ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 01.12.98 N 589


Про взаємодiю митних органiв та органiв державної податкової служби при розглядi спорiв в арбiтражних судах

     На виконання рiшення спiльного засiдання Колегiй Державної податкової адмiнiстрацiї України i Державної митної служби України вiд 30 липня 1998 року N 9/4 та з метою забезпечення повного 1 об'єктивного розгляду справ арбiтражними судами про стягнення податку на додану вартiсть НАКАЗУЄМО:

     1. Керiвникам митних органiв у разi виникнення необхiдностi у зв'язку з розглядом в арбiтражному судi спору щодо стягнення ПДВ:

     1.1. На звернення органiв державної податкової служби надавати необхiднi документи та консультацiї з питань, що вiдносяться до компетенцiї митних органiв;

     1.2. На виклик арбiтражного суду забезпечувати явку спецiалiста у судове засiдання для участi в арбiтражному процесi для дачi пояснень з питань, що виникають пiд час розгляду справи.

     2. Керiвникам органiв державної податкової служби пiсля призначення справи до розгляду в засiданнi арбiтражного суду при необхiдностi направляти звернення до вiдповiдного митного органу щодо надання необхiдних документiв та консультацiй з питань, що вiдносяться до компетенцiї митних органiв.

     3. Керiвникам митних органiв та органiв державної податкової служби взяти пiд особисту вiдповiдальнiсть координацiю та здiйснення цiєї роботи.

Голова Державної податкової адмiнiстрацiї України
1 грудня 1998 року N 589
М.Азаров
Голова Державної митної служби України
30 листопада 1998 року N 747
Ю.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.