ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.05.99 р. N 13/1-1479-ЕП

 

Начальникам митних органiв
Головним бухгалтерам


     На звернення митних органiв до Держмитслужби з проханням роз'яснити механiзм повернення митних та iнших платежiв у разi винесення судовими органами рiшень про їх повернення власнику, повiдомляємо.

     Згiдно з Iнструкцiєю про порядок здiйснення розрахункiв по митних платежах з Державним бюджетом України, затвердженою наказом Держмиткому, Мiнiстерства фiнансiв, Нацiонального банку України вiд 12.09.95 N 442/146//90 та зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї вiд 15.09.95 за N 335/873, Державна митна служба централiзовано перераховує суми митних платежiв на рахунок Головного управлiння Державного казначейства згiдно з Класифiкацiєю доходiв i видаткiв Державного та мiсцевого бюджетiв України. Таким чином, на момент проведення судового засiдання митнi органи зазначеними коштами не володiють.

     Вiдповiдно до статтi 205 ЦПК України суд, постановляючи рiшення про стягнення грошових сум з державних пiдприємств, установ, органiзацiй тощо, зазначає в резолютивнiй частинi рiшення характер грошових сум, що пiдлягають стягненню, i з якого рахунку вiдповiдача в банку повинна бути списана присуджена сума.

     Враховуючи викладене, представникам митних органiв, якi беруть участь у судових засiданнях, необхiдно iнформувати суди про факт перерахування вищезазначених платежiв на рахунок Головного управлiння Державного казначейства для зарахування до Державного бюджету i на пiдставi частини третьої статтi 105 ЦПК України клопотатися перед судами про залучення Головного управлiння Державного казначейства як другого вiдповiдача по справi.

Голова Служби Ю.П. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.