КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 5 червня 1993 р. N 415


Про першочерговi заходи щодо правового оформлення державного кордону та подальшого його облаштування

Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ
N 1145 вiд 17.09.96

     З метою прискорення робiт по правовому оформленню державного кордону та його облаштуванню i на виконання розпорядження Президента України вiд 14 квiтня 1993 р. N 45 Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Мiнiстерству закордонних справ i Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону України активiзувати переговорний процес з Республiкою Молдова, Республiкою Румунiя i Росiйською Федерацiєю щодо правового оформлення державного кордону, забезпечити пiдписання вiдповiдних мiжнародних договорiв з прикордонних питань з Словацькою Республiкою, Угорською Республiкою i Республiкою Бєларусь.

     2. Затвердити українську делегацiю Спiльної українсько-словацької комiсiї з перевiрки проходження лiнiї державного кордону мiж Україною i Словацькою Республiкою (надалi - делегацiя) у складi згiдно з додатком N 1.

(Пункт 2 втратив чиннiсть на пiдставi Постанови КМ N 1145 вiд 17.09.96)

     Постiйним мiсцем розташування делегацiї є м.Київ.

     Роботи щодо перевiрки проходження лiнiї державного кордону мiж Україною i Словацькою Республiкою провести з урахуванням i на пiдставi ранiше напрацьованих матерiалiв з цього питання.

     Дозволити делегацiї залучати у разi необхiдностi до роботи експертiв вiдповiдних мiнiстерств i вiдомств та перекладачiв з оплатою їх витрат, пов'язаних з вiдрядженням, за рахунок кошторису делегацiї, що затверджується Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв.

     Мiнiстерству закордонних справ повiдомити компетентнi органи Словацької Республiки про згоду Уряду України на проведення завершальних робiт щодо перевiрки проходження лiнiї кордону i склад делегацiї.

     3. Затвердити перелiк географiчних координат точок, що визначають положення вихiдних лiнiй для вiдрахування територiального моря України у Чорному морi згiдно з додатком N 2.

     Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону України, Мiнiстерству закордонних справ, Мiнiстерству оборони, Мiнiстерству транспорту, Державному комiтетовi по рибному господарству i рибнiй промисловостi, Державному комiтетовi по геологiї i використанню надр, Радi Мiнiстрiв Республiки Крим, Донецькiй, Запорiзькiй та Херсонськiй обласним державним адмiнiстрацiям подати до 5 липня 1993 р. Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiї щодо визначення територiального моря України у Азовському морi, виключної (морської) економiчної зони України в Азовському та Чорному морях i статусу Керченської протоки.

     4. Мiнiстерству транспорту за погодженням з Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України, Державним митним комiтетом, Мiнiстерством сiльського господарства i продовольства, Мiнiстерством охорони здоров'я видiлити до 1 вересня ц. р. на залiзничних, автомобiльних, морських, рiчкових та повiтряних лiнiях мiжнародних сполучень службовi примiщення в необхiднiй кiлькостi i створити належнi умови для здiйснення прикордонного, митного та iнших видiв контролю осiб, транспортних засобiв i вантажiв.

     5. Мiнiстерству оборони до 1 липня ц. р. завершити в повному обсязi передачу Прикордонним вiйськам казарменно-житлового фонду, квартирного майна, комунальних споруд, обладнання та земельних дiлянок вiйськових мiстечок для розташування з'єднань, частин i пiдроздiлiв, що сформованi для охорони державного кордону України з Республiкою Бєларусь, Республiкою Молдова i Росiйською Федерацiєю, а також необхiдної кiлькостi озброєння, технiки та iншого майна за заявками Державного комiтету у справах охорони державного кордону України.

     Мiнiстерству економiки, Державному комiтетовi з матерiальних ресурсiв протягом 1993 року доукомплектувати Прикордоннi вiйська автомобiльною технiкою до встановлених норм. Її замiну з наступною реалiзацiєю пiдприємствам народного господарства здiйснювати пiсля вироблення амортизацiйних норм до капiтального ремонту.

     6. Державному комiтетовi по нафтi i газу забезпечити у повному обсязi Прикордоннi вiйська пально-мастильними матерiалами за заявками Державного комiтету у справах охорони державного кордону України.

     7. Вiнницькiй, Одеськiй та Чернiвецькiй обласним державним адмiнiстрацiям забезпечити виконання розпорядження Президента України вiд 16 травня 1992 р. N 92 про видiлення житла особовому складу частин i пiдроздiлiв Прикордонних вiйськ, що сформованi для охорони державного кордону мiж Україною i Республiкою Молдова.

     8. Радi Мiнiстрiв Республiки Крим, обласним, Київськiй i Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям не допускати у 1993 - 1995 роках утримання житлової площi понад 18 вiдсоткiв у будинках, споруджених за рахунок централiзованих капiтальних вкладень Державного комiтету у справах охорони державного кордону України.

     9. Мiнiстерству економiки, Радi Мiнiстрiв Республiки Крим, мiсцевим державним адмiнiстрацiям щорiчно передбачати починаючи з 1995 року видiлення в мiстах обласного пiдпорядкування по 150 кв. метрiв загальної площi для вiдселення з кордону сiмей офiцерiв i прапорщикiв Прикордонних вiйськ, звiльнених за вiком або станом здоров'я.

     10. З метою значного збiльшення обсягiв житлового будiвництва для вiйськовослужбовцiв, прискорення облаштування пiдроздiлiв Прикордонних вiйськ та їх матерiально-технiчного забезпечення дозволити Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону України використовувати iнвестицiї українських та iноземних iнвесторiв, кошти комерцiйних та iнших структур на умовах передачi їм частини збудованого житла та об'єктiв соцiально-побутового призначення, але не бiльше 35 вiдсоткiв.

     11. Вiдповiдно до Закону "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" запровадити з 1 сiчня 1994 р. обов'язкову видачу продовольчого пайка натурою усiм офiцерам Прикордонних вiйськ.

     12. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 1992 р. N 159 "Про проведення завершальних робiт по перевiрцi проходження лiнiї державного кордону України з Чеською i Словацькою Федеративною Республiкою".

Прем'єр-мiнiстр України Л.КУЧМА
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.39

(Додаток N 1 втратив чиннiсть на пiдставi Постанови КМ N 1145 вiд 17.09.96)
Додаток N 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 червня 1993 р. N 415

СКЛАД
української делегацiї Спiльної українсько-словацької комiсiї з перевiрки проходження лiнiї державного кордону мiж Україною i Словацькою Республiкою

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ
Олег Григорович
- начальник вiддiлу Держкомкордону   (голова делегацiї)
IЛЬЧЕНКО
Георгiй Михайлович
- начальник вiддiлу МЗС (заступник   голови делегацiї)
ЖЕГУЛIН
Вячеслав Михайлович
- начальник управлiння Мiноборони
ОСАВОЛЮК
Леонiд Васильович
- старший офiцер Держкомкордону

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Додаток N 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 червня 1993 р. N 415

ПЕРЕЛIК
географiчних координат точок, що визначають положення вихiдних лiнiй для вiдрахування ширини територiального моря України

Точка Географiчне мiсцеположення точки Координати
широта
пiвнiчна
довжина
схiдна
1 Точка перетинання лiнiї державного кордону мiж Україною i Республiкою Румунiя з лiнiєю, яка з'єднує схiдний край пiвнiчного вхiдного молу Сулинського каналу iз схiдним острiвцем островiв Циганки 45 10'51" 29 45'56"
2 Острiв Кубанський 45 19 31 29 45 58
3 Коса Дальня, схiдний берег 45 27 02 29 48 04
4 Коса до пiвдня вiд озера Шагани 45 40 15 29 52 59
Далi лiнiя найбiльшого вiдливу до точки 5
5 Мис Ланжерон 46 28 30 30 46 00
6 Мис на схiд вiд мису Пiвнiчний Одеський 46 33 00 30 50 00
Далi лiнiя найбiльшого вiдливу до точки 7
7 Мис Аджiяск 46 36 00 31 21 04
8 Тендрiвська коса, пiвнiчний край 46 22 06 31 31 36
Далi лiнiя найбiльшого вiдливу до точки 9
9 Острiв Джарилгач, пiвденнозахiдний берег 46 01 40 32 47 00
10 Пiвострiв Тарханкут, пiвнiчний берег 45 38 16 32 54 33
Далi лiнiя найбiльшого вiдливу до точки 11
11 Мис Чорний 45 35 09 32 49 21
12 Бухта Вузька, захiдний вхiдний мис 45 31 24 32 41 39
              Далi лiнiя найбiльшого вiдливу до точки 13
13 Мис Прибiйний 45 23 25 32 28 52
14 Мис Тарханкут 45 20 50 32 29 43
Далi лiнiя найбiльшого вiдливу до точки 15
15 Мис Урет 45 19 00 32 39 24
16 На пiвнiчний захiд вiд мису Євпаторiйський 45 12 12 33 08 48
Далi лiнiя найбiльшого вiдливу до точки 17
17 Мис Євпаторiйський 45 08 49 33 15 42
18 Мис Лукул 44 50 23 33 33 16
19 Мис Херсонес 44 35 04 33 22 48
Далi лiнiя найбiльшого вiдливу до точки 20
20 Мис Фiолент 44 29 52 33 29 24
21 Мис Айя 44 25 05 33 40 18
22 Надводний камiнь бiля мису Сарича 44 23 07 33 44 28
23 Мис Миколая 44 23 09 33 46 39
24 Мис Троїцi 44 23 31 33 56 37
Далi лiнiя найбiльшого вiдливу до точки 25
25 Мис Небезпечний 44 24 20 34 02 01
26 Мис Айтадор 44 25 40 34 07 34
27 Мис Аюдаг 44 32 55 34 20 58
Далi лiнiя найбiльшого вiдливу до точки 28
28 Мис Чикен 44 48 58 34 53 50
29 Мис Меганом 44 47 32 35 04 53
Далi лiнiя найбiльшого вiдливу до точки 30
30 Мис Товстий 44 49 23 35 07 51
31 Мис Киїк-Атлама 44 56 50 35 23 07
32 Мис Чауда 44 59 58 35 50 33
Далi лiнiя найбiльшого вiдливу до точки 33
33 Мис на схiд вiд мису Чауда 45 00 46 35 57 19
34 Скелi Корабель-Камiнь 45 00 28 36 10 26
35 Мис Киз-Аул 45 03 32 36 22 33

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.