ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексiв України такi змiни:

     1. У Кримiнальному кодексi України:

     1) назву i абзац перший статтi 198 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 198. Придбання, отримання, зберiгання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом

     Заздалегiдь не обiцяне придбання або отримання, зберiгання чи збут майна, завiдомо одержаного злочинним шляхом за вiдсутностi ознак легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом";

     2) статтю 209 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 209. Легалiзацiя (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     1. Вчинення фiнансової операцiї чи укладення угоди з коштами або iншим майном, одержаними внаслiдок вчинення суспiльно небезпечного протиправного дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, а також вчинення дiй, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштiв або iншого майна чи володiння ними, прав на такi кошти або майно, джерела їх походження, мiсцезнаходження, перемiщення, а так само набуття, володiння або використання коштiв чи iншого майна, одержаних внаслiдок вчинення суспiльно небезпечного протиправного дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв з конфiскацiєю коштiв або iншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфiскацiєю майна.

     2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або у великому розмiрi, -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю коштiв або iншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфiскацiєю майна.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою або в особливо великому розмiрi, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю коштiв або iншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. 1. Суспiльно небезпечним протиправним дiянням, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, вiдповiдно до цiєї статтi є дiяння, за яке Кримiнальним кодексом України передбачено покарання у видi позбавлення волi на строк вiд трьох i бiльше рокiв (за винятком дiянь, передбачених статтями 207 i 212 Кримiнального кодексу України) або яке визнається злочином за кримiнальним законом iншої держави i за таке ж саме дiяння передбачена вiдповiдальнiсть Кримiнальним кодексом України та внаслiдок вчинення якого незаконно одержанi доходи.
     2. Легалiзацiя (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмiрi, якщо предметом злочину були кошти або iнше майно на суму, що перевищує шiсть тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
     3. Легалiзацiя (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмiрi, якщо предметом злочину були кошти або iнше майно на суму, що перевищує вiсiмнадцять тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) доповнити Кодекс статтею 2091 такого змiсту:

     "Стаття 2091. Умисне порушення вимог законодавства про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     1. Повторне умисне неподання iнформацiї про фiнансовi операцiї або повторне умисне подання завiдомо недостовiрної iнформацiї про фiнансовi операцiї, якi пiдлягають внутрiшньому або обов'язковому фiнансовому монiторингу, спецiально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу, -

     карається штрафом вiд однiєї до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Незаконне розголошення у будь-якому виглядi iнформацiї, яка надається спецiально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу, особою, якiй ця iнформацiя стала вiдома у зв'язку з професiйною або службовою дiяльнiстю, -

     карається штрафом вiд двох до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     4) частину першу статтi 306 викласти в такiй редакцiї:

     "Розмiщення коштiв, здобутих вiд незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв або прекурсорiв, у банках, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях та їх пiдроздiлах або використання таких коштiв для придбання об'єктiв, майна, що пiдлягають приватизацiї, чи обладнання для виробничих чи iнших потреб, або використання таких доходiв (коштiв i майна) з метою продовження незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв або прекурсорiв -

     караються штрафом вiд двох до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв".

     2. Частину п'яту статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України пiсля слiв "передбаченi статтями" доповнити цифрами "2091".

     II. Цей Закон набирає чинностi одночасно iз набранням чинностi Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
16 сiчня 2003 року
N 430-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.