УГОДА

мiж Урядом України i Урядом Республiки Бiлорусь щодо органiзацiї спiльного контролю в пунктах пропуску на українсько-бiлоруському державному кордонi

     Уряд України i Уряд Республiки Бiлорусь, якi в подальшому iменуються Договiрнi Сторони,

     беручи до уваги економiчнi та культурнi зв'язки, якi традицiйно склалися мiж обома державами,

     виходячи з завдань щодо подальшого укрiплення охорони кордону, пiдвищення якостi роботи пунктiв пропуску та скорочення часу проведення контролю на кордонi,

     на основi принципiв рiвноправ'я, взаємної вигоди та iнших принципiв мiжнародного права,

     керуючись Угодою мiж Урядом України i Урядом Республiки Бiлорусь про пункти пропуску вiд 17.12.1992 року,

     домовились про нижченаведене:

Стаття 1

     Для цiлей цiєї Угоди застосовуються наступнi термiни:

     "контрольнi органи" - уповноваженi органи державного контролю Договiрних Сторiн, якi виконують завдання контролю в пунктах пропуску через державний кордон;

     "пункт пропуску" - офiцiйно встановлена територiя або частина територiї прикордонної залiзничної, автомобiльної станцiї, аеропорту (аеродрому) з комплексом будiвель, споруд та iнженерно-технiчних засобiв, де здiйснюються визначенi законодавством держав Договiрних Сторiн види контролю з метою пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iнших предметiв;

     "контроль" - комплекс заходiв, що установленi законодавством держав Договiрних Сторiн i здiйснюються контрольними органами Договiрних Сторiн вiдносно осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iнших предметiв, що прямують через державний кордон;

     "спiльний контроль" - здiйснення контролю вiдповiдними контрольними органами Договiрних Сторiн спiльно в пунктах пропуску на територiї України i/або Республiки Бiлорусь без розриву у часi мiж дiями, аж до його закiнчення;

     "спiвробiтники контрольних органiв" - посадовi особи контрольних органiв Договiрних Сторiн, що уповноваженi здiйснювати державний контроль в пунктах пропуску.

Стаття 2

     Договiрнi Сторони, встановлюючи спiльний контроль, будуть прагнути до спрощення i прискорення процедури контролю, органiзацiї взаємодiї i координацiї роботи контрольних органiв.

Стаття 3

     Контрольнi органи однiєї Договiрної Сторони здiйснюють спiльний контроль на територiї пункту пропуску iншої Договiрної Сторони вiдповiдно до законодавства своєї держави. Їх дiї мають такi ж правовi наслiдки, коли б вони здiйснювались на своїй територiї.

Стаття 4

     Контроль країни виїзду здiйснюється перед контролем країни в'їзду. Правила країни виїзду, пов'язанi зi здiйсненням контролю, перестають дiяти з моменту заяви про закiнчення контролю. Проведення повторного контролю контрольними органами країни виїзду можливе за отримання згоди органiв країни в'їзду, за винятком випадкiв, передбачених статтею 8 цiєї Угоди.

Стаття 5

     Договiрна Сторона, на територiї якої здiйснюється спiльний контроль, забезпечує контрольним органам iншої Договiрної Сторони його безперешкодне виконання i такий же правовий захист, яким користуються її власнi контрольнi органи.

     Спiвробiтники контрольних органiв, що здiйснюють спiльний контроль, однiєї Договiрної Сторони, i якi знаходяться на територiї пункту пропуску iншої Договiрної Сторони у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язкiв, пiдпорядковуються законам i приписам країни тимчасового перебування, якщо iнше не обумовлене цiєю Угодою.

Стаття 6

     Контрольнi органи Договiрних Сторiн, якi здiйснюють спiльний контроль, мають право розмiщувати на будiвлях та в службових примiщеннях, наданих їм в пунктi пропуску, службовi написи державною мовою своєї країни, а також герб i прапор своєї держави.

Стаття 7

     Згiдно з нацiональним законодавством уповноваженi контрольнi органи Договiрної Сторони, на територiї якої розташований пункт пропуску спiльного контролю, встановлюють режим, що регламентує порядок перебування i перемiщення в цьому пунктi осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iнших предметiв, а також iншої дiяльностi, пов'язаної з пропуском через українсько-бiлоруський кордон осiб i транспортних засобiв.

Стаття 8

     Перетинання державного кордону особами та перемiщення через нього транспортних засобiв, вантажiв та iнших предметiв здiйснюється пiсля одержання дозволу на перетинання i перемiщення вiд уповноважених на це контрольних органiв. З усiх питань, якi вiдносяться до припинення руху та доставки осiб, транспортних засобiв, вантажiв i iнших предметiв на свою територiю, або з питань, якi стосуються збереження доказiв правопорушень, контрольнi органи iншої Договiрної Сторони надають вiдповiдну допомогу.

Стаття 9

     Спiвробiтники контрольних органiв, якi виконують спiльний контроль, однiєї Договiрної Сторони пiд час виконання службових обов'язкiв на територiї пункту пропуску iншої Договiрної Сторони мають право носити форменний одяг i знаки розрiзнення.

Стаття 10

     Спiвробiтники чергової змiни контрольних органiв, якi здiйснюють спiльний контроль, перетинають кордон i перебувають тiльки в межах режимних зон пунктiв пропуску на територiї країни iншої Договiрної Сторони на пiдставi службових посвiдчень.

Стаття 11

     Спiвробiтники контрольних органiв Договiрних Сторiн, якi здiйснюють спiльний контроль, перетинають державний кордон з метою здiйснення ними контрольних функцiй, звiльняються вiд сплати мита, податкiв та iнших зборiв вiдносно транспортних засобiв, а також предметiв, призначених для виконання цих контрольних функцiй, i особистих речей. Службовi документи контрольних органiв однiєї Договiрної Сторони, якi здiйснюють спiльний контроль, недоторканi на територiї iншої Договiрної Сторони.

Стаття 12

     Охорону об'єктiв пунктiв пропуску, а також осiб i транспортних засобiв, якi контролюються або очiкують контролю, виконують вiдповiднi контрольнi органи Договiрної Сторони, на територiї якої здiйснюється спiльний контроль. Вiдповiднi контрольнi органи Договiрних Сторiн вiдповiдають за забезпечення перемiщення осiб i транспортних засобiв мiж державним кордоном та мiсцем проведення контролю.

Стаття 13

     Транспортнi засоби, вантажi, предмети, валюта, культурнi i валютнi цiнностi, що прийнятi на збереження, затримання або конфiскованi спiвробiтниками контрольних органiв однiєї Договiрної Сторони на територiї iншої Договiрної Сторони пiд час проведення спiльного контролю, так як i митнi та iншi платежi, якi стягуються цими органами, а також проби товарiв вивозяться з цiєї територiї без дозволiв i обмежень, безмитно, без податкiв та зборiв i без митного контролю з боку спiвробiтникiв контрольних органiв iншої Договiрної Сторони.

Стаття 14

     Договiрна Сторона, на територiї якої здiйснюється спiльний контроль, надає iншiй Договiрнiй Сторонi службовi примiщення та площi, необхiднi для виконання ними контрольних функцiй. Порядок надання робочих площ, будiвель, споруд, технiчних засобiв, майна i послуг встановлюється на взаємовигiдних умовах.

     Обладнання службових примiщень, оргтехнiка, технiчнi засоби контролю та iнше майно, необхiдне для виконання контрольними органами їх службових обов'язкiв при здiйсненнi спiльного контролю, перемiщуються на територiю пункту пропуску iншої Договiрної Сторони на умовах тимчасового ввезення.

Стаття 15

     Адмiнiстрацiї залiзниць держав Договiрних Сторiн надають право безкоштовного проїзду в поїздах спiвробiтникам контрольних органiв, якi здiйснюють спiльний контроль пiд час руху поїздiв на вiдрiзках залiзничних лiнiй, що визначаються Договiрними Сторонами.

Стаття 16

     Контрольними органами Договiрних Сторiн розробляється i узгоджується технологiчна схема спiльного контролю.

     Технологiчна схема спiльного контролю повинна передбачати порядок виконання контрольних функцiй, права та обов'язки посадових осiб контрольних органiв, якi здiйснюють спiльний контроль, вiдповiдну кiлькiсть посадових осiб, якi беруть участь у спiльному контролi, одночаснiсть перезмiнок, вiдкликання посадових осiб контрольних органiв у випадку порушення ними встановленого порядку контролю, або передогляду об'єктiв контролю, порядок черговостi проведення контролю транспортних засобiв, вантажiв та осiб, що користуються правом позачергового проїзду або пiльгами у вiдповiдностi до законодавства держав Договiрних Сторiн, а також iншi питання, пов'язанi з проведенням спiльного контролю.

Стаття 17

     Контрольнi органи Договiрних Сторiн, якi здiйснюють спiльний контроль, будуть своєчасно iнформувати один одного про змiни у законодавствах держав Договiрних Сторiн, якi стосуються питань, що мають значення для здiйснення спiльного контролю. Контрольнi органи Договiрних Сторiн, якi здiйснюють спiльний контроль, будуть взаємно обмiнюватися вiдомостями оперативного характеру.

Стаття 18

     Ця Угода дiє упродовж двох рокiв з подальшим автоматичним продовженням на один рiк, якщо жодна з Договiрних Сторiн не заявить дипломатичними каналами про свiй намiр припинити дiю цiєї Угоди за шiсть мiсяцiв до закiнчення строку дiї Угоди.

Стаття 19

     Змiни i доповнення до цiєї Угоди здiйснюються за взаємною згодою обох Договiрних Сторiн.

     Всi суперечнi питання, що стосуються тлумачення та виконання положень Угоди, вирiшуються шляхом консультацiй та переговорiв.

Стаття 20

     Ця Угода набуває чинностi через тридцять днiв пiсля обмiну повiдомленнями щодо виконання Договiрними Сторонами внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття нею чинностi.

     Вчинено в м.Києвi 14 грудня 1995 року в двох примiрниках, кожний українською, бiлоруською та росiйською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними. У разi розбiжностей щодо тлумачення положень цiєї Угоди приймається текст росiйською мовою.

"Митна газета" N 11, червень 1998 року.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.