Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 894 від 22.09.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25 квiтня 1997 N 189


Про затвердження Положення про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв, що поставляються згiдно з мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 червня 1997 р. за N 210/2014

     На виконання доручення Прем'єр-мiнiстра України Лазаренка П. I. вiд 03.04.97 р. N 7065/97 вiдповiдно до п. 8 Положення про порядок поставок i митного оформлення товарiв за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.94 р. N 323, та з метою впорядкування механiзму облiку товарiв i виконання мiжвiдомчих угод з виробничої кооперацiї в рамках Ашгабатської угоди вiд 23.12.93 р. про загальнi умови та механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Положення про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв, що поставляються згiдно з мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї (додається).

     2. Правовому управлiнню (Буднiков М. П.) зареєструвати цей наказ в Мiнiстерствi юстицiї України. 

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С. А.) у двотижневий термiн пiсля реєстрацiї внести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення.

     4. Управлiнню справами (Максимов Ю. Ю.) забезпечити тиражування та доведення цього наказу до митних органiв та засобiв масової iнформацiї пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Начальникам митних органiв забезпечити iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, що знаходяться в зонi дiяльностi вiдповiдних митних органiв, про обов'язкове виконання вимог цього Положення.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соловкова Ю. П. 

Голова Служби Л. Деркач

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 25 квiтня 1997 р. N 189
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 червня 1997 р. за N 210/2014

Положення
про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв, що поставляються згiдно з мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї

1. Загальнi положення

     1.1. Це Положення визначає порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв, що iмпортуються (експортуються) вiдповiдно до мiжвiдомчих угод на виконання Ашгабатської угоди про загальнi умови та механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств та галузей держав - учасниць СНД вiд 23.12.93 р. (далi - Угода).

1.2. Термiни, що вживаються в цьому Положеннi

     Поставки за виробничою кооперацiєю - поставки сировини, матерiалiв, вузлiв, деталей, запасних частин, заготовок, напiвфабрикатiв, комплектуючих та iнших виробiв галузевого та мiжгалузевого призначення, що технологiчно взаємопов'язанi i необхiднi для спiльного виготовлення кiнцевої продукцiї.

     Вiдповiдальне мiнiстерство - мiнiстерство чи вiдомство, на яке згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.94 р. N 323 та доповненнями до неї покладено функцiї укладення, реалiзацiї та контролю за виконанням мiжвiдомчих угод про виробничу кооперацiю з мiнiстерствами та вiдомствами держав - учасниць СНД.

2. Митне оформлення експортно-iмпортних операцiй

     2.1. Митне оформлення вантажiв за контрактами (договорами) на поставки товарiв у межах виробничої кооперацiї здiйснюється вiдповiдно до загального порядку з такими особливостями при заповненнi граф вантажної митної декларацiї (ВМД):

     - гр. 36: зазначення коду преференцiї "17/34" при наданнi пiльг щодо оподаткування товарiв при iмпортi;

     - гр. 37: зазначення коду особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України "37" - перемiщення товарiв у межах виробничої кооперацiї країн СНД (вiдповiдно до Ашгабатської угоди);

     - гр. 44, п. 8: зазначення мiжгалузевої угоди про виробничу кооперацiю, номера i дати реєстрацiї цiєї угоди в Мiнiстерствi економiки України.

     2.2. Пiдставою для митного оформлення експорту (iмпорту) товарiв в рамках укладених мiжвiдомчих угод про виробничу кооперацiю є такi належним чином оформленi документи:

 • договiр (контракт) на поставку товарiв, укладений пiдприємством - учасником мiжвiдомчої угоди, завiрений вiдповiдальним мiнiстерством;

 • iнформацiйний лист Державної митної служби до митниць iз зазначенням перелiкiв товарiв та перелiкiв пiдприємств, що здiйснюють експортно-iмпортнi поставки вiдповiдно до мiжгалузевих угод з виробничої кооперацiї.

     2.3. Зразки печаток вiдповiдальних мiнiстерств або уповноважених ними органiзацiй та зразки пiдписiв посадових осiб, якi завiряють договори (контракти) суб'єктiв - учасникiв мiжвiдомчих угод, надсилаються до Держмитслужби України заздалегiдь. Про змiни зразкiв печаток та пiдписiв вiдповiдальне мiнiстерство має повiдомити Держмитслужбу України протягом 15 днiв.

3. Порядок облiку експортно-iмпортних операцiй

     3.1. Вiдповiдальне мiнiстерство пiсля укладення мiжвiдомчої угоди, в якiй зазначаються обсяги поставок, перелiк товарiв та перелiк пiдприємств, i пiсля її реєстрацiї в Мiнекономiки України в 10-денний термiн зобов'язане подати до Держмитслужби України копiю цiєї угоди i довести її до вiдома пiдприємств (органiзацiй)-виконавцiв.

     Держмитслужба України в 10-денний термiн з моменту отримання копiй мiжвiдомчих угод доводить їх до митних органiв за мiсцем розташування суб'єктiв - учасникiв мiжвiдомчих угод.

     3.2. Iнформацiйно-аналiтичне митне управлiння щомiсячно до 20 числа мiсяця, наступного за звiтним перiодом, готує та передає Держмитслужбi (Управлiнню статистики, контролю та аналiзу) для подальшого iнформування iнших органiв державного управлiння та контролю:

     - реєстр ВМД за формою додатка 1*;

     - узагальненi данi по пiдприємствах за формою додатка 2*;

     - узагальненi данi стосовно експорту (iмпорту) товарiв в межах виробничої кооперацiї держав - учасниць СНД по країнах за формою додатка 3*.

4. Порядок узагальнення iнформацiї та звiтностi щодо поставок у межах виробничої кооперацiї держав - учасниць СНД

     4.1. Узагальнення оперативної та планової iнформацiї, її аналiз та поширення здiйснює Управлiння статистики, контролю та аналiзу Державної митної служби України (далi - Управлiння).

     4.2. Управлiння щомiсячно iнформує керiвництво Держмитслужби щодо загальних обсягiв поставок у межах виробничої кооперацiї держав - учасниць СНД (iз зазначенням обсягiв поставок по країнах та кодiв товарiв за товарною номенклатурою), а також щоквартально до 25 числа мiсяця, наступного за звiтним, подає до Мiнекономiки України та МЗЕЗторгу України зведену iнформацiю щодо проведеного митного оформлення поставок товарiв за мiжвiдомчими угодами.

     4.3. Управлiння щоквартально протягом мiсяця, наступного за звiтним перiодом, проводить звiряння даних митної статистики з вiдповiдними даними вiдомчої статистики вiдповiдальних мiнiстерств щодо поставок товарiв в межах виробничої кооперацiї**.

____________
* Iнформацiя в розрiзi окремих мiжвiдомчих угод з виробничої кооперацiї надаватиметься з моменту затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України Положення про вантажну митну декларацiю та Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї.

     ** За погодженням з вiдповiдальним мiнiстерством.

Додаток 1
до Положення про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв, що поставляються згiдно з мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї

Форма 1

     Реєстр ВМД
Дається iнформацiя по конкретним ВМД

     *** Критерiй запиту

 Тип декларацiї :всi типи, крiм ВМТ
 Дата дозволу  :звiтний перiод
 Особливостi
 митного режиму :37 - Перемiщення товарiв у межах виробничої
            кооперацiї країн СНД (вiдповiдно до
            Ашгабатської угоди)
 
 
*** Поля для друку:
 
 
 DDCD-"CC_07_01       :Номер ВМД (митниця)
 DDCD-"CC_07_02       :Номер ВМД (рiк)
 DDCD-"CC_07_03       :Номер ВМД
 DDCD-"CC_02_01       :ЄДРПОУ iмпортера
 DDCD-"CC_02_02       :Найменування iмпортера
 DDCD-"CC_02_03       :Адреса iмпортера
 DDCD-"CC_08_01       :ЄДРПОУ експортера
 DDCD-"CC_08_02       :Найменування експортера
 DDCD-"CC_08_03       :Адреса експортера
 DDCD-"CC_0D_02       :Дата дозволу
 DDCD-"CC_16_01       :Країна походження
 DDCD-"CC_17_01       :Країна призначення
 DDCD-"CC_24_01       :Характер угоди
    CD_46_01       :Вартiсть, перерахована в дол. США
    CD_38_01      :Загальна маса нетто (кг)
 

Додаток 2
до Положення про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв, що поставляються згiдно з мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї

Форма 2

     *** Критерiй запиту

Тип декларацiї :всi типи, крiм ВМТ (окремо експорт i iмпорт)
 
Дата дозволу  :звiтний перiод
 
Країна     :Азербайджан, Вiрменiя, Бiлорусь, Грузiя,
(вiдправлення/  Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росiя,
призначення)   Таджикистан, Туркменiстан, Узбекистан
 
Особливостi
митного режиму :37 - Перемiщення товарiв у межах виробничої
         кооперацiї країн СНД (вiдповiдно до
         Ашгабатської угоди)
 

     Форма довiдки: 5 

Сторiнка 1

***********************************************************************************
 Код  *Найменуван-* Країна  *Кiлькiсть *Одиниця * Вартiсть, * код  * Назва
товару * ня    *(признач./*     *вимiру * долари  * ЄДРПОУ* суб'єкта
    *товару   *вiдправл.)*     *    * США    *    *
    *      *     *     *    *      *    *
***********************************************************************************
 

Додаток 3
до Положення про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв, що поставляються згiдно з мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї

Форма 3

     *** Критерiй запиту

Тип декларацiї :всi типи, крiм ВМТ (окремо експорт i iмпорт)
 
Дата дозволу  :звiтний перiод
 
Країна     :Азербайджан, Вiрменiя, Бєларусь, Грузiя,
(вiдправлення/  Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росiя,
призначення)   Таджикистан, Туркменiстан, Узбекистан
 
Особливостi
митного режиму :37 - Перемiщення товарiв у межах виробничої
           кооперацiї країн СНД (вiдповiдно до
           Ашгабатської угоди)
 

     Форма довiдки: 1 

Сторiнка 1

Країна вiдправлення/призначення:
Особливостi митного режиму   :Перемiщення товарiв у межах
                виробничої кооперацiї країн СНД
                (вiдповiдно до Ашгабатської угоди)
 
****************************************************************************
*  Код  * Найменування товару*  Кiлькiсть  * Одиниця * Вартiсть *
* товару *           *         *  вимiру * у дол. США *
****************************************************************************
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.