ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

вiд 04.05.99 р. N 6451/7/16-1315-26


Про операцiї з давальницькою сировиною

     Державна податкова адмiнiстрацiя України розглянула лист спiльного українсько-словацького пiдприємства "Укарбон" вiд 07.04.99 N 7 стосовно правомiрностi оподаткування ПДВ послуг по переробцi давальницької сировини нерезидента, у випадку, якщо виготовлена з неї готова продукцiя вiдвантажується виконавцем, згiдно з дорученням нерезидента, українському покупцю на митнiй територiї України, i повiдомляє.

     Листом Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 20.03.98 N 2981/10/16-1321 в адреси державних податкових адмiнiстрацiй в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi було направлено роз'яснення щодо оподаткування податком на додану вартiсть робiт (послуг) по переробцi (обробцi, збагаченню чи використанню) давальницької сировини нерезидента, яким доведено порядок та умови, за яких послуги з переробки давальницької сировини нерезидента пiдлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою.

     "Нульова" ставка ПДВ застосовується тiльки до тих операцiй платника, коли пiсля виконання ним робiт (послуг) по переробцi (обробцi, збагаченню чи використанню) давальницької сировини нерезидента (її власника) на територiї України готова продукцiя, вироблена з цiєї сировини, вивозиться цим платником за межi митної територiї України, тобто виконуються норми, передбаченi Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною в зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi", згiдно з яким платником-переробником давальницької сировини нерезидента погашається вексель (письмове зобов'язання) iз вiдповiдним оформленням вивiзної вантажної митної декларацiї.

     Враховуючи зазначене, у разi якщо переробником сировини (СП "Укарбон"), згiдно з договором iз замовником (словацьким пiдприємством "Електрокарбон"), було надано послуги з переробки давальницької сировини нерезидента та вiдвантажено українському покупцю готову продукцiю на митнiй територiї України, операцiї з такого продажу послуг, в тому числi i за iноземну валюту, пiдлягають оподаткуванню податком на додану вартiсть на загальних пiдставах за ставкою 20 вiдсоткiв. База оподаткування при цьому визначається виходячи з договiрної (контрактної) вартостi послуг, визначеної за вiльними або регульованими цiнами (тарифами) з урахуванням iнших податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), за винятком податку на додану вартiсть, що включаються в цiну робiт (послуг) згiдно з законами України з питань оподаткування.

Заступник Голови Г. М. Оперенко

"Навигатор бухгалтера", N 19, 24 травня 1999 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.