Документ скасований: Указ ПУ № 1159/2000 від 23.10.2000

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Агентство з питань спецiальних (вiльних) економiчних зон

     1. Затвердити Положення про Агентство з питань спецiальних (вiльних) економiчних зон (додається).

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України вирiшити в мiсячний строк питання, пов'язанi з утворенням Агентства з питань спецiальних (вiльних) економiчних зон.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
17 травня 1999 року
N 510/99

 

ЗАТВЕРДЖЕН
Указом Президента України
вiд 17 травня 1999 року N 510/99

ПОЛОЖЕННЯ
про Агентство з питань спецiальних (вiльних) економiчних зон

     1. Агентство з питань спецiальних (вiльних) економiчних зон (далi - Агентство) є центральним органом виконавчої влади, пiдпорядкованим Кабiнету Мiнiстрiв України, дiяльнiсть якого спрямовується i координується через Мiнiстерство економiки України.

     Агентство забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон, запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку, а також захист правових та економiчних iнтересiв держави у цiй сферi.

     2. Агентство у своїй дiяльностi керується Конституцiєю i законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Мiнiстерства економiки України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Агентство органiзовує виконання законiв та iнших нормативно-правових актiв, здiйснює систематичний контроль за їх реалiзацiєю.

     Агентство узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенцiї, розробляє пропозицiї щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх через Мiнiстерство економiки України на розгляд Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України.

     3. Основними завданнями Агентства є:

     реалiзацiя державної полiтики у сферi створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон i запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку;

     координацiя робiт з питань створення та функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон i запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку;

     аналiз соцiально-економiчних наслiдкiв функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон i запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку;

     сприяння залученню iнвестицiй, отриманню кредитiв банкiв та iнших кредитно-фiнансових установ для потреб спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй прiоритетного розвитку, де запроваджено спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi;

     здiйснення контролю за функцiонуванням спецiальних (вiльних) економiчних зон та за запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку.

     4. Агентство вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) забезпечує разом з органами управлiння спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй прiоритетного розвитку, де запроваджено спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi, реалiзацiю стратегiї та програм їх розвитку, а також заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон i спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку;

     2) розробляє проекти актiв законодавства з питань створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон i запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку;

     3) погоджує та затверджує в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, iнвестицiйнi проекти, якi реалiзуються у спецiальних (вiльних) економiчних зонах та на територiях прiоритетного розвитку, де запроваджено спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi;

     4) разом з вiдповiдними центральними та мiсцевими органами виконавчої влади здiйснює експертизу документiв щодо створення спецiальних (вiльних) економiчних зон i запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку;

     5) координує роботу центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади з питань утворення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон i запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку;

     6) разом з Державним комiтетом України з питань науки та iнтелектуальної власностi i Мiжвiдомчою радою з координацiї дiяльностi щодо органiзацiї та функцiонування технопаркiв та iнновацiйних структур iнших типiв здiйснює органiзацiйне, експертне, методичне забезпечення створення i функцiонування науково-технiчних зон;

     7) бере участь у розробленнi та реалiзацiї iнвестицiйної та iнновацiйної полiтики у спецiальних (вiльних) економiчних зонах та на територiях прiоритетного розвитку, де запроваджено спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi;

     8) розробляє заходи щодо створення сприятливих умов для залучення iнвестицiй, отримання кредитiв банкiв та iнших кредитно-фiнансових установ для потреб спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй прiоритетного розвитку;

     9) здiйснює разом з вiдповiдними органами виконавчої влади контроль за дотриманням органами управлiння спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй прiоритетного розвитку спецiального митного, податкового та iнших режимiв економiчної дiяльностi;

     10) аналiзує соцiально-економiчнi наслiдки функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон i запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку, готує пропозицiї i висновки щодо пiдвищення ефективностi функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон та спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку;

     11) надає консультативну та методичну допомогу iнiцiаторам створення спецiальних (вiльних) економiчних зон i запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку;

     12) органiзовує проведення наукових дослiджень з питань, що належать до його компетенцiї;

     13) може виступати державним замовником наукових та економiчних дослiджень з питань, пов'язаних з його дiяльнiстю;

     14) забезпечує у межах своєї компетенцiї реалiзацiю державної полiтики щодо державної таємницi, контроль за її збереженням у центральному апаратi Агентства;

     15) виконує iншi функцiї, необхiднi для виконання покладених на нього завдань.

     5. Агентство має право:

     1) представляти Кабiнет Мiнiстрiв України за його дорученням у мiжнародних органiзацiях та пiд час укладання мiжнародних договорiв України;

     2) залучати спецiалiстiв центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ i органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) для розгляду питань, що належать до його компетенцiї;

     3) одержувати в установленому законодавством порядку вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також вiд суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що реалiзують iнвестицiйнi проекти у спецiальних (вiльних) економiчних зонах i на територiях прiоритетного розвитку, де запроваджено спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi, iнформацiю, документи, матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього завдань;

     4) скликати в установленому порядку наради, органiзовувати конференцiї, симпозiуми, семiнари з питань, що належать до його компетенцiї;

     5) замовляти науковi дослiдження з питань, вiднесених до сфери його дiяльностi, залучати на контрактнiй основi вiтчизняних та iноземних учених, фахiвцiв i експертiв для консультацiй з питань, що належать до його компетенцiї;

     6) утворювати експертнi, науково-технiчнi та консультативнi ради.

     6. Агентство у процесi виконання покладених на нього завдань взаємодiє з центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, органами управлiння спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй прiоритетного розвитку, де запроваджено спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi, а також з вiдповiдними органами та органiзацiями iнших держав.

     7. Агентство в межах своїх повноважень на основi та на виконання актiв законодавства видає накази, органiзовує i контролює їх виконання.

     Нормативно-правовi акти Агентства пiдлягають державнiй реєстрацiї в установленому законодавством порядку.

     У випадках, передбачених законодавством, рiшення Агентства, прийнятi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, органами управлiння спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй прiоритетного розвитку, де запроваджено спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi, пiдприємствами, установами i органiзацiями всiх форм власностi та громадянами.

     Агентство у разi потреби видає разом з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади спiльнi акти.

     8. Агентство очолює Голова, якого призначає на посаду та звiльняє з посади Президент України.

     Голова має заступникiв, якi призначаються на посади та звiльняються з посад вiдповiдно до законодавства. Розподiл обов'язкiв мiж заступниками проводить Голова.

     Голова здiйснює керiвництво Агентством i несе вiдповiдальнiсть перед Президентом України, Кабiнетом Мiнiстрiв України та Мiнiстерством економiки України за виконання покладених на Агентство завдань, визначає ступiнь вiдповiдальностi заступникiв Голови, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Агентства.

     9. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Агентства, обговорення найважливiших напрямiв його дiяльностi в Агентствi утворюється колегiя у складi Голови, заступникiв Голови за посадою, а також iнших керiвних працiвникiв Агентства.

     До складу колегiї можуть входити керiвники iнших центральних органiв виконавчої влади.

     Члени колегiї затверджуються та увiльняються вiд виконання обов'язкiв Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Агентства.

     10. Для визначення науково-технiчних засад розвитку спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй прiоритетного розвитку в Агентствi може бути утворена науково-технiчна рада з учених та висококвалiфiкованих спецiалiстiв.

     Склад науково-технiчної ради i положення про неї затверджує Голова Агентства.

     11. Гранична чисельнiсть працiвникiв центрального апарату Агентства затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структуру центрального апарату Агентства затверджує Вiце-прем'єр-мiнiстр України.

     Кошторис доходiв i видаткiв та штатний розпис Агентства затверджуються в установленому законодавством порядку.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Агентства затверджує Голова.

     12. Агентство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адмiнiстрацiї Президента України М.БIЛОБЛОЦЬКИЙ
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.