Документ скасований: Міждержавна угода від 18.10.2011

УГОДА

ПРО СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВIЛЬНОЇ ТОРГIВЛI

     ДАТА ПIДПИСАННЯ: 15.04.94
ДАТА ПIДПИСАННЯ (ПРИЄДНАННЯ) УКРАЇНОЮ: 15.04.94
ДАТА РАТИФIКАЦIЇ:
НАБУТТЯ ЧИННОСТI: тимчасово з дня пiдписання i набуває чинностi з моменту здачi на зберiгання державi депозитарiю (Уряду Республiки Бiлорусь) повiдомлення про ратифiкацiю Угоди Верховною Радою України
ТЕРМIН ДIЇ (УЧАСТI): невизначений (до моменту повiдомлення про намiр вийти з Угоди)

     Держави - учасницi цiєї Угоди (надалi Договiрнi Сторони),

     пiдтверджуючи свою прихильнiсть вiльному розвитку взаємного економiчного спiвробiтництва,

     впроваджуючи в практику принципи ринкової економiки,

     дiючи у напрямку послiдовної реалiзацiї положень Договору про створення Економiчного союзу вiд 24 вересня 1993 року, мiсто Москва,

     формуючи умови для вiльного руху товарiв та послуг,

     забезпечуючи збалансованiсть взаємної торгiвлi i стабiлiзацiю внутрiшнього економiчного положення держав, якi беруть участь,

     сприяючи зростанню економiчного потенцiалу держав-учасниць на основi розвитку взаємовигiдних кооперацiйних зв'язкiв та спiвробiтництва,

     керуючись прагненням до постiйного пiдвищення рiвня життя населення своїх держав,

     виходячи з поетапностi створення Економiчного союзу,

     вступаючи до Угоди про створення зони вiльної торгiвлi, (надалi Угода), домовились про нижченаведене:

Стаття 1
Загальнi умови

     1. Договiрнi Сторони для досягнення цiлей цiєї Угоди, забезпечать взаємодiю у розв'язаннi конкретних завдань першого етапу створення Економiчного союзу, спрямованих на:

     поступову вiдмiну мита, податкiв та зборiв, що мають еквiвалентну дiю, та кiлькiсних обмежень у взаємнiй торгiвлi;

     усунення iнших перешкод для вiльного руху товарiв i послуг;

     створення та розвиток ефективної системи взаємних розрахункiв i платежiв по торговельних та iнших операцiях;

     координацiю торговельної полiтики вiдносно країн, що не є учасницями даної Угоди;

     координацiю економiчної полiтики в тiй мiрi, в якiй це необхiдно для досягнення цiлей Угоди (в галузi промисловостi, сiльського господарства, транспорту, фiнансiв, iнвестицiй, соцiальної сфери, розвитку добросовiсної конкуренцiї тощо);

     сприяння мiжгалузевiй i внутрiшньогалузевiй кооперацiї та науково-технiчному спiвробiтництву;

     гармонiзацiю i/або унiфiкацiю законодавства Договiрних Сторiн в тiй мiрi, в якi це необхiдно для належного i ефективного функцiонування зони вiльної торгiвлi.

     2. Територiя Угоди охоплює митнi територiї Договiрних Сторiн.

     3. Якщо значення термiнiв спецiально не визначено в Угодi або iншiй домовленостi Договiрних Сторiн, то при їх тлумаченнi Договiрнi Сторони будуть керуватися положеннями Вiденської конвенцiї про права мiжнародних договорiв 1969 року.

     Розбiжностi в зв'язку з тлумаченням Угоди або окремих її термiнiв будуть розв'язуватися в порядку процедури, прийнятої для врегулювання суперечок у зв'язку з даною Угодою.

     4. Договiрнi Сторони будуть утримуватися вiд дiй, що протирiчать положенням i перешкоджають досягненню цiлей даної Угоди. Це положення стосується, зокрема, умов участi Договiрних Сторiн в iнших регiональних економiчних угрупованнях, а також iнших питань, пов'язаних з урегулюванням вiдносин у рамках Угоди.

Стаття 2
Режим у вiдношеннi держав, що не беруть участi

     Договiрнi Сторони зберiгають за собою право самостiйного i незалежного вирiшення режиму зовнiшньоекономiчних вiдносин з державами, що не беруть участi в данiй Угодi.

Стаття 3
Мита, податки та збори, що мають еквiвалентну дiю та кiлькiснi обмеження

     1. Договiрнi Сторони не застосовують мита, податки i збори, якi мають еквiвалентну дiю, а також кiлькiснi обмеження на ввiз i/або вивiз товарiв, що походять з митної територiї однiєї з Договiрних Сторiн i призначених для митної територiї iнших Договiрних Сторiн. Винятки з даного торговельного режиму оформлюються документами, що є невiд'ємною частиною даної Угоди.

     2. Вiдповiдно до пункту 1 даної статтi Договiрнi Сторони протягом шести мiсяцiв вiд дати набуття чинностi даної Угоди розробляють i погоджують загальний Перелiк виняткiв з режиму вiльної торгiвлi, а також методiв застосування i поетапної вiдмiни таких виняткiв на перехiдний перiод до створення зони вiльної торгiвлi.

     3. До погодження загального Перелiку виняткiв у вiдносинах мiж Договiрними Сторонами будуть застосовуватися дiючi двостороннi угоди про вiльну торгiвлю та протоколи про винятки з цього режиму, якщо iнше не передбачено двостороннiми угодами.

     4. Держава походження товару визначається у вiдповiдностi з Правилами визначення держави походження товарiв, що є невiд'ємною частиною даної Угоди (додаток N 1).

Стаття 4
Технiчнi та iншi спецiальнi вимоги (обмеження)

     1. Договiрнi Сторони з метою лiквiдацiї технiчних бар'єрiв та iнших обмежень аналогiчного характеру у взаємнiй торгiвлi будуть прагнути до гармонiзацiї технiчних та iнших спецiальних вимог i узгодження своєї полiтики в цiй галузi.

     2. Договiрнi Сторони доручать своїм компетентним органам пiдготувати вiдповiднi пропозицiї для реалiзацiї положень першого пункту даної статтi на багатостороннiй чи двостороннiй основi.

Стаття 5
Збори i формальностi, якi пов'язанi з ввозом та вивозом товарiв

     1. Всi збори i платежi (за винятком мита, податкiв i прирiвнених до них зборiв), якi встановлюються Договiрними Сторонами в зв'язку з ввозом чи вивозом товарiв у взаємнiй торгiвлi, не повиннi перевищувати в розумних межах прямих фактичних затрат.

     2. Договiрнi Сторони будуть iнформувати про види зборiв та платежiв i прагнути до погодженого скорочення їх числа та розмiрiв.

     3. Договiрнi Сторони будуть прагнути до спрощення i унiфiкацiї адмiнiстративних формальностей.

     4. Положення даної статтi розповсюджуються, зокрема, на збори i формальностi, що вiдносяться до:

     кiлькiсних обмежень;

     лiцензування;

     валютного контролю;

     статистичного облiку;

     документiв, документацiї i посвiдчення документiв;

     аналiзiв i оглядiв;

     карантину, санiтарної служби, фумигацiї та iнше.

Стаття 6
Унiфiкацiя i/або гармонiзацiя митних процедур

     1. Договiрнi Сторони вживають заходiв до максимального спрощення i унiфiкацiї митних формальностей, зокрема, шляхом введення єдиних форм митної i товаросупровiдної документацiї, орiєнтуючись на дiючi мiжнароднi угоди i домовленостi.

     2. Договiрнi Сторони доручать своїм компетентним органам пiдготувати пропозицiї, щодо гармонiзацiї митних процедур i взаємного визнання митних документiв та митних забезпечень.

Стаття 7
Товарнi номенклатури

     1. При здiйсненнi заходiв тарифного i нетарифного регулювання, веденнi статистичного облiку i обмiн статистичною iнформацiєю, а також для митного контролю i оформлення, Договiрнi Сторони будуть використовувати товарнi номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi, основанi на Гармонiзованiй системi опису i кодування товарiв. При цьому для власних потреб Договiрнi Сторони при необхiдностi здiйснюють подальший розвиток нацiональних товарних номенклатур.

     2. Введення еталонного примiрника Гармонiзованої системи опису i кодування товарiв здiйснює Росiйська Федерацiя через представництва, що є у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях, доки iншi Договiрнi Сторони не заявлять про самостiйне ведення еталонного примiрника.

Стаття 8
Внутрiшнi податки та iншi збори фiскального характеру

     1. Договiрнi Сторони не будуть прямо або непрямо обкладати товари, що походять з митної територiї iнших Договiрних Сторiн, податками i зборами фiскального характеру у розмiрi, що перевищує їх рiвень для нацiональних товарiв.

     2. Договiрнi Сторони будуть подавати повну iнформацiю про всi дiючi податки i iншi збори фiскального характеру.

Стаття 9
Субсидiї

     Договiрнi Сторони погодились не надавати експортних та iнших субсидiй пiдприємствам, що знаходяться на їх територiях, якщо в результатi надання таких субсидiй порушуються умови добросовiсної конкуренцiї.

Стаття 10
Транзит

     1. Договiрнi Сторони згiднi з тим, що дотримання принципу вiльного транзиту є найважливiшою умовою досягнення цiлей даної Угоди i суттєвим елементом процесу їх пiдключення до системи мiжнародного розподiлу працi i кооперування.

     2. Транзитнi перевезення не повиннi пiдлягати необгрунтованим затримкам або обмеженням.

     3. Умови транзиту, включаючи тарифи на перевезення будь-яким видом транспорту i надання послуг, не повиннi бути гiршi вiд умов, якi забезпечують Договiрнi Сторони для власних вiдправникiв та одержувачiв вантажiв, товарiв, що їм належать, а також для перевiзникiв i транспортних засобiв цiєї Договiрної Сторони або надаються вiдправникам i одержувачам вантажiв, товарам, що їм належать, перевiзникам i транспортним засобам будь-якої iншої iноземної держави, якщо iнше не передбачене двостороннiми угодами.

Стаття 11
Реекспорт

     1. Кожна Договiрна Сторона не буде допускати несанкцiонованого реекспорту товарiв, по вiдношенню до експорту яких iншi Договiрнi Сторони, з територiї яких походять цi товари, застосовують мiри тарифного i/або нетарифного регулювання.

     2. Договiрнi Сторони не будуть чинити опiр господарюючим суб'єктам щодо включення до контрактiв положень, що зачiпають реекспорт товарiв.

     3. Питання, пов'язанi з реекспортом товарiв, регулюються вiдповiдно до Угоди про реекспорт товарiв i порядок видачi дозволу на реекспорт (додаток N 2), що складають невiд'ємну частину даної Угоди.

Стаття 12
Виробнича кооперацiя i науково-технiчне спiвробiтництво

     Договiрнi Сторони будуть сприяти розвитку виробничої кооперацiї i науково-технiчному спiвробiтництву на мiждержавному (мiжгалузевому, регiональному) рiвнi i на рiвнi господарських суб'єктiв, в тому числi шляхом надання рiзних форм державної пiдтримки.

Стаття 13
Винятки

     1. Загальнi винятки.

     Дана Угода не перешкоджає праву будь-якої iз Договiрних Сторiн вживати загальноприйнятих в мiжнароднiй практицi заходiв державного регулювання в галузi зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, якi вона вважає необхiдними для захисту своїх життєвих iнтересiв або якi безумовно необхiднi для виконання мiжнародних договорiв, учасницею яких вона є або має намiр стати, якщо цi заходи стосуються:

     захисту суспiльної моралi i громадського порядку;

     захисту життя i здоров'я людини;

     захисту тварин i рослин;

     захисту навколишнього середовища;

     охорони художнiх, археологiчних i iсторичних цiнностей, що складають нацiональне надбання;

     захисту промислової i iнтелектуальної власностi;

     торгiвлi золотом, срiблом чи iншими дорогоцiнними металами i камiнням;

     збереження природних ресурсiв, що не вiдновлюються;

     обмеження експорту продукцiї, коли внутрiшня цiна на цю продукцiю нижче свiтової в результатi здiйснення державних програм пiдтримки;

     порушення платiжного балансу.

     2. Винятки з мiркувань безпеки.

     Нiщо в данiй Угодi не перешкоджає праву будь-якої iз Договiрних Сторiн вживати будь-яких заходiв державного регулювання, якi вони вважають необхiдними, якщо цi заходи стосуються:

     забезпечення нацiональної безпеки, включаючи запобiгання вiдпливу конфiденцiйної iнформацiї, що вiдноситься до державної таємницi;

     торгiвлi зброєю, вiйськовою технiкою, боєприпасами, надання послуг вiйськового характеру, передачi технологiй i надання послуг для виробництва озброєння i вiйськової технiки i в iнших вiйськових цiлях;

     поставки розщеплених матерiалiв i джерел радiоактивних речовин, утилiзацiї радiоактивних вiдходiв;

     засобiв, що застосовуються у воєнний час чи в iнших надзвичайних умовах в мiжнародних вiдносинах;

     дiй для виконання нею зобов'язань на основi Статуту ООН для збереження мiжнародного миру i безпеки.

Стаття 14
Порядок введення засобiв державного регулювання

     1. Договiрнi Сторони завчасно повiдомляють iншi Договiрнi Сторони про причини, характер i передбаченi термiни введення та дiї засобiв державного регулювання.

     2. Договiрнi Сторони проводять попереднi консультацiї i напрацьовують рекомендацiї. У випадках неможливостi прийняття погодженого рiшення в шестимiсячний термiн Договiрна Сторона, згадана у пунктi 1 даної статтi, має право ввести засоби державного регулювання на свiй розсуд.

     3. В особливих випадках, що не терплять зволiкань, Договiрнi Сторони мають право на введення засобiв державного регулювання в галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi з одночасним повiдомленням i негайним наступним проведенням консультацiй з iншими Договiрними Сторонами.

Стаття 15
Спiвробiтництво в галузi експортного контролю

     Договiрнi Сторони будуть спiвробiтничати i здiйснювати погодженi дiї з питань експортного контролю.

Стаття 16
Сфера дiї Угоди по вiдношенню до товарiв

     Режим зони вiльної торгiвлi розповсюджується на товари, що походять з митної територiї Договiрних Сторiн i призначенi для митної територiї Договiрних Сторiн.

Стаття 17
Послуги

     1. Договiрнi Сторони на основi взаємностi будуть прагнути до поступової вiдмiни обмежень з метою створення умов для вiльного надання послуг у межах територiї Угоди.

     2. Договiрнi Сторони визначають види послуг, на якi розповсюджується дiя даної статтi, i видiлять прiоритетнi види послуг в галузi безпосереднього обслуговування товарообiгу, по вiдношенню до яких питання лiбералiзацiї iмпорту чи експорту має бути вирiшене у першочерговому порядку.

     3. Договiрнi Сторони зберiгають за собою право узгоджувати питання, пов'язанi з наданням послуг як на багатостороннiй, так i на двостороннiй основi.

Стаття 18
Обмiн iнформацiєю про правове регулювання зовнiшньоекономiчних зв'язкiв

     Договiрнi Сторони в узгодженому порядку надають один одному iнформацiю про внутрiшнє правове регулювання зовнiшньоекономiчних зв'язкiв.

Стаття 19
Порядок вирiшення суперечок

     1. Будь-якi суперечки та розбiжностi мiж Договiрними Сторонами вiдносно тлумачення i/або застосування положень даної Угоди, а також iнших суперечок, що зачiпають права i обов'язки Договiрних Сторiн за даною Угодою або у зв'язку з цим, будуть вирiшуватися в такому порядку:

     шляхом проведення безпосереднiх консультацiй заiнтересованими Договiрними Сторонами мiж собою або, за взаємною згодою, за участю представникiв iнших Договiрних Сторiн;

     в рамках спецiальної узгодженої процедури (шляхом створення робочих груп для вивчення матерiалiв суперечок i вироблення рекомендацiй);

     в Економiчному Судi СНД;

     в рамках iнших процедур, передбачених мiжнародним правом.

     2. Перехiд до наступної процедури можливий за взаємною згодою Договiрних Сторiн, мiж якими виникли спiрнi питання чи розбiжностi, або на вимогу однiєї з них при недосягненнi згоди протягом шести мiсяцiв вiд дня початку процедури.

Стаття 20
Спiввiдношення даної Угоди з iншими зобов'язаннями
i правилами Договiрних Сторiн

     1. Нiщо в данi Угодi не може розглядатися таке, що перешкоджає будь-якiй з Договiрних Сторiн виконувати взятi на себе зобов'язання у вiдповiдностi з будь-якою iншою мiжнародною угодою, учасницею якої ця Договiрна Сторона є або може бути при умовi, якщо цi зобов'язання не протирiчать положенням i цiлям даної Угоди.

     2. Положення даної Угоди не зачiпають прав i переваг, що надаються в рамках регiонального спiвробiтництва, прикордонної та прибережної торгiвлi, преференцiй вiльних економiчних та митних зон, що регулюються внутрiшнiм законодавством або на основi мiжнародних угод.

     3. Договiрна Сторона, яка має намiри укладати преференцiйнi, торговельнi та iнтеграцiйнi угоди з державами, якi не є учасницями даної Угоди, завчасно повiдомляє про це iншi Договiрнi Сторони та iнформує їх про передбачуванi умови своєї участi в згаданих угодах.

     Для цiлей даного пункту Договiрними Сторонами є Договiрнi Сторони, якi пiдписали дану Угоду, i держави, що приєдналися до неї.

Стаття 21
Перехiд до Митного союзу

     Зона вiльної торгiвлi розглядається як перехiдний етап до формування Митного союзу.

     Митний Союз може бути створений державами, якi виявлять бажання продовжувати спiвробiтництво в його рамках i якi виконують умови даної Угоди.

Стаття 22
Змiни та доповнення

     1. В дану Угоду можуть бути внесенi змiни та доповнення за взаємною згодою Договiрних Сторiн.

     2. Застереження до даної Угоди не допускаються.

Стаття 23
Набуття чинностi

     1. Дана Угода тимчасово застосовується вiд дня пiдписання i набуває чинностi вiд дати передачi на зберiгання депозитарiю третього повiдомлення про виконання Договiрними Сторонами, якi пiдписали її, всiх необхiдних внутрiшньодержавних процедур.

     2. Депозитарiєм даної Угоди є Республiка Бiлорусь.

     3. Пiсля закiнчення одного року вiд дати пiдписання даної Угоди Договiрнi Сторони, для яких Угода набула чинностi, можуть прийняти рiшення вiдносно участi в Угодi Договiрних Сторiн, для яких Угода застосовується тимчасово.

Стаття 24
Приєднання

     1. Дана Угода вiдкрита для приєднання iнших держав-учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав, якi визнають положення Угоди, що дiють на момент приєднання, i якi виявляють готовнiсть виконувати їх у повному обсязi.

     2. Приєднання здiйснюється на умовах i в порядку, що визначаються окремою угодою з державою, що приєднується, яка попередньо погоджується i пiдлягає схваленню всiма Договiрними Сторонами згiдно з їх внутрiшньодержавними процедурами.

Стаття 25
Припинення участi в Угодi

     1. Кожна з Договiрних Сторiн може припинити свою участь в Угодi шляхом направлення офiцiйного письмового повiдомлення iншим Договiрним Сторонам про свiй намiр вийти з Угоди за шiсть мiсяцiв до виходу.

     2. У випадку порушення однiєю з Договiрних Сторiн положень даної Угоди, що завдає серйозної шкоди досягненню її цiлей, iншi Договiрнi Сторони мають право прийняти рiшення про припинення дiї Угоди або її окремих положень щодо цiєї Договiрної Сторони, або прийняти рiшення про виключення її з числа учасниць Угоди.

     3. З метою розв'язання можливих суперечок i претензiй, в тому числi матерiального характеру, положення даної Угоди продовжують дiяти щодо Договiрної Сторони, яка припинила участь, аж до повного урегулювання всiх вимог.

     Здiйснено у мiстi Москва 15 квiтня 1994 року в одному оригiнальному примiрнику росiйською мовою. Оригiнал перебуває на зберiганнi в Архiвi Уряду Республiки Бiлорусь, який направить Договiрним Сторонам, що пiдписали дану Угоду, її завiрену копiю.

 

ДОДАТОК N 1
Затвердженi Рiшенням Ради глав Урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав про Правила визначення країни походження товарiв вiд 24 вересня 1993 року

     ПРАВИЛА
визначення країни походження товарiв

     Цi правила дiють у вiдношеннi товарiв, якi походять з держав-учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав (СНД) i обертаються в торгiвлi мiж цими державами.

     Для цiлей цих Правил:

     а) пiд термiном "держави-учасницi СНД" розумiють держави-учасницi СНД, якi пiдписали Угоду про спiвробiтництво в областi зовнiшньоекономiчної дiяльностi (15 травня 1992 року, Ташкент);

     б) термiн "країна походження товарiв" означає державу-учасницю СНД, в якiй товар був повнiстю вироблений або зазнав достатньої переробки. Для застосування критерiю достатньої переробки може застосовуватись кумулятивний принцип походження, тобто при послiдовнiй переробцi товару в державах-учасницях СНД цi держави розглядаються для цiлей визначення походження як одне цiле.

     в) термiн "критерiй достатньої переробки" критерiй, у вiдповiдностi з яким товар, у виробництвi якого беруть участь двi або бiльше країн, вважається таким, що походить з країни, в якiй вiн зазнав останньої iстотної переробки, достатньої для надання товару його характерних властивостей;

     г) "митний контроль" означає сукупнiсть заходiв, здiйснених нацiональними митними органами з метою забезпечення дотримання нацiонального законодавства у митнiй справi, а також нацiонального законодавства i мiжнародних договорiв, контроль за виконанням яких покладено на митнi органи;

     д) термiн "товари" означає усяке рухоме майно, в тому числi теплову, електричну та iншi види енергiї, якi перемiщають через митний кордон;

     е) термiн "товарна номенклатура" означає Товарну номенклатуру зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТНЗЕД) на базi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв i комбiнованої тарифно-статистичної номенклатури ЕС, яка застосовується в державах-учасницях СНД.

     Порядок визначення країни походження товарiв, якi ввозяться на митну територiю держав-учасниць СНД з третiх країн i якi вивозяться в третi країни з цих держав, регламентується нацiональним законодавством держав-учасниць СНД.

     1. Державою походження товару вважається держава, де товар був повнiстю вироблений або зазнав достатньої переробки.

     2. Вважається повнiстю виробленими в данiй державi такi товари:

     а) кориснi копалини, якi добутi на її територiї або в її територiальних водах, на її континентальному шельфi i в морських надрах, якщо країна має виключнi права на розробку цих надр;

     б) рослинна продукцiя, вирощена i зiбрана на її територiї;

     в) живi тварини, народженi i вирощенi в нiй;

     г) продукцiя, отримана в цiй країнi вiд вирощених в нiй тварин;

     д) вироблена в нiй продукцiя мисливського, рибальського та морського промислу;

     е) продукцiя морського промислу, добута i/або вироблена в Свiтовому океанi суднами даної країни або суднами, орендованими (зафрахтованими) нею;

     ж) вторинна сировина та вiдходи, якi є результатом виробничих та iнших операцiй, здiйснених в данiй країнi;

     з) продукцiя високих технологiй, отриманих у вiдкритому космосi на космiчних кораблях, що належать данiй країнi або арендованих нею;

     i) товари виробленi в данiй країнi виключно з продукцiї, згаданої в пiдпунктах "а"-"в" пункта 2.

     3. Коли у виробництвi товару беруть участь двi або бiльше країн, походження товару визначається у вiдповiдностi з критерiєм "достатньої переробки".

     4. Критерiй "достатньої переробки" може висловлюватись:

     а) правилом, що потребує змiни тарифної позицiї вiдповiдної товарної номенклатури, iз списком вилучень *;

     б) перелiком виробничих або технологiчних процесiв, достатнiх або недостатнiх для того, щоб товар вважався за походженням з тої країни, де цi процеси мале мiсце;

     в) правилом "адвалорної частки", коли процентна частка, вартостi використаних матерiалiв або добавленої вартостi досягає фiксованої межi в цiнi франко-завод товару, що поставляється.

     5. У випадку, коли у вiдношеннi конкретних товарiв або конкретної країни (країн) критерiї походження товару особливо не обумовлюються, застосовується загальне правило, у вiдповiдностi з яким товар вважається таким, що зазнав достатньої переробки, якщо сталася змiна товарної позицiї (класифiкацiйного коду товара) за Товарною номенклатурою на рiвнi будь-якого з перших чотирьох знакiв.

     При цьому вважається такими, що не вiдповiдають критерiїв достатньої переробки:

     а) операцiї щодо забезпечення товарiв пiд час зберiгання або транспортування;

     б) операцiї щодо пiдготовки товарiв до продажу i транспортування

________________
     * Список вилучень може мiстити:

     а) перелiк виробничих або технологiчних операцiй, якi, хоча i ведуть до змiни тарифної позицiї, не вважаються ознакою достатньої переробки або вважаються такими лише при додержаннi вiдповiдних умов;

     б) перелiк виробничих або технологiчних операцiй, якi, хоча i не ведуть до змiни тарифної позицiї, вважаються ознакою достатньої переробки при додержаннi вiдповiдних умов.

     Умови, згаданi в пiдпунктах "а" i "б", можуть вiдноситись як до операцiй, проведених з товаром, так i до правила "адвалорної частки" (подрiблення порцiї, формування вiдправлень, сортування, перепакування);

     в) простi складальнi операцiї;

     г) змiшування товарiв (компонентiв) без надання отриманiй продукцiї характеристик, що суттєво вiдрiзняють її вiд початкових складових;

     д) комбiнацiя двох або бiльшого числа вказаних вище операцiй;

     е) забiй худоби.

     6. У випадку, коли критерiй "достатньої переробки" висловлений через адвалорну частку, вартiснi показники розраховуються:

     а) для iмпортованих матерiалiв - за митною вартiстю, тобто вартiстю, що пiдлягає митному обкладанню при ввозi (на базi СIФ) або, у випадку, коли їх походження невiдомо - за встановленою цiною першого продажу на територiї країни, де здiйснюється виробництво;

     б) для готових товарiв - за цiною франко-завод або експертною цiною продавця.

     7. Предмети у розiбраному або незiбраному виглядi, що поставляються декiлькома партiями, коли за виробничих або транспортних умов неможливе їх вiдвантаження однiєю партiєю **, повиннi розглядатись, за бажанням iмпортера, як єдиний предмет з точки зору визначення походження ***.

________________
     ** Це правило застосовується у тих випадках, коли партiя розбита на декiлька, або через неправильну адресовку.

     *** Умовами застосування цього правила є:

     попереднє повiдомлення митницi ввозу про розбивку розiбраного або незiбраного товару на кiлька партiй з зазначенням причин такої розбивки, докладної специфiкацiї кожної партiї у прив'язцi до ТНЗЕД, вартостi i країни походження товарiв, що входять у кожну партiю;

     поставка всiх партiй одної країни, одним експортером;

     ввiз усiх партiй через одну митницю;

     поставка всiх товарних партiй в термiн, що не перевищує 6 мiсяцiв з дати першого вiдвантаження.

     8. З метою визначення походження товарiв, походження використаних для їх виробництва теплової i електричної енергiї, машин, устаткування та iнструментiв не враховується.

     9. Товар вважається походженням з країни експорту тiльки у випадку, коли цей товар не тiльки вiдповiдає встановленим цими Правилами критерiям походження та iншим вимогам, але i закуповується безпосередньо у пiдприємства, фiрми, зареєстрованих у встановленому порядку в країнi експорту, та iмпортуються шляхом прямого вiдвантаження з цiєї країни в країну iмпорту.

     Вимозi прямого вiдвантаження вiдповiдають також товари, що транспортуються через територiю однiєї або декiлькох країн внаслiдок географiчних, транспортних, технiчних або економiчних причин, а також при тимчасовому їх ввозi або складуваннi на територiї цих країн при умовi, що товари весь час знаходяться пiд митним контролем країн транзиту.

     Крiм того, правилам прямого вiдвантаження вiдповiдають товари, закупленi iмпортером на виставках або ярмарках, при умовi, що цi товари не використовувались для iнших, крiм виставочних, цiлей пiсля вiдправлення на виставку або ярмарок, i залишались пiд митним контролем протягом виставки або ярмарку.

     10. Для засвiдчення походження товару в данiй державi-учасницi СНД необхiдно подання митним органом країни ввозу декларацiї - сертифiкату (далi -сертифiкат) про походження товару.

     11. При експортi товарiв з держав-учасниць СНД сертифiкат про походження надається уповноваженим нацiональним законодавством органом країни походження товару.

     Держави-учасницi СНД обмiнюються зразками печаток органiв i пiдписiв осiб, уповноважених засвiдчувати сертифiкати. Без надання сказаних зразкiв сертифiкати вважаються недiйсними i на товари не поширюються преференцiї, передбаченi угодами про режим торгiвлi.

     12. Сертифiкат повинен мiстити такi необхiднi вiдомостi про товар, на який вiн виданий:

     а) найменування та адреса експортера;

     б) найменування та адреса iмпортера;

     в) засоби транспортування i маршрут руху (наскiльки це вiдомо);

     г) кiлькiсть мiсць i вид упаковки, опис товару, що вмiщує всi необхiднi для iдентифiкацiї товару вiдомостi;

     д) вага брутто i нетто ****.

     13. Сертифiкат про походження повинен однозначно свiдчити про те, що даний товар походить з вiдповiдної країни, тобто вiн повинен мiстити:

     а) письмову декларацiю експортера про те, що товар задовольняє вiдповiдному критерiю походження;

     б) письмове посвiдчення компетентного органу, який видав сертифiкат, про те, що наданi експортером в сертифiкатi вiдомостi вiдповiдають дiйсностi.

     14. Сертифiкат про походження подається митним органам в надрукованому виглядi, без виправлень, росiйською мовою.

     15. Сертифiкат про походження подається разом з вантажною митною декларацiєю, iншими документами, необхiдними при здiйсненнi митного оформлення.

________________
**** Цi показники можуть бути замiненi iншими, такими як, наприклад, кiлькiсть одиниць або обсяг, коли вага товару iстотно змiнюється при транспортуваннi або коли цi одиницi стандартно використовується для виду товару.

     16. В разi втрат сертифiкату про походження приймається офiцiйно завiрений його дублiкат (копiя).

     17. При посвiдченнi походження невеликих партiй товарiв (вартiсть до 5000 доларiв США) експортер може декларувати країну походження товара на рахунку-фактурi або iнших прикладених до товару супровiдних документах.

     18. У випадку виникнення сумнiвiв вiдносно бездоганностi сертифiката про походження або вiдомостей, що в ньому мiстяться, митнi органи можуть звертатись до повноважених на те органiзацiй, що засвiдчували сертифiкат, або до iнших компетентних органiв країни, вказаної як країна походження товарiв, з мотивованим проханням повiдомити додатковi або уточнюючi вiдомостi.

     19. Товар не вважається походженням з даної країни до того часу, доки не буде подане належне пiдтвердження про походження або запрошенi вiдомостi.

     20. Як загальне правило, неподання належним чином оформленого сертифiката про походження або вiдомостей про походження не є пiдставою для непропуску вантажу.

     Митницею може бути вiдмовлено в пропуску лише при наявностi достатнiх пiдстав вважати, що вантаж походить з країни, товари якої не пiдлягають пропуску в країну ввозу у вiдповiдностi з мiжнародними угодами, чинними для цiєї держави, i/або її нацiональним законодавством.

     З урахуванням положень абзацу другого даного пункту товари, походження яких належним чином не встановлено, пропускаються в країну ввозу з оплатою митних сплат за максимальними ставками митного тарифу країни ввозу.

     21. До товарiв, вказаних в абзацi 3 пункту 20, може застосуватись (поновлюватись) режим найбiльшого сприяння або преференцiйний режим при умовi отримання належного посвiдчення про їх походження не пiзнiше, нiж через рiк пiсля поставки (випуску) товару.

 

РIШЕННЯ
про змiну пунктiв 9 i 10 Правил визначення країни походження товарiв

     ДАТА ПIДПИСАННЯ: 15.04.94

     В зв'язку з укладенням Угоди про створення зони вiльної торгiвлi та необхiднiстю змiни пунктiв 9 i 10 Правил визначення країни походження товарiв вiд 24 вересня 1993 року глави урядiв держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав вирiшили:

     1. Пункти 9 i 10 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Товар вважається таким, що походить з митної територiї держави - учасницi Угоди про створення зони вiльної торгiвлi, якщо вiн вiдповiдає встановленим цими Правилами критерiям походження i закуповується резидентом однiєї з держав - учасниць Угоди про створення зони вiльної торгiвлi.

     10. Для засвiдчення походження товару з митної територiї держави - учасницi Угоди про створення зони вiльної торгiвлi необхiдно подання митним органам держави ввозу декларацiї - сертифiкату про походження товару, виданої уповноваженим органом країни походження - учасницi Угоди про створення зони вiльної торгiвлi."

     2. Правила визначення країни походження товарiв з урахуванням внесених змiн застосовуються тiльки для учасникiв Угоди про створення зони вiльної торгiвлi.

     Здiйснено в м. Москвi 15 квiтня 1994 року в одному оригiнальному примiрнику росiйською мовою. Оригiнал зберiгається в Архiвi Уряду Республiки Бiлорусь, який надiшле державам, що пiдписали це Рiшення, його завiрену копiю.

 

ДОДАТОК N 2

УГОДА

про реекспорт товарiв та порядок видачi дозволу на реекспорт

     Уряди держав - учасниць даної Угоди, надалi - Сторони,

     виходячи з положень Угоди про спiвробiтництво в галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiд 15 травня 1992 р. i Договору про створення Економiчного союзу вiд 24 вересня 1993 р.,

     прагнучи сприяти один одному в забезпеченнi та захистi взаємних iнтересiв у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi,

     домовились про нижчевикладене:

СТАТТЯ 1

     Предметом цiєї Угоди є реекспорт товарiв, стосовно вивозу яких Сторони, з митної територiї яких походять цi товари, застосовують заходи тарифного i/або нетарифного регулювання або надають зовнiшньоекономiчнi пiльги при їх вивозi зi своєї митної територiї.

     Реекспорт товарiв, вказаних в частинi першiй цiєї статтi, може бути здiйснено тiльки при наявностi належним чином оформленого письмового дозволу, виданого уповноваженим вiдомством країни походження товарiв.

     Сторони обмiнюються перелiком товарiв, реекспорт яких може бути здiйснено тiльки при наявностi такого, належно оформленого письмового дозволу.

     Дана Угода не розповсюджується на реекспорт специфiчних товарiв (зброя, наркотики, лiкарськi препарати, дорогоцiннi метали i камiння тощо), реекспорт яких здiйснюється в особливому порядку.

     Реекспорт iнших товарiв здiйснюється у вiдповiдностi з загальноприйнятими у мiжнароднiй торгiвлi правилами.

СТАТТЯ 2

     Для цiлей цiєї Угоди пiд реекспортом розумiється вивiз товарiв походженням з митної територiї однiєї iз Сторiн iншою Стороною за межi митної територiї останньої з метою вивозу в країну, що не є Стороною даної Угоди.

     Пiд санкцiонованим реекспортом розумiється реекспорт товарiв, здiйснений при наявностi належним чином оформленого письмового дозволу, виданого уповноваженим вiдомством країни походження товарiв.

     Пiд несанкцiонованим реекспортом розумiється реекспорт товарiв, заявлених у перелiках Сторонами, здiйснений без належним чином письмового оформленого дозволу, виданого уповноваженим вiдомством країни походження товарiв.

     Країна походження товарiв визначається у вiдповiдностi з Правилами визначення країни походження товарiв, затвердженими Рiшенням Ради глав урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав 24 вересня 1993 року.

СТАТТЯ 3

     Сторони не будуть допускати несанкцiонованого реекспорту.

СТАТТЯ 4

     Сторони погодились:

     при видачi дозволу на реекспорт товарiв уповноважене вiдомство країни походження товарiв керується чинним нацiональним законодавством, угодами про торгово-економiчне спiвробiтництво i торговий режим з державою - реекспортером, нормами мiжнародного права;

     для одержання дозволу на реекспорт товарiв заiнтересованi суб'єкти господарської дiяльностi звертаються до уповноваженого вiдомства країни походження товарiв з мотивованою заявою на реекспорт, до якої додають копiю контракту на придбання товарiв i суттєвi умови реекспортної угоди (країна призначення, кiлькiсть, цiни i якiсть товарiв, що реекспортуються, базис поставки, термiни поставки, код Гармонiзованої системи опису i кодування товарiв);

     уповноважене вiдомство країни походження товарiв протягом десяти днiв вiд дня одержання заяви розглядає запит i повiдомляє заiнтересованi суб'єкти господарської дiяльностi та уповноважене вiдомство держави - реекспортера щодо прийнятого рiшення i при позитивному рiшеннi - про умови реекспорту.

     Як одну з умов країна походження товарiв може вимагати вiд суб'єкта господарської дiяльностi - реекспортера зобов'язання про вiдшкодування їй частини, але не бiльше половини, рiзницi мiж цiною договору реекспорту товарiв i контрактною цiною по вивозу товарiв iз країни походження шляхом перерахування цiєї рiзницi у валютi контракту реекспорту товарiв на рахунок, зазначений уповноваженим вiдомством країни походження товарiв.

     Уповноважене вiдомство країни походження товарiв має право при прийняттi позитивного рiшення звернутися до уповноваженого вiдомства держави-реекспортера з проханням проконтролювати виконання реекспортного контракту з офiцiйним повiдомленням про фактичну вiдповiднiсть суттєвих умов реекспортного контракту, продекларованих в мотивованiй заявi суб'єкта господарської дiяльностi.

СТАТТЯ 5

     Сторони погодились, що у видачi дозволу на реекспорт може бути вiдмовлено в разi:

     повiдомлення свiдомо недостовiрних даних про контракт;

     застосування демпiнгових цiн або iнших елементiв недобросовiсної торгової практики, що завдає шкоди економiчним iнтересам країни походження товарiв;

     наявностi обмежень з боку третiх країн ввезення на їх митну територiю вiдповiдних товарiв.

СТАТТЯ 6

     У разi несанкцiонованого реекспорту країна походження товарiв може вимагати компенсацiї заподiяної шкоди i застосувати санкцiй.

     Сторони будуть сприяти прийняттю нацiональних нормативних актiв, що передбачають вiдповiдальнiсть суб'єктiв господарської дiяльностi за несанкцiонований реекспорт.

СТАТТЯ 7

     Сторони погодились, що у випадках, якщо обсяг несанкцiонованого реекспорту товарiв завдає економiчної шкоди країнi походження товарiв, потерпiла Сторона може призупинити поставки цих товарiв в державу, суб'єкти господарської дiяльностi якої допустили несанкцiонований реекспорт, або застосувати iншi санкцiї, передбаченi нормами мiжнародного права.

     Доказ факту несанкцiонованого реекспорту покладається на уповноважене вiдомство країни походження товарiв. Воно повинно надати уповноваженому вiдомству держави-реекспортера необхiднi i достатнi докази порушення конкретними суб'єктами господарської дiяльностi даної Угоди.

СТАТТЯ 8

     Сторони домовились, що уповноважене вiдомство держави - реекспортера сприятиме уповноваженому вiдомству країни походження товарiв у виявленнi фактiв несанкцiонованого реекспорту та покараннi суб'єктiв господарської дiяльностi, що його допустили, вiдповiдно до свого нацiонального законодавства.

СТАТТЯ 9

     Сторони погодились, що рiзнi суперечностi та розбiжностi, що виникають при виконаннi Сторонами взаємних обов'язкiв за цiєю Угодою, будуть вирiшуватись шляхом консультацiй мiж уповноваженими на те представниками Сторiн.

СТАТТЯ 10

     Ця Угода вiдкрита для приєднання будь-якої держави-учасницi Спiвдружностi Незалежних Держав.

СТАТТЯ 11

     Ця Угода набирає чинностi з дня здачi на зберiгання депозитарiю третього повiдомлення про виконання Сторонами необхiдних внутрiшньодержавних процедур.

     Угода укладена строком на 5 рокiв i автоматично продовжується на наступнi п'ятирiчнi перiоди. Будь-яка iз Сторiн може припинити свою участь в Угодi шляхом направлення офiцiйного письмового повiдомлення депозитарiя про свої намiри вийти з Угоди за 6 мiсяцiв до свого виходу.

     Здiйснено в мiстi Москвi 15 квiтня 1994 р. в одному оригiнальному примiрнику росiйською мовою. Оригiнал зберiгається в Архiвi Уряду Республiки Бiлорусь, що є депозитарiєм даної Угоди, який надiшле державам, що пiдписали Угоду, її завiрену копiю.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.