ДОГОВIР

про дружбу, спiвробiтництво i партнерство мiж Україною i Росiйською Федерацiєю

     Україна i Росiйська Федерацiя, далi "Високi Договiрнi Сторони",

     спираючись на тiснi зв'язки, що iсторично склалися, вiдносини дружби i спiвробiтництва мiж народами України i Росiї,

     вiдзначаючи, що Договiр мiж Українською РСР i РРФСР вiд 19 листопада 1990 року сприяв розвитку добросусiдських вiдносин мiж обома державами,

     пiдтверджуючи свої зобов'язання, що випливають iз положень Угоди мiж Україною i Росiйською Федерацiєю про подальший розвиток мiждержавних вiдносин, пiдписаної у Дагомисi 23 червня 1992 року,

     вважаючи, що змiцнення дружнiх вiдносин, добросусiдства i взаємовигiдного спiвробiтництва вiдповiдає докорiнним iнтересам їхнiх народiв, служить справi миру i мiжнародної безпеки,

     прагнучи надати нової якостi цим вiдносинам i змiцнити їх правову основу,

     сповненi рiшучостi забезпечити необоротнiсть i поступальнiсть демократичних процесiв в обох державах,

     враховуючи домовленостi в рамках Спiвдружностi Незалежних Держав,

     пiдтверджуючи свою прихильнiсть до норм мiжнародного права, перш за все до цiлей i принципiв Статуту Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, i додержуючись зобов'язань, якi взятi в рамках Органiзацiї з безпеки i спiвробiтництва в Європi,

     домовились про таке:

Стаття 1

     Високi Договiрнi Сторони як дружнi, рiвноправнi i сувереннi держави засновують свої вiдносини на взаємнiй повазi та довiрi, стратегiчному партнерствi та спiвробiтництвi.

Стаття 2

     Високi Договiрнi Сторони вiдповiдно до положень Статуту ООН i зобов'язань по Заключному акту Наради з безпеки i спiвробiтництва в Європi поважають територiальну цiлiснiсть одна одної i пiдтверджують непорушнiсть iснуючих мiж ними кордонiв.

Стаття 3

     Високi Договiрнi Сторони будують вiдносини одна з одною на основi принципiв взаємної поваги суверенної рiвностi, територiальної цiлiсностi, непорушностi кордонiв, мирного врегулювання спорiв, незастосування сили або загрози силою, включаючи економiчнi та iншi способи тиску, права народiв вiльно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрiшнi справи, додержання прав людини та основних свобод, спiвробiтництва мiж державами, сумлiнного виконання взятих мiжнародних зобов'язань, а також iнших загальновизнаних норм мiжнародного права.

Стаття 4

     Високi Договiрнi Сторони виходять з того, що добросусiдство i спiвробiтництво мiж ними є важливими факторами пiдвищення стабiльностi i безпеки в Європi i в усьому свiтi. Вони здiйснюють тiсне спiвробiтництво з метою змiцнення мiжнародного миру i безпеки. Вони вживають необхiдних заходiв для того, щоб сприяти процесу загального роззброєння, створенню та змiцненню системи колективної безпеки в Європi, а також посиленню миротворчої ролi ООН i пiдвищенню ефективностi регiональних механiзмiв безпеки.

     Сторони докладають зусиль до того, щоб врегулювання всiх спiрних проблем здiйснювалося виключно мирними засобами, i спiвробiтничають у вiдверненнi та врегулюваннi конфлiктiв i ситуацiй, якi зачiпають їхнi iнтереси.

Стаття 5

     Високi Договiрнi Сторони проводять регулярнi консультацiї з метою забезпечення подальшого поглиблення двостороннiх вiдносин i обмiну думками щодо багатостороннiх проблем, якi становлять взаємний iнтерес. Вони у необхiдних випадках координують свої позицiї для здiйснення узгоджених дiй.

     У цих цiлях за згодою Сторiн проводяться регулярнi зустрiчi на вищому рiвнi. Мiнiстри закордонних справ Сторiн зустрiчаються не рiдше нiж 2 рази на рiк.

     Робочi зустрiчi мiж представниками iнших мiнiстерств i вiдомств Сторiн дня обговорення питань, що становлять взаємний iнтерес, проводяться в мiру необхiдностi.

     Сторони можуть створювати на постiйнiй чи тимчасовiй основi змiшанi комiсiї для вирiшення окремих питань у рiзних галузях.

Стаття 6

     Кожна з Високих Договiрних Сторiн утримується вiд участi або пiдтримання яких би то не було дiй, спрямованих проти iншої Високої Договiрної Сторони, i зобов'язується не укладати з третiми країнами будь-яких договорiв, спрямованих проти iншої Сторони. Жодна iз Сторiн не допустить також, щоб її територiя була використана на шкоду безпецi iншої Сторони.

Стаття 7

     В разi виникнення ситуацiї, яка, на думку однiєї з Високих Договiрних Сторiн, створює загрозу миру, порушує мир або зачiпає iнтереси її нацiональної безпеки, суверенiтету i територiальної цiлiсностi, вона може звернутися до iншої Високої Договiрної Сторони з пропозицiєю невiдкладно провести вiдповiднi консультацiї. Сторони обмiнюються вiдповiдною iнформацiєю i при необхiдностi вживають узгоджених або спiльних заходiв з метою подолання такої ситуацiї.

Стаття 8

     Високi Договiрнi Сторони розвивають свої вiдносини у сферi вiйськового, вiйськово-технiчного спiвробiтництва, забезпечення державної безпеки, а також спiвробiтництва з прикордонних питань, митної справи, експортного та iммiграцiйного контролю на основi окремих угод.

Стаття 9

     Високi Договiрнi Сторони, пiдтверджуючи рiшучiсть прямувати шляхом скорочення збройних сил i озброєнь, сприятимуть процесу роззброєння i взаємодiятимуть у справi неухильного виконання угод у галузi скорочення збройних сил i озброєнь, в тому числi ядерних.

Стаття 10

     Кожна з Високих Договiрних Сторiн гарантує громадянам iншої Сторони права i свободи на тих же пiдставах i в такому ж обсязi, що й своїм власним громадянам, крiм випадкiв, встановлених нацiональним законодавством Сторiн або їхнiми мiжнародними договорами.

     Кожна iз Сторiн захищає в установленому порядку права своїх громадян, якi проживають на територiї iншої Сторони, вiдповiдно до зобов'язань по документах Органiзацiї з безпеки i спiвробiтництва в Європi та iнших загальновизнаних принципiв i норм мiжнародного права, домовленостей в рамках Спiвдружностi Незалежних Держав, учасниками яких вони є.

Стаття 11

     Високi Договiрнi Сторони вживають на своїй територiї необхiдних заходiв, включаючи ухвалення вiдповiдних законодавчих актiв, для вiдвернення i припинення будь-яких дiй, що являють собою пiдбурювання до насильства або насильство проти окремих осiб чи груп громадян, яке грунтується на нацiональнiй, расовiй, етнiчнiй або релiгiйнiй нетерпимостi.

Стаття 12

     Високi Договiрнi Сторони забезпечують захист етнiчної, культурної, мовної та релiгiйної самобутностi нацiональних меншин на своїй територiї i створюють умови для заохочення цiєї самобутностi.

     Кожна з Високих Договiрних Сторiн гарантує право осiб, що належать до нацiональних меншин, iндивiдуально або разом з iншими особами, якi належать до нацiональних меншин, вiльно висловлювати, зберiгати i розвивати свою етнiчну, культурну, мовну або релiгiйну самобутнiсть i пiдтримувати i розвивати свою культуру, не зазнаючи будь-яких спроб асимiляцiї всупереч їх волi.

     Високi Договiрнi Сторони гарантують право осiб, якi належать до нацiональних меншин, повнiстю i ефективно здiйснювати свої права людини i основнi свободи i користуватися ними без будь-якої дискримiнацiї i в умовах повної рiвностi перед законом.

     Високi Договiрнi Сторони сприятимуть створенню рiвних можливостей i умов для вивчення української мови в Росiйськiй Федерацiї та росiйської мови в Українi, пiдготовки педагогiчних кадрiв для викладання на цих мовах у освiтнiх закладах i надаватимуть з цiєю метою рiвноцiнну державну пiдтримку.

     Високi Договiрнi Сторони укладають з цих питань угоди про спiвробiтництво.

Стаття 13

     Високi Договiрнi Сторони розвивають рiвноправне i взаємовигiдне спiвробiтництво в економiцi, утримуються вiд дiй, якi можуть завдати економiчної шкоди одна однiй. У цих цiлях, визнаючи необхiднiсть поетапного формування i розвитку загального економiчного простору шляхом створення умов для вiльного пересування товарiв, послуг, капiталiв i робочої сили, Сторони вживають ефективних заходiв для погодження стратегiї здiйснення економiчних реформ, поглиблення економiчної iнтеграцiї на основi взаємної вигоди, гармонiзацiї господарського законодавства.

     Високi Договiрнi Сторони забезпечуватимуть широкий обмiн економiчною iнформацiєю i доступ до неї пiдприємств, пiдприємцiв та вчених обох Сторiн.

     Сторони прагнутимуть до узгодження своєї фiнансової, грошово-кредитної, бюджетної, валютної, iнвестицiйної, цiнової, податкової, торгово-економiчної, а також митної полiтики, до створення рiвних можливостей i гарантiй для господарюючих суб'єктiв, сприятимуть формуванню i розвитку прямих економiчних i торговельних вiдносин на всiх рiвнях, спецiалiзацiї i кооперацiї технологiчно пов'язаних виробництв, пiдприємств, об'єднань, корпорацiй, банкiв, виробникiв i споживачiв продукцiї.

     Високi Договiрнi Сторони сприятимуть збереженню i розвитку на взаємовигiднiй основi виробничої i науково-технiчної кооперацiї мiж промисловими пiдприємствами при розробцi i виробництвi сучасної наукоємної продукцiї, включаючи продукцiю для потреб оборони.

Стаття 14

     Високi Договiрнi Сторони забезпечать сприятливi умови для прямих торговельних та iнших економiчних вiдносин i спiвробiтництва на рiвнi адмiнiстративно-територiальних одиниць вiдповiдно до дiючих нацiональних законодавств, придiляючи особливу увагу розвитку економiчних зв'язкiв прикордонних регiонiв.

Стаття 15

     Високi Договiрнi Сторони забезпечують сприятливi економiчнi, фiнансовi i правовi умови для пiдприємницької та iншої господарської дiяльностi пiдприємств i органiзацiй другої Сторони, включаючи стимулювання i взаємний захист їхнiх iнвестицiй. Сторони заохочуватимуть рiзнi форми кооперацiї i прямих зв'язкiв мiж господарюючими суб'єктами обох держав незалежно вiд форм власностi.

Стаття 16

     Високi Договiрнi Сторони взаємодiють в ООН та iнших мiжнародних органiзацiях, включаючи економiчнi, фiнансовi, надають пiдтримку одна однiй у вступi до мiжнародних органiзацiй i приєднаннi до угод i конвенцiй, учасницею яких не є одна iз Сторiн.

Стаття 17

     Високi Договiрнi Сторони розширюють спiвробiтництво в галузi транспорту, забезпечують свободу транзиту осiб, вантажiв i транспортних засобiв через територiї одна одної вiдповiдно до загальновизнаних норм мiжнародного права.

     Перевезення вантажiв i пасажирiв залiзничним, повiтряним, морським, рiчковим i автомобiльним транспортом мiж обома Сторонами i транзитом по їхнiй територiї, включаючи операцiї через морськi, рiчковi i повiтрянi порти, залiзничнi та автомобiльнi мережi, а також операцiї через лiнiї зв'язку, магiстральнi трубопроводнi та електричнi мережi, розташованi на територiї другої Сторони, здiйснюються в порядку i на умовах, передбачених окремими угодами.

Стаття 18

     Високi Договiрнi Сторони будуть спiвробiтничати у проведеннi пошуку та аварiйно-рятувальних робiт, а також у розслiдуваннi надзвичайних подiй на транспортi.

Стаття 19

     Високi Договiрнi Сторони забезпечують додержання правового режиму державного майна, майна юридичних осiб i громадян однiєї Високої Договiрної Сторони, яке знаходиться на територiї iншої Високої Договiрної Сторони, вiдповiдно до законодавства цiєї Сторони, якщо iнше не передбачене угодою мiж Сторонами.

     Сторони виходять з того, що питання вiдносин власностi, якi зачiпають їхнi iнтереси, пiдлягають врегулюванню на основi окремих угод.

Стаття 20

     Високi Договiрнi Сторони придiляють особливу увагу розвитку спiвробiтництва в забезпеченнi функцiонування нацiональних паливно-енергетичних комплексiв, транспортних систем i систем зв'язку та iнформатики, сприяючи збереженню, рацiональному використанню i розвитку комплексiв та єдиних систем, що склалися у цих галузях.

Стаття 21

     Високi Договiрнi Сторони на основi окремих угод здiйснюють спiвробiтництво у дослiдженнi i використаннi космiчного простору, спiльному виробництвi i розробцi ракетно-космiчної технiки на принципах рiвноправностi, взаємної вигоди i згiдно з мiжнародним правом. Високi Договiрнi Сторони сприяють збереженню i розвитку кооперацiйних зв'язкiв, що склалися мiж пiдприємствами ракетно-космiчної галузi.

Стаття 22

     Високi Договiрнi Сторони будуть взаємно сприяти пiд час лiквiдацiї аварiй, що виникли в результатi надзвичайних ситуацiй, на лiнiях зв'язку, магiстральних трубопроводах, енергетичних системах, шляхах сполучення та iнших об'єктах, якi становлять взаємний iнтерес.

     Порядок взаємодiї при проведеннi аварiйних i вiдновлювальних робiт визначається окремими угодами.

Стаття 23

     Високi Договiрнi Сторони спiвробiтничають в галузi освiти, науки i технiки, у розвитку дослiдницької дiяльностi, заохочуючи прямi зв'язки мiж їхнiми науково-дослiдними органiзацiями i здiйснення спiльних програм i розробок, особливо в галузi передових технологiй. Питання використання результатiв спiльних дослiджень, отриманих в ходi спiвробiтництва, будуть погоджуватися в кожному конкретному випадку шляхом укладення окремих угод.

     Сторони взаємодiють у сферi пiдготовки кадрiв, заохочують обмiн спецiалiстами, вченими, аспiрантами, стажистами i студентами. Вони взаємно визнають еквiвалентнiсть документiв про освiту, вченi ступенi i вченi звання i укладуть з цього питання окрему угоду.

     Сторони здiйснюють обмiн науково-технiчною iнформацiєю, а також здiйснюють спiвробiтництво з питань захисту авторських i сумiжних прав, iнших видiв iнтелектуальної власностi вiдповiдно до нацiонального законодавства i мiжнародних зобов'язань своїх країн у цiй галузi.

Стаття 24

     Високi Договiрнi Сторони розвивають спiвробiтництво в галузi культури, лiтератури, мистецтва, засобiв масової iнформацiї, туризму i спорту.

     Сторони взаємодiють в галузi збереження, реставрацiї i використання їхньої iсторико-культурної спадщини.

     Сторони всебiчно сприяють змiцненню i розширенню творчого обмiну i взаємодiї мiж колективами, органiзацiями та об'єднаннями дiячiв лiтератури i мистецтва, кiнематографiї, книговидавничої сфери, архiвної справи своїх країн, проведенню традицiйних днiв нацiональних культур, художнiх фестивалiв i виставок, гастролей творчих колективiв i солiстiв, обмiну делегацiями дiячiв культури i спецiалiстiв на державному, регiональному i мiсцевому рiвнях, органiзацiї нацiональних культурних центрiв на територiї своїх держав.

     Сторони надають державну пiдтримку у розробцi i реалiзацiї спiльних програм вiдродження i розвитку iндустрiї туризму, освоєння нових перспективних рекреацiйних зон, збереження, реставрацiї та ефективного використання культурно-iсторичних i релiгiйних пам'яток i об'єктiв. Всемiрно заохочуються змiцнення контактiв мiж спортивними органiзацiями i клубами, спiльне проведення мiждержавних спортивних заходiв.

     Сторони спiльно розроблюють i реалiзують взаємовигiднi програми розвитку матерiально-технiчної бази телебачення та радiо, в тому числi супутникового мовлення, забезпечують на паритетнiй основi органiзацiю теле- i радiопередач, в Українi - росiйською мовою, в Росiї - українською мовою.

     Сторони сприятимуть розвитку контактiв мiж людьми, полiтичними партiями i громадськими рухами, профспiлками, релiгiйними органiзацiями та об'єднаннями, оздоровчими, спортивними, туристичними та iншими об'єднаннями i союзами.

     Весь комплекс питань, передбачених цiєю статтею, стане предметом окремих угод.

Стаття 25

     Високi Договiрнi Сторони здiйснюють спiвробiтництво в галузi захисту i полiпшення стану навколишнього середовища, запобiгання транскордонним забрудненням, рацiонального i ресурсозберiгаючого природокористування, лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй природного та техногенного характеру, сприяють погодженим дiям у цiй галузi на регiональному i глобальному рiвнях, прагнучи до створення всеохоплюючої системи мiжнародної екологiчної безпеки.

     Сторони виходять з того, що питання охорони навколишнього середовища i забезпечення екологiчної безпеки, в тому числi питання охорони i використання екосистем i ресурсiв рiчки Днiпро та iнших транскордонних водотокiв, дiй в умовах надзвичайних екологiчних ситуацiй, пiдлягають регулюванню на основi окремих угод.

Стаття 26

     Високi Договiрнi Сторони спiвробiтничають у лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС i укладуть з цього питання окрему угоду.

Стаття 27

     Високi Договiрнi Сторони розвивають спiвробiтництво в галузi соцiального захисту, включаючи соцiальне забезпечення громадян. Вони укладуть спецiальнi угоди з метою вирiшення питань трудових вiдносин, працевлаштування, соцiального захисту, вiдшкодування збиткiв, завданих калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, пов'язаних iз нещасними випадками на виробництвi, соцiального забезпечення громадян однiєї Сторони, якi здiйснюють трудову дiяльнiсть або набули трудового стажу на територiї iншої Сторони, та з iнших питань у цiй галузi, якi потребують узгоджених рiшень.

     Сторони забезпечать вiльний i своєчасний переказ пенсiй, грошової допомоги, алiментiв, коштiв по вiдшкодуванню збиткiв, спричинених калiцтвом або iншим пошкодженням здоров'я, та iнших соцiально значущих платежiв громадянам однiєї iз Сторiн, якi постiйно проживають чи тимчасово перебувають на територiї iншої Сторони.

Стаття 28

     Високi Договiрнi Сторони будуть спiвробiтничати з питань вiдновлення прав депортованих народiв згiдно з домовленостями у рамках СНД на двостороннiй i багатостороннiй основi.

Стаття 29

     Високi Договiрнi Сторони як причорноморськi держави готовi i надалi розвивати всебiчне спiвробiтництво у справi рятування i зберiгання природного середовища Азово-Чорноморського басейну, проведення морських i клiматологiчних дослiджень, використання рекреацiйних можливостей i природних ресурсiв Чорного i Азовського морiв, розвитку судноплавства та експлуатацiї морських комунiкацiй, портiв i споруд.

Стаття 30

     Високi Договiрнi Сторони усвiдомлюють важливiсть збереження технологiчно єдиної для України та Росiйської Федерацiї системи збору, обробки, розповсюдження та використання гiдрометеорологiчної iнформацiї i даних про стан навколишнього середовища для забезпечення iнтересiв населення i нацiональної економiки i будуть всебiчно сприяти розвитку спiвробiтництва в галузi гiдрометеорологiї i монiторингу навколишнього середовища.

Стаття 31

     Високi Договiрнi Сторони придiляють особливу увагу розвитку взаємовигiдного спiвробiтництва в галузi охорони здоров'я i полiпшення санiтарно-епiдемiологiчної обстановки, виробництва лiкарських препаратiв i медичної технiки, пiдготовки висококвалiфiкованих кадрiв для лiкувальних закладiв Сторiн.

Стаття 32

     Високi Договiрнi Сторони спiвробiтничатимуть у вирiшеннi питань по регулюванню мiграцiйних процесiв, включаючи заходи по попередженню i недопущенню нелегальної мiграцiї з третiх країн, для чого укладуть окрему угоду.

Стаття 33

     Високi Договiрнi Сторони спiвробiтничають у боротьбi iз злочиннiстю, передусiм з органiзованою, тероризмом у всiх його формах i проявах, в тому числi злочинними вчинками, спрямованими проти безпеки морського судноплавства, цивiльної авiацiї та iнших видiв транспорту, незаконним обiгом радiоактивних матерiалiв, зброї, наркотичних засобiв i психотропних речовин, контрабандою, включаючи незаконне перемiщення через кордон предметiв, що становлять культурну, iсторичну i художню цiннiсть.

Стаття 34

     Високi Договiрнi Сторони спiвробiтничатимуть у правовiй сферi на основi окремих угод.

Стаття 35

     Високi Договiрнi Сторони сприяють розвитку контактiв i спiвробiтництва мiж парламентами i парламентарями обох держав.

Стаття 36

     Цей Договiр не зачiпає прав i зобов'язань Високих Договiрних Сторiн, що випливають з iнших мiжнародних договорiв, учасниками яких вони є.

Стаття 37

     Спори вiдносно тлумачення i застосування положень цього Договору пiдлягають урегулюванню шляхом консультацiй i переговорiв мiж Високими Договiрними Сторонами.

Стаття 38

     Високi Договiрнi Сторони укладуть мiж собою iншi угоди, необхiднi для здiйснення положень цього Договору, а також угоди в галузях, що становлять взаємний iнтерес.

Стаття 39

     Цей Договiр пiдлягає ратифiкацiї i набуває чинностi в день обмiну ратифiкацiйними грамотами.

     Вiд дня набуття чинностi цим Договором припиняє свою дiю Договiр мiж Українською Радянською Соцiалiстичною Республiкою i Росiйською Радянською Федеративною Соцiалiстичною Республiкою вiд 19 листопада 1990 року.

Стаття 40

     Цей Договiр укладається термiном на десять рокiв. Його дiя буде потiм автоматично продовжуватися на наступнi десятирiчнi перiоди, якщо жодна з Високих Договiрних Сторiн не заявить iншiй Високiй Договiрнiй Сторонi про своє бажання припинити його дiю шляхом письмового повiдомлення не менше нiж за шiсть мiсяцiв до закiнчення чергового десятирiчного перiоду.

Стаття 41

     Цей Договiр пiдлягає реєстрацiї в Секретарiатi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй вiдповiдно до статтi 102 Статуту ООН.

     Вчинено у м.Києвi 31 травня 1997 року у двох примiрниках, кожний українською i росiйською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За Україну За Росiйську Федерацiю
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.