УГОДА

(у формi обмiну нотами)
мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв

переклад з англiйської мови

Посольство Японiї
Київ
Його Високоповажностi
Валерiю Хорошковському
Мiнiстру економiки та з питань європейської iнтеграцiї України

28 березня 2003 року

Ваше Високоповажносте,

     Маю честь послатися на нещодавнi бесiди, якi проводилися мiж представниками Уряду Японiї та Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України) про постачання музичних iнструментiв, аудiо та вiдеообладнання (далi - "Обладнання") Київськiй дитячiй Академiї мистецтв та запропонувати вiд iменi Уряду Японiї наступнi домовленостi:

     1. З метою сприяння освiтi в галузi мистецтв в Українi, Уряд Японiї на основi вiдповiдних законiв та положень Японiї надасть Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України) Грант у розмiрi, що не перевищує сорок шiсть мiльйонiв чотириста тисяч єн (Y 46400000) (надалi - "Грант").

     2. Можливiсть використання коштiв Гранту буде надано вiд дати набуття чинностi цих домовленостей до 27 березня 2004 року, якщо цей перiод не буде продовжено за спiльним погодженням уповноважених осiб обох Урядiв.

     3. (1) Грант буде належним чином використано Урядом України (Кабiнетом Мiнiстрiв України) виключно на закупiвлю Обладнання виробництва Японiї або України, а також надання послуг, пов'язаних iз закупiвлею зазначеного Обладнання, уключаючи транспортування Обладнання до портiв України.

     (2) Незважаючи на положення пункту (1) цього параграфа, якщо обидва Уряди вважають за необхiдне, то за кошти Гранту може бути придбано Обладнання виробництва iнших країн, окрiм Японiї та України.

     4. Уряд України (Кабiнет Мiнiстрiв України), або уповноважена ним Особа, укладе контракти в японських єнах з Японськими особами з метою придбання Обладнання та послуг, як зазначено у параграфi 3 цiєї Угоди (термiн "Японськi особи", що використовуються в цих домовленостях, означають фiзичних осiб Японiї або юридичних осiб Японiї, що контролюються японськими фiзичними особами). Такi контракти повиннi бути затвердженi Урядом Японiї як такi, що вiдповiдають Гранту.

     5. (1) Уряд України (Кабiнет Мiнiстрiв України) або призначена ним особа згiдно з банкiвськими домовленостями вiдкриє на iм'я Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України) рахунок у банку Японiї, визначеному Урядом України (Кабiнетом Мiнiстрiв України) або уповноваженою ним особою, який використовуватиметься лише для цiлей реалiзацiї Гранту.

     (2) З метою виконання зобов'язань, взятих на себе Урядом України (Кабiнетом Мiнiстрiв України) або призначеною ним особою, вiдповiдно до затверджених контрактiв, про якi йде мова в параграфi 4 (далi - "Затвердженi Контракти"), Уряд Японiї здiйснить переведення коштiв у японських єнах на рахунок, зазначений в пунктi (1) цього параграфа, лише в разi надходження з банку, зазначеного в пунктi (1) цього параграфа, до Уряду Японiї запитiв на оплату, здiйснених на основi доручень до сплати вiд Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України) або уповноваженої ним особи.

     6. (1) Уряд України (Кабiнет Мiнiстрiв України) вживатиме необхiдних заходiв з метою:

     (a) забезпечення швидкого розвантаження та митного оформлення в портах України та внутрiшнього транспортування Обладнання в межах України;

     (b) звiльнення вiд будь-яких мит та зборiв, внутрiшнiх податкiв та iнших податкових зобов'язань, що можуть бути стягнутi на територiї України у зв'язку з постачанням Обладнання та послуг японськими особами у вiдповiдностi з Грантом;

     (c) надання Японським особам, чиї послуги можуть бути необхiдними у зв'язку з постачанням Обладнання та наданням послуг в межах Затверджених Контрактiв, необхiдних дозволiв на в'їзд до України та перебування в Українi для виконання робiт;

     (d) забезпечення належного та ефективного утримання та використання Обладнання; та

     (e) покриття всiх витрат, вiдмiнних вiд передбачених Грантом, якi необхiднi для виконання Гранту.

     (2) При транспортуваннi та морському страхуваннi Обладнання, яке закуплено за кошти Гранту, Уряд України (Кабiнет Мiнiстрiв України) не накладатиме будь-яких обмежень, що можуть перешкоджати вiдкритiй та вiльнiй конкуренцiї серед транспортних компанiй та морських страхових компанiй.

     (3) Обладнання, яке буде закуплено за рахунок Гранту, не може бути реекспортоване з України.

     7. Обидва Уряди проводитимуть один з одним консультацiї щодо будь-яких питань, що можуть виникнути у зв'язку з цими домовленостями.

     Маю честь запропонувати, щоб ця Нота та Нота Вашої Високоповажностi у вiдповiдь, що пiдтверджує викладенi вище домовленостi вiд iменi Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України), складали Угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України) щодо виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю Угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би поновити Вашiй Високоповажностi запевнення у своїй вельми високiй повазi.

(пiдпис)
Кiщiро Амае
Надзвичайний i Повноважний
Посол Японiї в Українi

 

Його Високоповажностi
Кiщiро Амае
Надзвичайному i Повноважному
Послу Японiї в Українi
Київ, 28 березня 2003 року

Ваше Високоповажносте,

     Маю честь пiдтвердити отримання сьогоднiшнiм числом Ноти Вашої Високоповажностi, у якiй викладено наступне.

"Ваше Високоповажносте,

     Маю честь послатися на нещодавнi бесiди, якi проводилися мiж представниками Уряду Японiї та Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України) про постачання музичних iнструментiв, аудiо та вiдеообладнання (далi - "Обладнання") Київськiй дитячiй Академiї мистецтв та запропонувати вiд iменi Уряду Японiї наступнi домовленостi:

     1. З метою сприяння освiтi в галузi мистецтв в Українi, Уряд Японiї на основi вiдповiдних законiв та положень Японiї надасть Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України) Грант у розмiрi, що не перевищує сорок шiсть мiльйонiв чотириста тисяч єн (Y 46400000) (надалi - "Грант").

     2. Можливiсть використання коштiв Гранту буде надано вiд дати набуття чинностi цих домовленостей до 27 березня 2004 року, якщо цей перiод не буде продовжено за спiльним погодженням уповноважених осiб обох Урядiв.

     3. (1) Грант буде належним чином використано Урядом України (Кабiнетом Мiнiстрiв України) виключно на закупiвлю Обладнання виробництва Японiї або України, а також надання послуг, пов'язаних iз закупiвлею зазначеного Обладнання, уключаючи транспортування Обладнання до портiв України.

     (2) Незважаючи на положення пункту (1) цього параграфа, якщо обидва Уряди вважають за необхiдне, то за кошти Гранту може бути придбано Обладнання виробництва iнших країн, окрiм Японiї та України.

     4. Уряд України (Кабiнет Мiнiстрiв України), або уповноважена ним Особа, укладе контракти в японських єнах з Японськими особами з метою придбання Обладнання та послуг, як зазначено у параграфi 3 цiєї Угоди (термiн "Японськi особи", що використовуються в цих домовленостях, означають фiзичних осiб Японiї або юридичних осiб Японiї, що контролюються японськими фiзичними особами). Такi контракти повиннi бути затвердженi Урядом Японiї як такi, що вiдповiдають Гранту.

     5. (1) Уряд України (Кабiнет Мiнiстрiв України) або призначена ним особа згiдно з банкiвськими домовленостями вiдкриє на iм'я Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України) рахунок у банку Японiї, визначеному Урядом України (Кабiнетом Мiнiстрiв України) або уповноваженою ним особою, який використовуватиметься лише для цiлей реалiзацiї Гранту.

     (2) З метою виконання зобов'язань, взятих на себе Урядом України (Кабiнетом Мiнiстрiв України) або призначеною ним особою, вiдповiдно до затверджених контрактiв, про якi йде мова в параграфi 4 (далi - "Затвердженi Контракти"), Уряд Японiї здiйснить переведення коштiв у японських єнах на рахунок, зазначений в пунктi (1) цього параграфа, лише в разi надходження з банку, зазначеного в пунктi (1) цього параграфа, до Уряду Японiї запитiв на оплату, здiйснених на основi доручень до сплати вiд Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України) або уповноваженої ним особи.

     6. (1) Уряд України (Кабiнет Мiнiстрiв України) вживатиме необхiдних заходiв з метою:

     (a) забезпечення швидкого розвантаження та митного оформлення в портах України та внутрiшнього транспортування Обладнання в межах України;

     (b) звiльнення вiд будь-яких мит та зборiв, внутрiшнiх податкiв та iнших податкових зобов'язань, що можуть бути стягнутi на територiї України у зв'язку з постачанням Обладнання та послуг японськими особами у вiдповiдностi з Грантом;

     (c) надання Японським особам, чиї послуги можуть бути необхiдними у зв'язку з постачанням Обладнання та наданням послуг в межах Затверджених Контрактiв, необхiдних дозволiв на в'їзд до України та перебування в Українi для виконання робiт;

     (d) забезпечення належного та ефективного утримання та використання Обладнання; та

     (e) покриття всiх витрат, вiдмiнних вiд передбачених Грантом, якi необхiднi для виконання Гранту.

     (2) При транспортуваннi та морському страхуваннi Обладнання, яке закуплено за кошти Гранту, Уряд України (Кабiнет Мiнiстрiв України) не накладатиме будь-яких обмежень, що можуть перешкоджати вiдкритiй та вiльнiй конкуренцiї серед транспортних компанiй та морських страхових компанiй.

     (3) Обладнання, яке буде закуплено за рахунок Гранту, не може бути реекспортоване з України.

     7. Обидва Уряди проводитимуть один з одним консультацiї щодо будь-яких питань, що можуть виникнути у зв'язку з цими домовленостями.

     Маю честь запропонувати, щоб ця Нота та Нота Вашої Високоповажностi у вiдповiдь, що пiдтверджує викладенi вище домовленостi вiд iменi Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України), складали Угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України) щодо виконання внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття цiєю Угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би поновити Вашiй Високоповажностi запевнення у своїй вельми високiй повазi."

     Маю честь пiдтвердити викладенi вище домовленостi вiд iменi Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України) та погодитись, щоб Нота Вашої Високоповажностi та ця Нота складали Угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Уряду України (Кабiнету Мiнiстрiв України) щодо виконання внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття цiєю Угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би поновити Вашiй Високоповажностi запевнення у своїй вельми високiй повазi.

(пiдпис)
Валерiй Хорошковський
Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї України

     Переклад з англiйської мови виконано Торгово-промисловою палатою України.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.