ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

вiд 29 червня 1995 р. N 11/3-2786


Щодо окремих питань порядку митного оформлення товарiв на митних лiцензiйних складах

     На запити суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi щодо порядку оформлення iмпортованих товарiв, якi надходять на митний лiцензiйний склад повiдомляємо наступне.

     Враховуючи положення чинного законодавства про те, що лiцензiя не пiдлягає передачi iншим суб'єктам, декларування митницi iмпортованих товарiв може бути проведено лише пiдприємством, яке уклало вiдповiдний контракт та отримало лiцензiю Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України на iмпорт таких товарiв. Вiдносини iмпортера з iншими суб'єктами господарської дiяльностi України, що виникають у зв'язку з реалiзацiєю оформлених митницею

     в повному обсязi iмпортованих товарiв, не мають вiдношення до зовнiшньоекономiчних операцiй i митницею не контролюються. Обов'язково при цьому слiд мати на увазi, що вивезення товарiв з митного лiцензiйного складу та реалiзацiя їх третiм особам - резидентам України можлива тiльки пiсля належного митного оформлення та випуску їх митницею у вiльне використання на територiю України.

     Якщо товари надходять на митний лiцензiйний склад на умовах консигнацiї, i залишаються власнiстю нерезидента до їх реалiзацiї iмпортеру - українському суб'єкту господарської дiяльностi, умови їх реалiзацiї можуть бути визначенi при укладеннi контракту купiвлi-продажу з українським iмпортером, тобто безпосередньо на момент випуску цих товарiв з митного лiцензiйного складу у вiльне використання на територiю України. Якщо при цьому змiнюються характеристики (наприклад, цiна) товарiв, зазначенi у вантажнiй митнiй декларацiї, що оформляється на транзит при надходженнi товарiв на митний лiцензiйний склад, вони пiдлягають передекларуванню з оформленням нової вантажної митної декларацiї на транзит товарiв на митний лiцензiйний склад до оформлення вантажної митної декларацiї на iмпорт їх в Україну та випуску з митного лiцензiйного складу у вiльне використання. Крiм того, якщо iмпорт таких товарiв пiдлягає лiцензуванню, основнi умови поставки за контрактом повиннi вiдповiдати умовам, визначеним у лiцензiї.

Заступник Голови ДМК України О.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.