МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

вiд 27.03.2000 р. N 21-33-60


Щодо правомiрностi проведення взаємозалiку заборгованостi при виконаннi експортно-iмпортних контрактiв (якими передбачено здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi) резидентом України у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     Вiдповiдно до листа ДПА України вiд 23 лютого 2001 року N 1172/5/22-2316 щодо правомiрностi проведення взаємозалiку заборгованостi при виконаннi експортного та iмпортного контрактiв (якими передбачено здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi) резидентом України у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнiстерство юстицiї України повiдомляє.

     Згiдно зi статтею 161 Цивiльного кодексу Української РСР зобов'язання повиннi виконуватися належним чином i в установлений строк вiдповiдно до вказiвок закону, акта планування, договору, а за вiдсутностi таких вказiвок - вiдповiдно до вимог, що звичайно ставляться.

     Вiдповiдно до статтi 217 ЦК зобов'язання припиняється зарахуванням зустрiчної однорiдної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування.

     Разом з цим пунктом 4 статтi 218 ЦК передбачено недопустимiсть зарахування вимог у випадках, передбачених законом.

     Так, згiдно з абзацом другим частини першої статтi 14 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" всi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi мають право самостiйно визначити форму розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями з-помiж тих, що не суперечать законам України та вiдповiдають мiжнародним правилам.

     Крiм того, виручка резидентiв у iноземнiй валютi пiдлягає зарахуванню на їх валютнi рахунки в уповноважених банках у термiни, визначенi статтями 1 та 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi".

     Вiдповiдно до статтi 4 цього Закону порушення термiнiв, передбачених статтями 1 i 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пенi за кожний день прострочення у розмiрi 0,3 вiдсотка вiд суми неодержаної виручки (митної вартостi недопоставленої продукцiї в iноземнiй валютi, перерахованої у грошову одиницю України за валютним, курсом Нацiонального банку України на день виникнення заборгованостi.

     У разi прийняття судом або арбiтражним судом, Мiжнародним комерцiйним арбiтражним судом чи Морською арбiтражною комiсiєю при Торгово-промисловiй палатi України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованостi, яка виникла внаслiдок недотримання нерезидентом термiнiв, передбачених експортно-iмпортними контрактами, термiни, передбаченi статтями 1 i 2 цього Закону, зупиняються i пеня за їх порушення в цей перiод не сплачується.

     У разi прийняття судом або арбiтражним судом рiшення про вiдмову в позовi повнiстю або частково або припинення (закриття) провадження у справi чи залишення позову без розгляду термiни, передбаченi статтями 1 i 2 цього Закону, поновлюються i пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи перiод, на який цi термiни було зупинено.

     У разi прийняття судом або арбiтражним судом рiшення про задоволення позову пеня за порушення термiнiв, передбачених статтями 1 i 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом або арбiтражним судом.

     Державнi податковi iнспекцiї вправi за наслiдками документальних перевiрок безпосередньо стягувати з резидентiв пеню, передбачену цiєю статтею.

     Враховуючи наведене, вважаємо, що застосування статтi 217 Цивiльного кодексу можливе у разi, якщо iнше не передбачено законами.

     Щодо питань, пов'язаних з валютним регулюванням, то спецiальними законодавчими актами є Закон України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" та Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 р. N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", якi обов'язково повиннi застосовуватися в зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi, у тому числi при укладаннi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв).

     Також повiдомляємо, що вiдповiдно до пункту 3 частини першої статтi 12 Закону України "Про арбiтражний суд" роз'яснення Вищого арбiтражного суду є обов'язковими для суддiв i учасникiв господарських правовiдносин, що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення.

Заступник Мiнiстра М. I. Хандурiн

"Вiсник податкової служби України", N 9, березень, 2003 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.