УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякi змiни в оподаткуваннi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 30 вересня 1998 року N 135-XIV,
вiд 6 березня 1999 року N 234/99

     З метою зниження податкового навантаження на пiдприємства, зупинення справляння зборiв, не пов'язаних з реальними джерелами їх сплати, а також для компенсацiї вiдповiдних втрат бюджету шляхом скасування податкових пiльг, не пов'язаних iз соцiальним захистом населення, та вiдповiдно до пункту 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України постановляю:

     1. Зупинити, починаючи з 1 сiчня 1999 року, справляння збору до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення.

     Фiнансування витрат на здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та пов'язаного з цим соцiального захисту населення провадиться за рахунок коштiв Державного бюджету України, у тому числi за рахунок збiльшення бюджетних надходжень вiд розширення податкових баз.

     2. Стаття 2 втратила чиннiсть.

(згiдно iз Законом N 135-XIV вiд 30.09.98 р.)

     3. Установити, що обкладення податком на додану вартiсть здiйснюється вiдповiдно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених статтями 4 - 19 цього Указу.

     4. У разi коли сума податку на додану вартiсть, визначена як рiзниця мiж загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким продажем товарiв (робiт, послуг) протягом звiтного перiоду, та сумою податкового кредиту звiтного перiоду, має вiд'ємне значення, така сума зараховується у погашення заборгованостi платника податку iз сплати податку на додану вартiсть, що виникла у минулих звiтних перiодах, а за вiдсутностi заборгованостi - у зменшення податкових зобов'язань платника податку протягом трьох наступних звiтних перiодiв. Це правило не поширюється на порядок бюджетного вiдшкодування при оподаткуваннi операцiй, що оподатковуються за нульовою ставкою.

     Якщо сума вiд'ємного значення податку не погашається сумами податкових зобов'язань, що виникли протягом трьох наступних звiтних перiодiв, така сума пiдлягає вiдшкодуванню з Державного бюджету України на умовах, визначених законодавством, протягом мiсяця, що настає пiсля подання декларацiї за третiй звiтний перiод пiсля виникнення вiд'ємного значення податку.

     Розрахунок суми бюджетного вiдшкодування при оподаткуваннi операцiй з продажу товарiв (робiт, послуг), що оподатковуються за нульовою ставкою, проводиться у порядку, передбаченому законодавством для платникiв податку, якi застосовують квартальний податковий перiод. Таке бюджетне вiдшкодування здiйснюється протягом мiсяця, що настає пiсля подання декларацiї за звiтний перiод, у якому були здiйсненi такi операцiї.

     Сума бюджетного вiдшкодування може бути повнiстю або частково зарахована в рахунок платежiв з цього податку або iнших податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), якi зараховуються до Державного бюджету України. Таке рiшення платника податку вiдображається в податковiй декларацiї.

     5. Установити, що з 1 жовтня 1998 року операцiї з надання послуг з перевезення пасажирiв примiським пасажирським транспортом та автомобiльним транспортом у межах району, операцiї з продажу iмпортованого газу населенню та бюджетним органiзацiям пiдлягають обкладенню податком на додану вартiсть за ставкою 20 вiдсоткiв бази оподаткування, визначеної згiдно з законодавством.

     6. Установити, що операцiї з ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України оподатковуються на загальних пiдставах у порядку, встановленому законодавством, за винятком товарiв критичного iмпорту за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, якi ввозяться до 1 сiчня 1999 року без сплати податку на додану вартiсть.

     Не оподатковуються операцiї з ввезення (пересилання) з-за меж митного кордону України товарiв, а також супутнiх таким товарам робiт (послуг) на користь магазинiв роздрiбної торгiвлi, розташованих на територiї України в зонах митного контролю (далi - безмитнi магазини), а також на територiю митних лiцензiйних складiв, розташованих на територiї України (далi - лiцензiйнi склади). Операцiї з вивезення (пересилання) товарiв з територiї безмитних магазинiв та лiцензiйних складiв на митну територiю України (крiм територiї iнших безмитних магазинiв або лiцензiйних складiв) оподатковуються у порядку, передбаченому для оподаткування iмпорту товарiв.

     Оподатковуються за нульовою ставкою операцiї з вивезення товарiв i супутнiх таким товарам робiт (послуг) з митної територiї України на територiю безмитних магазинiв або лiцензiйних складiв. Пiд час здiйснення операцiй з дальшого вивезення (пересилання) товарiв i супутнiх таким товарам робiт (послуг) з територiї безмитних магазинiв або лiцензiйних складiв за межi митного кордону України (експорту) податок на додану вартiсть не справляється (у тому числi за нульовою ставкою).

     7. Порядок оподаткування операцiй, передбачений статтею 6 цього Указу, застосовується для цiлей справляння акцизного збору та ввiзного (вивiзного) мита щодо товарiв, якi ввозяться на користь безмитних магазинiв або митних лiцензiйних складiв з митної територiї України або з-за її меж.

     8. Установити, що в разi коли основнi виробничi фонди або невиробничi фонди лiквiдуються за самостiйним рiшенням платника податку чи безоплатно передаються особi, не зареєстрованiй платником податку, а також у разi переведення основних фондiв до складу невиробничих фондiв така лiквiдацiя, безоплатна передача чи переведення розглядаються для цiлей оподаткування як продаж таких основних виробничих фондiв або невиробничих фондiв за звичайними цiнами, що дiють на момент такого продажу, а для основних фондiв групи 1 - за звичайними цiнами, але не менше їх балансової вартостi.

     Правила цiєї статтi не поширюються на випадки, коли основнi виробничi фонди або невиробничi фонди лiквiдуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслiдок дiї обставин непереборної сили.

     9. Перенести кiнцевий строк застосування порядку визначення дати виникнення податкових зобов'язань з продажу товарiв (робiт, послуг) як дати зарахування коштiв вiд покупця (замовника) на банкiвський рахунок платника податку в оплату товарiв (робiт, послуг), а також визначення дати виникнення права на податковий кредит - як дати списання коштiв з банкiвського рахунка платника податку в оплату товарiв (робiт, послуг) з 1 сiчня 1999 року на 1 жовтня 1998 року.

     Платники податку за станом на 1 жовтня 1998 року здiйснюють одноразовий перерахунок податкових зобов'язань i податкового кредиту за товарами (роботами, послугами), вiдвантаженими (виконаними, наданими) або отриманими, розрахунки в оплатi яких не проведено до 1 жовтня.

     У разi отримання в результатi перерахунку позитивного значення суми податку на додану вартiсть ця сума зараховується рiвними частинами у збiльшення податкових зобов'язань до 1 липня 1999 року. Вiд'ємне значення сум податку, яке склалося в результатi перерахунку, зараховується в рахунок зменшення податкових зобов'язань рiвними частинами до 1 липня 1999 року.

     Проведення одноразового перерахунку сум податкових зобов'язань i податкового кредиту здiйснюється у порядку, встановленому Державною податковою адмiнiстрацiєю України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     10. Установити, що до 1 сiчня 2000 року за операцiями з продажу вугiлля та вугiльних брикетiв, електричної та теплової енергiї, газу, надання послуг з водопостачання (каналiзацiї), технiчного обслуговування лiфтiв та систем протипожежної безпеки в житловому фондi, а також за операцiями з надання послуг населенню, що пов'язанi з користуванням житлом (в межах квартирної плати), датою виникнення податкових зобов'язань є дата зарахування коштiв на банкiвський рахунок платника податку в оплату проданих товарiв, наданих послуг (у разi продажу зазначених товарiв, надання послуг за готiвку - дата оприбуткування коштiв в касi платника податку), а датою виникнення права на податковий кредит у продавця зазначених товарiв (послуг) є дата списання коштiв в оплату придбаних ним товарiв (послуг). У покупця вугiлля та вугiльних брикетiв, електричної та теплової енергiї, газу, послуг з водопостачання (каналiзацiї), технiчного обслуговування лiфтiв та систем протипожежної безпеки в житловому фондi, а також за операцiями з надання послуг населенню, що пов'язанi з користуванням житлом (в межах квартирної плати), датою виникнення права на податковий кредит за операцiями з придбання таких товарiв (отримання послуг) є дата списання коштiв з банкiвського рахунка платника податку в оплату цих товарiв (послуг) або дата виписки вiдповiдного рахунка (товарного чека) - у разi розрахункiв з використанням кредитних дебетових карток або комерцiйних чекiв.

     З 1 сiчня 2000 року до 1 сiчня 2003 року норми цiєї статтi дiють стосовно операцiй з продажу населенню та установам, що утримуються за рахунок бюджету, вугiлля та вугiльних брикетiв, газу, електричної енергiї, а також операцiй з надання послуг з технiчного обслуговування лiфтiв та систем протипожежної безпеки в житловому фондi.

     Дiя визначених цiєю статтею норм не поширюється на вiдчуження або придбання товарiв за бартерними (товарообмiнними) операцiями.

(стаття 10 у редакцiї Указу Президента N 234/99 вiд 06.03.99 р.)

     11. Установити, що особи, зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть у зв'язку iз здiйсненням ними операцiй з торгiвлi за готiвку, за умови, що обсяг оподатковуваних операцiй протягом останнього календарного року не перевищував 7200 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, можуть обрати спосiб визначення дати виникнення податкових зобов'язань з таких операцiй як дати зарахування коштiв на банкiвський рахунок або в касу платника податку, а в разi розрахункiв з використанням кредитних дебетових карток або комерцiйних чекiв - як дати виписки вiдповiдного рахунка (товарного чека), а також визначення дати виникнення права на податковий кредит як дати списання коштiв з банкiвського рахунка або каси платника податку чи надання iнших видiв компенсацiй за придбанi товари (роботи, послуги).

     Установлений частиною першою цiєї статтi спосiб визначення дати виникнення податкових зобов'язань та права на податковий кредит може бути обрано платником податку не пiзнiше нiж за тридцять календарних днiв до початку нового календарного року. Цей спосiб застосовується з початку нового календарного року i не може бути змiнений до кiнця року.

     Особи, якi вперше реєструються як платники податку, можуть обирати установлений частиною першою цiєї статтi спосiб визначення дати виникнення податкових зобов'язань та права на податковий кредит також пiд час такої реєстрацiї. Цей спосiб застосовується з моменту реєстрацiї i не може бути змiнений до закiнчення першого повного календарного року, що настає за роком, в якому була проведена реєстрацiя.

     Дiя цiєї статтi не поширюється на оподаткування бартерних (товарообмiнних) операцiй.

     12. Установити, що дата виникнення податкових зобов'язань, а також дата виникнення права на податковий кредит пiд час здiйснення бартерних (товарообмiнних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, пов'язаних iз вивезенням (експортом) товарiв за межi митної територiї України та ввезенням (iмпортом) товарiв на митну територiю України, визначаються за правилами, встановленими законодавством України для бартерних (товарообмiнних) операцiй. При цьому право на отримання податкового кредиту пiд час здiйснення бартерних (товарообмiнних) операцiй виникає у дату здiйснення кожної з частин заключної (балансуючої) операцiї в сумi, пропорцiйнiй таким частинам.

     Пiд час здiйснення бартерних (товарообмiнних) операцiй на територiї України податок справляється за повною ставкою, у тому числi пiд час обмiну товарами (роботами, послугами), операцiї з продажу яких звiльняються вiд оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою. Право на отримання податкового кредиту пiд час здiйснення таких операцiй виникає у дату здiйснення кожної з частин заключної (балансуючої) операцiї в сумi, пропорцiйнiй таким частинам.

     13. Установити, що оподаткування готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини резидента, яка повертається (ввозиться) на митну територiю України за умови, якщо за договорами з переробки давальницької сировини були проведенi фактичнi витрати до 1 жовтня 1997 року або якщо така давальницька сировина повнiстю чи частково була вивезена за межi митної територiї України до 1 жовтня 1997 року, здiйснюється у порядку, встановленому Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", до повного виконання таких договорiв з переробки давальницької сировини.

     14. Установити, що особа, яка визначається платником податку на додану вартiсть за обсягами оподатковуваних операцiй з продажу товарiв (робiт, послуг), є платником податку на додану вартiсть, якщо обсяг здiйснюваних нею оподатковуваних операцiй з продажу товарiв (робiт, послуг) досягнув протягом будь-якого перiоду за останнi дванадцять календарних мiсяцiв 1200 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку.

     Заява про реєстрацiю особи як платника податку на додану вартiсть подається органу державної податкової служби не пiзнiше двадцяти календарних днiв пiсля закiнчення мiсяця, в якому був досягнутий зазначений обсяг оподатковуваних операцiй. Якщо особа у зазначений строк не подала заяву про реєстрацiю, вона несе вiдповiдальнiсть, установлену статтею 15 цього Указу.

     Особи, якi не пiдпадають пiд визначення платникiв податку у зв'язку з обсягами оподатковуваних операцiй меншими нiж 1200 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян протягом будь-якого перiоду за останнi дванадцять календарних мiсяцiв, мають право бути зареєстрованими як платники податку за власним бажанням (далi - добровiльна реєстрацiя).

     У разi якщо, починаючи з податкового перiоду, протягом якого проведено добровiльну реєстрацiю, i до податкового перiоду, в якому досягається зазначений обсяг оподатковуваних операцiй, рiзниця мiж загальною сумою податкових зобов'язань звiтного перiоду та сумою податкового кредиту такого платника податку має вiд'ємне значення, сума податку на додану вартiсть зараховується у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових перiодiв. Якщо протягом такого строку суми вiд'ємного значення податку залишаються не погашеними сумами податкових зобов'язань, вони враховуються пiд час визначення суми податку, що пiдлягає сплатi до бюджету, або суми бюджетного вiдшкодування за наслiдками податкового перiоду, в якому були досягнутi зазначенi обсяги оподатковуваних операцiй. Цi правила щодо отримання бюджетного вiдшкодування поширюються на осiб, зареєстрованих платниками податку на пiдставi того, що вони здiйснюють торгiвлю за готiвку (кредитнi дебетовi картки або комерцiйнi чеки).

     Особи, зареєстрованi як платники податку, в тому числi такi, що зареєстрованi за власним бажанням або як новостворенi особи, зареєстрованi до набрання чинностi цим Указом, можуть бути знятi з реєстрацiї як платники податку на додану вартiсть не ранiше нiж через двадцять чотири календарних мiсяцi пiсля такої реєстрацiї, якщо такi особи за останнi дванадцять поточних календарних мiсяцiв мали оподатковуванi обсяги продажу товарiв (робiт, послуг) меншi нiж 1200 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Вимоги щодо реєстрацiї в зв'язку з досягненням обсягу оподатковуваних операцiй, визначеного частиною першою цiєї статтi, не поширюються на осiб, якi є платниками податку на iнших пiдставах вiдповiдно до законодавства.

     15. Установити, що в разi коли особа, яка зобов'язана зареєструватися як платник податку, не здiйснює таку реєстрацiю протягом строкiв, визначених законодавством, орган державної податкової служби застосовує такi санкцiї:

     якщо така особа не здiйснила оподатковуваних операцiй пiсля закiнчення граничного строку, встановленого для реєстрацiї особи як платника податку на додану вартiсть, - штраф у розмiрi 20 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     у разi здiйснення такою особою пiсля закiнчення граничного строку, встановленого для реєстрацiї її як платника податку на додану вартiсть, оподатковуваних операцiй з продажу товарiв (робiт, послуг) без нарахування податку на додану вартiсть, - штраф у розмiрi податку на додану вартiсть, нарахованого на загальну суму такого продажу, але не менш як 20 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, без права включення до податкового кредиту податку на додану вартiсть, сплаченого у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), вартiсть яких включається до складу валових витрат такого платника податку або пiдлягає амортизацiї, а в разi здiйснення продажу таких товарiв (робiт, послуг) з оплатою готiвкою або кредитними дебетовими картками - додатково фiнансовi санкцiї, передбаченi законодавством за порушення правил здiйснення та облiку результатiв такого готiвкового продажу;

     у разi здiйснення такою особою пiсля закiнчення граничного строку, встановленого для реєстрацiї особи як платника податку на додану вартiсть, оподатковуваних операцiй з продажу товарiв (робiт, послуг) з нарахуванням податку на додану вартiсть з видачею фiктивної податкової накладної, чека або iншого товаросупроводжувального документа, в якому видiляється сума податку на додану вартiсть, або без такої видачi, без внесення суми податку до бюджету - штраф у розмiрi подвiйної суми отриманого податку на додану вартiсть, але не менше 1000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, без права включення до податкового кредиту податку на додану вартiсть, сплаченого у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), вартiсть яких включається до складу валових витрат такого платника податку або пiдлягає амортизацiї. Крiм того, орган державної податкової служби зобов'язаний звернутися до прокурора з поданням про порушення кримiнальної справи стосовно посадових осiб такого платника податку у зв'язку з їх ухиленням вiд оподаткування.

     16. Установити, що особою, вiдповiдальною за утримання та внесення податку до бюджету пiд час виконання договорiв про спiльну дiяльнiсть, є особа, яка веде облiк результатiв такої дiяльностi вiдповiдно до законодавства.

     17. Установити, що в разi коли платник податку подає декларацiю, в якiй допущенi арифметичнi помилки, що призвели до заниження суми податку, належної до сплати, орган державної податкової служби самостiйно здiйснює перерахунок такої суми податку та повiдомляє платника податку про суму податкових донарахувань, належних до сплати. При цьому фiнансовi санкцiї до такого платника податку не застосовуються, за винятком пенi на донараховану суму.

     У разi коли за наслiдками перевiрки виявляється факт завищення суми бюджетного вiдшкодування, заявленого в податковiй декларацiї, сума такого завищення вважається сумою податкового зобов'язання, прихованою вiд оподаткування. Якщо внаслiдок такого завищення отримано бюджетне вiдшкодування, платник податку визнається таким, що ухиляється вiд оподаткування, i до нього застосовуються санкцiї вiдповiдно до законодавства.

     18. Установити, що податкова накладна має бути пiдписана особою, уповноваженою платником податку здiйснювати продаж товарiв (робiт, послуг), а також скрiплена печаткою такого платника податку - продавця. Податкова накладна не пiдписується покупцем товарiв (робiт, послуг) i не скрiплюється його печаткою.

     У разi виявлення порушень вимог до ведення бухгалтерського та податкового облiку, знищення, втрати чи неподання бухгалтерських документiв, вiдсутностi ведення облiку фактичних витрат виробництва чи в разi коли визначення бази оподаткування є неможливим, орган державної податкової служби має право встановлювати базу оподаткування податком на додану вартiсть та визначати суму податку, належну до сплати, шляхом застосування непрямих методiв визначення обсягу оподатковуваних операцiй (визначення активiв, обороту, витрат виробництва та урахування оподаткування осiб, якi займаються аналогiчною дiяльнiстю). Право на податковий кредит у разi визначення обсягу оподатковуваних операцiй непрямими методами платнику не надається. Порядок i форми застосування таких методiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     19. Порядок вiдшкодування з бюджету вiд'ємного значення податку на додану вартiсть, передбачений статтею 4 цього Указу, застосовується до сум, зазначених у декларацiях, починаючи з податкового перiоду, наступного за набранням чинностi цим Указом.

     20. Зупинити з 1 сiчня 1999 року дiю:

     Указу Президента України вiд 25 травня 1998 року N 506 "Про обмеження максимальної величини фактичних витрат суб'єктiв господарювання на оплату працi працiвникiв, суми оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу, з яких справляються збори (внески) до соцiальних фондiв" у частинi встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України максимальної величини фактичних витрат суб'єктiв господарювання на оплату працi працiвникiв, з яких вiдповiдно до закону справляється збiр до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення;

     Указу Президента України вiд 18 червня 1998 року N 656 "Про встановлення ставки збору до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення".

     21. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Указ Президента України вiд 7 травня 1998 року N 423 "Про деякi питання обкладення податком на додану вартiсть".

     22. Покласти на Кабiнет Мiнiстрiв України надання офiцiйних роз'яснень щодо цього Указу.

     23. Цей Указ набирає чинностi в порядку, передбаченому пунктом 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України.

Президент України Л. КУЧМА

м.Київ
7 серпня 1998 року
N 857/98

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.