УГОДА

МIЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛIКИ ВIРМЕНIЯ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ

!!! Текст росiйською мовою має переважну силу
Див. Угоду росiйською мовою в кiнцi тексту!!!

     Уряд України та Уряд Республiки Вiрменiя, що надалi iменуються "Договiрнi Сторони",

     прагнучи до розвитку торгово-економiчного спiвробiтництва мiж Україною та Республiкою Вiрменiя на основi рiвностi i взаємної вигоди,

     виходячи з суверенного права кожної держави проводити самостiйну зовнiшньоекономiчну полiтику,

     маючи намiр сприяти пiднесенню економiчної активностi, забезпеченню повної зайнятостi, пiднесенню продуктивностi та рацiональному використанню ресурсiв,

     прагнучи сприяти гармонiйному розвитковi та зростанню свiтової торгiвлi, усунення бар'єрiв на шляху її розвитку,

     пiдтверджуючи намiри України та Республiки Вiрменiя стати Договiрними Сторонами Генеральної угоди по тарифах i торгiвлi (ГАТТ), подiляючи цiлi i принципи ГАТТ та беручи до уваги результати угод та домовленостей, досягнутих у рамках Уругвайського раунду багатостороннiх торгових переговорiв,

     домовились про нижченаведене:

Стаття 1

     1. Договiрнi Сторони не застосовують мито, податки та збори, що мають еквiвалентний вплив на експорт та/або iмпорт товарiв, що походять з митної територiї однiєї з Договiрних Сторiн i призначенi для митної територiї iншої Договiрної Сторони. Вилучення з даного торгового режиму за погодженою номенклатурою товарiв оформляється документами, якi є невiд'ємною частиною цiєї Угоди, якщо Договiрнi Сторони визнають це за необхiдне.

     2. Для мети цiєї Угоди i на перiод її дiї пiд товарами, що походять з територiй Договiрних Сторiн, маються на увазi товари, визначенi Правилами визначення країни походження товарiв вiд 24 вересня 1993 року, затвердженими Рiшенням Ради глав Урядiв Незалежних Держав.

Стаття 2

     Кожна Договiрна Сторона не буде:

  • прямо або побiчно обкладати товари, якi пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди, внутрiшнiми податками та зборами, що перевищують вiдповiднi податки або збори, якими обкладаються аналогiчнi товари внутрiшнього виробництва або товари, що походять з третiх країн;

  • застосовувати щодо складування, перевантаження, зберiгання, перевезення товарiв походженням з iншої Договiрної Сторони, а також платежiв та переказу платежiв правила iншi, нiж тi, що застосовуються в аналогiчних випадках щодо власних товарiв або товарiв походженням з третiх країн.

Стаття 3

     Договiрнi Сторони у взаємнiй торгiвлi утримуватимуться вiд застосування дискримiнацiйних заходiв, введення кiлькiсних обмежень або еквiвалентних їм заходiв на експорт та/або iмпорт товарiв у рамках цiєї Угоди.

     Сторони можуть встановлювати кiлькiснi чи iншi спецiальнi обмеження в односторонньому порядку, але тiльки в розумних межах i на чiтко визначений термiн.

     Цi обмеження повиннi мати винятковий характер i можуть застосовуватись тiльки у випадках, передбачених угодами в рамках ГАТТ.

     Договiрна Сторона, яка застосовує кiлькiснi обмеження вiдповiдно до цiєї статтi, має по можливостi завчасно надати iншiй Договiрнiй Сторонi повну iнформацiю про основнi причини введення, форми та передбачуванi термiни застосування згаданих обмежень, пiсля чого призначаються консультацiї.

Стаття 4

     Договiрнi Сторони обмiнюватимуться на регулярнiй основi iнформацiєю:

     - про закони та iншi нормативнi акти, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю, в тому числi з питань торгiвлi, iнвестицiй, оподаткування, банкiвської i страхової дiяльностi та iнших фiнансових послуг, з транспортних та митних питань, включаючи митну статистику.

     Договiрнi Сторони негайно повiдомляють одна однiй про змiни в нацiональному законодавствi, якi можуть вплинути на виконання цiєї Угоди.

     Уповноваженi органи Договiрних Сторiн погоджують порядок обмiну такою iнформацiєю.

Стаття 5

     Договiрнi Сторони визнають несумiсною з метою цiєї Угоди недобросовiсну дiлову практику i зобов'язуються не припускатися зокрема, але не виключно таких її методiв:

  • договорiв мiж пiдприємствами, рiшень, прийнятих об'єднанням пiдприємств, та спiльних методiв дiлової практики, що мають на метi перешкодити або обмежити конкуренцiю чи порушити умови для неї на територiях Договiрних Сторiн;

  • дiй, за допомогою яких одне або кiлька пiдприємств використовують своє домiнуюче становище, обмежуючи конкуренцiю на всiй або на значнiй частинi територiй Договiрних Сторiн.

Стаття 6

     При здiйсненнi заходiв тарифного i нетарифного регулювання двостороннiх економiчних вiдносин, для обмiну статистичною iнформацiєю, проведення митних процедур Договiрнi Сторони використовуватимуть єдину дев'ятизначну Товарну номенклатуру зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД), засновану на Гармонiзованiй системi описання i кодування товарiв та Комбiнованiй тарифно-статистичнiй номенклатурi європейського економiчного спiвтовариства. При цьому для власних потреб Договiрнi Сторони при необхiдностi здiйснюють розвиток Товарної номенклатури за межами дев'яти знакiв.

     Введення еталонного примiрника Товарної номенклатури здiйснюється на взаємопогодженiй основi через наявнi представництва у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях.

Стаття 7

     1. Договiрнi Сторони згоднi в тому, що додержання принципу свободи транзиту є важливою умовою досягнення мети цiєї Угоди та iстотним елементом процесу їх пiдключення до системи мiжнародного подiлу працi та кооперування.

     У зв'язку з цим кожна Договiрна Сторона забезпечить безперешкодний транзит через її територiю товарiв, що походять з митної територiї iншої Договiрної Сторони i/або третiх країн та призначених для митної територiї iншої Договiрної Сторони чи будь-якої третьої країни i надаватиме експортерам, iмпортерам чи перевiзникам всi наявнi та необхiднi для забезпечення транзиту засоби та послуги на умовах не гiрших, нiж тi, на яких тi ж засоби та послуги надаються власним експортерам, iмпортерам чи експортерам, iмпортерам або перевiзникам будь-якої третьої країни.

     2. Порядок та умови проходження вантажiв по територiї держав регулюються вiдповiдно до мiжнародних правил перевезень.

Стаття 8

     Ця Угода не перешкоджає праву будь-якої з Договiрних Сторiн вживати загальноприйнятих у мiжнароднiй практицi заходiв, якi вона вважає необхiдними для захисту своїх життєвих iнтересiв або якi безперечно необхiднi для виконання мiжнародних договорiв, учасником яких вона є або має намiр стати, якщо цi заходи стосуються:

     iнформацiї, що зачiпає iнтереси нацiональної оборони;

     торгiвлi зброєю, боєприпасами та вiйськовою технiкою;

     дослiджень або виробництва, пов'язаних з потребами оборони;

     поставок матерiалiв та устаткування, використовуваних в ядернiй промисловостi;

     захисту суспiльної моралi, громадського порядку;

     захисту промислової чи iнтелектуальної власностi;

     золота, срiбла або iнших дорогоцiнних металiв та каменiв;

     захисту здоров'я людей, тварин i рослин.

Стаття 9

     З метою проведення погодженої полiтики експортного контролю щодо третiх країн Договiрнi Сторони будуть проводити регулярнi консультацiї та вживати взаємопогоджених заходiв для створення ефективної системи експортного контролю.

Стаття 10

     Положення цiєї Угоди замiнюють положення двостороннiх угод, укладених ранiше мiж Договiрними Сторонами, тiєю мiрою, якою останнi або не сумiснi з першими, або iдентичнi їм.

Стаття 11

     Спори мiж Договiрними Сторонами щодо тлумачення або застосування положень цiєї Угоди розв'язуватимуться шляхом переговорiв.

     Договiрнi Сторони прагнутимуть уникати конфлiктних ситуацiй у взаємнiй торгiвлi.

     Кожна Договiрна Сторона забезпечить, щоб на її територiї були ефективнi засоби щодо визнання та здiйснення арбiтражних рiшень.

Стаття 12

     Для реалiзацiї мети цiєї Угоди та вироблення рекомендацiй щодо вдосконалення торгово-економiчного спiвробiтництва мiж двома країнами Договiрнi Сторони погодились заснувати спiльну українсько-вiрменську комiсiю.

Стаття 13

     Ця Угода набуває чинностi з дати обмiну повiдомленнями про виконання Договiрними Сторонами необхiдних для цього внутрiдержавних процедур i залишатиметься чинною до закiнчення дванадцяти мiсяцiв з дати, коли одна з Договiрних Сторiн надiшле письмове повiдомлення iншiй Договiрнiй Сторонi про намiр припинити її дiю.

     Положення цiєї Угоди пiсля припинення її дiї застосовуватимуться до контрактiв мiж пiдприємствами та органiзацiями обох країн, укладених, але не виконаних в перiод її дiї.

     Укладено в м. Києвi "7" жовтня 1994 року в двох дiйсних примiрниках, кожний українською, вiрменською та росiйською мовами, причому всi тексти мають однакову чиннiсть.

     З метою тлумачення положень цiєї Угоди текст росiйською мовою має переважну силу.

ЗА УРЯД УКРАЇНИ
/пiдпис/
В. Масол
ЗА УРЯД АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ
РЕСПУБЛIКИ
/пiдпис/

 

СОГЛАШЕНИЕ

МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

     Правительство Украины и Правительство Республики Армения, именуемые в дальнейшем "Договаривающиеся Стороны", стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Республикой Армения на основе равенства и взаимной выгоды, исходя из суверенного права каждого государства проводить самостоятельную внешнеэкономическую политику, намереваясь содействовать росту экономической активности, обеспечению полной занятости, повышению производительности и рациональному использованию ресурсов, стремясь способствовать гармоничному развитию и росту мировой торговли, устранению барьеров на пути ее развития, подтверждая намерения Украины и Республики Армения стать Договаривающимися Сторонами Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), разделяя цели и принципы ГАТТ и принимая во внимание результаты соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров, договорились о нижеследующем:

Статья 1

     1. Договаривающиеся Стороны не применяют таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие на экспорт и/или импорт товаров, происходящих из таможенной территории одной из Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся Стороны. Исключение из данного торгового режима по согласованной номенклатуре товаров оформляется документами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения, если Договаривающиеся Стороны сочтут это необходимым.

     2. Для целей настоящего Соглашения и на период его действия под товарами, происходящими из территорий Договаривающихся Сторон, понимаются товары, определенные Правилами определения страны происхождения товаров от 24 сентября 1993 года, утвержденными Решением Совета глав Правительств Независимых Государств.

Статья 2

     Каждая Договаривающаяся Сторона не будет:

  • прямо или косвенно облагать товары, попадающие под действие настоящего Соглашения, внутренними налогами или сборами, превышающими соответствующие налоги или сборы, которыми облагаются аналогичные товары внутреннего производства или товары, происходящие из третьих стран;

  • применять в отношении складирования, перегрузки, хранения, перевозки товаров происхождением из другой Договаривающейся Стороны, а также платежей и перевода платежей правила иные чем те, которые применяются в аналогичных случаях в отношении собственных товаров или товаров происхождением из третьих стран.

Статья 3

     Договаривающиеся Стороны во взаимной торговле будут воздерживаться от применения дискриминационных мер, введения количественных ограничений или эквивалентных им мер на экспорт и/или импорт товаров в рамках настоящего Соглашения.

     Стороны могут устанавливать количественные или иные специальные ограничения в одностороннем порядке, но только в разумных пределах и на строго определенный срок.

     Данные ограничения должны иметь исключительный характер и могут применяться только в случаях, предусмотренных соглашениями в рамках ГАТТ.

     Договаривающаяся Сторона, применяющая количественные ограничения в соответствии с настоящей статьей, должна по возможности заблаговременно предоставить другой Договаривающейся Стороне полную информацию об основных причинах введения, формах и предполагаемых сроках применения упомянутых ограничений, после чего назначаются консультации.

Статья 4

     Договаривающиеся Стороны будут обмениваться на регулярной основе информацией:

     - о законах и других нормативных актах, связанных с экономической деятельностью, в том числе по вопросам торговли, инвестиций, налогообложения, банковской и страховой деятельности и прочих финансовых услуг, по транспортным и таможенным вопросам, включая таможенную статистику.

     Договаривающиеся Стороны незамедлительно сообщают друг другу об изменениях в национальном законодательстве, которые могут повлиять на выполнение настоящего Соглашения.

     Уполномоченные органы Договаривающихся Сторон согласуют порядок обмена такой информацией.

Статья 5

     Договаривающиеся Стороны признают несовместимой с целями настоящего Соглашения недобросовестную деловую практику и обязуются не допускать в частности, но не исключительно, следующие ее методы:

  • договоры между предприятиями, решения, принятые объединением предприятий, и общие методы деловой практики, имеющие своей целью помешать или ограничить конкуренцию, или нарушить условия для нее на территориях Договаривающихся Сторон;

  • действия, с помощью которых одно или несколько предприятий используют свое доминирующее положение, ограничивая конкуренцию на всей или на значительной части территории Договаривающихся Сторон.

Статья 6

     При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования двусторонних экономических отношений для обмена статистической информацией, проведения таможенных процедур Договаривающиеся Стороны будут использовать единую девятизначную Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), основанную на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и Комбинированной тарифно-статистической номенклатуре Европейского экономического сообщества. При этом для собственных нужд Договаривающиеся Стороны при необходимости осуществляют развитие Товарной номенклатуры за пределами девяти знаков.

     Введение эталонного экземпляра Товарной номенклатуры осуществляется на взаимосогласованной основе через имеющиеся представительства в соответствующих международных организациях.

Статья 7

     1. Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение принципа свободы транзита является важнейшим условием достижения целей настоящего Соглашения и существенным элементом процесса их подключения к системе международного разделения труда и кооперирования.

     В этой связи каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит беспрепятственный транзит через ее территорию товаров, происходящих с таможенной территории другой Договаривающейся Стороны и/или третьих стран и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся Стороны или любой третьей страны, и будет предоставлять экспортерам, импортерам или перевозчикам все имеющиеся и необходимые для обеспечения транзита средства и услуги на условиях не худших, чем те, на которых те же средства и услуги предоставляются собственным экспортерам, импортерам или перевозчикам любого третьего государства.

     2. Порядок и условия прохождения грузов по территории государств регулируются в соответствии с международными Правилами перевозок.

Статья 8

     Настоящее Соглашение не препятствует праву любой из Договаривающихся Сторон принимать общепринятые в международной практике меры, которые она считает необходимыми для защиты своих жизненных интересов или которые, безусловно, необходимы для выполнения международных договоров, участником которых она является или намеревается стать, если эти меры касаются:

     информации, затрагивающей интересы национальной обороны;

     торговли оружием, боеприпасами и военной техникой;

     исследований или производства, связанных с нуждами обороны;

     поставок материалов и оборудования, используемых в ядерной промышленности;

     защиты общественной морали, общественного порядка;

     защиты промышленной или интеллектуальной собственности;

     золота, серебра или иных драгоценных металлов и камней;

     защиты здоровья людей, животных и растений.

Статья 9

     В целях проведения согласованной политики экспортного контроля в отношении третьих стран Договаривающиеся Стороны будут проводить регулярные консультации и принимать взаимосогласованные меры для создания эффективной системы экспортного контроля.

Статья 10

     Положения настоящего Соглашения заменяют положения двусторонних соглашений, заключенных ранее между Договаривающимися Сторонами в той мере, в какой последние либо несовместимы с первыми, либо идентичны им.

Статья 11

     Споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения положений настоящего Соглашения будут разрешаться путем переговоров.

     Договаривающиеся Стороны будут стремиться избегать конфликтных ситуаций во взаимной торговле.

     Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит, чтобы на ее территории имелись эффективные средства по признанию и приведению в исполнение арбитражных решений.

Статья 12

     Для реализации целей настоящего Соглашения и выработки рекомендаций по совершенствованию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами Договаривающиеся Стороны согласились учредить совместную украинско-армянскую комиссию.

Статья 13

     Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомления о выполнении Договаривающимися Сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур и будет оставаться в силе до истечения двенадцати месяцев с даты, когда одна из Договаривающихся Сторон направит письменное уведомление другой Договаривающейся Стороне о намерении прекратить его действие.

     Положения настоящего Соглашения после прекращения его действия будут применяться к контрактам между предприятиями и организациями обеих стран, заключенным, но не исполненным в период его действия.

     Совершено в г.Киеве 7 октября 1994 года в двух подлинных экземплярах, каждый на украинском, армянском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

     Для целей толкования положений настоящего Соглашения текст на русском языке имеет преимущественную силу.

За правительство Украины
В. Масол
За правительство Республики Армения
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.