Документ скасований: Указ ПУ № 424/2013 від 13.08.2013

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про невiдкладнi заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна

     З метою стимулювання виробництва зерна та пiдтримки сiльськогосподарських товаровиробникiв, суттєвого зниження негативних наслiдкiв сезонних i кон'юнктурних коливань цiн на зерно i хлiбопродукти постановляю:

     1. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     а) запровадити у двотижневий строк систему невiдкладних заходiв щодо стимулювання виробництва та вдосконалення регулювання ринку зерна i хлiбопродуктiв, яка б передбачала:

     - стимулювання продажу зерна за грошовi кошти через прозору ринкову iнфраструктуру (бiржi, аукцiони, торговi доми);

     - подолання негативних наслiдкiв сезонних i кон'юнктурних коливань обсягiв продажу i цiн на зерно i хлiбопродукти шляхом впровадження механiзму заставних закупок зерна, який передбачає закупку зерна у сiльськогосподарських товаровиробникiв в сезон збирання за заставними цiнами та гарантування їм права наступного продажу цього зерна за ринковими цiнами в разi їх перевищення заставних цiн за умови вiдшкодування вартостi зберiгання такого зерна;

     - кредитування заставних закупок зерна, а починаючи з 2001 року - i їх бюджетне фiнансування;

     - прямi закупки зерна в сезон його збирання за поточними ринковими цiнами та його наступний продаж у разi необхiдностi для задоволення потреб регiонiв, що недостатньо забезпеченi зерном та хлiбопродуктами;

     - закупки та продаж зерна в iнтервенцiйних цiлях з метою стабiлiзацiї внутрiшнього ринку зерна i хлiбопродуктiв;

     - недопущення обмежень щодо мiжрегiональних закупок зерна та адмiнiстративного втручання у формування ринкових цiн на зерно i хлiбопродукти;

     - сприяння закупкам зерна суб'єктами пiдприємницької дiяльностi за власнi грошовi кошти для наступного продажу зерна i продуктiв його переробки на внутрiшньому ринку України;

     - розроблення i перiодичне уточнення з урахуванням кон'юнктури ринку балансiв зерна, постiйний монiторинг обсягiв продажу зерна та хлiбопродуктiв, стану продовольчого забезпечення населення;

     - декларування суб'єктами пiдприємницької дiяльностi обсягiв зерна, що зберiгається ними;

     - введення реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що зберiгають зерно;

     б) вжити заходiв щодо запровадження порядку, за яким експорт зерна здiйснюється лише за експортними контрактами, укладеними та зареєстрованими на акредитованих для таких операцiй бiржах;

     в) затвердити до 1 листопада 2000 року програму стабiлiзацiї i поступового збiльшення обсягiв виробництва зерна, розвитку iнфраструктури i економiчних механiзмiв оптимiзацiї ринку зерна i хлiбопродуктiв на 2001 - 2004 роки;

     г) передбачити у проектi Державного бюджету України на 2001 рiк окремим рядком асигнування на регулювання ринку зерна та забезпечення введення механiзму заставних закупок зерна;

     д) покласти на Державну акцiонерну компанiю "Хлiб України" функцiї державного агента iз забезпечення державної заставної закупки зерна;

     е) забезпечити пiдготовку проектiв та прийняття вiдповiдних нормативно-правових актiв, що випливають iз цiєї статтi.

     2. Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям:

     а) визначити обсяги закупок зерна для регiональних потреб, виходячи з балансiв зерна, фiнансових можливостей регiонiв та мiнiмальних потреб пiдтримки споживчого ринку;

     б) органiзувати заставнi закупки зерна з використанням коштiв мiсцевих бюджетiв та кредитних ресурсiв.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
29 червня 2000 року
N 832/2000

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.