УГОДА

мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво

     УКРАЇНА,
     з одного боку, i

     ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПIВТОВАРИСТВО (далi "СПIВТОВАРИСТВО"),
     з другого боку,

     що далi iменуються "Сторонами",

     ЗВАЖАЮЧИ на важливiсть науки i технологiї для їхнього економiчного i соцiального розвитку,

     ВИЗНАЮЧИ те, що Україна i Спiвтовариство проводять дослiдницьку i технологiчну дiяльнiсть у багатьох галузях, що становлять спiльний iнтерес, i те, що участь кожної зi Сторiн у таких дослiдженнях та розробках на основi взаємностi сприятиме взаємнiй вигодi,

     ВIДПОВIДНО до Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною, з одного боку, та Європейськими спiвтовариствами та їхнiми державами-членами, з другого боку, пiдписаної 16 червня 1994 року, зокрема до Статтi 58 зазначеної Угоди,

     БАЖАЮЧИ створити правову основу для спiвробiтництва у сферi наукових i технологiчних дослiджень, що розширить i змiцнить спiвпрацю в галузях, якi становлять спiльний iнтерес, i сприятиме використанню результатiв такого спiвробiтництва для економiчної та соцiальної вигоди Сторiн,

     ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:

Стаття 1 - Мета

     Сторони заохочують, розвивають i сприяють спiльнiй дiяльностi в галузi науково-технологiчних дослiджень i розробок, що становлять взаємний iнтерес.

Стаття 2 - Визначення

     Для цiєї Угоди:

     (а) "спiльна дiяльнiсть" означає будь-яку дiяльнiсть, яку Сторони здiйснюють чи пiдтримують згiдно з цiєю Угодою, в тому числi, проведення спiльних дослiджень;

     (б) "iнформацiя" означає науковi та технiчнi данi, результати або методи науково-технологiчних дослiджень i розробок, що виникають в результатi спiльних дослiджень, а також будь-якi iншi данi, якi мають вiдношення до спiльної дiяльностi;

     (в) "iнтелектуальна власнiсть" визначається так само, як у Статтi 2 Конвенцiї про заснування Всесвiтньої органiзацiї iнтелектуальної власностi, прийнятої 14 липня 1967 року в Стокгольмi;

     (г) "спiльне дослiдження" означає дослiдження, фiнансову пiдтримку якого забезпечує одна чи обидвi Сторони i таке, що залучає до спiльних робiт учасникiв з України та Європейського Спiвтовариства;

     (д) "учасник" означає будь-яку фiзичну чи юридичну особу, унiверситет, науково-дослiдний iнститут чи будь-яку iншу органiзацiю, включаючи у необхiдних випадках агентства та офiцiйнi органи Сторiн, що залучаються до спiвробiтництва.

Стаття 3 - Принципи

     Спiвробiтництво здiйснюється на основi таких принципiв:

     (а) взаємна вигода;

     (б) своєчасний обмiн iнформацiєю, яка може мати значення для спiльної дiяльностi;

     (в) збалансоване отримання Україною та Спiвтовариством економiчних i соцiальних результатiв iз врахуванням внескiв у спiльну дiяльнiсть, зроблених вiдповiдними учасниками та/або Сторонами.

Стаття 4 - Напрями спiвробiтництва

     (а) Спiвробiтництво може здiйснюватися в галузi наукових дослiджень, включаючи фундаментальнi, технологiчного розвитку та демонстрацiйної дiяльностi, за наступними напрямками:

     - дослiдження навколишнього середовища та клiмату, включаючи спостереження земної поверхнi;

     - бiомедичнi дослiдження та дослiдження в галузi охорони здоров'я;

     - дослiдження в галузi сiльського господарства, лiсового господарства та рибальства;

     - промисловi та виробничi технологiї;

     - матерiалознавство та метрологiя;

     - неядерна енергетика;

     - транспорт;

     - технологiї iнформацiйного суспiльства;

     - дослiдження в галузi соцiальних наук;

     - науково-технологiчна полiтика;

     - навчання та обмiн науковими кадрами.

     (б) Iншi напрями можуть додаватися до цього перелiку пiсля розгляду та рекомендацiй спiльного комiтету Україна-Спiвтовариство, що згадується в статтi 6 цiєї Угоди.

Стаття 5 - Форми спiвробiтництва

     (а) Спiвробiтництво може включати наступнi види дiяльностi:

     1) участь українських органiзацiй у проектах Спiвтовариства у сферах спiльної дiяльностi та, вiдповiдно, участь органiзацiй, створених у Спiвтовариствi, в українських проектах в цих сферах. Така участь має регламентуватися чинним законодавством Сторiн. У проектах можуть також брати участь науковi та технологiчнi органiзацiї Сторiн; проекти можуть також здiйснюватися iз залученням агентств i офiцiйних органiв Сторiн;

     2) вiльний доступ та спiльне використання дослiдницького обладнання, включаючи установки та об'єкти для проведення монiторингу, спостереження та експериментiв, а також збору даних, що стосуються спiльної дiяльностi;

     3) вiзити та обмiн науковими, технiчними та iншими кадрами з метою участi в семiнарах, симпозiумах i робочих нарадах, якi мають вiдношення до спiльної дiяльностi в рамках цiєї Угоди;

     4) обмiн iнформацiєю про практику, законодавство i програми, якi стосуються спiвробiтництва в рамках цiєї Угоди;

     5) iншi дiї, якi можуть взаємно визначатися Сторонами у вiдповiдностi з полiтикою та програмами Сторiн.

     (б) Спiльнi дослiдницькi проекти вiдповiдно до цiєї Угоди здiйснюються лише пiсля того, як учасники проекту затвердять спiльний план розпорядження технологiями, як зазначено в додатку N 1 до цiєї Угоди, який становить її невiд'ємну частину.

     (в) Сторони можуть спiльно здiйснювати спiвробiтництво з третiми сторонами.

Стаття 6 - Координацiя та сприяння спiльнiй дiяльностi

     (а) З метою координацiї та сприяння спiльнiй дiяльностi згiдно з цiєю Угодою Сторони створюють спiльний комiтет Україна-Спiвтовариство зi спiвробiтництва в галузi науки та технологiй, що далi iменується "Комiтет".

     Комiтет проводить зустрiчi в рамках вiдповiдного Пiдкомiтету, створеного Угодою про партнерство i спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами та їхнiми державами-членами.

     (б) До функцiй Комiтету входять:

     1) контроль та сприяння дiяльностi, передбаченої цiєю Угодою;

     2) розробка рекомендацiй згiдно зi Статтею 4(б);

     3) пiдготовка пропозицiй щодо дiй, якi передбаченi Статтею 5, 5(а);

     4) консультацiї Сторiн про шляхи розширення спiвробiтництва згiдно з принципами, що викладенi в цiй Угодi;

     5) щорiчний звiт про стан та ефективнiсть спiвробiтництва, яке здiйснюється в рамках цiєї Угоди;

     6) контроль за ефективнiстю виконання цiєї Угоди;

     7) врахування важливостi регiональних аспектiв спiвробiтництва.

     (в) Комiтет збирається один раз на рiк, засiдання вiдбуваються по черзi в Українi та Спiвтовариствi. Позачерговi засiдання можуть проводитися за взаємною домовленiстю.

     (г) До складу Комiтету повинна входити обмежена однакова кiлькiсть офiцiйних представникiв кожної Сторони; Комiтет приймає свiй регламент, який затверджується Сторонами. Рiшення Комiтету приймаються шляхом консенсусу. Протоколи, що мiстять рiшення та основнi питання, приймаються на кожному засiданнi та затверджуються спiвголовами, що призначаються Сторонами. Щорiчний звiт Комiтету надається Радi та Комiтету iз спiвробiтництва, якi створенi вiдповiдно до Угоди про партнерство i спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами та їх державами-членами, та вiдповiдним органiзацiям кожної зi Сторiн.

Стаття 7 - Фiнансування та податковi пiльги

     (а) Спiльна наукова i технологiчна дiяльнiсть буде здiйснюватися в межах фiнансових коштiв, що видiлятимуться, та вiдповiдно до законодавства, полiтики та програм України та Спiвтовариства. Як правило, кожна зi Сторiн несе витрати на виконання своїх обов'язкiв згiдно з цiєю Угодою, включаючи витрати, що пов'язанi з участю в засiданнях Комiтету.

     (б) Якщо конкретнi форми наукового i технологiчного спiвробiтництва передбачають пряму чи непряму фiнансову допомогу Європейського Спiвтовариства, через органiзацiї, заснованi за участю Європейського Спiвтовариства, учасникам Української Сторони, то на будь-якi такi гранти, фiнансову чи iншу допомогу, що надається Європейським Спiвтовариством учасникам Української Сторони для пiдтримки їхньої наукової та технологiчної дiяльностi, розповсюджуються податковi та митнi пiльги. Такi гранти будуть звiльненi Українською Стороною вiд сплати мита, будь-яких митних зборiв, податкiв на додану вартiсть, податкiв на прибуток, а також вiд сплати всiх iнших аналогiчних податкiв i зборiв.

Стаття 8 - В'їзд персоналу та ввiз обладнання

     Кожна зi Сторiн здiйснює всi необхiднi дiї та докладає максимальних зусиль вiдповiдно до свого законодавства з метою полегшення в'їзду, перебування та виїзду з її територiї персоналу, ввозу та вивозу матерiалiв, iнформацiї та обладнання, що залученi чи використовуються в рамках цiєї Угоди.

Стаття 9 - Iнформацiя та iнтелектуальна власнiсть

     Розповсюдження та використання iнформацiї, розпорядження, розподiл та використання прав iнтелектуальної власностi, набутих у результатi спiльних дослiджень у рамках цiєї Угоди, визначається згiдно з положеннями, що сформульованi в додатку N 2 до цiєї Угоди.

Стаття 10 - Iншi угоди i перехiднi положення

     1. Ця Угода не впливає на iншi угоди або домовленостi, укладенi мiж Сторонами, а також будь-якi угоди або домовленостi мiж Сторонами та третiми сторонами.

     2. Сторони намагатимуться привести у вiдповiднiсть до цiєї Угоди iншi домовленостi про науково-технiчне спiвробiтництво мiж Україною та Спiвтовариством, якi пiдпадають пiд дiю статтi 4 цiєї Угоди.

Стаття 11 - Територiальна сфера дiї

     Ця Угода чинна, з одного боку, на територiї України та, з другого боку, територiях, на яких дiє Договiр про заснування Європейського Спiвтовариства, та на умовах, що передбаченi цим Договором. Ця умова не перешкоджає здiйсненню спiльної дiяльностi в рамках спiвробiтництва у вiдкритому морi, вiдкритому космосi, на територiї третiх країн згiдно з мiжнародним правом.

Стаття 12 - Набуття чинностi, припинення дiї, врегулювання суперечок

     (а) Ця Угода набуває чинностi з дати отримання останнього письмового повiдомлення про виконання Сторонами всiх внутрiшнiх процедур, необхiдних для набуття нею чинностi.

     (б) Ця Угода укладається на початковий перiод до 31 грудня 2002 року та буде продовжуватися за взаємною згодою сторiн на наступнi п'ятирiчнi перiоди.

     (в) Ця Угода припиняє свою дiю через шiсть мiсяцiв з дати отримання письмового повiдомлення будь-якої зi Сторiн про свiй намiр припинити її дiю. Закiнчення термiну або припинення дiї цiєї Угоди не впливає на виконання будь-яких домовленостей, яких було досягнуто в рамках цiєї Угоди, або iнших конкретних прав та обов'язкiв, прийнятих згiдно з додатками.

     (г) Змiни та доповнення до цiєї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою Сторiн. Такi змiни та доповнення набувають чинностi з дати останнього письмового повiдомлення про виконання Сторонами внутрiшнiх процедур, необхiдних для набуття ними чинностi.

     (д) Усi спори, пов'язанi з тлумаченням та застосуванням цiєї Угоди, будуть вирiшуватися шляхом взаємної домовленостi мiж Сторонами.

Стаття 13

     Угоду складено в двох примiрниках українською, англiйською, голландською, грецькою, датською, iспанською, iталiйською, нiмецькою, португальською, фiнською, французькою та шведською мовами кожний, причому всi тексти є автентичними.

     Вчинено в м. Копенгагенi 4 липня 2002 року.

За Україну За Європейське Спiвтовариство

 

Додаток N 1

Визначальнi риси плану розпорядження технологiями

     План розпорядження технологiями (ПРТ) є специфiчною угодою, що укладається мiж учасниками, про виконання спiльних дослiджень i вiдповiднi права та обов'язки учасникiв.

     Щодо iнтелектуальної власностi ПРТ зазвичай визначає порядок володiння, охорони, прав використання для наукових i дослiдницьких цiлей, експлуатацiї та розповсюдження, включаючи домовленостi про спiльнi публiкацiї, права та обов'язки дослiдникiв, що приїздять, i процедури врегулювання суперечок. У ПРТ також може розглядатися попередня i нова iнформацiя, питання лiцензування та передачi результатiв наукових дослiджень.

     ПРТ розробляється з урахуванням цiлей спiльного дослiдження, фiнансових та iнших внескiв Сторiн або учасникiв, переваг та недолiкiв лiцензування територiєю чи сферами використання, передачi даних, товарiв чи послуг, що пiдпадають пiд експортний контроль, вимог з боку чинного законодавства та iнших факторiв, що визначаються учасниками.

Додаток N 2

Права на iнтелектуальну власнiсть

     Згiдно зi статтею 9 Угоди права на iнформацiю та iнтелектуальну власнiсть, що створюється чи передається мiж Сторонами в рамках Угоди, розподiляються вiдповiдно до цього додатка.

I. Застосування

     Цей додаток застосовується до спiльних дослiджень, якi проводяться в рамках Угоди, за винятком випадкiв, що окремо визначаються за взаємною згодою Сторiн.

II. Володiння, розподiл та використання прав

     1. У цьому додатку розглядається розподiл прав та iнтересiв Сторiн та їх учасникiв. Кожна Сторона та її учасники забезпечують можливiсть отримання iншою Стороною та її учасниками прав на iнтелектуальну власнiсть, що розподiленi вiдповiдно до цього додатка. Додаток не змiнює та не торкається розподiлу прав, iнтересiв та виплат авторських винагород мiж Стороною та її громадянами або учасниками, якi визначаються законами та практикою, що застосовується, для кожної зi Сторiн.

     2. У контрактних домовленостях забезпечується застосування та дотримання таких принципiв:

     (а) вiдповiдний захист iнтелектуальної власностi. Сторони i/або їх учасники повiдомляють одна одну в розумний термiн про створення будь-якої iнтелектуальної власностi, що виникає в рамках Угоди або домовленостей про реалiзацiю, та своєчасно забезпечують захист такої iнтелектуальної власностi;

     (б) врахування внеску Сторiн або їх учасникiв у визначеннi прав та iнтересiв Сторiн та учасникiв;

     (в) ефективне використання результатiв;

     (г) неупереджене ставлення до учасникiв вiд iншої Сторони у порiвняннi до власних учасникiв;

     (д) захист конфiденцiйної iнформацiї.

     3. Учасники разом розробляють спiльнi Плани розпорядження технологiями (ПРТ) щодо володiння та використання, включаючи публiкацiю iнформацiї та вiдомостей про iнтелектуальну власнiсть, що створюється пiд час спiльних дослiджень. Визначальнi риси ПРТ мiстяться в додатку N 1 до Угоди. Вiдповiдне мiнiстерство та вiдомство Сторони, що проводить фiнансування, схвалюють ПРТ до укладення конкретних контрактiв про спiвробiтництво у дослiдженнях та розробках, до яких вони додаються.

     4. Стосовно iнформацiї або iнтелектуальної власностi, що створюється пiд час спiльних дослiджень i не оговорена в ПРТ, дiють принципи розподiлу прав, що схваленi Сторонами та визначенi в ПРТ. У випадку суперечностей iнформацiя чи iнтелектуальна власнiсть повиннi бути предметом спiльного володiння всiх учасникiв, залучених до спiльного дослiдження, пiд час якого була отримана така iнформацiя чи iнтелектуальна власнiсть. Кожен учасник, до якого стосується це положення, має право використовувати iнформацiю чи iнтелектуальну власнiсть з власною метою без територiальних обмежень.

     5. Кожна Сторона, пiдтримуючи умови конкуренцiї в галузях, яких торкається ця Угода, зобов'язується забезпечувати використання прав, отриманих вiдповiдно до Угоди та домовленостей, якi укладенi в її рамках, на такому рiвнi, щоб стимулювати, зокрема:

     (а) розповсюдження i використання iнформацiї, яка створена, розкрита або стала доступною iншим чином згiдно з Угодою;

     (б) прийняття та виконання мiжнародних технiчних стандартiв.

     6. Припинення або закiнчення термiну дiї Угоди не впливає на права чи обов'язки вiдповiдно до цього додатка.

III. Авторське право

     У контрактних та iнших домовленостях повинна бути передбачена умова про захист авторських прав, що належать Сторонам або їх учасникам, вiдповiдно до положень Бернської конвенцiї про захист лiтературних та художнiх творiв (Паризький акт 1971 року).

IV. Науковi публiкацiї

     Без порушення умов, сформульованих у роздiлi V, та у випадку, якщо не буде зазначене iнше в ПРТ, публiкацiя результатiв дослiджень здiйснюється спiльно Сторонами або учасниками спiльного дослiдження. Згiдно iз наведеним вище загальним правилом застосовуються такi процедури:

     1. У випадку публiкацiї однiєю Стороною чи її органiзацiями наукових збiрок, статей, звiтiв, книг, а також аудiовiзуальних творiв та комп'ютерних програм, що створенi в результатi спiвробiтництва за Угодою, iнша Сторона чи її органiзацiя отримує безоплатну невиключну лiцензiю, що не може бути вiдкликана i має чиннiсть у будь-якiй країнi на переклад, вiдтворення, переробку, передачу та публiчне розповсюдження таких робiт в обсягах, що обумовленi в ПРТ.

     2. Сторони забезпечують якнайширше розповсюдження наукових публiкацiй, якi є результатом спiльних дослiджень в рамках Угоди.

     3. Усi виконанi в рамках Угоди екземпляри робiт iз забезпеченими авторськими правами повиннi мiстити iмена авторiв твору, за винятком, коли автор вiдкрито вiдмовляється бути названим. Екземпляри робiт повиннi також мiстити ясну вказiвку про пiдтримку спiвробiтництва Сторiн.

V. Iнформацiя з обмеженим доступом

     А. Документальна iнформацiя з обмеженим доступом.

     1. Кожна зi Сторiн та їх учасники повиннi, якнайшвидше та бажано в ПРТ визначити iнформацiю, яку вони бажали б залишити нерозкритою, беручи до уваги, серед iншого, такi критерiї:

     (а) конфiденцiйнiсть iнформацiї в тому розумiннi, що iнформацiя як така або в спецiальнiй формi, чи в єдностi своїх складових, не є загальновiдомою серед спецiалiстiв у данiй сферi або легко доступною для них законним шляхом;

     (б) дiйсну або потенцiйну комерцiйну цiннiсть iнформацiї за умови її конфiденцiйностi;

     (в) попереднiй захист iнформацiї особою, що контролює її на законних умовах, яка здiйснювала розумнi за певних обставин заходи для збереження її як конфiденцiйної.

     Сторони та їх учасники можуть за певних умов домовитися, що, якщо не зазначене iнше, вся iнформацiя чи її частина, яка створюється, надається чи обмiнюється пiд час спiльних дослiджень, не повиннi розкриватися.

     2. Кожна Сторона та її учасники забезпечують визначення iнформацiї з обмеженим доступом, наприклад, за допомогою вiдповiдного грифу або обмежувального напису. Це також вiдноситься до будь-якого повного або часткового копiювання згаданої iнформацiї.

     Сторона та учасник, що отримують iнформацiю з обмеженим доступом повиннi дотримуватися її конфiденцiйного характеру. Такi обмеження автоматично припиняють дiяти за умови розкриття для широкого загалу такої iнформацiї її власником.

     3. Iнформацiя з обмеженим доступом, яка вiдноситься до цiєї Угоди та отримана вiд iншої Сторони, може розповсюджуватися Стороною, що її отримала, серед власного чи найнятого персоналу та мiнiстерств та вiдомств, залучених в iнтересах здiйснення спiльного дослiдження, за умови, що будь-яка iнформацiя з обмеженим доступом, розповсюджена таким чином, повинна бути предметом домовленостi про конфiденцiйнiсть та повинна бути чiтко визначена, про що було зазначено вище.

     4. За наявностi попередньої письмової згоди Сторони, що надає iнформацiю з обмеженим доступом, Сторона, що отримує таку iнформацiю, може розповсюджувати iнформацiю з обмеженим доступом, ширше, нiж це передбачено в пiдроздiлi 3 цього роздiлу. Сторони спiльно розробляють процедури запиту та отримання попереднього письмового дозволу для такого ширшого розповсюдження та надаватимуть такий дозвiл у тiй мiрi, в якiй це припустимо вiдповiдно до чинного законодавства Сторiн.

     Б. Недокументована iнформацiя з обмеженим доступом.

     Недокументована iнформацiя з обмеженим доступом, або iнша конфiденцiйна iнформацiя, що представлена на семiнарах та iнших зустрiчах, якi органiзовуються в рамках цiєї Угоди, або iнформацiя, яка з'являється в результатi залучення персоналу, використання технiчних засобiв, або спiльних проектiв, пiдлягає режиму поводження Сторонами чи учасниками вiдповiдно до принципiв, якi вказанi в цьому додатку для документальної iнформацiї, за умови, що отримувач iнформацiї з обмеженим доступом або iншої конфiденцiйної чи секретної iнформацiї отримує повiдомлення про конфiденцiйний характер iнформацiї, що передається, в момент її передачi.

     В. Контроль.

     Кожна Сторона зобов'язується забезпечити контроль за iнформацiєю з обмеженим доступом, яку вона отримує, вiдповiдно до Угоди. У випадку, коли однiй зi Сторiн стає вiдомо, що вона не зможе, або передбачається, що не зможе дотриматися умов конфiденцiйностi, як вказано в пiдроздiлах А та Б цього додатка, вона повинна негайно повiдомити про це iншу Сторону. Пiсля цього Сторони шляхом спiльних консультацiй визначають необхiднi заходи.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.