ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

IНФОРМАЦIЙНИЙ ЛИСТ

19.05.2003 N 01-8/537

 

Господарськi суди України


Про внесення змiн до деяких Iнформацiйних листiв Вищого арбiтражного суду України та про вiдкликання Iнформацiйних листiв Вищого арбiтражного суду України

     У зв'язку iз змiнами, якi сталися в чинному законодавствi, Вищий господарський суд України вважає за необхiдне:

     I. Внести такi змiни до деяких Iнформацiйних листiв Вищого арбiтражного суду України.

     1. В Iнформацiйному листi вiд 08.05.92 N 01-8/55 "Про деякi питання застосування Указу Президента України "Про заходи щодо стимулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi" виключити останнiй абзац.

     2. В Iнформацiйному листi вiд 14.06.93 N 01-8/672 "Про деякi питання практики застосування чинного законодавства при вирiшеннi господарських спорiв" виключити пункт 19.

     3. Останнiй абзац пункту 6 Iнформацiйного листа вiд 27.04.95 N 01-8/281 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирiшеннi спорiв" доповнити словом "не" перед словами "про визнання таким".

     4. У пунктi 7 Iнформацiйного листа вiд 10.06.96 N 01-8/207 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирiшеннi спорiв" виключити пiдпункт 7.6.

     5. В Iнформацiйному листi вiд 30.09.96 N 01-8/342 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирiшеннi спорiв":

     5.1. У пунктi 2:

     5.1.1. Абзац перший пункту i пiдпункт 2.1 виключити;

     5.1.2. Пiдпункт 2.2 вважати пунктом 2;

     5.2. Пiдпункт 11.8 пункту 11 виключити.

     6. В Iнформацiйному листi вiд 24.01.97 N 01-8/23 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирiшеннi спорiв":

     6.1. Виключити пункт 2;

     6.2. В абзацi четвертому пункту 9 цифру "3" замiнити цифрою "4";

     6.3. В абзацi третьому пункту 12 виключити слова "частини другої".

     7. У пунктi 7 Iнформацiйного листа вiд 15.05.97 N 01-8/167 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирiшеннi спорiв" цифри i слова "48 Цивiльного кодексу України, оскiльки вiн не вiдповiдає вимогам закону" замiнити цифрами i словами "49 Цивiльного кодексу Української РСР".

     8. Доповнити Iнформацiйний лист вiд 06.08.97 N 01-8/277 "Про облiкову ставку Нацiонального банку України" такими лiтерами i цифрами:

     "з 04.04.2002 10%

     з 05.07.2002 8%

     з 05.12.2002 7%".

     9. В Iнформацiйному листi вiд 25.02.98 N 01-8/73 "Про Закон України "Про електроенергетику" абзац, що починається зi слiв "Правопорушення в електроенергетицi...", замiнити новими абзацами у такiй редакцiї:

     "Правопорушення в електроенергетицi тягне за собою встановлену законом вiдповiдальнiсть, зокрема цивiльну. У зв'язку з цим необхiдно враховувати таке.

     Вiдповiдно до статтi 203 Цивiльного кодексу України в разi невиконання або неналежного виконання зобов'язання боржником вiн зобов'язаний вiдшкодувати кредиторовi завданi цим збитки, тобто витрати, зробленi кредитором, а також не одержанi кредитором доходи, якi вiн одержав би, якби зобов'язання було виконано боржником.

     Водночас згiдно зi статтею 206 названого Кодексу по окремих видах зобов'язань законодавством може бути встановлена обмежена вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання зобов'язань.

     Вiдповiдно до частини шостої статтi 24 Закону енергопостачальники несуть вiдповiдальнiсть перед споживачами електричної енергiї у розмiрi п'ятикратної вартостi недовiдпущеної електричної енергiї у разi переривання електропостачання з вини енергопостачальника (згiдно з умовами договору на користування електричною енергiєю).

     Отже за незабезпечення електроенергiєю споживача енергопостачальник несе обмежену цивiльну вiдповiдальнiсть на умовах, визначених статтею 24 Закону.

     Частинами п'ятою i шостою статтi 26 Закону передбачено також розмiр вiдповiдальностi споживачiв енергiї за порушення умов договору на користування електричною енергiєю.

     Стягнення зазначених у цих нормах Закону коштiв здiйснюється на пiдставi належно обгрунтованих розрахункiв у порядку, передбаченому чинним законодавством".

     10. В Iнформацiйному листi вiд 17.04.98 N 01-8/142 "Про Статут залiзниць України" виключити абзац перший пункту 4.

     11. В Iнформацiйному листi вiд 17.08.98 N 01-8/314 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирiшеннi спорiв" виключити пункти 12, 14 i 15.

     12. В Iнформацiйному листi вiд 14.10.98 N 01-8/391 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирiшеннi спорiв" виключити пункт 7.

     13. В Iнформацiйному листi вiд 14.01.99 N 01-8/10 "Про Закон України "Про оренду землi" виключити останнiй абзац.

     14. В Iнформацiйному листi вiд 29.01.99 N 01-8/46 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирiшеннi спорiв":

     14.1. Абзац другий пункту 4 викласти у такiй редакцiї:

     "Реєстрацiя об'єктiв нерухомого майна та прав на них здiйснюється у Реєстрi прав власностi на нерухоме майно згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 07.02.2002 N 7/5 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно" у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 28.01.2003 N 6/5. Функцiї Реєстратора зазначеного реєстру здiйснюють комунальнi пiдприємства бюро технiчної iнвентаризацiї (БТI)";

     14.2. В абзацi другому пункту 5 виключити друге речення.

     15. В Iнформацiйному листi вiд 31.03.99 N 01-8/141 "Про деякi питання, порушенi у доповiдних записках про роботу арбiтражних судiв у 1998 роцi" виключити пункт 5.

     16. В Iнформацiйному листi вiд 21.06.99 N 01-8/292 "Про деякi питання практики застосування у вирiшеннi спорiв окремих норм чинного законодавства" виключити пiдпункт 1.3 пункту 1.

     17. В Iнформацiйному листi вiд 07.09.99 N 01-8/418 "Про Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про банкрутство":

     17.1. Абзац, що починається зi слiв "Слiд мати на увазi ..." доповнити словами: "З цього приводу див. також Iнформацiйного листа Вищого арбiтражного суду України вiд 26.02.2001 N 01-8/280";

     17.2. Абзац, що починається зi слiв "У зв'язку з прийняттям Закону...", i всi наступнi за ним абзаци виключити.

     18. В Iнформацiйному листi вiд 24.09.99 N 01-8/451 "Про деякi питання практики застосування у вирiшеннi спорiв окремих норм чинного законодавства":

     18.1. Виключити пiдпункт 1.2 пункту 1;

     18.2. У пунктi 2:

     18.2.1. В абзацi другому слова i цифри "абзацiв десятого-чотирнадцятого пункту 1.7" замiнити словами i цифрами "пункту 1.8";

     18.2.2. В абзацi третьому слова i цифри "постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.01.97 N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв" (з наступними змiнами) та вiд 02.04.98 N 419 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi", а також наказом Державної митної служби України вiд 04.05.98 N 267 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв" (з наступними змiнами)" замiнити словами i цифрами "постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.02 N 390 "Про ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв" та наказом Державної митної служби України вiд 02.07.02 N 345 "Про затвердження Положення про попередню вантажну митну декларацiю".

     19. В Iнформацiйному листi вiд 30.12.99 N 01-8/612 "Про деякi питання практики застосування у вирiшеннi спорiв окремих норм чинного законодавства":

     19.1. Пункт 3 виключити;

     19.2. У пунктi 7 виключити слова i цифри "так само як i Указ Президента України вiд 31.08.98 N 957 "Про невiдкладнi заходи щодо погашення заборгованостi з виплати пенсiй".

     20. В абзацi другому Iнформацiйного листа вiд 14.03.2000 N 01-8/108 "Про вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень господарського суду" перше речення викласти у такiй редакцiї:

     "Судовi рiшення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усiма органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян та iншими органiзацiями, громадянами та юридичними особами на всiй територiї України (стаття 11 Закону України "Про судоустрiй України")".

     21. В Iнформацiйному листi вiд 10.05.2000 N 01-8/204 "Про деякi питання практики застосування у вирiшеннi спорiв окремих норм чинного законодавства" виключити пiдпункт 1.1 пункту 1.

     22. Додаток "Розмiр мiнiмальної заробiтної плати (МЗП)" до Iнформацiйного листа вiд 31.05.2000 N 01-8/252 "Про розмiр неоподатковуваного мiнiмуму i розмiр мiнiмальної заробiтної плати" доповнити пунктами 18 i 19 такого змiсту:

18. 01.01.2003 185 грн. Закон України "Про встановлення розмiру мiнiмальної заробiтної плати на 2003 рiк" вiд 26.12.2002 N 372-IV
19. 01.07.2003 237 грн. Закон України "Про встановлення розмiру мiнiмальної заробiтної плати на 2003 рiк" вiд 26.12.2002 N 372-IV

     23. В Iнформацiйному листi вiд 04.12.2000 N 01-8/718 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирiшеннi спорiв":

     23.1. В останньому абзацi пiдпункту 1.4 пункту 1 слово "недiйсного" замiнити словом "недiйсною";

     23.2. Пункт 4 виключити.

     24. В Iнформацiйному листi вiд 11.12.2000 N 01-8/739 "Про Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Законiв України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження" виключити пункт 7.

     25. В Iнформацiйному листi вiд 29.12.2000 N 01-8/795 "Про деякi приписи законодавства про вiдшкодування шкоди, заподiяної незаконними дiями державних i громадських органiзацiй":

     25.1. В абзацi п'ятому пункту 1 цифри "164" замiнити цифрами "364";

     25.2. В абзацi третьому пункту 11 виключити слова i цифри "(з цього питання див. також iнформацiйний лист Вищого арбiтражного суду України вiд 02.11.99 N 01-8/518".

     26. В Iнформацiйному листi вiд 31.01.2001 N 01-8/98 "Про деякi приписи законодавства, яке регулює питання, пов'язанi iз здiйсненням права власностi та його захистом":

     26.1 У пунктi 9 слова i цифри "Iнструкцiї про порядок державної реєстрацiї права власностi на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власностi юридичних та фiзичних осiб (затверджена наказом Державного комiтету будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України вiд 09.06.98 N 121" замiнити словами i цифрами "пункту 2.1 Тимчасового положення про реєстрацiю прав власностi на нерухоме майно, затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 07.02.2002 N 7/5 (у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 28.01.2003 N 6/5";

     26.2. У пунктi 18 слова i цифри "пункту 4.1 згаданої вище Iнструкцiї про порядок державної реєстрацiї права власностi на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власностi юридичних та фiзичних осiб" замiнити словами i цифрами "пункту 6.1 згаданого Тимчасового положення про реєстрацiю прав власностi на нерухоме майно", а слова i цифри "пунктом 1.4 Iнструкцiї" - словами i цифрими "пунктом 1.3 названого Тимчасового положення".

     27. В Iнформацiйному листi вiд 20.04.2001 N 01-8/480 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирiшеннi спорiв" виключити пiдпункт 8.3 пункту 8.

     28. У пунктi 11 Iнформацiйного листа вiд 25.04.2001 N 01-8/500 "Про деякi питання практики застосування у вирiшеннi спорiв законодавства про приватизацiю державного майна":

     28.1. Виключити слова "експерта", "експертну";

     28.2. В абзацi другому слова "обмежений двома мiсяцями з дня його затвердження; термiн дiї висновку експерта та звiту експерта про експертну оцiнку оцiнюваного майна для реєстрацiї статуту господарського товариства, що створюється на базi державного майна, - 6 мiсяцiв вiд дати затвердження. В окремих випадках цей термiн може бути продовжений за рiшенням державного органу приватизацiї, але не бiльш нiж на 3 мiсяцi, або на строк, необхiдний для повторного проведення аукцiону (конкурсу), погодження у передбачених законодавством випадках умов приватизацiї об'єкта з Кабiнетом Мiнiстрiв України, iншими органами виконавчої влади" замiнити словами "необхiдного для реєстрацiї статуту ВАТ, пiдписання договору купiвлi-продажу майна або оголошення умов продажу майна, в тому числi цiлiсних майнових комплексiв, становить 6 мiсяцiв з дня його затвердження. В окремих випадках термiн дiї може бути продовжено ще на 3 мiсяцi або на термiн повторного проведення аукцiону, конкурсу чи на термiн погодження. Якщо загальний термiн продовження становить бiльше нiж рiк, вiдповiдним органом приймається рiшення про скасування затверджених актiв оцiнки (висновкiв про вартiсть майна) та проведення нової оцiнки. Термiн дiї висновку про вартiсть майна та звiту про оцiнку майна для реєстрацiї статуту господарського товариства, що створюється на базi державного майна, становить 6 мiсяцiв вiд дати оцiнки".

     29. В Iнформацiйному листi вiд 07.06.2001 N 01-8/665 "Про деякi питання, порушенi у доповiдних записках про роботу арбiтражних судiв у 2000 роцi" виключити пiдпункт 1.1 пункту 1.

     30. В Iнформацiйному листi вiд 29.08.2001 N 01-8/935 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирiшеннi спорiв" виключити пiдпункт 1.2 пункту 1.

     31. Перше речення пункту 4 Iнформацiйного листа вiд 12.02.2002 N 01-8/141 "Про деякi питання оподаткування операцiй з продажу майна банкрута" викласти у такiй редакцiї:

     "Вiдповiдно до частини 12 статтi 21 Закону розрахунки з кредиторами, вимоги яких включенi до реєстру, проводяться керуючим санацiєю починаючи з дати, зазначеної у затвердженому господарським судом планi санацiї, в порядку черговостi, установленому статтею 31 Закону".

     32. В Iнформацiйному листi вiд 13.02.2002 N 01-8/155 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирiшеннi спорiв та внесення змiн i доповнень до деяких iнформацiйних листiв" виключити пункт 5.

     33. В Iнформацiйному листi вiд 17.04.2002 N 01-8/447 "Про деякi питання черговостi задоволення вимог кредиторiв у справах про банкрутство":

     33.1. Абзац четвертий пункту 1 замiнити новими абзацами у такiй редакцiї:

     "в) витрати Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, що пов'язанi з набуттям ним прав кредитора щодо банку, - у розмiрi всiєї суми вiдшкодування за вкладами фiзичних осiб;

     г) витрати, пов'язанi з провадженням у справi про банкрутство в господарському судi та роботою лiквiдацiйної комiсiї."

     33.2. Перше речення пункту 5 викласти у такiй редакцiї:

     "Вiдповiдно до частини 12 статтi 21 Закону розрахунки з кредиторами, вимоги яких включенi до реєстру, проводяться керуючим санацiєю починаючи з дати, зазначеної у затвердженому господарським судом планi санацiї, в порядку черговостi, установленому статтею 31 Закону".

     II. Вiдкликати такi Iнформацiйнi листи Вищого арбiтражного суду України:

     1. Iнформацiйний лист вiд 09.03.92 N 01-8/314 "Про недолiки пiдготовки справ до розгляду i порушення норм арбiтражного процесу".

     2. Iнформацiйний лист вiд 12.05.92 N 01-8/565 "Про застосування статтi 10 Арбiтражного процесуального кодексу України щодо договорiв поставки продукцiї i товарiв мiж пiдприємствами та органiзацiями України".

     3. Iнформацiйний лист вiд 08.12.92 N 01-8/1485 "Про деякi питання практики вирiшення спорiв, пов'язаних з вiдшкодуванням витрат лiкувальних закладiв на лiкування громадян".

     4. Iнформацiйний лист вiд 26.05.94 N 01-8/334 "Про сплату державного мита з позовiв, що подаються до арбiтражних судiв України пiдприємствами, органiзацiями i установами, розташованими у Республiцi Крим".

     5. Iнформацiйний лист вiд 27.04.95 N 01-8/280 "Про обчислення державного мита".

     6. Iнформацiйний лист вiд 29.11.95 N 01-8/857 "Об уплате госпошлины".

     7. Iнформацiйний лист вiд 06.03.1996 N 01-8/104 "Об уплате госпошлины по спорам, рассматриваемым в Арбитраже Республики Молдова".

     8. Лист вiд 03.12.97 N 05-18/379 "Про державне мито".

     9. Iнформацiйний лист вiд 10.04.98 N 01-8/131 "Про зарахування державного мита".

Заступник Голови Вищого господарського суду України В.Москаленко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.