, якi щонайменше порушують дiю цiєї Угоди. Вжиття таких заходiв має бути негайно припинене, як тiльки вiдмiненi рiшення iншої Договiрної Сторони, внаслiдок яких вони були вжитi.

     5. Положення цiєї Статтi нiяким чином не перешкоджають Договiрним Сторонам вирiшувати спори, що виникають мiж ними, в рамках процедур, передбачених мiжнародним правом.

Стаття 22
Спiввiдношення цiєї Угоди з iншими зобов'язаннями i правами Договiрних Сторiн

     1. Нiщо в цiй Угодi не може розглядатися як таке, що перешкоджає будь-якiй з Договiрних Сторiн виконувати взятi на себе зобов'язання згiдно з якою-небудь iншою мiжнародною угодою, учасницею якої ця Договiрна Сторона є або буде.

     Це положення нiяким чином не зачiпає права Договiрних Сторiн самостiйно визначати режим зовнiшньоекономiчних вiдносин з державами, якi не є учасницями цiєї Угоди.

     2. Положення цiєї Угоди не зачiпають права i переваги Договiрних Сторiн, якi надаються Договiрними Сторонами в рамках економiчних об'єднань, прикордонної торгiвлi, преференцiй країнам, що розвиваються, вiльним економiчним або митним зонам, i якi регулюються внутрiшнiм законодавством або мiжнародними угодами.

Стаття 23
Спiввiдношення цiєї Угоди з двостороннiми угодами Договiрних Сторiн про вiльну торгiвлю

     Дiючi двостороннi угоди про вiльну торгiвлю мiж державами-учасницями ГУУАМ застосовуються лише у тiй мiрi, в якiй їхнi положення сумiснi з положеннями цiєї Угоди.

Стаття 24
Змiни i доповнення

     До цiєї Угоди можуть вноситися за взаємною згодою Договiрних Сторiн змiни i доповнення, якi оформлюються вiдповiдними протоколами, що становлять невiд'ємну частину цiєї Угоди i набувають чинностi згiдно зi Статтею 25 цiєї Угоди.

Стаття 25
Набуття чинностi

     1. Ця Угода набуває чинностi з дати здачi на зберiгання депозитарiю другого повiдомлення про виконання Договiрними Сторонами всiх необхiдних внутрiшньодержавних процедур.

     2. Депозитарiєм цiєї Угоди є Виконавча влада Грузiї.

Стаття 26
Приєднання

     1. Ця Угода вiдкрита для приєднання, за згоди держав-учасниць ГУУАМ, будь-якої держави, що визнає цiлi i принципи ГУУАМ, а також положення цiєї Угоди, якi дiють на момент приєднання, i що виражає готовнiсть виконувати їх у повному обсязi.

     2. Приєднання здiйснюється на умовах i в порядку, якi визначаються в окремiй Угодi (Протоколi) з державою, що приєднується, яка попередньо узгоджується i пiдлягає схваленню усiма Договiрними Сторонами згiдно з їхнiми внутрiшньодержавними процедурами.

Стаття 27
Припинення участi в Угодi

     1. Будь-яка Договiрна Сторона може припинити свою участь в Угодi шляхом направлення офiцiйного письмового повiдомлення Депозитарiю про свiй намiр вийти з Угоди не менше, нiж за шiсть мiсяцiв до виходу.

     2. У разi порушення будь-якою з Договiрних Сторiн положень цiєї Угоди, що завдає серйозної шкоди досягненню її цiлей, iншi Договiрнi Сторони можуть вживати заходiв шляхом припинення дiї Угоди або окремих положень Угоди щодо такої Договiрної Сторони.

     3. Для цiлей розв'язання можливих спорiв i претензiй, у тому числi матерiального характеру, положення цiєї Угоди продовжують дiяти щодо Договiрної Сторони, яка припинила участь, аж до повного врегулювання усiх вимог.

     Вчинено в мiстi Ялтi 20 липня 2002 року в одному дiйсному примiрнику англiйською i росiйською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

     Дiйсний примiрник зберiгається у Депозитарiя, який направить Договiрним Сторонам його завiренi копiї.

За Азербайджанську Республiку

За Грузiю

За Республiку Молдова

За Україну

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.