КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 10 листопада 1992 р. N 615


Про заходи щодо органiзацiї прикордонно-митного контролю на державному кордонi України з Республiкою Бєларусь i Росiйською Федерацiєю

     На виконання розпорядження Президента України вiд 12 жовтня 1992 р. "Про прикордонно-митний контроль на державному кордонi України з Республiкою Бєларусь i Росiйською Федерацiєю" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону України i Державному митному комiтетовi з участю Мiнiстерства транспорту, Мiнiстерства внутрiшнiх справ, Мiнiстерства закордонних справ i вiдповiдних мiсцевих державних адмiнiстрацiй установити прикордонно-митний контроль на державному кордонi України з Республiкою Бєларусь i Росiйською Федерацiєю з дотриманням загальноприйнятих у свiтовiй практицi митних процедур. З цiєю метою:

     створити до кiнця 1992 року за тимчасовим варiантом мережу прикордонно-митних постiв на шляхах сполучення, використовуючи для цього також дiючi контрольнi пости органiв внутрiшнiх справ;

     до 1 лютого 1993 р. вирiшити у встановленому порядку з вiдповiдними органами Республiки Бєларусь i Росiйської Федерацiї питання органiзацiї правового оформлення державного кордону України з цими державами;

     на пiдставi переговорiв з вiдповiдними органами Республiки Бєларусь i Росiйської Федерацiї визначити мiсця пунктiв пропуску через державний кордон України з цими державами i подати у тримiсячний строк до Уряду пропозицiї про їх вiдкриття в установленому порядку. Укравiацiї внести у цей строк пропозицiї про вiдкриття пунктiв пропуску через державний кордон України у аеропортах, з яких здiйснюється повiтряне сполучення з республiками колишнього Союзу РСР.

     Органiзацiю прикордонно-митного контролю у 1992 роцi здiйснити в межах асигнувань, що передбачаються Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону України i Державному митному комiтетовi.

     Мiнiстерству фiнансiв передбачити у проектi державного бюджету на 1993 рiк збiльшення асигнувань на утримання особового складу новостворюваних прикордонної та митної служб, пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ i служби безпеки.

     2. Вважати за доцiльне провести розмiщення новостворюваних формувань передусiм на базi вiйськових мiстечок Збройних Сил i службових примiщень колишнього ДТСААФ.

     Для пiдготовки погоджених пропозицiй створити робочу групу у складi перших заступникiв керiвникiв Державного комiтету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комiтету, Мiнiстерства оборони, Мiнiстерства внутрiшнiх справ, Мiнiстерства освiти, Мiнiстерства сiльського господарства i продовольства, Мiнiстерства лiсового господарства, Державного комiтету по земельних ресурсах, Служби безпеки i Центрального комiтету Товариства сприяння оборонi України. Керiвництво її дiяльнiстю покласти на першого заступника голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України.

     Робочiй групi подати у мiсячний строк на розгляд Уряду пропозицiї, погодженi з Фондом державного майна i вiдповiдними мiсцевими державними адмiнiстрацiями, щодо розташування новостворюваних формувань.

     3. Мiнiстерству економiки, Мiнiстерству державних ресурсiв, Мiнiстерству оборони, Мiнiстерству сiльського господарства i продовольства, Мiнiстерству фiнансiв i компанiї "Укрнафтохiм" передбачити видiлення у 1993 - 1995 роках капiтальних вкладень, матерiально-технiчних i фiнансових ресурсiв Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону України, Державному митному комiтетовi, Мiнiстерству внутрiшнiх справ i Службi безпеки для будiвництва i облаштування вiйськових мiстечок, митниць, службових примiщень, житла i об'єктiв соцiально-побутового призначення, проведення демаркацiї українсько-бєларуського i українсько-росiйського кордонiв та здiйснення iнших заходiв, пов'язаних iз установленням прикордонно-митного контролю на державному кордонi України з Республiкою Бєларусь i Росiйською Федерацiєю.

     4. Мiнiстерству зв'язку за погодженням з Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України i Державним митним комiтетом забезпечити у найкоротший строк необхiдними видами зв'язку прикордонну та митнi служби на державному кордонi України з Республiкою Бєларусь i Росiйською Федерацiєю, використовуючи для цього лiнiї та канали вiдомчого зв'язку Мiнiстерства оборони, Укрзалiзницi, Укррiчфлоту i Укравiацiї.

Прем'єр-мiнiстр України Л.КУЧМА
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України А.ЛОБОВ

Iнд.29

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.