УГОДА

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво

ДАТА ПIДПИСАННЯ: 11.05.98 р.
ДАТА РАТИФIКАЦIЇ: 17.03.99 р., Закон України N 498-XIV

     Кабiнет Мiнiстрiв України та Уряд Королiвства Нiдерландiв, якi надалi iменуються Сторонами, бажаючи укрiпити дружнi стосунки мiж двома країнами, прагнучи до змiцнення цих стосункiв та розвитку плiдного технiчного i фiнансового спiвробiтництва мiж двома країнами, визнаючи, що розвиток цього технiчного та фiнансового спiвробiтництва сприятиме покращенню соцiальних та економiчних умов в Українi для подальшого розвитку ринкової економiки i демократiї, а також ефективного управлiння у цiлому, усвiдомлюючи, що Кабiнет Мiнiстрiв України зобов'язаний продовжувати курс реформ з метою переходу до ринкової економiки в умовах демократiї, домовились про таке:

Стаття 1
Завдання

     1.1. Сторони сприятимуть виконанню проектiв або програм технiчної та фiнансової допомоги в Українi. Цi проекти або програми мають зробити внесок у розвиток перехiдного процесу в Українi та знизити економiчнi i соцiальнi витрати при його проведеннi. Вони також сприятимуть подальшому змiцненню спiвробiтництва мiж українськими та нiдерландськими пiдприємствами.

     1.2. Метою даної Угоди є встановлення загальних юридичних правил i процедур здiйснення та виконання вказаних проектiв або програм.

Стаття 2
Дiя та застосування положень

     Положення даної Угоди поширюються на:

     а) Проекти або програми, взаємно узгодженi уповноваженими органами України та Королiвства Нiдерландiв;

     б) Проекти або програми, взаємно погодженi мiж Сторонами або їх уповноваженими представниками, якi здiйснюються за участю суб'єктiв публiчного чи приватного права Королiвства Нiдерландiв та, по вiдношенню до України, за участю юридичних або фiзичних осiб, якi згiдно з чинним законодавством України визнаються такими;

     в) Дiючi проекти або програми, або на проекти або програми, що знаходились в станi розробки, пiсля набуття цiєю Угодою чинностi;

     г) Проекти або програми, якi впроваджуються спiльно з третiми сторонами за взаємним погодженням двох Сторiн або їх уповноважених органiв.

     Сторони щорiчно погоджують список проектiв, до яких застосовуються положення цiєї Статтi.

Стаття 3
Напрямки спiвробiтництва

Частина 1. Форми спiвробiтництва

     3.1. Спiвробiтництво здiйснюватиметься у виглядi Технiчної допомоги, Фiнансової допомоги та Гуманiтарної допомоги.

     3.2. Таке спiвробiтництво може здiйснюватись на двостороннiй основi чи спiльно з третiми сторонами.

Частина 2. Технiчна допомога

     3.3. Технiчна допомога українськiй Сторонi надається нiдерландською Стороною шляхом передачi ноу-хау через пiдготовку кадрiв, проведення консультацiй i шляхом забезпечення послуг, а також у виглядi постачання обладнання i матерiалiв, необхiдних для успiшної реалiзацiї проектiв або програм, та для демонстрацiї нiдерландських ноу-хау та технологiй.

     3.4. Проекти або програми Технiчної допомоги Українi спрямовуються на вирiшення окремих проблем процесу полiтичних та економiчних перетворень.

Частина 3. Фiнансова допомога

     3.5. Фiнансова допомога українськiй Сторонi надається нiдерландською Стороною шляхом фiнансування постачання товарiв, обладнання, худоби та матерiалiв для проектiв або програм, а також забезпечення послуг та передачi ноу-хау, необхiдних для успiшної реалiзацiї проектiв або програм.

Частина 4. Гуманiтарна допомога

     3.6. Положення цiєї Угоди також застосовуватимуться до проектiв або програм Гуманiтарної допомоги, погоджених Сторонами.

Частина 5. Представництво

     3.7. В залежностi вiд виду проекту, нiдерландська Сторона буде представлена Мiнiстром закордонних справ, Мiнiстром економiчних зв'язкiв або, якщо вирiшить Мiнiстр економiчних зв'язкiв, його виконавчим агентством "Сентер".

     3.8. Координацiю в Українi дiяльностi, передбаченої цiєю Угодою, здiйснює орган координацiї мiжнародної технiчної допомоги, уповноважений дiяти вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв України.

Стаття 4
Умови впровадження

     4.1. З метою сприяння реалiзацiї проектiв або програм спiвробiтництва обладнання, матерiали та послуги, якi фiнансуються нiдерландською Стороною в рамках даної Угоди, звiльняються вiд податкiв, зборiв (крiм митних зборiв, якi сплачуватимуться українськими отримувачами) та iнших обов'язкових платежiв.

     4.2. Українська Сторона надаватиме дозволи на тимчасовий ввiз обладнання, необхiдного для реалiзацiї проектiв або програм в рамках даної Угоди, безкоштовно та без затримки. Українська Сторона забезпечує, що будь-якi сертифiкацiйнi та реєстрацiйнi процедури, що необхiднi для впровадження проектiв або програм в рамках цiєї Угоди, здiйснюватимуться безкоштовно та без затримки.

     4.3. Українська Сторона погоджується, що для здiйснення платежiв по проектах або програмах Фiнансової допомоги за домовленiстю партнерiв для кожного проекту або програми може бути призначена Група управлiння проектом, уповноважена дiяти вiд iменi вiдповiдних українських учасникiв проекту або програми. Для здiйснення платежiв в нацiональнiй валютi (в українських гривнях) Групами управлiння проектом можуть бути вiдкритi зустрiчнi фонди, спецiальнi рахунки у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Використання коштiв, якi знаходяться на даних рахунках, визначатиметься рiшенням партнерiв по кожному проекту або програмi.

     4.4. Особисте майно та предмети особистого користування експертiв, яких вiдряджено для впровадження проектiв або програм в рамках цiєї Угоди, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають постiйно на територiї України, не обкладається митом, податками та iншими обов'язковими платежами при ввезеннi на митну територiю України. При вiдчуженнi цих речей на митнiй територiї України оподаткування здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України.

     4.5. Українська Сторона у вiдповiдностi до чинного законодавства України забезпечить нiдерландським експертам i представникам, якi беруть участь в реалiзацiї узгоджених проектiв або програм, видачу в'їзних вiз безкоштовно та без затримок.

Стаття 5
Антикорупцiйнi дiї

     5.1. Сторони зобов'язуються ставитися з вiдповiдальнiстю до факту корупцiї, що пiдриває процес ефективного управлiння, обмежує можливостi використання ресурсiв для розвитку та ставить пiд загрозу вiдкриту та чесну конкуренцiю, яка базується на спiввiдношеннi цiни та якостi. Сторони погоджуються, що спiльними зусиллями вони вестимуть боротьбу проти корупцiї та проголошують, що будь-яка пропозицiя, сплата, винагорода чи прибуток, якi можуть бути розцiненi як незаконнi дiї чи хабарництво, або ж як безпосереднiй чи непрямий подарунок чи винагорода для отримання якого-небудь контракту в рамках даної Угоди, стане пiдставою до негайної консультацiї, обмiну всiєю вiдповiдною iнформацiєю та вiдповiдних крокiв, якi можуть включати припинення постачання обладнання та вiдмiни результатiв тендеру. Можуть бути вжитi додатковi заходи у вiдповiдностi до чинного законодавства Сторiн.

Стаття 6
Координацiйна робота та процедури

     6.1. Кожний проект або програма в рамках даної Угоди має бути предметом певних домовленостей мiж учасниками проекту чи програми з детальним викладенням прав та обов'язкiв, покладених на кожного учасника проекту або програми. Кожний проект або програма мають бути належним чином зареєстрованi в органi, що здiйснює координацiю мiжнародної технiчної допомоги та дiє вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiдностi до чинного законодавства України безкоштовно та без затримки. Подання на реєстрацiю здiйснюватиметься українським отримувачем або Посольством Королiвства Нiдерландiв в Українi.

     6.2. З метою уникнення дублювання та часткового покриття проектiв або програм, якi реалiзуються третiми сторонами, та для забезпечення максимальної ефективностi проектiв або програм, Сторони подаватимуть та обмiнюватимуться iнформацiєю, необхiдною для ефективної координацiї.

     6.3. З боку української Сторони така координацiя здiйснюватиметься органом координацiї мiжнародної технiчної допомоги, який дiє вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     6.4. З боку нiдерландської Сторони координацiйна робота здiйснюватиметься нiдерландськими вiдомствами, вказаними у пунктi 3.7 Статтi 3 даної Угоди. Взаємодiю з центральними органами виконавчої влади України щодо реалiзацiї та монiторингу проектiв i програм виконує Посольство Королiвства Нiдерландiв в Українi.

     6.5. Сторони постiйно iнформуватимуть одна одну щодо проектiв або програм за цiєю Угодою. В процесi впровадження проектiв або програм, якi фiнансуються в рамках даної Угоди та протягом першого року їх реалiзацiї, Сторони проводитимуть регулярнi консультацiї на робочому рiвнi.

Стаття 7
Заключнi положення

     7.1. Угода набуває чинностi з дати останнього письмового повiдомлення про виконання Сторонами внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття нею чинностi.

     7.2. Положення цiєї Угоди застосовуються тимчасово з моменту її пiдписання в частинi, яка не суперечить чинному законодавству обох Сторiн.

     7.3. Будь-яка змiна до цiєї Угоди повинна бути погоджена у письмовому виглядi мiж Сторонами та набуває чинностi з дати, коли Сторони поiнформували одна одну про виконання внутрiшньодержавних процедур, якi є необхiдними для набуття нею чинностi.

     7.4. Угода дiє протягом п'яти рокiв, якщо жодна з Сторiн не припинить її дiю, поiнформувавши iншу Сторону у письмовому виглядi за шiсть мiсяцiв до вiдповiдного термiну про свiй намiр денонсувати її. Пiсля сплину цього п'ятирiчного термiну дiя цiєї Угоди буде автоматично подовжуватись на новий поточний рiк, за винятком припинення дiї останньої будь-якою iз Сторiн шляхом письмового повiдомлення не пiзнiше, нiж за шiсть мiсяцiв до вiдповiдного термiну.

     7.5. Припинення дiї цiєї Угоди не впливатиме на виконання ранiше погоджених проектiв або програм.

     7.6. По вiдношенню до Королiвства Нiдерландiв, ця Угода застосовуватиметься виключно на територiї Європи.

     Вчинено у м. Києвi цього 11 дня травня одна тисяча дев'ятсот дев'яносто восьмого року в двох примiрниках українською, нiдерландською та англiйською мовами, причому всi тексти є автентичними. В разi розбiжностей стосовно тлумачення положень Угоди Сторони звертатимуться до тексту, викладеного англiйською мовою.

За Кабiнет Мiнiстрiв
України
За Уряд
Королiвства Нiдерландiв
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.