ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.07.99 N 15/1-2101-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

На додаток до листа ДМСУ вiд 14.02.97 N 11/1-1403

     В зв'язку з численними запитами митниць роз'яснюємо порядок оподаткування транспортних засобiв - ввезених тимчасово пiд зобов'язання про їх зворотне вивезення юридичними та фiзичними особами, якi згiдно з мiжурядовими угодами України та мiжнародними договорами, до яких приєдналась Україна, користуються дипломатичними привiлеями на територiї України, при їх вiдчуженнi українським юридичним (фiзичним) особам.

     Оскiльки вказанi транспортнi засоби при першому ввезеннi декларуються дипломатичними представниками з метою тимчасового ввезення для виконання своїх службових обов'язкiв чи власних потреб, то при їх вiдчуженнi українським юридичним (фiзичним) особам, здiйснюється їх митне оформлення з метою вiльного використання на митнiй територiї України.

     Декларування таких транспортних засобiв здiйснюється українською юридичною (фiзичною) особою з сплатою всiх встановлених актами законодавства податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), митних зборiв на загальних пiдставах.

     При цьому, оформлена ВМД або МД-7 на тимчасовий ввiз транспортного засобу дипломатичним представником знiмається з контролю на пiдставi вiдповiдної iмпортної ВМД або МД-1, оформленої українським покупцем такого транспортного засобу.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.