УГОДА

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiя про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв

(Угоду ратифiковано Законом N 154-IV вiд 12.09.2002)

     Кабiнет Мiнiстрiв України та Уряд Республiки Вiрменiя, далi - Сторони,

     усвiдомлюючи небезпеку, що несуть для обох держав надзвичайнi ситуацiї,

     визначаючи, що спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв може сприяти добробуту i безпецi обох держав,

     враховуючи користь, що може мати для Сторiн обмiн науково-технiчною iнформацiєю в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв,

     беручи до уваги можливiсть виникнення надзвичайних ситуацiй, наслiдки яких не можуть бути лiквiдованi силами i засобами однiєї з Сторiн, i викликану цим необхiднiсть у скоординованих дiях Сторiн iз метою попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв,

     домовились про таке:

Стаття 1
Визначення

     Термiни, якi використовуються в цiй Угодi, мають такi значення:

     Сторона, що запитує - Сторона, яка звертається до iншої Сторони з проханням про направлення груп з надання допомоги з вiдповiдним оснащенням i матерiалами забезпечення;

     Сторона, що надає - Сторона, яка задовольняє прохання iншої Сторони про направлення груп з надання допомоги з вiдповiдним оснащенням i матерiалами забезпечення;

     групи з надання допомоги - групи фахiвцiв (у тому числi вiйськовий персонал), якi беруть участь у заходах щодо попередження i лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй, та забезпеченi необхiдним оснащенням;

     оснащення - технiка, транспортнi засоби, спецiальне обладнання, iнструменти i прилади, необхiднi для рятувальних i аварiйно-вiдновлювальних робiт,

     матерiали забезпечення - матерiальнi засоби, призначенi для безкоштовного розподiлу серед населення, яке постраждало в результатi стихiйного лиха або аварiї;

     компетентнi органи - органи, якi призначуються Сторонами для координацiї робiт, пов'язаних iз реалiзацiєю цiєї Угоди;

     держава транзиту - держава, через територiю якої перевозяться групи з надання допомоги, оснащення i матерiали забезпечення Сторiн.

Стаття 2
Компетентнi органи

     Сторони для реалiзацiї положень цiєї Угоди призначають компетентнi органи:

     з Української Сторони - Мiнiстерство України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

     з Вiрменської Сторони - Управлiння з надзвичайних ситуацiй при Урядовi Республiки Вiрменiя.

     2. Кожна з Сторiн негайно повiдомить письмово iншу Сторону про позбавлення її компетентного органу повноважень щодо виконання покладених на нього функцiй, i в найкоротшi термiни, але не пiзнiше 60 днiв iз моменту повiдомлення, повiдомить письмово iншу Сторону про правонаступника компетентного органу.

Стаття 3
Форми спiвробiтництва

     Сторони на основi принципiв рiвноправностi та взаємної допомоги вiдповiдно до законодавства своїх держав здiйснюють спiвробiтництво по таких напрямках:

     1) розробка спiльної системи заходiв щодо попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв;

     2) органiзацiя оперативного обмiну iнформацiєю про запити i пропозицiї Сторiн про взаємну допомогу при надзвичайних ситуацiях, якi мали мiсце на територiї їх держав;

     3) надання взаємної допомоги в лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, якi виникли;

     4) органiзацiя i здiйснення монiторингу небезпечних техногенних i екологiчних процесiв, а також природних явищ;

     5) прогнозування надзвичайних ситуацiй i оцiнка їх наслiдкiв;

     6) обмiн iнформацiєю i технологiями;

     7) обмiн фахiвцями i вченими;

     8) органiзацiя спiльних конференцiй, семiнарiв i робочих нарад;

     9) спiльне планування, розробка i здiйснення дослiдницьких проектiв та їх демонстрацiя;

     10) оцiнка ризику для довкiлля та здоров'я населення в зв'язку з можливими забрудненнями в результатi надзвичайних ситуацiй;

     11) оцiнка транскордонного впливу надзвичайних ситуацiй на довкiлля;

     12) пiдготовка публiкацiй, доповiдей i тематичних дослiджень;

     13) забезпечення зв'язку мiж компетентними органами Сторiн;

     14) пiдготовка кадрiв;

     15) будь-яка iнша дiяльнiсть, пов'язана з попередженням надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiєю їх наслiдкiв, яка може бути погоджена компетентними органами Сторiн.

Стаття 4
Спiвробiтництво мiж органiзацiями та закладами

     Сторони будуть заохочувати спiвробiтництво мiж державними органами, закладами, юридичними i фiзичними особами, якi здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану з реалiзацiєю цiєї Угоди.

Стаття 5
Спiльна комiсiя

     Для реалiзацiї положень цiєї Угоди компетентнi органи Сторiн створюють Спiльну комiсiю з питань спiвробiтництва в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв (далi - Спiльна комiсiя).

     Спiльна комiсiя проводить свої засiдання по черзi в Українi та Республiцi Вiрменiя, як правило, один раз на рiк, а в разi потреби - за узгодженням компетентних органiв Сторiн.

Стаття 6
Надання допомоги

     1. Уся дiяльнiсть щодо реалiзацiї цiєї Угоди здiйснюється вiдповiдно до законодавства держав Сторiн i наявнiстю в кожної з них засобiв, необхiдних для попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв.

     2. Органами, що здiйснюють запити про надання допомоги, є Сторони.

     3. Надання допомоги здiйснюється на пiдставi запиту, в якому Сторона, що запитує, дає iнформацiю про ситуацiю, яка склалась, указує вид i обсяг необхiдної допомоги.

     4. Сторона, що надає, у найкоротшi термiни приймає рiшення щодо звернення Сторони, що запитує, та iнформує її про можливiсть, обсяг i умови надання допомоги.

     5. Керiвництво дiями всiх сил, що виконують аварiйно-рятувальнi та iншi невiдкладнi роботи в зонi лиха, здiйснюється компетентним органом Сторони, що запитує, а в зонi лиха, що включає в себе територiї держав обох Сторiн, керiвництво аварiйно-рятувальними та iншими невiдкладними роботами здiйснюється компетентними органами обох Сторiн спiльно.

Стаття 7
Види допомоги

     1. У разi виникнення надзвичайних ситуацiй допомога пiсля офiцiйного звернення Сторони, що запитує, надається шляхом негайного направлення в зону надзвичайної ситуацiї груп з надання допомоги для порятунку людей, матерiальних цiнностей i захисту довкiлля.

     2. Сторона, що запитує, iнформує керiвникiв груп з надання допомоги Сторони, що надає, про обстановку, яка склалася в зонi надзвичайної ситуацiї i на конкретних дiлянках робiт, i, за необхiднiстю, забезпечує цi групи перекладачами i засобами зв'язку зi штабом, що здiйснює загальне керiвництво аварiйно-рятувальними та iншими невiдкладними роботами, а також надає групам з надання допомоги охорону, безкоштовне медичне обслуговування i здiйснює координацiю їхнiх дiй.

     3. Матерiально-технiчне забезпечення груп з надання допомоги має бути достатнiм для ведення автономних дiй на мiсцi протягом 72 годин. Забезпечення цих груп усiм необхiдним для їхнього подальшого функцiонування, включаючи розмiщення, харчування i медичну допомогу, здiйснюється Стороною, що запитує.

Стаття 8
Транзит

     Сторона держави транзиту сприяє безперешкодному перемiщенню через територiю своєї держави груп з надання допомоги, оснащення i матерiалiв забезпечення Сторони, що надає, у третi держави, на основi укладених iз цими державами угод про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв та вiдповiдно до чинного нацiонального законодавства.

Стаття 9
Умови перетинання державного кордону групами з надання допомоги i режим їхнього перебування

     1. Сторона, що запитує, зобов'язується органiзувати перетинання державного кордону держави-транзиту групами з надання допомоги Сторони, що надає.

     2. На членiв груп з надання допомоги Сторони, що надає, протягом усього перiоду їхнього перебування на територiї держави Сторони, що запитує, поширюється дiя законодавства держави Сторони, що запитує.

     3. На вiйськовий персонал, який включений до складу груп з надання допомоги, протягом усього перiоду їхнього перебування на територiї держави Сторони, що запитує, поширюється дiя законодавства держави Сторони, що надає, яким регулюється статус вiйськовослужбовця.

     4. Порядок пропуску через кордон i перебування кiнологiчних груп визначається в кожному конкретному випадку вiдповiдно до законодавства держави Сторони, що запитує.

     5. Перетинання державного кордону членiв груп з надання допомоги здiйснюється в пунктах пропуску через державний кордон за наявнiстю в кожного члена групи документа, що засвiдчує його особу, на пiдставi спискiв, пiдписаних уповноваженими особами компетентних органiв.

     Пропуск через державний кордон вiйськовослужбовцiв строкової служби здiйснюється пiсля пред'явлення документiв, що засвiдчують їх особу, та за списками, що додаються до паспортiв керiвникiв груп з надання допомоги, пiдписуються командирами вiйськових частин i скрiплюються гербовими печатками.

     6. Перемiщення груп з надання допомоги, їх оснащення i матерiалiв забезпечення може здiйснюватися автомобiльним, залiзничним, водним або повiтряним видами транспорту.

     Порядок використання зазначених видiв транспорту для надання допомоги визначається компетентними органами Сторiн за узгодженням iз вiдповiдними органами виконавчої влади.

Стаття 10
Ввезення i вивезення оснащення та матерiалiв забезпечення

     1. Митне оформлення оснащення, матерiалiв забезпечення та особистих речей членiв груп, що ввозяться на територiю держави Сторони, що запитує, i вивозяться з територiї держави Сторони, що надає, для надання допомоги у разi лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, здiйснюється вiдповiдно до законодавства Сторiн у прiоритетному порядку без обкладення податками i без стягування будь-яких зборiв на пiдставi повiдомлень, що видаються компетентними органами, в яких указуються склад груп з надання допомоги, перелiк оснащення i матерiалiв забезпечення, якi ввозяться або вивозяться.

     2. Оснащення i матерiали забезпечення мають бути використанi або розподiленi пiд час операцiй з надання допомоги, або вивезенi пiсля їх завершення з територiї держави Сторони, що запитує.

     3. Якщо за особливих обставин неможливо або недоцiльно вивезти це оснащення i матерiали забезпечення, вони мають бути переданi компетентному органу Сторони, що запитує, на узгоджених умовах.

     4. У разi необхiдностi надання потерпiлим термiнової медичної допомоги, на територiю держави Сторони, що запитує, може бути ввезена необхiдна кiлькiсть медичних препаратiв, якi мiстять наркотичнi речовини, з обов'язковим узгодження номенклатури, кiлькостi та мiсця використання цих речовин з вiдповiдними державними органами по контролю за наркотиками кожної iз Сторiн. Такi медичнi препарати не пiдлягають передачi та використовуються квалiфiкованим медичним персоналом пiд контролем представникiв Сторони, що запитує.

     5. Пiсля закiнчення робiт залишок медичних препаратiв, якi мiстять наркотичнi речовини, має бути вивезений назад пiд митним контролем Сторони, що запитує, на пiдставi вiдповiдним чином оформлених документiв, якi пiдтверджують характер i кiлькiсть препаратiв, а митному органу Сторони, що надає, передається акт про використання медичних препаратiв, якi мiстять наркотичнi речовини, пiдписаний керiвником i лiкарем групи з надання допомоги та завiрений представником компетентного органу i представником митного органу Сторони, що запитує.

     Ввезення i вивезення медичних препаратiв, якi мiстять наркотичнi речовини, здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства держав.

Стаття 11
Використання повiтряних суден

     1. Кожна Сторона надає повiтряним суднам, що направляються для надання допомоги, дозвiл на здiйснення польотiв у вiдповiднi пункти на територiї її держави.

     2. Про рiшення використовувати повiтрянi судна для надання допомоги негайно повiдомляється вiдповiдним органам Сторони, що запитує, з зазначенням маршруту, типу i реєстрацiйних номерiв повiтряних суден, кiлькостi членiв екiпажiв i пасажирiв, характеру вантажу, мiсця i часу зльоту i посадки.

     3. Польоти повиннi здiйснюватись вiдповiдно до встановлених кожною Стороною правил, що регулюють експлуатацiю i навiгацiю повiтряних суден при польотах над територiєю її держави, i правил, встановлених мiжнародною органiзацiєю цивiльної авiацiї (ICAO).

     4. При цьому повiтрянi судна Сторони, що надає, звiльняються вiд платежiв за пролiт над територiєю держави Сторони, що запитує, а також за радiонавiгацiйний супровiд, посадку, стоянку на аеродромi та злiт iз нього.

     Порядок оплати заправлення пальним i забезпечення iншими витратними матерiалами, а також технiчного обслуговування будуть вирiшуватися Сторонами в кожному випадку окремо.

Стаття 12
Вiдшкодування витрат

     1. Сторона, що запитує, вiдшкодовує Сторонi, що надає, витрати, що понесенi нею пiд час надання допомоги, якщо Сторони, враховуючи характер i масштаби лиха, не домовляться про iнше.

     2. Сторона, що запитує, може в будь-який момент скасувати своє прохання про надання їй допомоги, але в такому випадку Сторона, що надає, має право одержати вiдшкодування понесених нею витрат.

     3. Якщо Сторони не домовилися про iнше, то пiсля вимоги Сторони, що надає, усi понесенi нею витрати негайно вiдшкодовуються Стороною, що запитує.

     4. Пiсля закiнчення робiт iз надання допомоги компетентний орган Сторони, що надає, направляє компетентному органу Сторони, що запитує, письмову доповiдь про проведенi роботи.

     5. Компетентний орган Сторони, що запитує, направляє компетентному органу Сторони, що надає, пiдсумкову доповiдь про те, що сталося, яка мiстить характеристику надзвичайної ситуацiї, iнформацiю про вид i обсяг отриманої допомоги i результати проведених робiт.

     6. Компетентнi органи iнформують свої Сторони про обсяги наданої i отриманої допомоги та про результати проведених робiт.

Стаття 13
Вiдшкодування збиткiв

     1. Сторона, що запитує, не пред'являє претензiй Сторонi, що надає, у випадку загибелi людей або одержання ними калiцтва, ушкодження або втрати власностi або нанесення збитку довкiллю на територiї її держави i виплачує Сторонi, що надає, компенсацiю у випадку загибелi людей або одержання ними калiцтва, а також у випадку втрати або нанесення збитку обладнанню або iншiй власностi, якщо такий збиток нанесений у ходi виконання завдань, пов'язаних iз реалiзацiєю цiєї Угоди.

     2. При цьому Сторона, що надає, самостiйно забезпечує вiдповiдно до законодавства своєї держави страхування свого персоналу, який бере участь у наданнi допомоги. Витрати по оформленню страхування включаються до загальних витрат з надання допомоги i компенсуються Стороною, що запитує, на умовах цiєї Угоди.

     Якщо член групи з надання допомоги Сторони, що надає, завдасть шкоду третiй особi при виконаннi завдань, пов'язаних iз реалiзацiєю цiєї Угоди на територiї держави Сторони, що запитує, то цей збиток вiдшкодовує Сторона, що запитує вiдповiдно до положень законодавства, що застосовувалися б у випадку нанесення збитку власними силами з надання допомоги.

     Якщо збитки, згаданi в цiй статтi, були нанесенi з вини члена групи з надання допомоги Сторони, що надає, то Сторона, що запитує, має право зворотної вимоги (регресу) до Сторони, що надає, у розмiрi виплаченої компенсацiї.

Стаття 14
Використання iнформацiї

     Iнформацiя, отримана в результатi дiяльностi в рамках цiєї Угоди, за винятком iнформацiї, що не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до нацiонального законодавства Сторiн, публiкується на основi правил i практики Сторiн, що склалась, якщо iнше не було погоджено в письмовiй формi компетентними органами.

Стаття 15
Вiдношення до iнших мiжнародних договорiв i угод

     Ця Угода не зачiпає прав i зобов'язань Сторiн за iншими мiжнародними договорами та угодами, учасницями яких вони є.

Стаття 16
Вирiшення спiрних питань

     Розбiжностi в тлумаченнi та застосуваннi цiєї Угоди, що не можуть бути усунутi шляхом консультацiй мiж компетентними органами, вирiшуються по дипломатичних каналах або шляхом переговорiв мiж Сторонами з оформленням вiдповiдних протоколiв.

Стаття 17
Змiни та доповнення до Угоди

     За взаємною домовленiстю Сторони можуть вносити до цiєї Угоди змiни та доповнення, якi оформлюються вiдповiдними протоколами, та набувають чинностi у порядку, передбаченому статтею 18 цiєї Угоди i є її невiд'ємною частиною.

Стаття 18
Заключнi положення

     Ця Угода укладається на невизначений термiн i набуває чинностi з дати останнього письмового повiдомлення Сторiн про виконання внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття цiєю Угодою чинностi.

     Угода може бути денонсована через шiсть мiсяцiв вiд дати одержання однiєю з Сторiн письмового повiдомлення про своє бажання припинити дiю Угоди.

     Припинення дiї цiєї Угоди не впливає на здiйснення передбаченої її положеннями дiяльностi та на пов'язанi з такою дiяльнiстю права i зобов'язання Сторiн, якщо така дiяльнiсть не завершена i продовжується на момент припинення дiї Угоди.

     Вчинено в м.Києвi 1 березня 2001 року в двох примiрниках, кожний українською, вiрменською та росiйською мовами, причому всi тексти є автентичними. При виникненнi розбiжностей у тлумаченнi положень цiєї Угоди, перевагу має текст, викладений росiйською мовою.

За Кабiнет Мiнiстрiв України За Уряд Республiки Вiрменiя
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.