ВИЩИЙ АРБIТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

вiд 03.12.92 р. N 01-6/1459


Про деякi питання пiдвiдомчостi спорiв за участю суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     У зв'язку з виникненням питання про пiдвiдомчiсть спорiв з участю суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi Президiя Вищого арбiтражного суду України вважає за необхiдне дати такi роз'яснення.

     1. Вiдповiдно до статтi 14 Арбiтражного процесуального кодексу України спори, що виникають у процесi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вирiшуються Вищим арбiтражним судом України у межах пiдвiдомчостi спорiв арбiтражним судам (стаття 1 Арбiтражного процесуального кодексу України i стаття 39 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть").

     Поряд з цим згiдно з статтею 38 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спори, що виникають мiж суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, можуть розглядатися судовими органами, у тому числi арбiтражними судами України, iншими органами вирiшення спорiв, якщо це прямо не суперечить чинним законам України або передбачено мiжнародними угодами України.

     Домовленiсть сторiн щодо органу, який компетентний вирiшувати їх спори, оформляється в контрактi (договорi) спецiальною умовою - "Арбiтражним застереженням" або "Арбiтражною угодою".

     Отже, сторони можуть домовитись про розгляд їх спору в певному третейському судi, у тому числi iноземному, без урахування пiдвiдомчостi спорiв, встановленої статтями 14 - 16 Арбiтражного процесуального кодексу України. Однак у разi наявностi арбiтражного застереження або арбiтражної угоди про те, що спiр мiж суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi розглядається обласним арбiтражним судом України або арбiтражним судом м. Києва, то вiдповiдно до статтi 14 Арбiтражного процесуального кодексу України таке арбiтражне застереження або арбiтражну угоду слiд визнати такими, що суперечать законодавству України. Якщо вiдповiдач знаходиться на територiї України, позовнi матерiали слiд надiслати за пiдвiдомчiстю у Вищий арбiтражний суд.

     Таким чином, спори за участю iноземних суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi вирiшуються Вищим арбiтражним судом України у випадках:

     а) наявностi в договорi (контрактi) арбiтражного застереження або арбiтражної угоди мiж сторонами про розгляд спорiв у Вищому арбiтражному судi України;

     б) укладення Україною мiждержавної угоди, яка передбачає розгляд спорiв у Вищому арбiтражному судi України;

     в) вiдсутностi в договорi (контрактi) арбiтражного застереження, арбiтражної угоди або мiждержавної угоди, якщо вiдповiдач знаходиться на територiї України.

     2. Вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" зовнiшньоекономiчною визначається дiяльнiсть господарюючих суб'єктiв України та iноземних суб'єктiв побудована на взаємовiдносинах мiж ними, що має мiсце як на територiї України, так i за її межами.

     Вiдповiдно до Указу Президента України "Про заходи щодо стимулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi" вiдносини суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi з їх контрагентами з держав колишнього Союзу РСР регулюються Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", iншими законами України, якщо iнше не передбачено мiждержавними угодами України.

     Такою мiждержавною угодою є Угода про загальнi умови поставок товарiв мiж органiзацiями держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав, пiдписана в м. Києвi 20 березня 1992 р.

     Таким чином, спори мiж суб'єктами господарської дiяльностi держав, якi ввiйшли в СНД, до визначення мiждержавними угодами порядку їх розгляду повиннi вирiшуватись арбiтражними судами України за загальними правилами, тобто не як спори, що виникають з зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.