ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї

Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом
N 3091-III вiд 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.220

     Цей Закон визначає загальнi засади благодiйництва, забезпечує правове регулювання вiдносин у суспiльствi, спрямованих на розвиток благодiйної дiяльностi, утвердження гуманiзму i милосердя, гарантує державну пiдтримку її учасникам, створює умови для дiяльностi благодiйних органiзацiй вiдповiдно до законодавства України.

Р о з д i л I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв та понять

     У цьому Законi наведенi нижче термiни та поняття вживаються в такому значеннi:

     благодiйництво - добровiльна безкорислива пожертва фiзичних та юридичних осiб у поданнi набувачам матерiальної, фiнансової, органiзацiйної та iншої благодiйної допомоги; специфiчними формами благодiйництва є меценатство i спонсорство;

     благодiйна дiяльнiсть - добровiльна безкорислива дiяльнiсть благодiйних органiзацiй, що не передбачає одержання прибуткiв вiд цiєї дiяльностi;

(Абзац третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 3091-III вiд 07.03.2002)

     благодiйна органiзацiя - недержавна органiзацiя, головною метою дiяльностi якої є здiйснення благодiйної дiяльностi в iнтересах суспiльства або окремих категорiй осiб згiдно з цим Законом;

     благодiйники - фiзичнi та юридичнi особи, якi здiйснюють благодiйництво в iнтересах набувачiв благодiйної допомоги;

     набувачi благодiйної допомоги - фiзичнi та юридичнi особи, якi потребують i отримують благодiйну допомогу;

     меценатство - добровiльна безкорислива матерiальна, фiнансова, органiзацiйна та iнша пiдтримка фiзичними особами набувачiв благодiйної допомоги;

(Абзац сьомий статтi 1 в редакцiї Закону N 3091-III вiд 07.03.2002)

     спонсорство - добровiльна матерiальна, фiнансова, органiзацiйна та iнша пiдтримка фiзичними та юридичними особами набувачiв благодiйної допомоги з метою популяризацiї виключно свого iменi (найменування), свого знака для товарiв i послуг.

(Абзац восьмий статтi 1 в редакцiї Закону N 3091-III вiд 07.03.2002)

     Стаття 2. Засади благодiйництва та благодiйної дiяльностi

     Благодiйництво, благодiйна дiяльнiсть здiйснюються на засадах законностi, гуманностi, спiльностi iнтересiв i рiвностi прав її учасникiв, гласностi, добровiльностi та самоврядування.

     Дiяльнiсть благодiйникiв i благодiйних органiзацiй має суспiльний характер, що не суперечить їх взаємодiї з органами державної влади i не позбавляє права на отримання державної допомоги.

(Частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 3091-III вiд 07.03.2002)

     Фiзичнi та юридичнi особи можуть займатися благодiйництвом самостiйно або разом з вiдповiдними благодiйними органiзацiями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку.

(Частина третя статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 3091-III вiд 07.03.2002)

     Президент України, депутати, посадовi i службовi особи органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, а також члени їх сiмей можуть займатися благодiйництвом i благодiйною дiяльнiстю тiльки в межах отриманих i задекларованих доходiв.

     Стаття 3. Законодавство про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї

     Законодавство про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї складається з Конституцiї України, цього Закону, iнших нормативно-правових актiв, що регулюють благодiйництво та благодiйну дiяльнiсть.

     Якщо мiжнародним договором України встановленi iншi правила, нiж тi, що мiстяться в законодавствi України про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї, то застосовуються правила мiжнародного договору, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 4. Основнi напрями благодiйництва та благодiйної дiяльностi

     Благодiйництво, благодiйна дiяльнiсть здiйснюються у таких основних напрямах:

     сприяння практичному здiйсненню загальнодержавних, регiональних, мiсцевих та мiжнародних програм, що спрямованi на полiпшення соцiально-економiчного становища;

     полiпшення матерiального становища набувачiв благодiйної допомоги, сприяння соцiальнiй реабiлiтацiї малозабезпечених, безробiтних, iнвалiдiв, iнших осiб, якi потребують пiклування, а також подання допомоги особам, якi через свої фiзичнi або iншi вади обмеженi в реалiзацiї своїх прав i законних iнтересiв;

     подання допомоги громадянам, якi постраждали внаслiдок стихiйного лиха, екологiчних, техногенних та iнших катастроф, у результатi соцiальних конфлiктiв, нещасних випадкiв, а також жертвам репресiй, бiженцям;

     сприяння розвитку науки i освiти, реалiзацiї науково-освiтнiх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;

     сприяння розвитку культури, в тому числi реалiзацiї програм нацiонально-культурного розвитку, доступовi всiх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цiнностей та художньої творчостi;

     подання допомоги талановитiй творчiй молодi;

     сприяння охоронi i збереженню культурної спадщини, iсторико-культурного середовища, пам'яток iсторiї та культури, мiсць поховання;

     подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобiв масової iнформацiї, iнформацiйної iнфраструктури;

     сприяння розвитку природно-заповiдного фонду та природоохоронної справи;

     сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фiзичної культури, спорту i туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданнi медичної допомоги населенню та здiйснення соцiального догляду за хворими, iнвалiдами, одинокими, людьми похилого вiку та iншими особами, якi через свої фiзичнi, матерiальнi чи iншi особливостi потребують соцiальної пiдтримки та пiклування;

     сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодiтним та малозабезпеченим сiм'ям.

     Конкретнi напрями благодiйництва та благодiйної дiяльностi визначаються благодiйниками i статутами (положеннями) благодiйних органiзацiй.

Р о з д i л II
ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЛАГОДIЙНИЦТВА ТА ДIЯЛЬНОСТI БЛАГОДIЙНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ

     Стаття 5. Засновники благодiйних органiзацiй

     Засновниками (засновником) благодiйної органiзацiї можуть бути громадяни України, iноземнi громадяни, особи без громадянства, якi досягли 18 рокiв, а також юридичнi особи незалежно вiд форм власностi.

     Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, а також державнi i комунальнi пiдприємства, установи, органiзацiї України, що фiнансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) благодiйної органiзацiї.

     Засновник благодiйної органiзацiї приймає рiшення про заснування благодiйної органiзацiї, затверджує статут (положення), формує орган управлiння органiзацiєю, заслуховує звiти наглядової ради щодо контролю за цiльовим використанням коштiв i майна благодiйної органiзацiї, вирiшує iншi питання, вiднесенi цим Законом та статутом (положенням) благодiйної органiзацiї до його компетенцiї.

(Частина третя статтi 5 в редакцiї Закону N 3091-III вiд 07.03.2002)

     Якщо засновниками благодiйної органiзацiї є двi чи бiльше особи, то питання, передбаченi у частинi третiй цiєї статтi, вирiшуються на загальних зборах (з'їздi, конференцiї) засновникiв благодiйної органiзацiї.

(Статтю 5 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом N 3091-III вiд 07.03.2002)

     Стаття 6. Органiзацiйно-правовi форми благодiйних органiзацiй

     Благодiйнi органiзацiї можуть утворюватися в таких органiзацiйно-правових формах:

     членська благодiйна органiзацiя;

     благодiйний фонд;

     благодiйна установа;

     iншi благодiйнi органiзацiї (фундацiї, мiсiї, лiги тощо).

     Конкретна органiзацiйно-правова форма благодiйних органiзацiй визначається засновниками (засновником).

     Стаття 7. Статус благодiйних органiзацiй

     Благодiйнi органiзацiї утворюються i дiють за територiальним принципом i подiляються за своїм статусом на всеукраїнськi, мiсцевi та мiжнароднi.

     До всеукраїнських благодiйних органiзацiй належать благодiйнi органiзацiї, дiяльнiсть яких поширюється на територiю всiєї України та якi мають свої вiддiлення (фiлiї, представництва) в бiльшостi областей України.

     До мiсцевих належать благодiйнi органiзацiї, дiяльнiсть яких поширюється на територiю вiдповiдного регiону або адмiнiстративно-територiальної одиницi.

     До мiжнародних належать благодiйнi органiзацiї, дiяльнiсть яких поширюється на територiю України i хоча б однiєї iншої держави.

     Зареєстрованi всеукраїнськi та мiжнароднi благодiйнi органiзацiї мають право створювати вiддiлення, фiлiї, а також представництва в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Територiя дiяльностi благодiйної органiзацiї визначається вiдповiдно до її статуту (положення).

     Стаття 8. Державна реєстрацiя благодiйної органiзацiї

     Благодiйна органiзацiя набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрацiї.

     Державна реєстрацiя всеукраїнських та мiжнародних благодiйних органiзацiй здiйснюється Мiнiстерством юстицiї України, а мiсцевих благодiйних органiзацiй, а також вiддiлень (фiлiй, представництв) всеукраїнських, мiжнародних благодiйних органiзацiй - вiдповiдними мiсцевими органами виконавчої влади.

     За державну реєстрацiю благодiйної органiзацiї вноситься плата, розмiр якої встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, але не може бути бiльшим 3 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(Частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 3091-III вiд 07.03.2002 - змiни набувають чинностi 01.01.2003 року)

     Для державної реєстрацiї благодiйної органiзацiї подаються такi документи: заява засновникiв (засновника) чи їх уповноважених, статут (положення), протокол установчих зборiв (з'їзду, конференцiї), вiдомостi про засновникiв (засновника) та органи управлiння благодiйної органiзацiї, вiдомостi про мiсцевi вiддiлення (фiлiї, представництва) благодiйної органiзацiї, документ, що засвiдчує сплату коштiв за державну реєстрацiю.

     Заява про державну реєстрацiю благодiйної органiзацiї розглядається в двомiсячний термiн з дня подання всiх необхiдних документiв. Про результати розгляду у 10-денний термiн повiдомляється заявнику. Орган, який здiйснює державну реєстрацiю, може проводити перевiрку вiдомостей, що мiстяться в поданих документах. За результатами розгляду заяви приймається рiшення про державну реєстрацiю або вiдмову в державнiй реєстрацiї. Пiсля державної реєстрацiї благодiйної органiзацiї засновникам (засновнику) видається свiдоцтво про реєстрацiю за зразком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зареєстрована благодiйна органiзацiя вноситься до реєстру благодiйних органiзацiй, що ведеться органом, який здiйснює державну реєстрацiю, з присвоєнням вiдповiдного номера. Порядок ведення реєстру встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Данi реєстру щодо благодiйних органiзацiй, якi зареєстрованi Мiнiстерством юстицiї України, оприлюднюються в офiцiйних виданнях.

     Благодiйна органiзацiя зобов'язана пiсля отримання свiдоцтва про державну реєстрацiю у мiсячний термiн стати на облiк у податкових органах за її мiсцезнаходженням.

     Про змiни у статутних документах благодiйна органiзацiя повiдомляє у 10-денний термiн до реєструючого органу.

     Рiшення про державну реєстрацiю благодiйної органiзацiї може бути анульоване в судовому порядку у разi встановлення реєструючим органом факту фальсифiкацiї установчих документiв.

     Реєстрацiя декiлькох благодiйних органiзацiй пiд однiєю i тiєю ж назвою не допускається.

     У випадку, коли з заявою про державну реєстрацiю звертаються благодiйнi органiзацiї, що мають одну i ту ж назву, перевага надається благодiйнiй органiзацiї, яка першою подала заяву про реєстрацiю.

     Стаття 9. Вiдмова у державнiй реєстрацiї благодiйної органiзацiї

     Порушення встановленого цим Законом та iншими нормативно-правовими актами України порядку створення благодiйної органiзацiї або наявнiсть ранiше зареєстрованої благодiйної органiзацiї пiд такою ж назвою є пiдставою для вiдмови у державнiй реєстрацiї.

     Не може вважатися пiдставою для вiдмови в державнiй реєстрацiї благодiйної органiзацiї надання їй юридичної адреси громадянином за мiсцем його помешкання (проживання).

     Рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї благодiйної органiзацiї може бути оскаржене у судовому порядку вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 10. Реорганiзацiя благодiйної органiзацiї

     Реорганiзацiя благодiйної органiзацiї здiйснюється за рiшенням її вищого органу управлiння вiдповiдно до вимог статуту (положення).

     При реорганiзацiї благодiйної органiзацiї її права i обов'язки переходять до правонаступникiв.

     Благодiйна органiзацiя не може бути реорганiзована в юридичну особу, метою дiяльностi якої є одержання прибутку.

     Стаття 11. Лiквiдацiя благодiйної органiзацiї

     Лiквiдацiя благодiйної органiзацiї здiйснюється в установленому законодавством порядку.

     Стаття 12. Статут (положення) благодiйної органiзацiї

     Благодiйна органiзацiя дiє на пiдставi статуту (положення).

     У статутi (положеннi) зазначаються:

     назва, мiсцезнаходження, статус та органiзацiйно-правова форма благодiйної органiзацiї;

     предмет, цiлi, завдання та основнi форми благодiйної дiяльностi;

     порядок утворення i дiяльностi органiв управлiння благодiйної органiзацiї;

     джерела фiнансування та порядок використання майна i коштiв благодiйної органiзацiї;

     порядок внесення змiн до статуту (положення) благодiйної органiзацiї;

     порядок реорганiзацiї або лiквiдацiї благодiйної органiзацiї, використання її майна i коштiв у разi припинення дiяльностi;

     умови i порядок прийняття в члени благодiйної органiзацiї та вибуття з неї;

     права i обов'язки членiв благодiйної органiзацiї.

     До статуту (положення) можуть включатися iншi положення, пов'язанi з особливостями дiяльностi благодiйної органiзацiї.

     Статут (положення) благодiйної органiзацiї не повинен суперечити законодавству України.

     Стаття 13. Права благодiйних органiзацiй

     З метою здiйснення благодiйної дiяльностi благодiйнi органiзацiї мають право:

     самостiйно вирiшувати питання про подання благодiйної допомоги її набувачам, використовувати цiльовi пожертвування, що подаються благодiйниками на реалiзацiю благодiйної програми згiдно з умовами цього пожертвування;

     утворювати вiдповiдно до законодавства України свої вiддiлення, фiлiї, представництва;

     об'єднуватися у спiлки, асоцiацiї та iншi об'єднання, що створюються на добровiльнiй основi i сприяють виконанню статутних завдань;

     обмiнюватися iнформацiєю та спецiалiстами з вiдповiдними органiзацiями зарубiжних країн;

     органiзовувати збiр благодiйних пожертвувань та внескiв вiд фiзичних та юридичних осiб, iноземних держав та мiжнародних органiзацiй;

     постiйно визначати форми, об'єкти, суб'єкти i обсяги благодiйної допомоги;

     вiдкривати рахунки (у нацiональнiй та iноземнiй валютах) в установах банкiв;

     засновувати засоби масової iнформацiї, пiдприємства i органiзацiї, займатися видавничою дiяльнiстю;

     бути членом iнших благодiйних органiзацiй;

     мати власну символiку, яка пiдлягає державнiй реєстрацiї у порядку, визначеному Законом України "Про об'єднання громадян" для реєстрацiї символiки об'єднань громадян;

     популяризувати своє iм'я (назву), символiку;

     мати iншi права згiдно з законодавством України.

     Стаття 14. Обов'язки благодiйної органiзацiї

     Благодiйна органiзацiя зобов'язана забезпечити виконання статутних завдань, вiльний доступ до своїх звiтiв, документiв про господарську та фiнансову дiяльнiсть. Засновники та працiвники благодiйної органiзацiї не мають права отримувати матерiальних переваг i додаткових коштiв у зв'язку iз своїм становищем в цiй органiзацiї, крiм тих, що передбаченi цим Законом.

     Стаття 15. Благодiйна програма

     Благодiйна програма приймається благодiйною органiзацiєю i є комплексом благодiйних заходiв, спрямованих на вирiшення завдань, що вiдповiдають статутним цiлям органiзацiї.

     На фiнансування благодiйних програм повинна використовуватися вся сума надходжень, що надiйшла за фiнансовий рiк вiд пiдприємств i органiзацiй, якi перебувають у власностi благодiйної органiзацiї, за винятком адмiнiстративно-господарських витрат, пов'язаних з функцiонуванням благодiйної органiзацiї. За умови реалiзацiї довгострокових програм використання коштiв здiйснюється вiдповiдно до термiнiв, визначених цими програмами.

     Стаття 16. Форми здiйснення благодiйної дiяльностi суб'єктами благодiйництва

     Благодiйна допомога може подаватися набувачам у виглядi:

     одноразової фiнансової, матерiальної та iншої допомоги;

     систематичної фiнансової, матерiальної та iншої допомоги;

     фiнансування конкретних цiльових програм;

     допомоги на основi договорiв (контрактiв) про благодiйну дiяльнiсть;

     дарування або дозволу на безоплатне (пiльгове) використання об'єктiв власностi;

     дозволу на використання своєї назви, емблеми, символiв;

     подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачi результатiв особистої творчої дiяльностi;

     прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктiв благодiйництва;

     iнших заходiв, не заборонених законом.

     Здiйснення благодiйними органiзацiями благодiйної дiяльностi у виглядi надання конкретних послуг (виконання робiт), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї або лiцензуванню, допускається пiсля такої сертифiкацiї або лiцензування в установленому законодавством України порядку.

     Стаття 17. Органи управлiння благодiйної органiзацiї

     Вищим органом управлiння благодiйної органiзацiї є колегiальний орган (загальнi збори, з'їзд, конференцiя), який здiйснює свої повноваження згiдно iз статутом (положенням) благодiйної органiзацiї.

     До компетенцiї вищого органу управлiння благодiйної органiзацiї належать затвердження статуту (положення) благодiйної органiзацiї, внесення змiн до нього, обрання виконавчого та контрольного органiв благодiйної органiзацiї, затвердження благодiйних програм, визначення основних напрямiв дiяльностi благодiйної органiзацiї, прийняття рiшень про реорганiзацiю та лiквiдацiю благодiйної органiзацiї i вирiшення iнших питань, що передбаченi статутом (положенням) про благодiйну органiзацiю.

     Виконавчим органом благодiйної органiзацiї є правлiння (комiтет). Повноваження правлiння (комiтету) визначаються статутом (положенням) благодiйної органiзацiї. Для забезпечення поточної дiяльностi благодiйної органiзацiї призначається адмiнiстративно-виконавчий орган на чолi з президентом (директором), повноваження якого визначаються статутом (положенням).

     Розпорядчi та контролюючi функцiї в благодiйнiй органiзацiї здiйснює наглядова рада, персональний склад якої визначається засновниками (засновником).

     Члени виконавчого органу благодiйної органiзацiї, крiм президента (директора), не одержують заробiтну плату за свою роботу в цьому органi. Витрати, обумовленi виконанням статутних обов'язкiв у цих органах, можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв благодiйної органiзацiї за рiшенням правлiння (комiтету).

     На працiвникiв апарату благодiйної органiзацiї поширюється законодавство України про працю, соцiальне забезпечення i соцiальне страхування.

Р о з д i л III
МАТЕРIАЛЬНО-ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОДIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 18. Майно благодiйної органiзацiї

     У власностi благодiйної органiзацiї можуть перебувати рухоме i нерухоме майно, матерiальнi та нематерiальнi активи, кошти, а також iнше майно, придбане на законних пiдставах.

     Благодiйна органiзацiя має право здiйснювати вiдносно майна та коштiв, якi знаходяться у її власностi, будь-якi угоди, що не суперечать її статутним цiлям та законодавству України.

     Стаття 19. Джерела формування майна та коштiв благодiйних органiзацiй

     Майно та кошти благодiйних органiзацiй складають:

     внески засновникiв (засновника) та iнших благодiйникiв;

     благодiйнi внески i пожертвування, що мають цiльовий характер (благодiйнi гранти), наданi фiзичними та юридичними особами в грошовiй та натуральнiй формi;

     надходження вiд проведення благодiйних кампанiй по збору благодiйних пожертвувань, благодiйних масових заходiв, благодiйних лотерей та благодiйних аукцiонiв з реалiзацiї майна та пожертвувань, якi надiйшли вiд благодiйникiв;

     доходи вiд депозитних вкладiв та вiд цiнних паперiв, надходження вiд пiдприємств, органiзацiй, що перебувають у власностi благодiйної органiзацiї;

     iншi джерела, не забороненi законодавством України.

     Джерелом формування майна та коштiв благодiйної органiзацiї не можуть бути кредити.

     Майно та кошти благодiйної органiзацiї не можуть бути предметом застави.

     Стаття 20. Господарська дiяльнiсть благодiйної органiзацiї

     Благодiйна органiзацiя здiйснює господарську дiяльнiсть, спрямовану на виконання її статутних цiлей та завдань.

     Благодiйна органiзацiя користується самостiйнiстю у питаннях прийняття господарських рiшень, визначення умов оплати працi працiвникiв апарату благодiйної органiзацiї, використання власних фiнансових та матерiальних ресурсiв вiдповiдно до вимог законодавства.

     Розмiр витрат на утримання благодiйної органiзацiї не може перевищувати 20 вiдсоткiв кошторису цiєї органiзацiї в поточному роцi.

     Фiзичнi та юридичнi особи, якi вiддають частину своїх прибуткiв, заощаджень або майна на благодiйну дiяльнiсть, користуються податковими та iншими пiльгами вiдповiдно до законодавства України.

     Благодiйнi органiзацiї, що iснують лише на членськi внески i добродiйнi пожертвування, звiльняються вiд сплати податкiв та iнших платежiв до бюджету i спецiальних фондiв.

     Стаття 21. Фiнансова дiяльнiсть благодiйної органiзацiї

     Благодiйна органiзацiя облiковує на окремих банкiвських рахунках кошти для господарської та благодiйної дiяльностi як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах.

     Порядок вiдкриття та ведення банкiвських рахункiв благодiйних органiзацiй встановлюється Нацiональним банком України.

     Фiнансова дiяльнiсть благодiйної органiзацiї здiйснюється вiдповiдно до вимог законодавства України. Фiнансова дiяльнiсть, спрямована на благодiйництво, не розглядається як пiдприємницька або iнша прибуткова дiяльнiсть.

     Надходження благодiйної органiзацiї вiд фiнансової дiяльностi спрямовуються виключно на благодiйництво i забезпечення господарської дiяльностi у розмiрах та порядку, передбачених цим Законом.

     Стаття 22. Контроль за дiяльнiстю благодiйної органiзацiї

     Контроль за дiяльнiстю благодiйних органiзацiй, у тому числi i порядком використання ними майна та коштiв, призначених для благодiйної допомоги, здiйснюється органами виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї.

     Контролюючi органи виконавчої влади в межах своїх повноважень мають право вимагати вiд благодiйникiв та органiв управлiння благодiйної органiзацiї надання їм необхiдних документiв та отримувати необхiднi пояснення.

     Благодiйники, якi передали своє майно, кошти та iншi матерiальнi цiнностi до благодiйної органiзацiї, одержують на їх вимогу звiт про використання зазначених майна, коштiв та цiнностей. Якщо майно, кошти та iншi матерiальнi цiнностi переданi за цiльовим призначенням, звiт про їх використання подається благодiйнику в обов'язковому порядку благодiйною органiзацiєю.

     Набувачi благодiйної допомоги у формi благодiйних внескiв i пожертвувань, що мають цiльовий характер (благодiйнi гранти), повиннi звiтувати перед благодiйниками та благодiйними органiзацiями про їх використання.

Р о з д i л IV
ДЕРЖАВА, БЛАГОДIЙНИЦТВО I БЛАГОДIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ

     Стаття 23. Державна пiдтримка благодiйництва та благодiйної дiяльностi

     Держава в особi її органiв влади гарантує i забезпечує захист передбачених законодавством України прав та iнтересiв фiзичних i юридичних осiб - учасникiв благодiйництва та благодiйної дiяльностi.

     Втручання органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та їх посадових осiб у дiяльнiсть благодiйних органiзацiй, як i втручання благодiйних органiзацiй у дiяльнiсть органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, крiм випадкiв, передбачених цим Законом, забороняється.

     Стаття 24. Звiтнiсть благодiйної органiзацiї

     Обсяг i форми статистичної звiтностi благодiйних органiзацiй встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням особливостей їх дiяльностi.

     Форми, порядок складання та подання фiнансової звiтностi про використання коштiв та майна благодiйними органiзацiями встановлюються центральним податковим органом з урахуванням особливостей благодiйної дiяльностi.

     Стаття 25. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї

     Особи, виннi у порушеннi законодавства про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законiв України.

Р о з д i л V
МIЖНАРОДНА БЛАГОДIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ

     Стаття 26. Здiйснення мiжнародної благодiйної дiяльностi

     Учасники благодiйної дiяльностi мають право здiйснювати мiжнародну благодiйну дiяльнiсть вiдповiдно до цього Закону, iнших нормативно-правових актiв та мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Мiжнародна благодiйна дiяльнiсть здiйснюється шляхом участi в мiжнародних благодiйних проектах, участi в роботi мiжнародних благодiйних органiзацiй, а також в iнших формах, що не суперечать законодавству України, нормам i принципам мiжнародного права.

     Прiоритетним напрямом у мiжнароднiй благодiйнiй дiяльностi є спiвробiтництво з українською дiаспорою.

     Набувачi благодiйної допомоги та благодiйнi органiзацiї мають право отримувати пожертвування вiд фiзичних та юридичних осiб iноземних держав.

     Стаття 27. Благодiйництво та благодiйна дiяльнiсть iноземних громадян, осiб без громадянства, iноземних i мiжнародних органiзацiй на територiї України

     Iноземнi громадяни, особи без громадянства, iноземнi i мiжнароднi органiзацiї мають право здiйснювати благодiйництво та благодiйну дiяльнiсть на територiї України. Однiєю iз форм благодiйництва є гуманiтарна й iнша матерiальна допомога, порядок та здiйснення якої на територiї України визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Конституцiї України та законiв України.

Р о з д i л VI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз Законом України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" нормативно-правовi акти України застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний термiн:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї";

     привести свої рiшення у вiдповiднiсть з цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв, що не вiдповiдають цьому Закону;

     вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
16 вересня 1997 року
N 531/97-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.