УГОДА

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Куба про торгово-економiчне спiвробiтництво

     Кабiнет Мiнiстрiв України та Уряд Республiки Куба, в подальшому "Договiрнi Сторони",

     прагнучи до подальшого розвитку торговельно-економiчних вiдносин мiж двома країнами на основi принципiв рiвноправностi та взаємної вигоди,

     бажаючи створити юридичнi пiдстави та сприятливi умови для розвитку взаємних торговельно-економiчних вiдносин,

     домовилися про наступне:

Стаття 1

     Договiрнi Сторони пiдтверджують свою готовнiсть сприяти та розвивати взаємний обмiн товарами та послугами, а також економiчне спiвробiтництво мiж українськими i кубинськими пiдприємствами у вiдповiдностi до дiючого законодавства своїх країн та на основi принципiв i практики, визнаних у мiжнароднiй торгiвлi.

Стаття 2

     Договiрнi Сторони в усьому, що стосується взаємного обмiну товарами та послугами, а також в iнших формах економiчних зв'язкiв, будуть брати до уваги норми та рiшення Свiтової Органiзацiї Торгiвлi (СОТ), а також положення цiєї Угоди та у вiдповiдностi до них нададуть одна однiй режим найбiльшого сприяння, недискримiнацiї та рiвностi можливостей у взаємнiй торгiвлi.

     Режим найбiльшого сприяння буде застосовуватись у всiх питаннях, що стосуються видачi дозволiв на експорт та iмпорт, зборiв та мит, а також iнших зборiв рiзного характеру, якi дiють чи могли б бути застосованi при iмпортi, експортi, транзитi та складуваннi товарiв, до всього, що стосується процедури їх застосування, включаючи i митнi правила та формальностi.

     Договiрнi Сторони також пiдтверджують взаємне надання режиму найбiльшого сприяння з усiх питань, що пов'язанi з перевезенням товарiв; згiдно iз законодавством та правилами своїх країн вони надаватимуть сприяння на своїй територiї в транзитi товарiв, що походять з територiї iншої Сторони, а також товарiв, якi слiдують в третi країни, та товарiв походженням з третiх країн, що слiдують в iншу Договiрну Сторону.

Стаття 3

     Режим найбiльшого сприяння не поширюється на переваги та привiлеї:

     - якi випливають з участi кожної з Договiрних Сторiн у митних союзах, зонах вiльної торгiвлi та iнших формах регiональної економiчної iнтеграцiї;

     - якi одна з Договiрних Сторiн надала або надасть сусiднiм країнам з метою полегшення прикордонної або прибережної торгiвлi;

     - якi Договiрнi Сторони надають або нададуть країнам, що розвиваються, на основi мiжнародних угод.

Стаття 4

     Обмiн товарами та надання послуг мiж пiдприємствами України та Республiки Куба буде здiйснюватися на основi контрактiв та iнших документiв в залежностi вiд видiв торгiвлi, якi звичайно застосовуються в мiжнароднiй практицi та у вiдповiдностi до положень дiючого законодавства обох країн.

     Пiдприємства Договiрних Сторiн, якщо iнше явно не оговорюється в контрактах, будуть застосовувати у взаємнiй торгiвлi умови покупки та перевезення INСОТЕRМS 1990 р.

Стаття 5

     Цiни контрактiв купiвлi-продажу, якi пiдписуються пiдприємствами Договiрних Сторiн на постачання товарiв та надання послуг з метою здiйснення двосторонньої торгiвлi, яка випливає з цiєї Угоди, базуються на цiнах основних свiтових ринкiв на товари i послуги вiдповiдної якостi та технiчного рiвня.

Стаття 6

     Взаємнi платежi, що випливають з виконання контрактiв на постачання товарiв та послуг мiж українськими та кубинськими пiдприємствами, здiйснюються у вiльно конвертованiй валютi, яку згоджують Договiрнi Сторони, а спосiб платежiв встановлюється у вiдповiдних угодах.

     Уповноваженi Сторонами банки у випадку необхiдностi встановлюють технiчнi банкiвськi процедури для забезпечення операцiй, якi випливають з цiєї Угоди.

Стаття 7

     Договiрнi Сторони, у вiдповiдностi до законодавства своїх країн, надаватимуть допомогу в розвитку рiзних видiв компенсацiйної торгiвлi, промислової кооперацiї, створеннi економiчних асоцiацiй, спiльних пiдприємств, а також будь-якої iншої форми торгово-економiчного спiвробiтництва.

     В той же час Сторони надаватимуть одна однiй на взаємнiй основi необхiднi пiльги при оформленнi, записi чи перенесеннi до вiдповiдного Реєстру промислової власностi патентiв, торгових марок, торговельних найменувань, позначень та найменувань мiсць походження, якi захищають товари, що виробляються кожною країною, у вiдповiдностi до дiючого законодавства своїх країн та з належним дотриманням пiдписаних ними мiжнародних угод.

Стаття 8

     Договiрнi Сторони будуть сприяти вiдкриттю та дiяльностi на своїх територiях державних комерцiйних представництв, а також фiлiй та офiсiв представництв фiрм, компанiй, банкiв та iнших установ, дiяльнiсть яких пов'язана з двостороннiм торгово-економiчним спiвробiтництвом, у вiдповiдностi до норм та законодавчих актiв, якi дiють в кожнiй з країн.

Стаття 9

     Договiрнi Сторони будуть надавати одна однiй на основi взаємностi необхiднi умови для органiзацiї в своїх країнах ярмаркiв, виставок, конференцiй та iнших заходiв, якi спрямованi на пiдтримку взаємної торгiвлi, у вiдповiдностi до законодавства обох країн.

Стаття 10

     Договiрнi Сторони у вiдповiдностi до дiючих норм своїх країн дають дозвiл на вивезення та ввезення таких предметiв, звiльнених вiд сплати мит та зборiв, а також iнших зборiв аналогiчного характеру:

     товари, призначенi для використання в якостi зразкiв та каталогiв, брошур та рекламних видань;

     деталi, якi постачаються безкоштовно для виконання гарантiйних зобов'язань;

     товари або iншi предмети, призначенi для постiйно або тимчасово дiючих ярмаркiв та виставок, у випадках якщо вони не продаються;

     товари, якi постачаються в якостi замiни, за умови повернення товарiв, що були замiненi;

     контейнери та спецiальна тара, що використовуються в мiжнароднiй торгiвлi, якi ввозяться з метою заповнення та повернення;

     товари, прилади, матерiали та iнструменти, якi ввозяться тимчасово з метою проведення експериментiв, випробувань, ремонту, переробки та обробки за умови їх повернення;

     предмети, прилади та iнструменти, призначенi для монтажних робiт, а також для торгово-економiчного та науково-технiчного спiвробiтництва за умови їх повернення.

     Термiни таких експортно-iмпортних операцiй можуть встановлюватися в залежностi вiд цiлей, для яких призначенi вищенаведенi товари та предмети.

Стаття 11

     Договiрнi Сторони, у вiдповiдностi до свого законодавства з належним дотриманням пiдписаних ними мiжнародних угод, вживатимуть необхiдних заходiв для запобiгання iмпорту сировини або готових виробiв, що надходять вiд iншої Договiрної Сторони, якi мають торговi марки, найменування, надписи, посилання або iншi подiбнi знаки, якi дають хибне уявлення про походження або найменування мiсця походження, чи про сорт, характер або якiсть товарiв.

Стаття 12

     Товари, що iмпортуються згiдно з цiєю Угодою українськими та кубинськими комерцiйними пiдприємствами, не можуть бути експортованi до третiх країн без письмового дозволу експортера.

     Договiрнi Сторони вживуть необхiдних заходiв для захисту на своїх територiях товарообмiну, що є об'єктом цiєї Угоди, вiд всiлякої недобросовiсної конкуренцiї у вiдповiдностi до свого законодавства та з належним дотриманням пiдписаних ними мiжнародних угод.

Стаття 13

     Договiрнi Сторони в необхiдних випадках на взаємнiй основi проводять консультацiї з питань, пов'язаних iз виконанням цiєї Угоди, якi вимагають оперативного рiшення, приймаючи вiдповiднi рекомендацiї.

     Виконання цiєї Угоди стане предметом постiйного аналiзу в рамках Мiжурядової українсько-кубинської комiсiї з питань економiчного та науково-технiчного спiвробiтництва, створеної у вiдповiдностi до Угоди мiж Україною та Республiкою Куба вiд 27 червня 1994 року.

Стаття 14

     Розбiжностi, якi можуть виникнути в тлумаченнi, застосуваннi, виконаннi або невиконаннi умов цiєї Угоди, будуть вирiшуватися шляхом переговорiв мiж Договiрними Сторонами.

Стаття 15

     Всi змiни або доповнення до цiєї Угоди вносяться за взаємною згодою Договiрних Сторiн та оформлюються в письмовiй формi.

Стаття 16

     Ця Угода пiсля набуття нею чинностi повнiстю замiняє Угоду про торгiвлю та спiвробiтництво мiж Україною та Республiкою Куба вiд 20 грудня 1991 року.

Стаття 17

     Ця Угода набуває чинностi з дати обмiну письмовими повiдомленнями у вiдповiдностi до внутрiшнього законодавства кожної з Договiрних Сторiн.

     Ця Угода буде дiяти протягом 5 рокiв, а пiсля закiнчення цього термiну вона буде автоматично продовжуватися на наступний рiчний перiод, якщо тiльки одна з Договiрних Сторiн не повiдомить у письмовiй формi iншу Сторону про своє бажання припинити її дiю не менше нiж за шiсть мiсяцiв до закiнчення вiдповiдного термiну дiї цiєї Угоди.

     В будь-якому випадку положення цiєї Угоди продовжуватимуть застосовуватися до всiх контрактiв, укладених в перiод її дiї та не виконаних на момент закiнчення її термiну.

     Здiйснено в мiстi Гавана 20 червня 1998 року в двох примiрниках українською та iспанською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

За Кабiнет Мiнiстрiв України За Уряд Республiки Куба
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.