Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

15.04.2003 р. N 239


Про додатковi заходи з посилення контролю за перемiщенням через митний кордон товарiв i транспортних засобiв

     З метою посилення контролю та недопущення перемiщення через митний кордон товарiв i транспортних засобiв з порушенням митних правил, перевiрки правильностi нарахованих та стягнутих в пунктах пропуску для автомобiльного сполучення платежiв НАКАЗУЮ:

     1. Запровадити цiлодобове чергування керiвного складу Карпатської, Захiдної регiональних, Закарпатської, Галицької, Рава-Руської, Ягодинської та Волинської митниць у пунктах пропуску для автомобiльного сполучення в перiод з 17.04.03 до 17.05.03.

     2. Покласти на вiдповiдальних чергових персональну вiдповiдальнiсть за неухильне дотримання особовим складом пiдроздiлiв митних органiв у пунктах пропуску для автомобiльного сполучення вимог чинного законодавства та технологiчних схем митного контролю й митного оформлення.

     3. Начальникам регiональних митниць (крiм Карпатської та Захiдної) забезпечити особистий вiдбiр i вiдрядити в розпорядження начальника Карпатської регiональної митницi по 2 посадовi особи, у розпорядження начальника Захiдної регiональної митницi по 5 посадових осiб з числа найбiльш квалiфiкованих i досвiдчених працiвникiв регiональних митниць, митниць.

     4. Начальникам Захiдної (Iванюк М.М) та Карпатської регiональних митниць (Гоя О.В.):

     4.1. Забезпечити розмiщення вiдряджених посадових осiб.

     4.2. Визначити наказом функцiональнi обов'язки, права й повноваження вiдряджених з прямим пiдпорядкуванням їх черговому керiвнику вiд регiональної митницi або митницi.

     4.3. Забезпечити щоденне подання до Управлiння по боротьбi з контрабандою та порушенням митних правил узагальнених звiтiв чергових керiвникiв регiональних митниць та митниць про результати здiйснення контрольних функцiй в пунктах пропуску, в тому числi - висвiтлення результатiв дiяльностi прикомандированих спiвробiтникiв.

     4.4. З метою проведення якiсного огляду транспортних засобiв та недопущення ухилення вiд сплати належних платежiв, створити пошуковi групи до складу яких включити досвiдчених працiвникiв структурних пiдроздiлiв, пiдроздiлiв по боротьбi з контрабандою та порушення митних правил, а також iз обов'язковим залученням працiвникiв пiдроздiлiв технiчних засобiв митного контролю.

     4.5. При потребi надати до Управлiння фiнансiв та бухгалтерського облiку розрахунки щодо коригування лiмiтiв по забезпеченню витрат на автотранспорт та вiдрядження.

     5. Управлiнню технологiй митного контролю (Сьомка С.М.) пiдготувати наказ про контрольнi виїзди (за окремим графiком) спiвробiтникiв центрального апарату Держмитслужби в пункти пропуску зон дiяльностi Захiдної та Карпатської регiональних митниць у термiн, визначений в пунктi 1 цього наказу.

     6. Управлiнню по органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (Калетнiк I.Г.) та Управлiнню митної варти (Жоган А.А.) спланувати та забезпечити проведення спецiальних операцiй у пунктах пропуску для автомобiльного сполучення Захiдної та Карпатської регiональних митниць у термiн, визначений у пунктi 1 цього наказу.

     7. Управлiнню фiнансiв та бухгалтерського облiку (Олiйник Д.С.), начальникам регiональних митниць, митниць забезпечити працiвникiв вiдповiдними коштами на вiдрядження.

     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Служби Єгорова О.Б.

Голова Служби М.Каленський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.