КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 22 сiчня 1999 р. N 73


Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну суб'єктами Пiвнiчнокримської експериментальної економiчної зони "Сиваш" для потреб власного виробництва з метою реалiзацiї у межах цiєї зони затвердженого в установленому порядку iнвестицiйного проекту

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Порядок звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну суб'єктами Пiвнiчнокримської експериментальної економiчної зони "Сиваш" для потреб власного виробництва з метою реалiзацiї у межах цiєї зони затвердженого в установленому порядку iнвестицiйного проекту (додається).

     2. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Державну митну службу, Державну податкову адмiнiстрацiю та Адмiнiстрацiю Пiвнiчнокримської експериментальної економiчної зони "Сиваш".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 52

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 сiчня 1999 р. N 73

ПОРЯДОК
звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на
додану вартiсть сировини, матерiалiв, устаткування та
обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в
Україну суб'єктами Пiвнiчнокримської експериментальної
економiчної зони "Сиваш" для потреб власного
виробництва з метою реалiзацiї у межах цiєї зони
затвердженого в установленому порядку iнвестицiйного
проекту

     1. Пiдставою для звiльнення сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну суб'єктами Пiвнiчнокримської експериментальної економiчної зони "Сиваш" (далi - суб'єкти зони "Сиваш") для потреб власного виробництва, вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть є письмове декларування (заявлення) їх суб'єктом зони "Сиваш" митницi, що здiйснює митне оформлення, як таких, що ввозяться виключно для потреб власного виробництва з метою реалiзацiї у межах цiєї зони затвердженого в установленому порядку iнвестицiйного проекту. Цiльове призначення вантажiв, що ввозяться суб'єктами зони "Сиваш", має бути письмово пiдтверджене Адмiнiстрацiєю зони "Сиваш".

     У разi коли зазначенi сировина, матерiали, устаткування та обладнання ввозяться в Україну вперше, суб'єкт зони "Сиваш" повинен зазначити, що ранiше пiльгами щодо звiльнення вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть вiн не користувався.

     2. Суб'єкт зони "Сиваш" зобов'язаний до 5 числа кожного мiсяця, що настає за звiтним, подавати вiдповiднiй митницi у двох примiрниках погоджений з Адмiнiстрацiєю зони "Сиваш" звiт про цiльове використання сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання, звiльнених вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть (далi - звiт), за формою, що додається.

     3. Один примiрник звiту залишається у справах митницi, другий - з вiдмiткою митницi подається суб'єктом зони "Сиваш" до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним, до державної податкової адмiнiстрацiї за мiсцезнаходженням такого суб'єкта.

     Неподання звiту суб'єктом зони "Сиваш" у встановлений термiн призупиняє надання йому пiльг щодо звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання, що ввозяться в Україну цим суб'єктом для потреб власного виробництва з метою реалiзацiї у межах цiєї зони затвердженого в установленому порядку iнвестицiйного проекту.

     4. У разi виявлення державною податковою адмiнiстрацiєю фактiв нецiльового використання суб'єктом зони "Сиваш" сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання державна податкова адмiнiстрацiя здiйснює донарахування та стягнення несплачених сум податку на додану вартiсть iз застосуванням передбачених законодавством фiнансових санкцiй, а також iнформує про це митницю, яка здiйснила їх митне оформлення.

     5. Стягнення сум мита, недобраного внаслiдок нецiльового використання суб'єктом зони "Сиваш" звiльнених вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання, здiйснюється в установленому порядку.

     6. Порядок митного оформлення сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання, що ввозяться в Україну суб'єктами зони "Сиваш" для потреб власного виробництва i не пiдлягають обкладенню ввiзним митом i податком на додану вартiсть згiдно з цим Порядком, установлюється Держмитслужбою.

 

Додаток
до Порядку
Зразок

Форма щомiсячна

Погоджено з Адмiнiстрацiєю зони "Сиваш"
_____________________________________

     (посада, прiзвище та iнiцiали, пiдпис) 

"______" ___________________________ р.

МП

  До митницi До державної податкової
адмiнiстрацiї
Дата вiдправлення    
Дата отримання *    

ЗВIТ
за_______________________ _____ р.

(мiсяць)

про цiльове використання сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання, звiльнених вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть

Звiт подається суб'єктом Пiвнiчнокримської експериментальної економiчної зони "Сиваш":

до 5 числа мiсяця, що настає за звiтним, - до митницi, яка здiйснює митне оформлення;

до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним, - до державної податкової адмiнiстрацiї за мiсцезнаходженням такого суб'єкта з вiдповiдною вiдмiткою митницi.

Митниця _______________________________________________________________

(мiсто, район)

Державна податкова
адмiнiстрацiя____________________________________________________________

(мiсто, район)

 

Назва суб'єкта пiдприємницької
дiяльностi

 

Назва iнвестицiйного проекту, рiшення
Кабiнету Мiнiстрiв України про його
затвердження (дата, номер)

 

Статистичний номер код ЗКПО

 

Дата i номер контракту

 

Мiсцезнаходження
(юридична адреса)

 

__________________

* Дата отримання звiту пiдтверджується вiдповiдними штампами митницi та державної податкової адмiнiстрацiї.  

N
п/п
Дата i номер
вантажної
митної
декларацiї *
Митна
вартiсть
ввезених
товарiв
Митна вартiсть використаних
товарiв
Залишок
на власнi
виробничi потреби
на невиробничi
потреби, iнше
1 2 3 4 5 6
А Х Х Х Х на 1 число
звiтного
мiсяця
......................
тис. гривень
1     Х Х Х
2     Х Х Х
      Х Х Х
Б Усього       Х
В Х Х Х Х на 1 число
мiсяця, що
настає за
звiтним
……………….
тис. гривень

________________

Примiтки: 

1. Рядок В графи 6 = рядок А графи 6 + рядок Б графи 3 - рядок Б графи 4 - рядок Б графи 5.

2. Сума, зазначена в рядку Б графи 5, пiдлягає обкладенню податком на додану вартiсть i внесенню до декларацiї про податок на додану вартiсть.

3. Залишок товарiв на 1 число мiсяця, що настає за звiтним (рядок В графи 6), обов'язково розшифровується на окремому аркушi за групами ввезених товарiв (сировина, матерiали, устаткування, обладнання).

 

Керiвник

______________________
(пiдпис)

______________________
(розшифрування)

Головний бухгалтер

______________________
(пiдпис)

______________________
(розшифрування)

МП

___________________
* Додаються копiї вантажних митних декларацiй.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.