КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 5 липня 1999 р. N 1199


Про затвердження Типового договору (контракту) на реалiзацiю iнвестицiйного проекту на територiї прiоритетного розвитку, в спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Затвердити Типовий договiр (контракт) на реалiзацiю iнвестицiйного проекту на територiї прiоритетного розвитку, в спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi (додається).

     Мiнiстерству економiки разом з Агентством з питань спецiальних (вiльних) економiчних зон установити контроль за додержанням умов Типового договору (контракту) пiд час укладання договорiв (контрактiв) на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв.

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 27

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 липня 1999 р. N 1199
         ТИПОВИЙ ДОГОВIР (КОНТРАКТ)

на реалiзацiю iнвестицiйного проекту на територiї прiоритетного
   розвитку, в спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi

м. __________           "___" _______________ ____ р.

  Цей договiр (контракт) на реалiзацiю iнвестицiйного проекту
__________________________________________________________________
                  (назва проекту)
на (в) ___________________________________________________________
           (найменування територiї прiоритетного розвитку,
__________________________________________________________________
              спецiальної (вiльної) економiчної зони)
укладено згiдно з актом законодавства ____________________________
                            (назва акта)
i на пiдставi свiдоцтва про схвалення (затвердження)
iнвестицiйного проекту вiд "___" ______________ ____ р. N _____ iз
суб'єктом пiдприємницької дiяльностi
__________________________________________________________________
      (повне та скорочене найменування суб'єкта пiдприємницької 
__________________________________________________________________
     дiяльностi, iноземної юридичної або фiзичної особи українською 
__________________________________________________________________ 
          та англiйською мовами)
(далi - Iнвестор) 
в особi _________________________________________________________, 
          (iнiцiали та прiзвище керiвника - уповноваженої особи) 
що дiє на пiдставi ______________________________________________,
                 (положення, статут, довiренiсть)
з одного боку, i _________________________________________________ 
                (повне та скорочене найменування органу, 
__________________________________________________________________
        який укладає договiр (контракт) згiдно iз законодавством) 
- органом, уповноваженим згiдно iз законодавством на укладення
договору (контракту) (далi - Орган управлiння), 
в особi __________________________________________________________ 
       (iнiцiали та прiзвище керiвника - уповноваженої особи) 
_________________________________________________________________, 
який дiє на пiдставi ____________________________________________,
                 (положення, статут, довiренiсть)
з другого боку. 

1. Предмет договору (контракту)

     1.1. Iнвестор бере на себе зобов'язання на власний ризик i за власнi кошти вiдповiдно до схваленого (затвердженого) iнвестицiйного проекту та умов цього договору (контракту) забезпечити реалiзацiю проекту, а Орган управлiння - забезпечити необхiднi умови для його реалiзацiї.

     1.2. Пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту Iнвестору вiдповiдно до законодавства надаються такi пiльги

________________________________________________________________
(перелiк податкових, митних та iнших пiльг,
________________________________________________________________
що надаються пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту)

2. Обов'язки Iнвестора

     2.1. Iнвестор бере на себе такi зобов'язання:

     а) не пiзнiше нiж у тримiсячний термiн розпочати реалiзацiю iнвестицiйного проекту на об'єктi;

     б) визначити:

термiни виконання робiт (етапiв) згiдно з планом-графiком, який
визначено iнвестицiйним проектом i який є невiд'ємною частиною
договору (контракту) - __________________________________________;
вид економiчної дiяльностi - _____________________________________;
програму необхiдних робiт (послуг) та Їх точне найменування -
_______________________________________________________________
(будiвництво нового, розширення, реконструкцiя, технiчне
_______________________________________________________________;
переозброєння дiючого пiдприємства тощо)

рiчнi обсяги випуску продукцiї (надання послуг),

що плануються, _________________________________________________;
(у нацiональнiй та iноземнiй валютi, натуральних показниках)
кiлькiсть створюваних та збережених робочих мiсць _______________;
обсяги iнвестицiй для реалiзацiї проекту _____________________________.
(у нацiональнiй та iноземнiй валютi)

     2.2 . Iнвестор забезпечує вкладення iнвестицiй в обсягах та у формi, необхiдних для реалiзацiї iнвестицiйного проекту, та створення робочих мiсць у такi термiни:

Етап iнвестування Дата початку i закiнчення
етапу iнвестування
Обсяги iнвестицiй Види iнвестицiйних   витрат (устаткування, сировина,  кошти тощо) Кiлькiсть створених та збережених
робочих мiсць
у
гривнях
у доларах
США

     Пiсля закiнчення кожного етапу робiт Iнвестор подає Органу управлiння звiт та iншу необхiдну документацiю про цiлi i результати реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     2.3. Iнвестор зобов'язується:

     забезпечити цiльове використання сировини, матерiалiв, предметiв, устаткування та обладнання, що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту;

     згiдно з установленим порядком вносити плату за комунальнi послуги, користування земельними дiлянками, iнженерними мережами, системами енергопостачання, мережами телекомунiкацiй, очисними спорудами та iншими соцiально-побутовими об'єктами;

     забезпечити прийняття (наймання) на територiї України працiвникiв переважно з числа громадян України для виконання зазначеного у договорi iнвестицiйного проекту та органiзацiю їх навчання, а також передбаченi законодавством про охорону та оплату працi гарантiї робiтникам, праця яких використовується пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту;

     забезпечити рацiональне i комплексне використання земельної дiлянки, охорону надр i довкiлля, безпеку та охорону працi персоналу, залученого до виконання передбачених договором робiт;

     профiнансувати всi роботи, пов'язанi з лiквiдацiєю об'єкта iнвестування (усунення екологiчних наслiдкiв, будiвельно-монтажнi роботи, iнше);

     реiнвестувати у розвиток виробництва або розвиток соцiальної iнфраструктури територiї прiоритетного розвитку частину звiльненого вiд оподаткування доходу (прибутку) нерезидентiв та дивiдендiв (у випадках, передбачених законодавством);

     щокварталу надавати Органу управлiння iнформацiю про хiд реалiзацiї iнвестицiйного проекту за формою, затвердженою Агентством з питань спецiальних (вiльних) економiчних зон.

     2.4. Пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту Iнвестор надає переваги продукцiї (роботам, послугам) українського походження за рiвних умов стосовно цiни, термiну виконання, якостi, вiдповiдностi мiжнародним стандартам.

     2.5. Iмпорт продукцiї, що здiйснюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту:

Перелiк технологiчного обладнання, устаткування, сировини, матерiалiв та   товарiв (згiдно з ТН ЗЕД), робiт, послуг, якi iмпортуватимуться в  Україну Обсяг Вартiсна оцiнка, у доларах США за офiцiйним (обмiнним) курсом, установленим Нацiональним банком на день укладення договору (контракту)

3. Обов'язки Органу управлiння

     3.1. Орган управлiння бере на себе такi зобов'язання:

     забезпечити необхiднi умови щодо запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi для реалiзацiї Iнвестором iнвестицiйного проекту, а саме:

     у ___________ термiн в установленому законом порядку надати в користування земельну дiлянку, необхiдну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту;

     забезпечити в __________ термiн видачу необхiдних документiв на пiдключення до iнженерних мереж, систем енергопостачання, мереж телекомунiкацiй тощо;

     надавати одноразовi консультацiйно-довiдковi послуги

____________________________________________________________;
     (характер консультацiї, змiст довiдки)

     подавати необхiдну допомогу пiд час вирiшення питань у податкових, митних та iнших органах стосовно реалiзацiї iнвестицiйного проекту;

     створити iншi належнi умови для забезпечення реалiзацiї iнвестицiйного проекту;

     у разi необхiдностi вносити пропозицiї вiдповiдним органам виконавчої влади та мiсцевого самоврядування для вирiшення питань, що виникають у ходi реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

4. Вiдповiдальнiсть Сторiн

     4.1. У разi неналежного виконання або невиконання своїх зобов'язань однiєю iз Сторiн друга Сторона несе майнову та iншу вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством України та цим договором (контрактом).

     4.2. Додатковi, не встановленi законодавством санкцiї за неналежне виконання або невиконання зобов'язань:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     4.3. У разi порушення Iнвестором умов договору (контракту) рiшення про схвалення (затвердження) iнвестицiйного проекту може бути скасоване органом, який затвердив цей проект, за поданням Органу управлiння.

     4.4. За неналежне виконання або невиконання зобов'язань Сторони можуть бути звiльненi вiд вiдповiдальностi, якщо доведуть, що це сталося не з їхньої вини, а внаслiдок настання непередбачених обставин, якi неможливо проконтролювати Сторонами, що виникли пiсля набрання чинностi цим договором (контрактом) та перешкоджали виконанню його умов.

5. Порядок розв'язання спорiв

     5.1. Усi спори мiж Сторонами, щодо яких не було досягнуто згоди, розв'язуються вiдповiдно до законодавства України в судовому порядку.

     5.2. Сторони вiдзначають, що всi ймовiрнi претензiї за цим договором (контрактом) повиннi бути розглянутi ними протягом _________ днiв з моменту надходження претензiї.

6. Змiна умов договору

     6.1. Умови цього договору (контракту) можуть бути змiненi за взаємною згодою Сторiн з обов'язковим складанням документа у письмовiй формi.

     6.2. Сторони не мають права передавати свої права за цим договором (контрактом) третiй сторонi без письмової згоди другої Сторони.

7. Термiни дiї договору (контракту) та умови його припинення

     7.1. Договiр (контракт) вступає в силу з моменту його пiдписання i дiє до ______________________________________________
(кiнець термiну реалiзацiї iнвестицiйного проекту)

     7.2. Договiр (контракт) може бути розiрвано достроково лише за згодою обох Сторiн.

     У разi дострокового розiрвання договору (контракту) Орган управлiння скасовує рiшення про схвалення (затвердження) iнвестицiйного проекту.

8. Iншi умови

     8.1. Орган управлiння має право у разi необхiдностi проводити перевiрки виконання iнвестицiйного проекту.

     8.2. У випадках, не передбачених цим договором (контрактом), Сторони керуються законодавством України.

     Пiсля пiдписання цього договору (контракту) всi попереднi переговори за ним (листування, попереднi угоди) втрачають чиннiсть.

     8.3. ________________________________________________________

     8.4. ________________________________________________________

     8.5. ________________________________________________________

     8.6. ________________________________________________________

     8.7. ________________________________________________________

9. Додатки до цього договору (контракту)

     9.1. До цього договору (контракту) додається iнвестицiйний проект у формi бiзнес-плану, план-графiк надходження iнвестицiй i етапiв реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     9.2. Додатки до цього договору (контракту) є його невiд'ємною частиною.

10. Прикiнцевi положення

     10.1. Цей договiр (контракт) укладено у двох оригiнальних примiрниках (по одному для кожної iз Сторiн).

     10.2 Перерахунок iноземної валюти у валюту України здiйснюється за офiцiйним (обмiнним) курсом, установленим Нацiональним банком на дату проведення платежу.

     10.3. Для досягнення цiлей за цим договором (контрактом) Сторони зобов'язуються обмiнюватися iнформацiєю, що стосується взаємних iнтересiв, проводити спiльнi наради, зустрiчi та консультацiї, здiйснювати заходи щодо реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

11. Юридичнi адреси Сторiн

Iнвестор
__________________________________________________________________
  (повна юридична адреса, iдентифiкацiйний код для резидентiв)

Орган управлiння
__________________________________________________________________
       (повна юридична адреса, iдентифiкацiйний код)

Пiдписи Сторiн
Iнвестор     ________________    _______________________
             (пiдпис)         (розшифрування) 

МП

Орган управлiння  ________________    _______________________
             (пiдпис)         (розшифрування) 

МП
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.