ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.07.99 р. N10/1-2119-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо порядку пiдтвердження факту загибелi або втрати товарiв, тимчасово вивезених за митну територiю України

     Вiдповiдно до листа Мiнiстерства Закордонних Справ України вiд 02.06.99 NВЛ-570/1-3957-99 та в роз'яснення до листа Держмитслужби вiд 30.04.99 N 10/1-1295ЕП щодо випадкiв, коли легалiзацiя документiв про факт загибелi або знищення тимчасово вивезених за межi митної територiї України товарiв є необхiдною, повiдомляємо.

     Вiдповiдно до Ст.54 Консульського статуту України консульська легалiзацiя полягає у встановленнi та засвiдченнi справжностi пiдписiв на документах. Консул легалiзує документи i акти, складенi за участю властей консульського округу, або такi, що виходять вiд цих властей.

     У разi вiдсутностi у країнi походження документiв консульської установи України, документи можуть бути засвiдченi у найближчiй консульськiй установi України, повноваження якої офiцiйно розповсюджуються на територiю країни походження документiв.

     Коли ж консульська установа України, яка представляє iнтереси України в країнi походження документiв, вiдсутня та неможливо легалiзувати документи за схемою, вказаною в попередньму абзацi, документи засвiдчуються консульською установою країни їх походження в тiй країнi, де одночасно присутня консульська установа України. Лише пiсля цього документи можуть бути легалiзованi консульською установою України, пiсля чого вони набувають юридичної сили в Українi.

     У виключних випадках, у разi неможливостi з об'єктивних причин легалiзувати документи в однiй iз консульських установ України за кордоном, документи можуть бути легалiзованi в Консульському управлiннi МЗС України за умови їх засвiдчення в МЗС країни походження документiв (або iншому уповноваженому органi) та консульськiй установi цiєї країни в Українi. При цьому присутнiсть такої установи в Українi є обов'язковою.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.