КОНВЕНЦIЯ

про мiждержавний лiзинг

     Держави - учасницi цiєї Конвенцiї в особi урядiв, що надалi iменуються Сторонами,

     керуючись положеннями Договору про створення Економiчного союзу вiд 24 вересня 1993 року в рамках зобов'язань Сторiн,

     у розвиток мiждержавних актiв у сферi iнвестицiйної дiяльностi,

     виходячи з положень Конвенцiї ЮНIДРУА про мiжнародну фiнансову оренду (лiзинг) вiд 28 травня 1988 року, загальновизнаних мiжнародних норм i основ нацiонального законодавства Сторiн,

     сприяючи всебiчному поглибленню економiчного спiвробiтництва держав Спiвдружностi,

     прагнучи забезпечити сприятливi умови для всебiчного розвитку лiзингу мiж державами Спiвдружностi на взаємовигiднiй основi,

     пiдтримуючи прагнення до взаємовигiдного спiвробiтництва суб'єктiв економiчної дiяльностi держав Спiвдружностi в умовах ринкової економiки,

     домовилися про таке:

Роздiл I
Загальнi положення i сфера застосування

Стаття 1
Основнi термiни

     У цiй Конвенцiї термiни вживаються у такому значеннi:

     амортизацiя - перенесення вартостi предмета лiзингу, що поступово зношується, на вартiсть продукцiї, що виробляється; майнове право - права володiння, користування i розпорядження своїм майном;

     гарант (поручитель) - держава в особi її уповноважених органiв, фiзична або юридична особа, яка надає суб'єктам мiждержавного лiзингу гарантiї i несе повну фiнансову або матерiальну вiдповiдальнiсть за взятими на себе зобов'язаннями у разi настання гарантiйного випадку;

     договiр лiзингу (лiзинговий контракт) - укладена у письмовiй формi угода мiж лiзингодавцем i лiзингоодержувачем, спрямована на встановлення, змiну або припинення цивiльних прав i обов'язкiв у зв'язку з предметом лiзингу;

     iнвестицiї - вкладенi iнвестором фiнансовi i матерiальнi кошти в рiзнi об'єкти дiяльностi, а також переданi права на майнову та iнтелектуальну власнiсть з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення соцiального ефекту, якщо вони не вилученi з обiгу або не обмеженi в обiгу вiдповiдно до нацiонального законодавства Сторiн;

     iнвестор (кредитор) - держава в особi її уповноважених органiв, фiзична або юридична особа, що здiйснює вкладення власних, позикових або залучених коштiв у формi iнвестицiй;

     лiзинг (фiнансова оренда) - вид iнвестицiйно-пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з придбанням майна i передачею його в користування за договором державi в особi її уповноважених органiв, фiзичнiй або юридичнiй особi на визначений термiн з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення соцiального ефекту з урахуванням амортизацiї предмета лiзингу за участю лiзингодавця, постачальника, лiзингоодержувача та iнших учасникiв лiзингового проекту;

     лiзинговий платiж - платiжна операцiя лiзингоодержувача (фiнансова, майнова або iнша) на адресу лiзингодавця, що включає в себе вартiсть амортизацiї предмета лiзингу, плату за залученi кредитнi ресурси на реалiзацiю лiзингової угоди, лiзингову маржу i ризикову премiю та iншi платежi вiдповiдно до договору лiзингу i нацiонального законодавства;

     лiзинговий проект (операцiя, угода) - комплекс дiй (багатостороннiх, консенсуальних, реальних, вiдплатних) суб'єктiв та учасникiв мiждержавної лiзингової дiяльностi, спрямованих на встановлення, змiну або припинення цивiльних прав i обов'язкiв щодо предмета лiзингу;

     лiзингодавець (орендодавець) - фiзична особа, юридична особа, суб'єкт господарювання, який не має статусу юридичної особи, або держава в особi її уповноважених органiв, що провадить в установленому нацiональним законодавством порядку лiзингову дiяльнiсть, яка становить предмет лiзингу;

     лiзингоодержувач (орендар) - фiзична особа, юридична особа, суб'єкт господарювання, який не має статусу юридичної особи, або держава в особi її уповноважених органiв, що одержує предмет лiзингу в користування за договором лiзингу в установленому нацiональним законодавством порядку;

     мiждержавний лiзинг - складова частина мiжнародного лiзингу, в якому беруть участь лiзинговi компанiї та господарюючi суб'єкти двох i бiльше держав - учасниць цiєї Конвенцiї;

     мiжнародний лiзинг - лiзингова дiяльнiсть, в якiй беруть участь лiзинговi компанiї та господарюючi суб'єкти будь-яких двох i бiльше iноземних держав;

     перевiзник - спецiалiзована транспортна органiзацiя або юридична особа, яка зобов'язується за договором перевезення i вiдповiдно до транспортних статутiв, кодексiв i правил своєчасно доставити довiрений предмет лiзингу в пункт призначення, видати його лiзингоодержувачу або iншiй уповноваженiй на одержання предмета лiзингу особi i вiдповiдальна до цього моменту за втрату, недостачу i псування предмета лiзингу, що транспортується;

     постачальник - господарюючий суб'єкт, що постачає лiзингоодержувачу за контрактом з лiзингодавцем предмет лiзингу;

     предмет (об'єкт) лiзингу - будь-яке майно, що належить до основних коштiв (фондiв), крiм майна, забороненого нацiональним законодавством до обiгу на ринках;

     країна походження iнвестицiй - держава, на територiї якої зареєстрований iнвестор - юридична особа або громадянином якої є iнвестор - фiзична особа;

     країна-реципiєнт - держава-учасниця цiєї Конвенцiї, на територiї якої перебуває об'єкт iнвестування;

     страхувач - юридична особа будь-якої органiзацiйної форми, передбаченої нацiональним законодавством Сторiн, яка здiйснює страховi операцiї i бере участь у мiждержавнiй лiзинговiй дiяльностi;

     сублiзинг - рiзновид лiзингу, в разi якого лiзингоодержувач з дозволу лiзингодавця за договором сублiзингу передає iншим лiзингоодержувачам у подальше користування i володiння предмет лiзингу;

     ЮНIДРУА - Мiжнародний iнститут з унiфiкацiї приватного права.

Стаття 2
Суб'єкти мiждержавної лiзингової дiяльностi

     2.1. Лiзинговi компанiї, якщо такi передбаченi нацiональним законодавством Сторiн, - комерцiйнi органiзацiї, засновницькими документами яких передбачено здiйснення лiзингової дiяльностi. Лiзинговi компанiї в лiзингових операцiях виступають у ролi лiзингодавця або лiзингодавця i лiзингоодержувача пiд час здiйснення операцiй сублiзингу.

     2.2. Об'єднання лiзингових компанiй та iнших суб'єктiв лiзингової дiяльностi - нацiональнi та мiжнацiональнi комерцiйнi i некомерцiйнi об'єднання з утворенням i без утворення юридичної особи, що створюються для реалiзацiї великих проектiв i програм, отримання додаткових вигод i досягнення соцiального ефекту.

     2.3. Господарюючi суб'єкти - юридичнi особи - суб'єкти господарської дiяльностi як тi, що зареєстрованi в державi-учасницi цiєї Конвенцiї i мають постiйне мiсце знаходження на її територiї, так i тi, що не є юридичними особами цiєї держави, але мають постiйне мiсце знаходження на її територiї, а також iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi та їхнi структурнi одиницi, спiльнi пiдприємства, iншi суб'єкти господарської дiяльностi, передбаченi нацiональним законодавством (пiдприємства, органiзацiї та об'єднання всiх видiв i форм власностi, асоцiацiї, союзи, концерни, консорцiуми, торговi дома, посередницькi i консультацiйнi фiрми, кооперативи, страховi компанiї, кредитно-фiнансовi установи, пiдприємцi, що провадять свою дiяльнiсть без утворення юридичної особи тощо). Господарюючi суб'єкти, якi не мають спецiалiзованої лiцензiї на проведення лiзингових операцiй, в лiзингових операцiях виступають у ролi лiзингоодержувача, постачальника, страхувача, гаранта, iнвестора, кредитора, покупця, за винятком кредитно-фiнансових установ, якi в лiзингових операцiях можуть виступати також у ролi лiзингодавцiв, а також в iнших випадках, передбачених нацiональним законодавством.

     Господарюючi суб'єкти здiйснюють лiзинговi операцiї вiдповiдно до нацiонального законодавства Сторiн.

Стаття 3
Основнi види мiждержавного лiзингу

     3.1. Фiнансовий лiзинг - вид середньо- i довготермiнового лiзингу, який передбачає виплату лiзингоодержувачем протягом перiоду дiї договору про лiзинг сум, що покривають повну вартiсть амортизацiї предмета лiзингу або бiльшу її частину.

     3.2. Операцiйний (оперативний) лiзинг - вид лiзингу, що укладається на термiн менший, нiж амортизацiйний перiод. Пiсля закiнчення договору про лiзинг предмет лiзингу повертається лiзингодавцю i знову здається в лiзинг.

     3.3. Зворотний лiзинг - вид лiзингу, якщо вiн передбачений нацiональним законодавством Сторiн, за якого постачальник предмета лiзингу продає його лiзинговiй компанiї, а та в свою чергу здає цей предмет в лiзинг колишньому постачальнику предмета лiзингу.

     3.4. Компенсацiйний лiзинг - вид лiзингу, якщо вiн передбачений нацiональним законодавством Сторiн, за умовами якого як лiзинговi платежi лiзингоодержувач може постачати лiзингодавцю товар, вироблений з використанням предмета лiзингу.

     3.5. Бартерний лiзинг - вид лiзингу, якщо вiн передбачений нацiональним законодавством Сторiн, за умовами якого як лiзинговi платежi лiзингоодержувач може поставляти лiзингодавцю будь-який товар, що є у нього в наявностi, за згодою лiзингодавця прийняти цей товар як лiзинговий платiж.

     3.6. Iншi види лiзингу - види лiзингу, в умовах яких використовуються рiзнi поєднання ознак видiв, визначених у пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 статтi 3 цiєї Конвенцiї.

Стаття 4
Принципи мiждержавної лiзингової дiяльностi

     4.1. Суб'єкти мiждержавної лiзингової дiяльностi мають рiвне право здiйснювати будь-якi її види, не забороненi нацiональним законодавством i цiєю Конвенцiєю, незалежно вiд форм власностi та iнших ознак.

     Сторони здiйснюють контроль за лiзинговою дiяльнiстю вiдповiдно до свого нацiонального законодавства.

     4.2. Забороняються будь-якi, крiм передбачених нацiональним законодавством i цiєю Конвенцiєю, дiї держав, результатом яких є обмеження прав суб'єктiв мiждержавної лiзингової дiяльностi.

     4.3. Оподаткування суб'єктiв мiждержавної лiзингової дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до нацiонального законодавства i мiжнародних договорiв.

     Сторони надають суб'єктам мiждержавної лiзингової дiяльностi пiльги вiдповiдно до свого нацiонального законодавства.

     4.4. Сторони самостiйно здiйснюють митне регулювання ввезення i вивезення об'єктiв лiзингу на своїй територiї вiдповiдно до нацiонального законодавства.

     4.5. У мiждержавнiй лiзинговiй дiяльностi використовуються тiльки тi предмети лiзингу, якi за своїми технiчними, фармакологiчними, санiтарними, фiтосанiтарними, ветеринарними та екологiчними характеристиками не порушують вiдповiдних стандартiв i вимог, що дiють на територiях Сторiн.

     У разi вiдсутностi нацiональних стандартiв i вимог на певнi предмети лiзингу їх використання як таких допускається на пiдставi вiдповiдних мiжнародних стандартiв i вимог, адаптованих до нацiональних умов у встановленому порядку.

     4.6. Монополiя у здiйсненнi мiждержавного лiзингу певного предмета лiзингу регулюється нацiональним законодавством Сторiн.

Стаття 5
Сфера застосування

     5.1. Норми i правила, встановленi цiєю Конвенцiєю, застосовуються тiльки в тому разi, коли здiйснення лiзингових проектiв ведуть лiзинговi компанiї та господарюючi суб'єкти не менш як двох держав - учасниць Конвенцiї.

     5.2. Ця Конвенцiя застосовується незалежно вiд того, передбачено в договорi лiзингу право лiзингоодержувача викупити лiзингове майно пiсля закiнчення термiну договору лiзингу чи нi.

     5.3. Положення цiєї Конвенцiї не припинять поширення своєї дiї у зв'язку з включенням або закрiпленням предмета лiзингу як нерухомостi.

     Питання, що належать до включення або закрiплення предмета лiзингу як нерухомостi, а також вiдповiднi права лiзингодавця i власникiв речового права на нерухомiсть регулюються законодавством держави мiсця знаходження цiєї нерухомостi.

Роздiл II
Договори, обов'язки i права суб'єктiв мiждержавної лiзингової дiяльностi

Стаття 6
Договори (контракти) суб'єктiв мiждержавної лiзингової дiяльностi

     6.1. Вимоги до обов'язкового змiсту договору лiзингу i необхiдних до нього додаткiв визначаються нацiональним законодавством i цiєю Конвенцiєю. Суб'єкти мiждержавної лiзингової дiяльностi пiд час складання договору лiзингу мають право використати мiжнароднi норми, рекомендацiї мiжнародних лiзингових органiзацiй, якщо вони не забороненi нацiональним законодавством.

     6.2. Учасники лiзингової дiяльностi, що укладають договiр лiзингу, керуються такими правилами:

     а) форма договору лiзингу, права i обов'язки його сторiн визначаються нацiональним законодавством держави, в якiй укладається цей договiр, i цiєю Конвенцiєю;

     б) у разi вiдсутностi угоди мiж сторонами щодо права, яке повинно застосовуватися до договору лiзингу, застосовується право держави, де заснована, має своє мiсце знаходження або основне мiсце дiяльностi сторона, що є лiзингодавцем у договорi лiзингу;

     в) для пiдписання договору лiзингу суб'єкту мiждержавної лiзингової дiяльностi не потрiбний дозвiл будь-якого органу державної влади, управлiння або вищестоящої органiзацiї, якщо iнше не передбачено його нацiональним законодавством;

     г) суб'єкти мiждержавної лiзингової дiяльностi мають право укладати будь-якi договори лiзингу, крiм тих, якi забороненi їхнiм нацiональним законодавством;

     д) договiр лiзингу може бути визнаний недiйсним у судовому або арбiтражному порядку, якщо вiн не вiдповiдає вимогам нацiонального законодавства, мiжнародних договорiв i цiєї Конвенцiї.

Стаття 7
Обов'язки лiзингодавця i постачальника

     7.1. Лiзингодавець:

     а) укладає з лiзингоодержувачем лiзинговий договiр на право володiння i користування предметом лiзингу проти сплати лiзингових платежiв;

     б) поставляє лiзингоодержувачу предмет лiзингу на умовах, погоджених з лiзингоодержувачем, або за вказiвкою (згодою) лiзингоодержувача укладає з третьою стороною (постачальником) договiр поставки предмета лiзингу лiзингоодержувачу на погоджених з ним умовах.

     7.2. Зазначена в пiдпунктi "б" пункту 7.1 цiєї статтi лiзингова угода характеризується тим, що:

     а) лiзингоодержувач зазначає предмет лiзингу i постачальника, як правило, не беручи до уваги квалiфiкацiю i думку лiзингодавця;

     б) придбання предмета лiзингу здiйснюється лiзингодавцем у зв'язку з договором лiзингу, який укладено або пiдлягає укладенню мiж лiзингодавцем i лiзингоодержувачем, з яким постачальник ознайомлений;

     в) лiзинговi платежi, що пiдлягають сплатi за договором лiзингу, розраховуються з урахуванням амортизацiї всiєї або бiльшої частини вартостi предмета лiзингу.

     7.3. Постачальник зобов'язаний поставити предмет лiзингу i передати документи, що стосуються його, вiдповiдно до вимог договору.

     7.4. Якщо постачальник не зобов'язаний поставити предмет лiзингу в будь-яке визначене мiсце, то його зобов'язання з поставки полягають:

     а) у здачi предмета лiзингу першому перевiзнику для передачi лiзингоодержувачу, якщо договiр поставки передбачає перевезення предмета лiзингу;

     б) у наданнi предмета лiзингу лiзингоодержувачу в мiсцi виробництва або зберiгання предмета лiзингу, якщо вiн внаслiдок iндивiдуальних ознак пiдлягав виготовленню, зберiганню або отриманню у вiдомому для сторiн на момент пiдписання договору мiсцi;

     в) у наданнi предмета лiзингу лiзингоодержувачу в мiсцi, де в момент укладення договору знаходилося пiдприємство постачальника, - у випадках, що не пiдпадають пiд дiю пiдпунктiв "а" i "б" цього пункту.

     7.5. Постачальник зобов'язаний поставити предмет лiзингу, який за кiлькiстю, якiстю, описом та iншими вимогами вiдповiдає договору.

     Предмет лiзингу не вiдповiдає договору, якщо вiн:

     а) не має якостей предмета лiзингу, поданого постачальником лiзингоодержувачу як зразок або модель;

     б) не упакований (затарений) i маркований звичайним для таких предметiв лiзингу способом;

     в) не придатний для цiлей, для яких предмет лiзингу того ж опису звичайно використовується.

     7.6. Постачальник несе вiдповiдальнiсть:

     а) вiдповiдно до умов договору i згiдно з нацiональним законодавством за будь-яку невiдповiднiсть предмета лiзингу, яка iснує в момент переходу ризику на лiзингоодержувача;

     б) за будь-яку невiдповiднiсть предмета лiзингу, яка виникла пiсля моменту, зазначеного в пiдпунктi "а" цього пункту, i є наслiдком порушення ним будь-якого свого зобов'язання, включаючи порушення гарантiй того, що протягом обумовленого термiну предмет лiзингу повинен залишатися придатним для вiдповiдної цiлi.

     7.7. Лiзингоодержувач втрачає право посилатися на невiдповiднiсть предмета лiзингу:

     а) якщо вiн не надiслав постачальнику повiдомлення, що мiстить данi про характер невiдповiдностi, в обумовленi термiни пiсля того, як вона була або мала бути виявлена лiзингоодержувачем;

     б) якщо вiн не надiслав постачальнику повiдомлення протягом року з моменту, коли вiн виявив або повинен був виявити невiдповiднiсть предмета лiзингу договору, у разi, коли термiн не обумовлений.

     7.8. Постачальник зобов'язаний поставити предмет лiзингу вiльним вiд домагань або прав третiх осiб.

     7.9. Якщо постачальник не виконав будь-якого iз своїх зобов'язань за договором або за цiєю Конвенцiєю, лiзингоодержувач може: вимагати замiни предмета лiзингу; вимагати усунення невiдповiдностi; встановити новий термiн виконання зобов'язань; заявити про розiрвання договору; знизити цiну; застосувати iншi можливостi, передбаченi його нацiональним законодавством i договором лiзингу.

Стаття 8
Обов'язки лiзингоодержувача

     8.1. Лiзингоодержувач зобов'язаний зробити своєчасно необхiднi платежi за предмет лiзингу i прийняти поставку предмета лiзингу вiдповiдно до вимог договору i цiєї Конвенцiї.

     8.2. У разi прийняття поставки лiзингоодержувач зобов'язаний:

     а) прийняти предмет лiзингу вiдповiдно до укладеного договору;

     б) сприяти постачальнику в здiйсненнi оптимальної процедури поставки.

     8.3. Протягом термiну дiї договору лiзингу лiзингоодержувач зобов'язаний забезпечити збереження предмета (об'єкта) лiзингу, пiдтримання його в робочому станi i використання тiльки вiдповiдно до умов договору.

     8.4. Пiсля закiнчення термiну договору лiзингу лiзингоодержувач зобов'язаний повернути лiзингодавцю предмет (об'єкт) лiзингу в станi, який вiдповiдає умовам договору, у разi коли вiн не реалiзує своє право на придбання предмета (об'єкта) лiзингу у власнiсть або продовження термiну договору.

     8.5. Якщо лiзингоодержувач не виконує умов договору, мiждержавних договорiв або цiєї Конвенцiї, то на вимогу постачальника вiн зобов'язаний:

     а) сплатити постачальнику неустойку, передбачену в договорi;

     б) виконати свої зобов'язання протягом додаткового термiну, що встановлюється постачальником;

     в) дати згоду на розiрвання договору: якщо невиконання лiзингоодержувачем будь-яких зобов'язань за договором або цiєю Конвенцiєю є iстотним порушенням договору; якщо лiзингоодержувач не виконав протягом додаткового термiну, встановленого постачальником вiдповiдно до пiдпункту "б", свого зобов'язання здiйснити необхiднi платежi або заявляє про те, що не зможе зробити це протягом встановленого термiну.

Стаття 9
Перехiд ризику

     9.1. Втрата або пошкодження предмета лiзингу пiсля того, як ризик перейшов на лiзингоодержувача, не звiльняє його вiд обов'язку здiйснити зазначенi у договорi платежi, якщо втрата або пошкодження не були спричиненi дiями або упущеннями постачальника.

     9.2. Якщо договiр поставки (лiзингу) передбачає перевезення предмета лiзингу i постачальник не зобов'язаний передати його в будь-якому певному мiсцi, ризик переходить вiд лiзингоодержувача на першого перевiзника, у разi, коли предмет лiзингу зданий першому перевiзнику для передачi лiзингоодержувачу вiдповiдно до договору поставки. Якщо постачальник зобов'язаний здати предмет лiзингу перевiзнику в будь-якому певному мiсцi, ризик не переходить на лiзингоодержувача, поки предмет лiзингу не зданий перевiзнику в цьому мiсцi. Правомочнiсть постачальника на затримання вантажорозпорядних документiв не впливають на перехiд ризику.

     9.3. Ризик не переходить на лiзингоодержувача, поки предмет лiзингу не iдентифiкований для цiлей цього договору на пiдставi маркування i вiдвантажувальних документiв, надiсланих лiзингоодержувачу.

     9.4. Лiзингоодержувач бере на себе ризик щодо предмета лiзингу, проданого пiд час його перебування в дорозi, з моменту здачi предмета лiзингу перевiзнику. Якщо в момент укладення договору постачальник знав або повинен був знати, що предмет лiзингу втрачений або пошкоджений, i не повiдомив про це лiзингоодержувача, така втрата або пошкодження перебувають на ризику постачальника.

Стаття 10
Загальнi зобов'язання для учасникiв лiзингової дiяльностi (лiзингодавця, постачальника i лiзингоодержувача)

     10.1. У разi поставки предмета лiзингу окремими партiями невиконання одним з учасникiв лiзингової дiяльностi будь-якого з його зобов'язань стосовно будь-якої партiї є iстотним порушенням договору щодо цiєї партiї.

     10.2. Збитки за порушення договору одним з учасникiв лiзингової дiяльностi становлять суму, яка дорiвнює збитку, включаючи упущену вигоду, зазнаного другим учасником лiзингової дiяльностi внаслiдок порушення договору.

     10.3. Учасник лiзингової дiяльностi, що посилається на порушення договору, повинен вжити таких заходiв, якi є розумними за даних обставин для зменшення збитку (включаючи упущену вигоду), який виник внаслiдок порушення договору. Якщо вiн не вживає таких заходiв, то учасник, який порушив договiр лiзингової дiяльностi, може вимагати скорочення збиткiв, що вiдшкодовуються, у розмiрi, в якому вони могли бути зменшенi.

     10.4. Якщо учасник лiзингової дiяльностi допустив прострочення у здiйсненнi платежiв, другий учасник лiзингової дiяльностi має право на вiдсотки з простроченої суми без шкоди для будь-якої вимоги про вiдшкодування збиткiв, якi можуть бути стягнутi вiдповiдно до пункту 10.2 цiєї статтi.

     10.5. Учасники лiзингової дiяльностi не несуть вiдповiдальностi за невиконання будь-якого iз своїх зобов'язань, якщо доведуть, що воно було спричинене форс-мажорними обставинами.

     10.6. Учасник лiзингової дiяльностi, який не виконує свого зобов'язання, повинен негайно повiдомити другого учасника лiзингової дiяльностi про перешкоду, що виникла, i її вплив на можливiсть виконання зобов'язання. Якщо це повiдомлення не одержане другим учасником лiзингової дiяльностi протягом обумовленого термiну пiсля того, як про цю перешкоду стало або повинно було стати вiдомо учаснику лiзингової дiяльностi, який не виконує свого зобов'язання, останнiй несе вiдповiдальнiсть за збитки, якi були завданi внаслiдок того, що таке повiдомлення не було одержане.

     10.7. Учасник лiзингової дiяльностi не може посилатися на невиконання зобов'язання другим учасником лiзингової дiяльностi в тiй мiрi, в якiй це невиконання спричинене дiями або упущеннями першого учасника лiзингової дiяльностi.

     10.8. Розiрвання договору звiльняє обох учасникiв лiзингової дiяльностi вiд їхнiх зобов'язань за договором iз збереженням прав на стягнення збиткiв, якi можуть пiдлягати вiдшкодуванню. Розiрвання договору не зачiпає будь-яких положень договору щодо порядку розв'язання спорiв або прав i зобов'язань учасникiв лiзингової дiяльностi у разi його розiрвання.

     10.9. Учасник лiзингової дiяльностi, що виконав договiр повнiстю або частково, у разi передчасного розiрвання договору лiзингу може вимагати вiд другого учасника лiзингової дiяльностi повернення всього того, що було поставлено або сплачено за договором першим учасником лiзингової дiяльностi. Якщо обидва учасники лiзингової дiяльностi зобов'язанi повернути одержане, вони повиннi зробити це одночасно.

     10.10. Якщо постачальник у разi розiрвання договору зобов'язаний повернути вартiсть, вiн повинен також сплатити вiдсотки за неї вiдповiдно до договору, рахуючи з дати сплати вартостi.

     10.11. Якщо лiзингоодержувач зобов'язаний повернути предмет лiзингу повнiстю або частково, але не може це зробити фактично, вiн зобов'язаний вiдшкодувати лiзингодавцю вартiсть предмета лiзингу на момент поставки або її вiдповiдну частину.

     10.12. Якщо лiзингоодержувач допускає прострочення в прийняттi поставки або не здiйснює передбачених договором платежiв, а постачальник або володiє предметом лiзингу, або iншим чином спроможний контролювати розпорядження ним, постачальник повинен вжити заходiв для збереження предмета лiзингу, якi є розумними за даних обставин. Вiн має право утримувати предмет лiзингу, поки його оптимальнi витрати не будуть компенсованi лiзингоодержувачем.

     10.13. Якщо лiзингоодержувач отримав предмет лiзингу i має намiр здiйснити право вiдмови вiд нього на пiдставi договору або цiєї Конвенцiї, вiн повинен вжити заходiв для збереження предмета лiзингу, якi є розумними за даних обставин. Вiн має право утримувати предмет лiзингу, поки його оптимальнi витрати не будуть компенсованi постачальником.

     10.14. Учасник лiзингової дiяльностi, який зобов'язаний вжити заходiв для збереження предмета лiзингу вiдповiдно до пунктiв 10.12 i 10.13 цiєї статтi, може продати його будь-яким належним способом, якщо другий учасник лiзингової дiяльностi допустив необгрунтовану затримку з вступом у володiння предметом лiзингу або з прийняттям його назад, або зi сплатою вартостi чи витрат iз збереження за умови, що другому учаснику лiзингової дiяльностi було повiдомлено про намiр продати предмет лiзингу.

Роздiл III
Гарантiї

Стаття 11
Правовий захист

     Суб'єктам мiждержавної лiзингової дiяльностi на територiях Сторiн гарантується повний i безумовний правовий захист, який забезпечується їхнiм нацiональним законодавством, мiжнародними договорами i цiєю Конвенцiєю.

Стаття 12
Гарантiї вiд змiни законодавства

     Якщо в державi - учасницi цiєї Конвенцiї пiсля набуття нею чинностi приймаються закони, положення яких погiршують або можуть погiршити умови мiждержавного лiзингу, суб'єкти мiждержавної лiзингової дiяльностi можуть протягом п'яти рокiв користуватися положеннями ранiше прийнятих законiв.

Стаття 13
Гарантiї майнової недоторканностi

     Предмети лiзингу не пiдлягають нацiоналiзацiї та не можуть бути пiдданi реквiзицiї, крiм виняткових випадкiв (стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй, епiзоотiй та iнших обставин, що мають надзвичайний характер), передбачених нацiональним законодавством Сторiн, якщо цi заходи здiйснюються у суспiльних iнтересах, передбачених основним законом (конституцiєю) держави фiзичного перебування предмета лiзингу.

     Рiшення про нацiоналiзацiю i реквiзицiю предмета лiзингу приймаються в порядку, встановленому нацiональним законодавством держави фiзичного перебування предмета лiзингу.

     Рiшення державних органiв про нацiоналiзацiю або реквiзицiю предмета лiзингу можуть бути оскарженi в порядку, встановленому нацiональним законодавством держави, що здiйснила нацiоналiзацiю або реквiзицiю.

     Учасник лiзингової дiяльностi має право на вiдшкодування збитку, завданого йому рiшеннями i дiями (бездiяльнiстю) державних органiв або посадових осiб, що суперечать законодавству держави, яка здiйснила нацiоналiзацiю або реквiзицiю.

Стаття 14
Компенсацiї та вiдшкодування збиткiв

     Суб'єкти мiждержавної лiзингової дiяльностi Сторiн мають право на вiдшкодування збиткiв, включаючи упущену вигоду i моральну шкоду, заподiяну їм внаслiдок дiй або бездiяльностi державних органiв Сторiн чи їхнiх посадових осiб, що суперечать чинному щодо суб'єктiв мiждержавної лiзингової дiяльностi нацiональному законодавству або цiй Конвенцiї, а також внаслiдок неналежного виконання такими органами або їхнiми посадовими особами передбачених нацiональним законодавством i цiєю Конвенцiєю обов'язкiв щодо суб'єктiв мiждержавної лiзингової дiяльностi.

     Всi витрати i збитки, завданi суб'єктам мiждержавної лiзингової дiяльностi, повиннi бути вiдшкодованi на основi поточних ринкових цiн i/або обгрунтованих оцiнок, пiдтверджених незалежними аудиторами.

     Компенсацiя, що виплачується суб'єкту мiждержавної лiзингової дiяльностi, повинна бути своєчасною, адекватною, ефективною i визначеною на час фактичного виконання рiшення про вiдшкодування збиткiв.

     Санкцiї щодо державних органiв Сторiн або їхнiх посадових осiб застосовуються вiдповiдно до нацiонального законодавства.

Стаття 15
Гарантiї переказу прибуткiв та iнших сум

     На територiях Сторiн суб'єктам мiждержавної лiзингової дiяльностi пiсля сплати податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв вiдповiдно до їхнього нацiонального законодавства гарантується переказ за кордон їхнiх доходiв, прибуткiв та iнших коштiв у валютах Сторiн або в iншiй валютi, одержаних на законних пiдставах вiдповiдно до нацiонального законодавства.

Роздiл IV
Прикiнцевi положення

Стаття 16
Спiввiдношення Конвенцiї з мiжнародними договорами

     Положення цiєї Конвенцiї не зачiпають положень iнших мiжнародних договорiв, учасницями яких є Сторони.

Стаття 17
Двостороннi угоди

     Ця Конвенцiя може бути основою для укладення Сторонами двостороннiх угод, що захищають права її учасникiв.

     При цьому положення двостороннiх договорiв можуть конкретизувати окремi положення цiєї Конвенцiї, але не повиннi їм суперечити.

Стаття 18
Порядок набрання чинностi Конвенцiєю

     Ця Конвенцiя пiдлягає ратифiкацiї Сторонами, що її пiдписали, i набирає чинностi на 30 день пiсля здачi на зберiгання у депозитарiй третьої ратифiкацiйної грамоти. Для Сторiн, що ратифiкували її пiзнiше, Конвенцiя набирає чинностi на 30 день пiсля здачi ними на зберiгання у депозитарiй своїх ратифiкацiйних грамот.

Стаття 19
Термiн дiї Конвенцiї

     Ця Конвенцiя дiє протягом 25 рокiв вiд дня набрання нею чинностi. Пiсля закiнчення цього термiну Конвенцiя автоматично продовжується щоразу на наступний 25-рiчний перiод, якщо Сторони не приймуть iншого рiшення.

Стаття 20
Порядок приєднання до Конвенцiї

     Ця Конвенцiя вiдкрита для приєднання iнших держав, що подiляють її цiлi та принципи, за згодою всiх Сторiн шляхом передачi депозитарiю документiв про таке приєднання. Приєднання вважається таким, що набрало чинностi, пiсля закiнчення 30 днiв вiд дня одержання депозитарiєм останнього повiдомлення про згоду Сторiн на таке приєднання.

Стаття 21
Порядок виходу з Конвенцiї

     Кожна Сторона може вийти з цiєї Конвенцiї, надiславши письмове повiдомлення про це депозитарiю не пiзнiше, нiж за 12 мiсяцiв до виходу.

Стаття 22
Порядок внесення змiн i доповнень до Конвенцiї

     За взаємною домовленiстю Сторiн до цiєї Конвенцiї можуть бути внесенi змiни i доповнення, якi оформляються окремими протоколами i набирають чинностi в порядку, передбаченому статтею 18 цiєї Конвенцiї.

Стаття 23
Розв'язання спорiв

     Спiрнi питання, пов'язанi з тлумаченням i застосуванням цiєї Конвенцiї, вирiшуються шляхом консультацiй та переговорiв мiж заiнтересованими Сторонами. У разi неможливостi вирiшити спiрнi питання шляхом переговорiв Сторони за взаємною згодою звертаються до компетентних мiжнародних судових iнстанцiй, до Економiчного Суду Спiвдружностi Незалежних Держав.

     Вчинено в мiстi Москвi 25 листопада 1998 року в одному дiйсному примiрнику росiйською мовою. Дiйсний примiрник зберiгається у Виконавчому Секретарiатi Спiвдружностi Незалежних Держав, який надiшле кожнiй державi, що пiдписала цю Конвенцiю, її завiрену копiю.

За Уряд
Азербайджанської Республiки
За Уряд
Грузiї
За Уряд
Туркменiстану
За Уряд
Республiки Молдова
За Уряд Республiки Казахстан За Уряд Республiки Вiрменiя
Пiдпис
За Уряд Республiки Узбекистан За Уряд Киргизької Республiки
Пiдпис
За Уряд Росiйської Федерацiї За Уряд України
Пiдпис iз застереженням
За Уряд Республiки Бiлорусь За Уряд Республiки Таджикистан
Пiдпис Пiдпис

 

Застереження України до пункту III-3 порядку денного засiдання Ради глав урядiв держав - учасниць СНД

"Про Конвенцiю про мiждержавний лiзинг"
25 листопада 1998 року

     "Iз замiною у текстi проекту слiв мiждержавний лiзинг на мiжнародний лiзинг, а також з виключенням абзацу 14 статтi 1 i слiв до Економiчного Суду Спiвдружностi Незалежних Держав у статтi 23".

Глава делегацiї України -
Прем'єр-мiнiстр України
В. Пустовойтенко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.