ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про карантин рослин"

     Верховна Рада України постановляє:

     Внести до Закону України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 34, ст. 352; 1997 р., N 35, ст. 220; 1999 р., N 34, ст. 274) змiни, виклавши його у такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про карантин рослин

     Цей Закон визначає загальнi правовi, органiзацiйнi та фiнансово-економiчнi основи карантину рослин, повноваження органiв державної влади, їх посадових осiб, права i обов'язки юридичних та фiзичних осiб, спрямованi на запобiгання занесенню та поширенню вiдсутнiх на територiї України карантинних органiзмiв.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються у такому значеннi:

     ареал карантинного органiзму - територiя, на якiй знаходиться карантинний органiзм;

     вторинний карантинний огляд - огляд у серединi країни iмпортних пiдкарантинних матерiалiв в пунктах призначення, а також вiтчизняних пiдкарантинних матерiалiв, якi поступають iз карантинних зон;

     державний контроль з карантину рослин - контроль, що здiйснюється посадовими особами Державної служби з карантину рослин України за додержанням фiтосанiтарних правил особами;

     карантин рослин - правовий режим, що передбачає систему заходiв органiв державної влади, спрямованих на захист рослинного свiту України вiд занесення карантинних органiзмiв;

     карантинний дозвiл - документ, що засвiдчує право на ввезення в Україну, а також транзит вантажу (рослин i рослинних продуктiв) на умовах, визначених Державною службою з карантину рослин України;

     карантиннi (фiтосанiтарнi) заходи - заходи, спрямованi на попередження проникнення карантинного органiзму, усунення факторiв, якi сприяють подальшому його поширенню, та знищення вогнища карантинного органiзму;

     карантинна зона - територiя, на якiй запроваджено вiдповiдно до закону карантинний режим у зв'язку з виявленням карантинного органiзму;

     карантинна лабораторiя - лабораторiя, де проводяться експертиза зразкiв iмпортного i вiтчизняного пiдкарантинного матерiалу, науковi дослiдження карантинних органiзмiв, вивчення карантинного стану вiдповiдної територiї i надання методичної допомоги у проведеннi карантинних заходiв;

     карантинний огляд - огляд рослин (посiвiв i насаджень) i рослинної продукцiї, сховищ i ґрунту з метою визначення їх карантинного стану;

     карантинний органiзм - вид шкiдника, збудника хвороби рослини, який вiдсутнiй або обмежено поширений на територiї України та може завдати значної шкоди рослинам i рослинним продуктам;

     карантинний режим - особливий правовий режим, що передбачає систему спецiальних заходiв органiв державної влади, що здiйснюються у карантиннiй зонi i спрямованi на локалiзацiю та лiквiдацiю карантинних органiзмiв;

     карантинний сертифiкат - документ, що видається органами Державної служби з карантину рослин України, який засвiдчує карантинний стан рослин i рослинних продуктiв, що вивозяться з карантинної зони, визначає маршрут, умови перевезення i використання їх, тари та упаковки цих матерiалiв;

     карантинний стан - стан територiї, посiвiв, насаджень, вантажiв i транспортних засобiв на предмет зараження їх карантинними органiзмами;

     контрольне карантинне обстеження - вибiркове обстеження, яке проводиться з метою встановлення якостi ранiше проведених карантинних обстежень;

     лiквiдацiя карантинних органiзмiв - знищення карантинного органiзму у вогнищi зараження;

     локалiзацiя карантинних органiзмiв - здiйснення комплексу карантинних заходiв, що попереджують подальше поширення карантинного органiзму з вогнища зараження;

     обстеження пiдкарантинних матерiалiв - збiр та реєстрацiя даних огляду, монiторингу та iнших процедур щодо присутностi або вiдсутностi карантинного органiзму в данiй зонi (ареалi);

     особа - юридична та (або) фiзична особа;

     первинний карантинний огляд - огляд iмпортних i транзитних пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв, транспортних засобiв, який здiйснюється в пунктах пропуску на державному кордонi України, а також вiтчизняних пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв у мiсцях їх вiдвантаження;

     пiдкарантиннi матерiали та об'єкти - матерiали та об'єкти, якi можуть сприяти поширенню або за допомогою яких можуть поширюватися карантиннi органiзми, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     рослини - живi рослини i частини рослин, у тому числi насiння i гермоплазма;

     рослиннi продукти - непереробленi (у тому числi зерно), а також переробленi продукти, якi за своєю природою або способом своєї переробки можуть становити ризик розповсюдження карантинних органiзмiв;

     фiтосанiтарна експертиза - карантинний огляд та (або) аналiз (лабораторна експертиза) дослiдження середньої проби пiдкарантинного та пiдконтрольного матерiалу для встановлення наявностi карантинних та iнших шкiдливих органiзмiв;

     фiтосанiтарний контроль - огляд, обстеження, аналiз, обробка пiдкарантинних матерiалiв з метою попередження занесення або самостiйного проникнення з-за кордону та (або) з карантинної зони карантинних органiзмiв, своєчасного їх виявлення, локалiзацiї i лiквiдацiї;

     фiтосанiтарний сертифiкат - документ, що видається органами Державної служби з карантину рослин України, який засвiдчує фiтосанiтарний стан рослин i рослинних продуктiв, що експортуються;

     фiтосанiтарний стан - сукупнiсть або вiдсутнiсть карантинних органiзмiв, рiвень їх чисельностi, iнтенсивностi розвитку та потенцiйної загрози;

     фiтосанiтарнi правила - офiцiйний документ, виданий спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики, який описує фiтосанiтарнi заходи, якi попереджують вiд зараження та (або) поширення шкiдливого органiзму, i регулює порядок перемiщення, використання, вирощування, реалiзацiї або переробки пiдкарантинних матерiалiв;

     фумiгацiя (знезараження) - обробка хiмiчними речовинами, якi знаходяться у газоподiбному i рiдкому станi, пiдкарантинних матерiалiв, транспортних засобiв з метою знищення карантинних органiзмiв;

     шкiдливий органiзм - рослина будь-якого виду, сорту або бiологiчного типу, тварина або хвороботворний органiзм будь-якого виду, бiологiчного типу, що здатний нанести шкоду рослинам або продуктам рослинного походження.

     Стаття 2. Законодавство про карантин рослин

     Законодавство про карантин рослин базується на Конституцiї України i складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що прийнятi вiдповiдно до них.

Роздiл II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ У СФЕРI КАРАНТИНУ РОСЛИН

     Стаття 3. Органи, що здiйснюють державне управлiння у сферi карантину рослин

     Державне управлiння у сферi карантину рослин здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики, органами Державної служби з карантину рослин України.

     Стаття 4. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi карантину рослин

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi карантину рослин належить:

     забезпечення здiйснення державної полiтики у сферi карантину рослин;

     розроблення i здiйснення вiдповiдних загальнодержавних програм;

     спрямування та координацiя дiяльностi органiв Державної служби з карантину рослин України;

     укладення мiжнародних договорiв;

     запровадження (скасування) карантинного режиму в порядку, встановленому цим Законом;

     затвердження перелiку пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв;

     здiйснення iнших повноважень з управлiння у сферi карантину рослин.

     Стаття 5. Повноваження спецiально уповноваженного центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики у сферi карантину рослин

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики в межах повноважень та вiдповiдно до закону:

     видає нормативно-правовi акти у сферi карантину рослин;

     забезпечує здiйснення державної полiтики у сферi карантину рослин;

     призначає i звiльняє з посади керiвника та заступникiв керiвника Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України;

     затверджує перелiк карантинних органiзмiв;

     здiйснює iншi повноваження з управлiння у сферi карантину рослин.

     Стаття 6. Завдання та система органiв Державної служби з карантину рослин України

     Завданнями Державної служби з карантину рослин України є:

     охорона територiї України вiд занесення карантинних органiзмiв;

     виявлення, локалiзацiя i лiквiдацiя карантинних органiзмiв;

     запобiгання проникненню карантинних органiзмiв з карантинної зони в регiони України, де вони вiдсутнi;

     здiйснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму i проведенням заходiв з карантину рослин при вирощуваннi, заготiвлi, вивезеннi, ввезеннi, транспортуваннi, зберiганнi, переробцi, реалiзацiї та використаннi пiдкарантинних матерiалiв.

     Державна служба з карантину рослин України включає:

     Головну державну iнспекцiю з карантину рослин України, що дiє у складi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики i пiдпорядковується йому;

     Центральну науково-дослiдну карантинну лабораторiю i Центральний фумiгацiйний загiн, якi знаходяться у вiданнi Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України;

     державнi iнспекцiї з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя, пункти карантину рослин у морських, рiчкових портах (на пристанях), на вiдповiдних залiзничних станцiях, в аеропортах (на аеродромах), на пiдприємствах поштового зв'язку, шосейних шляхах, автовокзалах, автостанцiях, пунктах пропуску на державному кордонi України, зональнi та обласнi карантиннi лабораторiї, обласнi фумiгацiйнi загони.

     У разi необхiдностi пункти карантину рослин можуть створюватись i на iнших об'єктах, дiяльнiсть яких пов'язана iз заготiвлею, вивезенням, ввезенням, транспортуванням, реалiзацiєю i використанням пiдкарантинних матерiалiв.

     Стаття 7. Повноваження Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України

     До повноважень Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України належить:

     1) визначення вiдповiдно до закону порядку ввезення, вивезення та використання рослин i рослинних продуктiв, у тому числi за погодженням з карантинними службами iнших держав, вiдповiдно до мiжнародних договорiв України;

     2) вивчення видового складу, бiологiї та екологiї карантинних органiзмiв, розробка прогнозу їх поширення з метою запобiгання ввезенню;

     3) розробка проектiв нормативно-правових актiв у сферi карантину рослин;

     4) ведення облiку i надання iнформацiї щодо поширення карантинних органiзмiв;

     5) проведення фiтосанiтарної експертизи пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв;

     6) видача вiдповiдно до закону карантинних дозволiв;

     7) внесення подання до Кабiнету Мiнiстрiв України про запровадження (скасування) карантинного режиму;

     8) внесення пропозицiй щодо проведення науково-дослiдних робiт з карантину рослин до спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики, Української академiї аграрних наук та iнших науково-дослiдних установ;

     9) здiйснення вiдповiдно до закону контролю за додержанням законодавства про карантин рослин, у тому числi при ввезеннi з-за кордону рослин i рослинних продуктiв;

     10) пропаганда знань з карантину рослин;

     11) державний контроль за проведенням карантинних заходiв;

     12) контроль за проведенням фумiгацiйними загонами Державної служби з карантину рослин України, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi знезараження пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв, якi перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони;

     13) призначення i звiльнення з посад керiвникiв державних iнспекцiй з карантину рослин (їх заступникiв) Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя.

     Проведення огляду, обстеження, аналiзу, знезараження та iнспектування (оформлення карантинного дозволу) пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв i проведення спiльних дослiджень з карантинними службами iнших країн щодо встановлення вiдповiдностi (невiдповiдностi) пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв фiтосанiтарним вимогам здiйснюються вiдповiдно до закону.

     Державна служба з карантину рослин України для виконання своїх повноважень взаємодiє iз Службою безпеки України, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України, Державною митною службою України, мiсцевими державними адмiнiстрацiями.

     Стаття 8. Повноваження державних iнспекцiй з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя

     До повноважень державних iнспекцiй з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя належить:

     1) видача фiтосанiтарних та карантинних сертифiкатiв на рослини i рослиннi продукти, що експортуються, а також вивозяться iз карантинних зон;

     2) проведення карантинного огляду i лабораторної експертизи пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв, якi перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони (у тому числi тих, що надходять у багажi, поштових вiдправленнях i ручнiй поклажi пасажирiв);

     3) органiзацiя оздоровлення i знезараження пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв, якi перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони;

     4) державний контроль за проведенням карантинних заходiв;

     5) органiзацiя систематичних i проведення контрольних обстежень сiльськогосподарських i лiсових угiдь, мiсць зберiгання i переробки рослин i рослинних продуктiв, пунктiв карантину рослин та прилеглої до них територiї;

     6) контроль за дiяльнiстю iнтродукцiйно-карантинних розсадникiв, державних сортодiльниць, оранжерей i теплиць, що проводять карантинну перевiрку насiння, рослин та садивного матерiалу, завезених з-за кордону;

     7) здiйснення державного контролю за виробництвом, заготiвлею, транспортуванням, зберiганням, переробкою, використанням та реалiзацiєю рослин i рослинних продуктiв;

     8) вжиття вiдповiдно до законодавства термiнових заходiв для локалiзацiї та лiквiдацiї карантинних органiзмiв, запобiгання їх поширенню;

     9) контроль за проведенням карантинних заходiв вiдповiдно до мiжнародних договорiв України;

     10) пропаганда знань з карантину рослин;

     11) внесення вiдповiдних подань про запровадження (скасування) карантинного режиму.

     Проведення огляду, обстеження, аналiзу, знезараження та iнспектування (оформлення фiтосанiтарного та карантинного сертифiкатiв) пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв здiйснюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл III
КАРАНТИННИЙ РЕЖИМ

     Стаття 9. Порядок запровадження та скасування карантинного режиму

     У разi виявлення карантинних органiзмiв карантинний режим запроваджується: в межах декiлькох областей Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Головного державного iнспектора з карантину рослин України; на територiї Автономної Республiки Крим, областi, декiлькох районiв, району, населеного пункту чи територiї окремого господарства - вiдповiдно Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевою державною адмiнiстрацiєю за поданням вiдповiдно головних державних iнспекторiв з карантину рослин України, державних iнспекторiв з карантину рослин.

     Карантинний режим запроваджується протягом доби з моменту виявлення карантинного органiзму.

     Орган, який прийняв рiшення про запровадження або скасування карантинного режиму, протягом доби повiдомляє про це осiб, що розташованi або проживають у карантиннiй зонi.

     У рiшеннi про запровадження карантинного режиму обов'язково зазначаються:

     обставини, що спричинили запровадження карантинного режиму;

     межi карантинної зони, у якiй запроваджується карантинний режим;

     час, з якого запроваджується карантинний режим;

     карантиннi заходи, що здiйснюються в карантиннiй зонi, та органи, що їх здiйснюють.

     Стаття 10. Спецiальнi карантиннi заходи, що здiйснюються в карантиннiй зонi

     На пiдставi та в порядку, встановлених законом, у карантиннiй зонi здiйснюються такi спецiальнi карантиннi заходи:

     огляд та обстеження пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв;

     здiйснення контролю за проведенням локалiзацiї та лiквiдацiї карантинних органiзмiв особами;

     заборона вивезення з карантинної зони заражених карантинними органiзмами пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв;

     знезараження пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв;

     технiчна переробка заражених карантинними органiзмами пiдкарантинних матерiалiв.

     Рослини i рослиннi продукти, зараженi карантинними органiзмами, якi неможливо знезаразити або направити на технiчну переробку, пiдлягають знищенню в порядку, встановленому законом.

     Використання та вивезення пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв з карантинної зони у випадках виявлення, локалiзацiї та лiквiдацiї карантинних органiзмiв у вогнищi зараження допускаються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики вiдповiдно до закону.

     Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, власники (уповноваженi ними органи) морських i рiчкових портiв (пристаней), залiзничних станцiй, аеропортiв (аеродромiв), пiдприємств поштового зв'язку, автовокзалiв (автостанцiй), посадовi особи митниць та пунктiв пропуску на державному кордонi України, на шосейних шляхах повиннi сприяти державним iнспекторам з карантину рослин у здiйсненнi карантинних заходiв.

     Вiдшкодування збиткiв, що заподiянi внаслiдок неправомiрних дiй органiв та посадових осiб, якi забезпечують виконання карантинних заходiв, здiйснюється вiдповiдно до закону.

Роздiл IV
ФIТОСАНIТАРНИЙ КОНТРОЛЬ

     Стаття 11. Фiтосанiтарний контроль

     Фiтосанiтарному контролю пiдлягають усi пiдкарантиннi матерiали та об'єкти, у тому числi тi, що перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони.

     Ввезення в Україну пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв провадиться за наявностi:

     фiтосанiтарного сертифiката, що видається державними органами з карантину i захисту рослин країни-експортера;

     карантинного дозволу, що видається Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України.

     Митне оформлення вантажiв проводиться лише пiсля проведення фiтосанiтарного контролю.

     Зразок фiтосанiтарного сертифiката та порядок його оформлення визначаються Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     Форма карантинного дозволу та порядок його оформлення визначаються Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України.

     Вивезення пiдкарантинних матерiалiв за межi карантинної зони провадиться за наявностi карантинного сертифiката.

     Форма карантинного сертифiката та порядок його оформлення визначаються Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України.

     Фiтосанiтарнi правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту i порядок переробки та реалiзацiї пiдкарантинних матерiалiв встановлюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики вiдповiдно до цього Закону.

     Фiтосанiтарний контроль на державному кордонi України та транспортi (в тому числi на об'єктах автомобiльного, залiзничного, водного i повiтряного транспорту, митницях, на пiдприємствах поштового зв'язку тощо) здiйснюють державнi iнспектори з карантину рослин з оформленням вiдповiдних документiв. Прикордоннi пункти карантину рослин облаштовуються у пунктi пропуску через державний кордон України.

     Стаття 12. Фiтосанiтарна експертиза

     Фiтосанiтарна експертиза проводиться Центральною науково-дослiдною карантинною лабораторiєю та iншими карантинними лабораторiями з метою виявлення у пiдкарантинних матерiалах та об'єктах карантинних органiзмiв.

     На вимогу осiб можуть проводитися повторнi, додатковi та iншi види фiтосанiтарних експертиз у карантинних лабораторiях або в iнших експертних установах вiдповiдно до закону.

     Стаття 13. Посадовi особи, якi здiйснюють державний контроль з карантину рослин

     Органiзацiя та здiйснення державного контролю з карантину рослин покладаються на головних державних iнспекторiв з карантину рослин України, їх заступникiв i державних iнспекторiв з карантину рослин.

     Головним державним iнспектором з карантину рослин України є керiвник Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України, який призначається i звiльняється з посади спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Керiвник Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України має заступникiв, у тому числi одного першого, якi призначаються i звiльняються з посади за поданням керiвника Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Керiвники державних iнспекцiй з карантину рослин (їх заступники) Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя призначаються i звiльняються з посади керiвником Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України. Керiвники державних iнспекцiй з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя є головними державними iнспекторами з карантину рослин вiдповiдно Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя.

     Державними iнспекторами з карантину рослин є спецiалiсти Державної служби з карантину рослин України.

     На посадових осiб, яким надано повноваження державних iнспекторiв з карантину рослин, поширюється дiя Закону України "Про державну службу".

     Завiдуючi зональними та обласними карантинними лабораторiями, прикордонними пунктами карантину рослин у морських, рiчкових портах (на пристанях), на вiдповiдних залiзничних станцiях, в аеропортах (на аеродромах), на пiдприємствах поштового зв'язку, шосейних шляхах, автовокзалах, автостанцiях, начальники обласних фумiгацiйних загонiв призначаються i звiльняються з посади керiвником Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України.

     Посадовi особи, якi здiйснюють державний контроль з карантину рослин, забезпечуються форменим одягом за рахунок Державного бюджету України.

     Зразки форменого одягу та знаки розрiзнення, строки їх носiння та порядок забезпечення встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 14. Права i обов'язки посадових осiб, якi здiйснюють державний контроль з карантину рослин

     Головний державний iнспектор з карантину рослин України, Головний державний iнспектор з карантину рослин Автономної Республiки Крим, головнi державнi iнспектори з карантину рослин областей, мiст Києва i Севастополя очолюють вiдповiдну iнспекцiю з карантину рослин, здiйснюють державний контроль за додержанням законодавства у сферi карантину рослин.

     Пiд час здiйснення державного контролю з карантину рослин Головний державний iнспектор з карантину рослин України, Головний державний iнспектор з карантину рослин Автономної Республiки Крим, головнi державнi iнспектори з карантину рослин областей, мiст Києва i Севастополя, державнi iнспектори з карантину рослин у межах повноважень мають право:

     проводити фiтосанiтарний контроль пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв, що експортуються, iмпортуються та перевозяться транзитом;

     перевiряти i обстежувати рослини та рослиннi продукти, сiльськогосподарськi i лiсовi угiддя, в тому числi контролювати дiяльнiсть iнтродукцiйно-карантинних розсадникiв, державних сортодiльниць, оранжерей i теплиць, що проводять карантинну перевiрку насiння, рослин та садивного матерiалу, завезених з-за кордону, на вiдповiднiй територiї;

     вимагати iнформацiю, необхiдну для здiйснення своїх повноважень;

     проводити вiдбiр зразкiв з партiї рослин i рослинних продуктiв для проведення фiтосанiтарної експертизи вiдповiдно до закону;

     видавати обов'язковi для виконання розпорядження щодо здiйснення карантинних заходiв (знезараження пiдкарантинних матерiалiв, спрямовування на технiчну переробку заражених карантинними органiзмами рослин i рослинних продуктiв або їх знищення у разi неможливостi проведення карантинних заходiв вiдповiдно до закону);

     надавати висновки органам страхування щодо завданих збиткiв внаслiдок лiквiдацiї карантинних органiзмiв;

     накладати в порядку, встановленому законом, адмiнiстративнi стягнення на осiб, винних у порушеннi законодавства про карантин рослин.

     Головний державний iнспектор з карантину рослин України, Головний державний iнспектор з карантину рослин Автономної Республiки Крим, головнi державнi iнспектори з карантину рослин областей, мiст Києва i Севастополя та державнi iнспектори з карантину рослин зобов'язанi:

     у разi виявлення карантинних органiзмiв протягом доби внести вiдповiднi подання про запровадження особливого карантинного режиму;

     дiяти на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi законом, i додержуватися вимог нормативно-правових актiв у сферi карантину рослин.

     Стаття 15. Гарантiї дiяльностi посадових осiб, якi здiйснюють державний контроль з карантину рослин

     Головний державний iнспектор з карантину рослин України, Головний державний iнспектор з карантину рослин Автономної Республiки Крим, головнi державнi iнспектори з карантину рослин областей, мiст Києва i Севастополя, державнi iнспектори з карантину рослин у своїй дiяльностi незалежнi i керуються Конституцiєю України, цим Законом, iншими актами законодавства.

     Рiшення державного iнспектора з карантину рослин щодо заборони вирощування, вивезення, ввезення, транспортування (в тому числi експорт, iмпорт, транзит), зберiгання, реалiзацiї чи використання пiдкарантинного матерiалу, прийнятi в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання.

     Образа посадової особи, що здiйснює державний контроль з карантину рослин, а також опiр, погрози, насильство та iншi дiї, що перешкоджають виконанню покладених на неї обов'язкiв, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     Стаття 16. Права i обов'язки осiб щодо карантину рослин

     Особи, дiяльнiсть яких пов'язана з виробництвом, переробкою, зберiганням, транспортуванням i торгiвлею рослинами та рослинними продуктами, мають право одержувати вiд органiв Державної служби з карантину рослин України iнформацiю про фiтосанiтарний стан на вiдповiднiй територiї.

     Особам, яким завдано шкоду внаслiдок запровадження карантинного режиму або у зв'язку з проведенням робiт щодо лiквiдацiї карантинних органiзмiв, збитки вiдшкодовуються вiдповiдно до закону.

     Особи, майно яких використовувалося з метою запобiгання поширенню i лiквiдацiї карантинних органiзмiв, мають право на вiдшкодування завданих їм збиткiв вiдповiдно до закону та у порядку i розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Особи, дiяльнiсть яких пов'язана з виробництвом, переробкою, зберiганням, транспортуванням, торгiвлею рослинами i рослинними продуктами, зобов'язанi:

     виконувати фiтосанiтарнi правила;

     виконувати розпорядження органiв Державної служби з карантину рослин України щодо проведення вiдповiдних карантинних заходiв;

     подавати на вимогу спецiалiстiв Державної служби з карантину рослин України вiдомостi про наявнiсть пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв;

     сприяти систематичному огляду посiвiв, територiй складiв, де зберiгаються пiдкарантиннi матерiали;

     пред'являти для огляду i експертизи наявнi пiдкарантиннi матерiали для виявлення карантинних органiзмiв;

     сприяти проведенню карантинних заходiв у карантинних та прилеглих до них зонах у разi виявлення карантинних органiзмiв.

     Особи зобов'язанi сприяти державним iнспекторам з карантину рослин у виконаннi їх повноважень.

     Правила фiтосанiтарного контролю є обов'язковими до виконання органами державної влади та особами.

Роздiл V
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КАРАНТИН РОСЛИН

     Стаття 17. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про карантин рослин

     Особи, виннi в порушеннi законодавства про карантин рослин, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

Роздiл VI
НАУКОВЕ ТА ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРI КАРАНТИНУ РОСЛИН

     Стаття 18. Наукове забезпечення Державної служби з карантину рослин України

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики вiдповiдно до закону органiзовує наукове забезпечення Державної служби з карантину рослин України, у тому числi через науковi установи, пiдприємства та органiзацiї Української академiї аграрних наук.

     Стаття 19. Фiнансування карантинних (фiтосанiтарних) заходiв

     Фiнансування карантинних (фiтосанiтарних) заходiв здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, коштiв осiб та iнших не заборонених законами України джерел.

     Стаття 20. Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення органiв Державної служби з карантину рослин України

     Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення органiв Державної служби з карантину рослин України здiйснюються за рахунок коштiв загального та спецiального фондiв Державного бюджету України.

     Джерелами фiнансування Державної служби з карантину рослин України за рахунок спецiального фонду Державного бюджету України можуть бути надходження вiд надання платних послуг з проведення огляду, обстеження, аналiзу, знезараження та iнспектування пiдкарантинних матерiалiв, що оплачуються особами, якщо iнше не встановлено законом.

Роздiл VII
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI КАРАНТИНУ РОСЛИН

     Стаття 21. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором України встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл VIII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
3 квiтня 2003 року
N 674-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.